ENUM

Veřejný SIP systém usnadňující přechod na IP telefonii. VoIP a PTSN představují dva zcela odlišné a přitom paraleln...


Veřejný SIP systém usnadňující přechod na IP telefonii.
VoIP a PTSN představují dva zcela odlišné a přitom paralelně existující světy
hlasové komunikace. Zatímco PTSN je klasickým světem hlasové telefonie tak, jak
ji známe z domácích pevných linek, telefonních budek či telefonů na
pracovištích, VoIP představuje moderní technologii využívající přenosu
hlasových dat v rámci veřejné (nebo privátní) IP sítě. I přes některé
nedostatky má princip internetového volání stále více příznivců. Důvod je
především ekonomický. Volání v rámci IP sítě je totiž součástí veřejného
datového provozu, a pro účastníka majícího kvalitní připojení k internetu
zadarmo. Volání pomocí klasické telekomunikační sítě je vždy nějak zpoplatněno.
Forma tohoto placení se sice může lišit, ale náklady vznikají v okamžiku
navázání spojení vždy (v případě bezplatných linek hradí jejich provoz volaná
strana).
Naproti tomu klasická telefonní linka může oproti VoIP stále nabídnout řadu
předností. Není závislá na připojení k IP síti, může garantovat vyšší
spolehlivost přenosu hovoru, jeho kvalitu a disponuje i veřejnými telefonními
čísly. Ta jsou globálně platná a celosvětově unifikovaná. A lidé jsou zvyklí je
používat.
Bezplatné volání s použitím VoIP je velmi lákavé zejména tam, kde se lze setkat
s vyššími náklady na telefon. Nicméně samotná existence dvou telekomunikačních
světů představuje nemalý problém, a to i přesto, že jsou stále lépe propojeny
(například ke všeobecně používanému systému Skype je možné si koupit veřejně
dostupné telefonní číslo). V případě profesionálních VoIP služeb je to pak
běžná záležitost. Nicméně úplný přechod na VoIP bez jediné pevné linky by zatím
pravděpodobně většina organizací nepřežila. Používání VoIP je pro mnoho
uživatelů problematické. Zatímco s některými subjekty komunikují "klasicky", s
jinými je to možné "po internetu". Ačkoliv tento problém může vypadat jako
hypotetický, není jím. Existují řešení, která sdružují klasickou i IP telefonii
do kompaktních aplikací často v podobě ústředen (a jim podřízených telefonů),
ale tato řešení nepřinášejí skutečně efektivní použití obou systémů. A
především neodstraňují problém, kdy je možné dovolat se jednomu subjektu oběma
způsoby. V takovém případě se velmi často zbytečně platí za hovor v hlasové
síti, který by stejně dobře bylo možné realizovat s využitím bezplatného VoIP.
Přichází ENUM
ENUM je systém, který by mohl výše uvedené problémy vyřešit, přesněji k jejich
řešení podstatnou měrou přispět. Tento systém je, ať už v plném nebo testovacím
provozu, funkční v několika okolních zemích (například v Rakousku a Německu) a
velmi brzy vstoupí do veřejné testovací fáze i u nás. Organizacím i
jednotlivcům by mohl přinést skutečně značné úspory na telefonních hovorech,
vyplývající z popsaného "zdvojení" možností komunikace. Princip je následující.
Veřejná DNS databáze, která uchovává informace o názvech a umístění domén,
respektive jejich serverů, může být stejně tak použita pro ukládání informací o
telefonních číslech. Datové telefony mají své adresy, které jsou ve VoIP
systémech používány pro jejich identifikaci a navázání spojení. Nicméně
existuje způsob, jak je možné této vlastnosti využít efektivněji.
Řešení ENUM v podstatě znamená, že se běžně používanému VoIP telefonu
zaregistruje vlastní "doména". Tato doména, respektive informace o ní, jsou
uloženy v DNS. Názvem domény je veřejné telefonní číslo jejího vlastníka ve
svém standardním tvaru (+420xxx xxx xxx). Doména pak odkazuje na SIP adresu
VoIP telefonu účastníka. Výsledkem je, že k běžnému telefonnímu číslu je tímto
způsobem uložena adresa, jak se stejnému subjektu dovolat pomocí VoIP.
Telefonní ústředny používané v organizacích mohou být vybaveny podporou
technologie ENUM. Této vlastnosti lze, za předpokladu že subjekt vlastnící
ústřednu je připojen do internetu, velmi dobře využít. Jestliže uživatel zvedne
telefon a "vytočí" na něm veřejné číslo, ústředna před spojením hovoru provede
dotaz do DNS. Jestliže příslušné číslo není nalezeno, hovor je realizován
běžným způsobem prostřednictvím sítě PTSN to znamená při běžných podmínkách a
poplatcích za uskutečnění hovoru. Jestliže se ale číslo v databázi nachází, pak
ústředna z dotazu zjistí druhou část tedy SIP adresu příslušného uzlu. V
takovém případě je spojení navázáno pomocí VoIP. Uživatel volá ze svého pohledu
standardním způsobem, ale za takový hovor nejsou účtovány žádné poplatky,
protože není uskutečněn pomocí hlasové, ale IP sítě. Výsledkem je úspora na
straně majitele telefonu, ze kterého je voláno.
