Energetika slibuje informační boom

Deregulovaná energetika nabízí v Evropě možnost skvělého vzestupu i strmého pádu V únoru 1999 byla vyhlášena Evrops...


Deregulovaná energetika nabízí v Evropě možnost skvělého vzestupu i strmého pádu
V únoru 1999 byla vyhlášena Evropská energetická direktiva, která nařizuje
zavést plně konkurenční prostředí v energetických sektorech všech států
Evropské unie do roku 2008. Znamenalo to start jednoho z největších závodů v
moderních dějinách Evropy, jehož cílovou metou není nic menšího než ovládnutí
energetického trhu starého kontinentu.
Ti, kdo prorážejí cestu ostatním, nesou nesrovnatelně vyšší riziko, ale
výsledkem může být téměř neotřesitelná pozice vedoucího subjektu nově se
utvářeného jednotného trhu. Rizika vyplývají především z nesmírné složitosti
tohoto trhu, dané jak charakterem elektřiny jako neskladovatelného zboží, tak i
množstvím proměnných, které ovlivňují její cenu - uveďme např. měnící se
regulační předpisy v různých státech, kolísající ceny ropy a zemního plynu,
obtížně předvídatelná spotřeba či dokonce vlivy počasí. Přidáme-li k tomu ještě
vysoce konkurenční prostředí a z toho vyplývající boj o zákazníka, je zřejmé,
že to nepůjde bez masivní podpory ze strany informačních technologií. Nové
výzvy a příležitosti tak nestojí pouze před energetickými společnostmi, ale i
před celým odvětvím IT.
Při současném tempu změn a očekávaném vstupu České republiky do Evropské unie
je pozorné sledování vývoje evropského energetického trhu nezbytné. Řeší se zde
problémy, které čekají i nás a uvědomělá příprava může pro zainteresované
společnosti znamenat rozdíl mezi vzestupem a pádem.
Nová struktura energetiky ve staré Evropě
Zajímavé a téměř "dějinotvorné" procesy, které nyní probíhají v Evropě, dobře
ilustruje studie společnosti Andersen Consulting nazvaná Europe`s changing
energy landscape, zpracovaná analytičkou společnosti Gill Riderovou.
Podle této studie prochází zásadní změnou struktura celého trhu - stručně
řečeno, starý model vertikálně integrovaného podniku mizí. Začíná být
zajímavější a produktivnější zaměřit se na jeden zákaznický segment, a tomu
nabídnout komplexní služby, než oslovovat celé spektrum zákaznických skupin s
jediným produktem. Tento nový přístup zároveň nabízí příležitost k uplatnění
společnostem, které zatím stály vně tohoto sektoru - dobrým příkladem může být
pronikání finančních služeb do komplexní nabídky nových hráčů.
Např. na spotřebitelské úrovni se podniky veřejných služeb spojují s finančními
společnostmi a s maloobchodem, přičemž věnují velkou pozornost zákaznickým
vztahům. Nově pojaté služby kombinují např. dodávku energie s dalšími službami
- pojištěním domácnosti nebo hypotéčními půjčkami.
Dalším příkladem může být zájem tradičních petrochemických společností, jako
jsou Shell, Total, Amoco a Repsol, disponujících značnými prostředky a
zkušenostmi, o vstup na relativně menší trhy výrobců plynu a elektřiny.
Horizontálně sjednocený trh
Konečným výsledkem bude horizontálně sjednocený trh, který ale bude fungovat ve
třech zcela rozličných sektorech: výroba energie, transportní cesty a
maloobchod. Každý sektor bude mít svou vlastní odlišnou strukturu a bude
vyžadovat jinou část zkušeností z tradiční energetiky, doplněnou znalostmi z
dalších průmyslových odvětví.
První sektor se soustředí na výrobu a zdroje energie. Důležitým úkolem zde bude
kontrola a správa portfolia palivových zdrojů. Měřítko podnikání účastníků bude
důležité, jelikož tento sektor bude pravděpodobně ovládnut hrstkou globálních
hráčů.
Dohled nad ropovody, plynovody a rozvodnými sítěmi přejde do sektoru
transportních cest. Klíčovými schopnostmi, které zde budou vyžadovány, jsou
řízení rizik a schopnost přizpůsobení se různým regulačním pravidlům.
Vícestranné smlouvy a mezinárodní projekty ropovodů a plynovodů posunou tento
sektor rychle za jeho původní národní a odvětvové meze.
Konečně, na úrovni maloobchodu bude vzrůstat využití a segmentace existující
zákaznické základny, často propojené s výstavbou a využíváním regionálních
zdrojů energie.
Akvizice, aliance a strategická partnerství
Tento vývoj vyvolává stále se stupňující vlnu akvizic, aliancí a strategických
partnerství. Dosáhnout úspěchu v průmyslu, který kombinuje výrobu a dodávky
elektřiny a plynu s trhem finančním, kde se na paliva pohlíží jako na základní
komoditu (podobně jako na obilí nebo kávu), vyžaduje od většiny evropských
společností učinit obrovský skok ve zkušenostech a znalostech. Fúze společností
s potřebnými specializovanými znalostmi potom může znamenat rozhodující
konkurenční výhodu.
Podle analýzy společnosti Andersen Consulting bude řízení rizik jednou z
nejdůležitějších znalostí, umožňující prosperovat v nových podmínkách. Stále se
vynořují nová rizika - finanční, regulační, politická. Drahé projekty
přepravních infrastruktur mohou být ohroženy trendem zdůrazňujícím místní
elektrárny, regulační pravidla mění přístup ke klíčovým trhům a koncové
uživatelské ceny se mohou ukázat jako velmi nestálé. Politické změny ve vládě
mohou znamenat nový přístup k preferenci paliv.
Dřívější monopoly, které měly nejjednodušší myslitelnou vlastnickou strukturu,
najednou zjistí, že jsou účastníky složitého rozhodování o portfoliu, v němž se
kombinují vlastnické vztahy- a to jak partnerské, tak i podílnické. Slučování a
akvizice, často z donucení, budou postupovat rychlým tempem, což od vedoucích
pracovníků bude vyžadovat opatrnost a zároveň rychlou reakci. Společenství
budou operovat jak v počáteční, tak v koncové části zásobovacího řetězce napříč
přes hranice zemí a odvětví. Bude nutné správně organizovat vztahy mezi
pracovníky, přicházejícími z různých profesních a kulturních prostředí.
Rozhodnutí budou podrobena přísné prověrce v konfrontaci s vývojem celého
seskupení.
0 0459 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.