EntireX rozšiřuje DCOM na mainframy a Unix

EntireX firmy Software AG je midleware zpřístupňující technologii DCOM (Distributed Component Model) na unixové a mainfr...


EntireX firmy Software AG je midleware zpřístupňující technologii DCOM
(Distributed Component Model) na unixové a mainframové platformy. To je
důležité zvláště dnes, kdy řada podniků stojí před problémem rozšiřování svých
stávajících systémů a jejich integrace v heterogenním prostředí, s aplikacemi
klient-server a připojení na Internet.
Co je to DCOM?
Standardem pro objektové programování desktopových aplika-cí v klient-serverové
architektuře pod Windows NT se staly DCOM a ActiveX technologie, které byly
celosvětově akceptovány uživateli a softwarovými producenty. DCOM resp.
Distributed COM byl uveden jako součást Windows NT 4.0 v roce 1996. Tato nová
technologie umožňuje kompletně distribuovat objektově-orientované systémy jeden
objekt může komunikovat s jiným bez ohledu na umístění nebo hardwarovou
platformu. Závažným nedostatkem DCOMu je ovšem jeho omezení na platformu
Windows.
EntireX
EntireX, který vznikl na základě spolupráce firem Software AG a Microsoft,
umožňuje rozšíření mainframových a unixových aplikací o rozhraní DCOM tak, že
se projevují jako komponenty v rámci celopodnikového IS. Existující aplikace na
mainframech nebo UNIXu se zpřístupňují jako komponenty, i když nebyly napsány s
použitím objektově-orientované technologie. Navíc je možné je integrovat s
novými objektově-orientovanými aplikacemi.
Koncept tohoto postupu ukazuje obrázek. Distribuované aplikační komponenty
komunikují přes EntireX metodou "message transfer". Hlavní výhodou je, že tato
funkce message brokering může být použita jako komponenta (ActiveX Control nebo
COM objekt s metodou SEND/ /RECEIVE). EntireX tak přebírá řízení zpráv do svých
rukou, uchovává frontu zpráv a tím umožňuje oživení po výpadku systému.
Integrace s webovými servery
EntireX nabízí mnoho možností, jak integrovat zdroje na mainframech s webovými
servery. Pro výměnu zpráv mohou být Java applety a moduly ActiveX v EntireX
"tunelovány" přes mezilehlé servery. TCP/IP se zde využívá jako implicitní
přenosový protokol, ale aplikace využívající EntireX jsou na přenosovém
protokolu nezávislé.
Architektura EntireX
EntireX se skládá z následujících komponent:
Entire DCOM
Rozšíření DCOMu na mainframy a UNIX umožňuje programátorům zabudování
existujících aplikací jako objekty DCOM způsobem obvyklým pro desktopy.
Hlavními výhodami DCOMu na UNIXu a mainframech jsou:
aplikace mohou být vytvořeny v nejrůznějších programo-vacích jazycích (Visual
Basic, Delphi, COBOL, PL/1, NATURAL, C apod.),
přenositelnost aplikačních komponent na jiné platformy.
EntireX Broker
EntireX Broker řídí komunikaci mezi aplikačními komponentami v rámci
architektury IT. Jeho hlavní funkcí je přebírání zpráv od komponent klientů a
jejich směrování na příslušné komponenty serverů a posílání odpovědí zpět ke
klientovi. Podporuje mnoho typů komunikačních modelů, jako synchronní,
asynchronní, klient/ /server, peer-to-peer apod.
EntireX Broker Services je komponenta podstatně rozšiřující funkcionalitu
Brokeru v oblasti integrace a řízení serverů.
EntireX Software Developers Kit (SDK)
Obsahuje všechny nástroje, rozhraní a šablony pro vývoj distribuovaných
aplikací. Patří sem:
ACI (Advanced Communication Interface) programy zajišťující komunikaci s
Brokerem a Broker Services. Přístup k ACI z desktopových aplikací je přes
EntireX ActiveX Control, Java classes a DCOM Wrapper (přes RPC), které jsou
součástí SDK.
ActiveX Control je hlavní technologie pro integraci desktopových a webových
aplikací s aplikacemi na mainframech nebo UNIXu.
DCOM Wrapper automaticky generuje komponenty DCOM na základě popisu rozhraní
existující aplikace (NATURAL, 3GL), které se potom v síti jeví jako komponenta
DCOM, a můžou být integrovány do distribuovaných aplikací.
EntireX Security řeší problém kontroly přístupu ke zdrojům v rámci
distribuovaného prostředí pomocí EntireX. Vytváří rozhraní pro MVS Security
Access Facility (SAF) pro systémy ochrany přístupu (RACF, ACF2, CA-TOP SECRET)
a tím je rozšiřuje na všechny komponenty EntireX bez ohledu na platformu.
EntireX Runtime
EntireX Runtime obsahuje všechny potřebné nástroje pro spouštění aplikací
vytvořených pro distribuované prostředí za použití technologie EntireX (např.
Dynamic Link Libraries pro ACI a RPC, ActiveX Control apod.).
EntireX je určen a koncipován pro IT organizace, které ma-jí složitou
infrastrukturu platforem (UNIX, midrange, Windows a mainframe) a které
investovaly do nástrojů a lidských zdrojů. Může se stát efektivní cestou ke
spojení síly nových trendů komponentového vývoje s již instalovanými
aplikacemi.
8 1181 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.