Telefonní záznamy v DNS jsou stejně globální jako kterékoliv jiné. Z toho
vyplývá, že systém nerozlišuje mezi místními a mezinárodními hovory. Jestliže
je jakýkoliv telefonát možné spojit prostřednictvím technologie VoIP, bude tak
spojen technologie ignoruje umělé hranice veřejných hlasových sítí. Jinak
řečeno úspora za volání je tím vyšší, čím dražší by hovor byl s použitím sítí
PTSN. Podmínkou pochopitelně je, aby země, do níž je voláno, ENUM spravovala,
příjemce hovoru měl IP telefon s veřejným telefonním číslem a také měl k tomuto
číslu registrovanou ENUM doménu.
Realizace v Česku
Doménové záznamy, potřebné pro provoz výše popsané metody, jsou řízeny stejně
jako ty klasické. V ČR je správcem systému sdružení Cz.nic, které se stará o
národní doménu .cz. Proces registrace čísel v Enum je také obdobný jako u
běžných domén. V současnosti ENUM ještě u nás není v oficiálním provozu, ale až
do jeho testovací fáze během tohoto měsíce vstoupí, bude možné svou "telefonní"
doménu zaregistrovat (prvním registrátorem ENUM je firma Kraxnet). Proces
registrace telefonního čísla bude z technického hlediska jednoduchou a rychlou
záležitostí, která bude probíhat podobným způsobem jako registrace "běžných"
domén a není tedy nutné se jí nijak obávat. Jedinou novinkou bude nutnost
provést validaci žadatele o doménu, což znamená nutnost prokázat, že subjekt,
který žádá o doménu, je skutečně konečným uživatelem příslušného telefonního
čísla. V průběhu testovací fáze bude vytvoření domény ze strany Cz.nic
bezplatné, což ovšem nemusí platit pro služby samotných registrátorů.
Podmínky služby
Aby mohl ENUM začít dělat to, k čemu je určen, musí být v systému registrován
dostatečný počet telefonních čísel. Dá se předpokládat, že jako první se jej
začnou účastnit subjekty provozující bezplatné telefonní, informační či
servisní linky. Ty totiž v současnosti nesou tíhu volání svých zákazníků musejí
platit za příchozí hovory. Jestliže jich ale bude část přepínána automaticky
přes VoIP, nezaplatí nic a přitom obslouží stejný počet klientů. Nicméně se
předpokládá, že počet uživatelů telefonních linek, kteří budou chtít svou
komunikaci podobným způsobem konsolidovat, bude časem přibývat.
Druhou nutnou podmínkou je podpora ENUM ze strany volajících. To se týká
především pobočkových ústředen, center lokálních telekomunikačních systémů. Již
dnes je běžné automatické směrování hovorů do sítí GSM pomocí bran v případě,
že je hovor s použitím mobilní infrastruktury levnější. ENUM je tak v podstatě
pouze logickým pokračováním stejného principu, ovšem s výrazně zajímavější
úsporou nákladů. Ústředny s podporou ENUM už existují, v této oblasti se
angažují přední výrobci komunikačních systémů, jako třeba společnost Cisco.
Podpora technologie by přitom měla být v dohledné době běžným standardem.
V případě, že bude vše fungovat, tedy že místní ústředna bude podporovat ENUM a
že číslo volaného účastníka se bude nacházet v databázi a jeho VoIP vybavení
bude připraveno přijmout hovor, nastane očekávaný efekt a stejný hovor, za
který by jinak bylo nutné zaplatit, se spojí bezplatně. Budoucnost řešení
ENUM již funguje v několika evropských státech (u většiny našich sousedů).
Další se na jeho zavedení postupně připravují. Počet majitelů registrovaných
čísel se proto postupně zvyšuje, přičemž lze očekávat, že čím populárnější
technologie bude, tím se rychlost adopce urychlí svá čísla budou do systému
zavádět i ty subjekty, které na tom nemají bezprostřední finanční zájem. V
případě, že ENUM dosáhne velkého počtu uživatelů, mohla by se tato technologie
skutečně stát způsobem, jak snížit náklady na telefonování v ideálním případě
až k nule. Cesta k tomu již byla nastoupena.(pal) 6 1176
Slovníček pojmů
ENUM E164 NUmber Mapping nebo Electronic Numbering systém mapování telefonních
čísel v IP síti a jejich přiřazování SIP adresám VoIP telefonů.
PTSN Public Telephone Switched Network (veřejná telefonní síť). V Česku někdy
označovaná také jako JTS, jednotná telefonní síť. VoIP Voice over IP přenos
hlasu po IP síti (internetová telefonie).
DNS Domain Name System databáze obsahující názvy internetových domén a jejich
IP adresy.
SIP Session Initiation Protocol protokol sloužící k navazování a ukončování
spojení používaný ve VoIP.
SIP URI univerzální identifikátor prostředku, SIP adresa zařízení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.