Experimentální model trhu s elektřinou v ČR

Jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie je otevření trhu s energiemi. Znamená to nemalý problém a v...


Jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie je otevření trhu s
energiemi. Znamená to nemalý problém a v podstatě krok do nejistoty v jedné z
klíčových oblastí ekonomiky. Jednou z cest, jak tato rizika identifikovat a
snížit, je pokusit se provoz trhu simulovat pomocí modelu.

Jen těžko se naše republika může inspirovat v zahraničí - zkušenosti s
liberalizací energetiky ve světě jsou mladé, zhruba desetileté a u nás ne plně
aplikovatelné. Existuje několik modelů, které se více či méně úspěšně využívají
v různých částech světa. I vyspělý svět modifikuje své původní představy - viz
projekt NETA ve Velké Británii.
Na liberalizovaném trhu vzniknou nové subjekty, které zde nikdy nebyly - např.
Regulátor, Operátor trhu, Obchodníci s energiemi. Některé stávající subjekty se
budou transformovat do nové podoby, např. REAS musí oddělit distribuční a
obchodní aktivity. Musí se odstranit křížové dotace cen pro jednotlivé skupiny
zákazníků atd. Celá problematika je složitá sama o sobě a ještě složitější o
privatizaci, která bude provázet liberalizaci. V každém případě s sebou
zavedení volného trhu s elektřinou nese množství rizik a neurčitostí, které
není možno plně předvídat.
Cesta vede přes model
Připravovaný experimentální model trhu s elektřinou umožní ověřit navrhovaná
pravidla obchodování, přispěje k osvětlení pravidel odborné veřejnosti, a měl
by napomoci odborné diskuzi nad návrhy pravidel obchodování. Zájemcům z řad
odborné veřejnosti umožní model získat praktické dovednosti pro obchodování s
elektřinou v liberalizovaném tržním prostředí, a to podle pravidel obchodování
s elektřinou v ČR.
Vyhodnocením výsledků provozu bude možno vytvořit souhrn poznatků, který
přispěje k výběru optimálního řešení z několika variant návrhu pravidel trhu.
Jako metoda řešení modelu trhu s elektřinou bylo zvoleno experimentální
ekonomické modelování, což znamená sekvenci experimentů uskutečňovaných hráči,
představujícími role typických účastníků trhu.
Experimentální ekonomické modelování zahrnuje prostředí, ve kterém se hráči,
reprezentující jednotlivé účastníky (podnikatelské subjekty), snaží dosáhnout
stanovených cílů, obvykle při nejvyšším zisku. Takový model vyžaduje vytvoření
softwaru, který simuluje trh a příslušné instituce. Hráči jsou finančně
motivováni odměnou, jejíž výše závisí na dosaženém zisku a hospodářských
výsledcích.
Výhodou takového přístupu k řešení modelu oproti jiným simulačním technikám je
rozšíření řady potenciálních obchodních strategií v porovnání s konvenčními
počítačovými simulačními technikami a vznik komplexních příkladů chování, které
je možno dále analyticky zpracovat. Důležité je, že v modelu je explicitně
obsažen lidský činitel; projekt je také možno využít pro školení a semináře
odborných pracovníků
Průběh simulace
V průběhu simulace hráči obchodují prostřednictvím počítačové sítě a pracovních
stanic s potřebným softwarem. Všechny pracovní stanice jsou umístěny v jedné
místnosti, průběh práce je řízen a kontrolován přítomným lektorem. Model
umožňuje přístup několika účastníků (řekněme do 15), kteří hrají různorodé role
- velcí výrobci, nezávislí výrobci, distribuční společnosti, velcí zákazníci,
obchodníci; role mohou zachycovat očekávaný budoucí stav v příštích letech
(třeba i variantně v závislosti na postupu uvolňování trhu).
Účastníci spolu obchodují na základě znalosti vlastností svých výrobních
zařízení, znalosti svých výrobních nákladů a poptávky zákazníků. K obchodování
využijí možnosti uzavírat bilaterální kontrakty, organizovaného krátkodobého
trhu a obchodování v reálném čase. Po uzavření obchodů jsou systémem generovány
naměřené hodnoty, vypočteny odchylky, stanovena cena za vypořádání odchylek a
zúčtovány obchody. Výsledky obchodování jsou analyzovány a poskytnuty
účastníkům k tomu, aby se mohli případně poučit pro další kolo obchodování.
Každé kolo simulace představuje jeden obchodní den. Lektor, který řídí práce,
má možnost simulovat různé události reálného provozu - výpadky dodávky a
odběru, dále může nastavovat podmínky simulace měřených hodnot "skutečných"
dodávek apod.
Technické uspořádání
Pracovní stanice pro účastníky hry budou vybaveny softwarem pro obchodování na
modelovém trhu a systémem pro podporu rozhodování.
Pracovní stanice pro supervizora hry bude vybavena softwarem pro:
a) organizaci krátkodobých obchodů se silovou elektřinou
b) pro vyhodnocení odchylek
c) pro zavedení externích událostí (např. změny spotřeby)
d) pro zúčtování a zpracování výsledků
e) pro nastavení základních parametrů modelu
Databázový a aplikační server umožňuje ukládání, dávkové zpracování a
poskytování dat.
Časová sekvence
Na následujícím obrázku je ukázáno možné časové schéma průběhu simulace pro
jeden obchodní den.
Očekávané výsledky
V jednom kole obchodování by simulace měla poskytnout výsledky zahrnující
objemy, obchodované prostřednictvím organizovaného trhu, ceny za energii na
organizovaném trhu (průměry a průběh v čase), objemy a ceny ve vyrovnávacím
mechanismu a náklady na výrobu. Pozorně sledované budou pochopitelně příjmy
poukázané systémovému operátoru za vyrovnání odchylek a zisky dosažené
jednotlivými hráči.
Zpracováním a analýzou těchto výsledků bude pak možno získat informace o
předpokládaném vývoji trhu s elektřinou v ČR, hodnotit různé vlivy tržního
prostředí na vývoj cen, schopnost trhu reagovat na výpadky dodávek a spotřeby a
podobně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.