Fluktuace lidí v českém IT

Tři z pěti dotázaných IT pracovníků českých firem v posledních pěti letech nezměnili zaměstnavatele. Zajímav...


Tři z pěti dotázaných IT pracovníků českých firem v posledních pěti letech
nezměnili zaměstnavatele.


Zajímavá zjištění přinesla analýza pracovních zkušeností a pracovní mobility
jednotlivých pracovníků zaměstnaných v rámci IT oddělení zkoumaného vzorku
institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld. Hlavní zájem
realizovaného výzkumného šetření se v této souvislosti zaměřil zejména na
analýzu průměrné doby pracovního poměru lidí v IT odděleních. Sledována byla
také fluktuace IT pracovníků ověřovaná počtem zaměstnavatelů vystřídaných v
průběhu posledních pěti let.

Stálé zaměstnání
Z konkrétních odpovědí dotazovaných pracovníků vyplývá, že téměř polovina
respondentů (47 %) setrvává ve svém aktuálním pracovišti po dobu 6 až 10 let,
přičemž druhá nejpočetnější skupina, čítající přibližně dvě pětiny dotázaných,
ve svém současném zaměstnání působí 3 až 5 let. Uvedené výsledky vypovídají o
značné stabilitě v pracovněprávních vztazích dotazovaných IT profesionálů a
jejich zaměstnavatelů. Tuto stabilitu ještě podtrhuje výše podílu zaměstnanců,
jejichž působení u aktuálního zaměstnavatele přesahuje desetileté období, která
dosahuje 8 %. Tento výsledek je přitom shodný s podílem pracovníků zaměstnaných
u stávajícího zaměstnavatele po dobu nepřesahující tříleté období.
Řada z dotazovaných pracovníků přitom v rámci sledovaného období prošla mnohými
změnami své pracovní pozice a jejich pracovní zařazení zaznamenalo mnoha změn.
Uvedené údaje se však zaměřují pouze na celkovou dobu pracovního angažmá těchto
pracovníků v jednotlivých organizacích.
Z detailní analýzy je možné dále vysledovat, že celková doba zaměstnání se
významně neliší podle velikosti jednotlivých organizací - z hlediska celkové
doby zaměstnání je tedy lhostejné, zda je pracovník zaměstnán v malé organizaci
s méně než 100 zaměstnanci, či v subjektu s více než tisícem pracovníků.
Výrazné rozdíly nejsou ani patrné v jednotlivých vertikálách.
Naproti tomu s významnými odlišnostmi se lze setkat při srovnání jednotlivých
pozic zastávaných dotazovanými respondenty. Ze získaných odpovědí je patrné, že
s nejvyšším podílem jednotlivců s dlouhou dobou zaměstnání se lze setkat mezi
nejvýše postavenými pracovníky v rámci IT/IS oddělení. Přibližně tři z pěti CIO
(či ředitelů IT) setrvávají u svého současného zaměstnavatele po dobu 6 až 10
let, a další přibližně desetina z nich pak ještě déle. Podobně jsou na tom také
vedoucí IT/IS, kdy největší část z nich v posledních šesti až deseti letech
svého zaměstnavatele nezměnila. Zcela odlišnou skupinou jsou IT manažeři, mezi
nimiž každý pátý pracuje u svého aktuálního zaměstnavatele méně než 3 roky.
Určité specifikum je rovněž patrné mezi pracovníky IT oddělení, kteří se
účastní vedení společnosti. V rámci této skupiny lze pozorovat vyšší podíl
těch, kteří působí u stávajícího zaměstnavatele kratší dobu (méně než 3 roky,
respektive 3-5 let), zatímco ve skupině IT pracovníků, kteří se na celkovém
řízení organizace nepodílejí, dosahují vyššího podílu lidé zaměstnaní déle než
6 let.

Pracovní historie
Druhým ze sledovaných ukazatelů je rámcový pohled do pracovní historie
jednotlivých respondentů. Tato analýza přinesla zjištění, že tři z pěti
dotázaných v posledních pěti letech nezměnili svého zaměstnavatele (nicméně
řada z nich změnila svoji pracovní pozici), což je údaj, který koresponduje s
již uvedenými závěry. Čtvrtina dotázaných pak kromě svého aktuálního působiště
pracovala ještě v jedné další organizaci a zbývající pětina dotazovaných IT
profesionálů vystřídala více než dva zaměstnavatele, a spolu se svým aktuálním
působištěm tak postupně podepsala pracovní smlouvy se třemi až čtyřmi
zaměstnavateli.
Také v tomto případě se ukazuje, že vyšší míra fluktuace je patrná mezi IT
manažery a do určité míry i mezi správci počítačových sítí. Naproti tomu ve
skupině nejvýše postavených pracovníků (tedy CIO a vedoucích IT/IS) je možné
pozorovat nejvyšší podíl pracovníků setrvávajících v posledních pěti letech u
stejného zaměstnavatele.
Získané výsledky dokumentují, že změny zaměstnání nejsou ve skupině IT
profesionálů příliš časté. Současně tyto závěry dokumentují skutečnost, že
velká část pracovníků IT oddělní, se k aktuálně zastávaným nejvyšším pozicím
propracovávala systematickou, mnohaletou prací.O výzkumu

Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh - konkrétně organizace,
které jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v
minulých letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.