ERP pro malé a střední firmy

tává se již určitým klišé spojovat potenciál informačních a komunikačních technologií (ICT) s prostředím a pote...


tává se již určitým klišé spojovat potenciál informačních a komunikačních
technologií (ICT) s prostředím a potenciálem malých a středních podniků (SME).
Vždyť podle různých analýz včetně doporučení Lisabonské strategie mají malé a
střední podniky nezastupitelné místo v ekonomice každé země. Zajišťují
konkurenci ale představují i vhodný doplněk velkým podnikům. Značně se podílejí
rovněž na tvorbě HDP, pracovních příležitostí i celkové zaměstnanosti. Je pro
ně typická velká rozmanitost předmětu podnikání, působí v nejrůznějších
výrobních či obchodních oborech i ve službách a cestovním ruchu. Za jejich
hlavní výhodu lze považovat jejich pružnost, a to jak uvnitř těchto podniků v
oblasti řízení, tak ve schopnosti reagovat a přizpůsobovat se měnícím se
podmínkám vnějšího ekonomického prostředí. Malé podniky mají obvykle
jednoduchou a přehlednou organizační strukturu, která umožňuje přímé řízení a
kontrolu - tzn. i nižší náklady na správu a řízení firmy. Právě v těchto
směrech se zejména střetává a synergicky spolupůsobí potenciál SME s
potenciálem ICT.
Vzhledem k počtu SME podniků a předmětů jejich činností je obtížněji
realizovatelné univerzální řešení, které by současně splňovalo i další nároky
na efektivnost jejich vývoje, zavádění, provozu i dalšího možného rozvoje.
Přestože nelze opomíjet vlastní řešení (ta mimo jiné mohou být vhodnou
alternativou pro řadu malých podniků), zaměříme se v tomto článku na standardní
aplikace, které vycházení především z parametrizovatelných ERP, která se více
či méně specializují na tento segment zákazníků.
ICT řešení v podobě integrovaných informační systémů kategorie ERP pro malé s
střední podniky existovala již v polovině 90. let. Hranice mezi velkými a
malými ale byla daleko výraznější, než je tomu v současnosti. Hodnoty uvedené v
tabulce potvrzují trend takřka všech dodavatelů ERP řešení proniknout do
oblasti malých podniků. A tak jestliže v průběhu všech let dodavatelé
deklarovali možnost nasazení v oblasti středních podniků, tak u malých podniků
se nabídka v letech 1996 až 2004 takřka zdvojnásobila
Ale ERP řešení nejsou jedinou možností, kterou mají zákazníci z kategorie SME k
dispozici při rozhodování, jak zabezpečit svůj informační systém. Současnou
nabídku ICT řešení navíc nelze ani označit ani za stejnorodou. K dispozici pro
SME jsou totiž za prvé určité light verze velkých standardních ERP řešení od
renomovaných dodavatelů (příkladem jsou produkty SAPu nebo Oraclu).
Druhou skupinou představují funkčně rozšířená řešení, která původně
představovala účetní balíky (příkladem jsou systémy Abra a nebo Money). Třetí
přístup představují řešení vyvíjená pro tento segment. A v neposlední řadě
nelze opomenout ani na produkty, které své původní těžiště mají v oblasti
kancelářského softwaru, který je v rámci SME k podpoře rozhodování hojně
využíván.
Každý z uvedených čtyřech přístupů má své výhody a není snadné je vzájemně
porovnávat. U dodavatelů light verzí velkých ERP řešení je určitě výhodné
jejich rozsáhlé know-how a letité zkušenosti s integrovanými aplikacemi a
procesy. U dodavatelů původních účetních balíků možná mnohdy dostačuje doplněná
funkcionalita a jejich menší komplexnost a složitost. Na druhé straně pouze
"účetní přístup" nemusí být vždy nejvhodnější. U řešení vyvíjených pro segment
SME se pak ještě přidává přesnější pokrytí potřeb těchto SME zákazníků. Znalost
prostředí pak zvýhodňuje určitá vertikální specializovaná řešení, což je
odlišné od univerzálního přístupu velkých ERP systémů. Při vzájemném porovnání
mohou být odlišnosti jednotlivých přístupů velmi výrazné a promítají se
například i v ceně, která pokrývá vedle pořízení i následné provozování a
údržbu ICT produktu.
Je však důležité si uvědomit, že v kategorii ERP pro malé a střední podniky
nejde jen o vhodnost a přizpůsobení ICT produktů samotných. Jejich implementace
do prostředí SME musí být nutně spojena i se změnami a musí se přizpůsobit i
implementačních metodika včetně přístupu konzultantů dodavatele. Menší podniky
totiž mají ve srovnání s těmi většími celou řadu specifik. Mezi ně patří
zejména požadavek na nižší ceny, kratší dobu implementace a větší je i tlak na
přínosy řešení. Pozitivní pro SME podniky je skutečnost, že se za uplynulé
desetiletí doba implementace obecně výrazně zkrátila.
Příčin tohoto zkrácení je určitě více a patří mezi ně nejen lepší připravenosti
vlastních ERP systémů a efektivnost implementačních metodik, ale určitě vyšší
zkušenost konzultantů na straně jedné a celková vyšší připravenost v podniku
(jeho pracovníků, dat, procesů, ale i ICT prostředí). Menší podniky často
nedisponují specializovaným IT know-how a ani časový prostor specialistů pro
ERP projekty není tak rozsáhlý. Zároveň ale centralizace řídicí funkce do rukou
jednoho nebo několika málo vedoucích pracovníků umožňuje pružné reagování na
často rychle se měnící podmínky tržního prostředí a vysokou flexibilitu v
řízení podniku. Jednou z hlavních funkcí IS/ICT ve velkých podnicích je podat
vedení aktuální obraz o dění ve firmě.
Vedení malých firem se však na činnosti podniku přímo podílí a je schopno
vytvořit si přehled samo. Pokud vedoucímu některá data scházejí, ví přesně,
koho se zeptat. Například vyskytne-li se chyba v účetnictví a firma má jen
jednoho účetního, lze velmi snadno a rychle tohoto pracovníka upozornit.
Pro oblast SME není zanedbatelný ani posun předpokládaných přínosů z nasazení
ERP. Ten se mimo jiné za posledních 8 let rovněž změnil, respektive se změnila
s tím spojená terminologie. V polovině 90. let bylo hlavní argumentací
nejčastěji snížení skladových zásob, zmenšení rozpracovanosti, snížení
překračování normativních časů, snížení celkové ceny nákupu materiálu, a tudíž
celkové snížení nákladů.
Ve srovnáním s tím výsledky specializovaných průzkumů provedených po roce 2000
hovoří dnes u ERP více ve prospěch lepší dostupnosti dat, lepšího rozhodování,
zlepšení a zkvalitnění podnikových procesů a také zlepšení odezvy na požadavky
zákazníků. Neméně významně je dnes hodnocena schopnost ERP podpořit integraci a
komunikaci s okolím podniku, mobilními vlastními pracovníky, dodavateli,
partnery a zákazníky.
A právě tyto nové argumenty více zdůvodňují zájem malých a středních podniků o
ERP produkt. Efekty z lepších procesů a možnost integrovat se s jinými subjekty
například v rámci clusterů a sítí ostatních menších podniků je velmi důležitá.
Neméně významná je schopnost vazby na větší podnik důležitého odběratele, která
může být klíčová pro další konkurenceschopnost.
Závěrem jen připomeňme, že proniknout s produkty ERP na segment malých a
středních firem, úspěšně zde působit a prosadit se, předpokládá znalost
specifických požadavků tohoto segmentu. Ve srovnání s implementací pro velké
podniky je zde zavedení ICT řešení spojeno se specifickými očekáváními a
představami těchto zákazníků. Odlišná bývají v prostředí SME i možná rizika a
případná omezení. Pro úspěšnou implementaci je potřeba prostředí zákazníka
dobře poznat a nabízet odpovídající ICT produkty.
Pro plné využití možností IT podpory podnikových činností ve sledovaném
segmentu nejsou z dlouhodobého pohledu příliš vhodná malá proprietární řešení,
protože obvykle nedisponují dostatečnou integrovatelností. Na druhé straně v
tomto časovém horizontu visí otazník i nad standardními mnohdy funkčně
předimenzovanými ERP řešeními. A to zejména pokud by setrvala v podobě, jak je
známe dnes, kdy je navíc provázejí vysoké nároky na implementaci. Na cestě,
která je před námi a na které by si malé a střední firmy uchovaly svůj
potenciál a pružnost reakce, svou otevřenost pro spojování do větších celků a
spolupráci s partnery, se stále zřetelněji rýsují kontury aplikací
orientovaných na služby. Ale i v prostředí nových technologií zůstanou nedílnou
součástí úspěšných ICT aplikací změny a součinnost na úrovni podnikové kultury,
procesů a vzájemné komunikace uživatelů. A to je pro oblast SME přece jen
specifická. 5 1904 / jafMalé Střední Velké
1996 33 % 100 % 76 %
2000 43 % 100 % 70 %
2004 71 % 100 % 88 %1996 9-12 měsíců
2000 6-9 měsíců
2004 4-6 měsíců

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.