Formuláře počtvrté

Formuláři jsme se zabývali i v několika předchozích dílech seriálu. Dnes na nás čekají poslední prvky formulářů...


Formuláři jsme se zabývali i v několika předchozích dílech seriálu. Dnes na nás
čekají poslední prvky formulářů, které jsme dosud neprobrali.
Seznamy
K vytvoření seznamu se používá element SELECT. Pokud použijeme atribut
MULTIPLE, může uživatel vybrat i více položek než jednu. Jméno vstupního prvku
se opět určuje pomocí atributu NAME. Atribut SIZE, určuje počet řádek, na nichž
se seznam zobrazí. Další položky budou přístupné rolováním.
Jednotlivé položky seznamu se zapisují pomocí elementu OPTION. Jako hodnota
položky se skriptu předá text uvedený mezi tagy <OPTION> a </OPTION>. Text je
však mnohdy dlouhý a nevhodný pro další zpracování skriptem. Pokud u OPTION
použijeme atribut VALUE, bude se přenášet jeho obsah místo obsahu celého
elementu.
Pokud má být nějaká položka vybrána již hned po zobrazení, označíme ji pomocí
atributu SELECTED.
Ukončovací tag </OPTION> nemusíme ve většině případů vůbec používat ušetříme si
tak psaní:
<FORM ACTION=11-01.php3 METHOD=GET>
Čísla časopisů, o která máte zájem:
<BLOCKQUOTE>
<SELECT NAME="Cisla[]" SIZE=6 MULTIPLE>
<OPTION>1/98
<OPTION>2/98
<OPTION>3/98
<OPTION>4/98
<OPTION>5/98
<OPTION>6/98
</SELECT>
</BLOCKQUOTE>
<P>Formát, ve kterém chcete čísla obdržet:
<SELECT NAME=Fmt SIZE=1>
<OPTION VALUE="HTML">HTML stránka
<OPTION VALUE="PDF">Portable Document Format
<OPTION VALUE="PS" SELECTED>PostScript
<OPTION VALUE="ASCII">Textový soubor
</SELECT>
<P>E-mail pro zaslání: <INPUT NAME=Email>
<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=" OK ">
</FORM>
Ve jménu prvního seznamu jsme použili hranaté závorky (Cisla[]), aby PHP pro
údaje z tohoto prvku formuláře vytvořilo pole. Je to nutné, protože uživatel
může vybrat více čísel časopisu najednou (díky atributu MULTIPLE).
U vstupního pole pro e-mailovou adresu jsme neuvedli typ pole. Přesto se jedná
o textové vstupní pole, protože standardní hodnota atributu TYPE je TEXT.
Informace z formuláře podle potřeby zpracujeme. Následuje krátká ukázka ze
skriptu 11-01.php3, která vypíše hodnoty vyplněné do formuláře:
<P>Vybrané časopisy:<BR>
<? for ($i=0; $i<Count($Cisla); $i++): echo $Cisla[$i]."<BR>"; endfor;
?>
<P>Požadovaný formát: <?echo $Fmt?>
<P>Zaslat na: <?echo $Email?>
Víceřádkový text
Pro vstup delších textů je určen element TEXTAREA. Kromě atributu NAME musíme
pomocí atributů ROWS a COLS určit počet řádek a sloupců vstupního pole. Text
mezi počátečním a ukončovacím tagem, které se musí použít, se zobrazí na
začátku editace ve vstupním poli.
<TEXTAREA NAME="Poznamka" ROWS=4 COLS=40>
Sem můžete vepsat další informace o objednávce. Děkujeme
</TEXTAREA>
Formuláře na úrovni
Při vytváření webových formulářů máme poměrně velkou volnost. Snadno se tak
může stát, že vytvoříme formulář, který je pro uživatele nepřehledný.
Přehledný formulář má jednotlivá vstupní pole jasně označena a zarovnána
přehledně pod sebou. K dosažení tohoto efektu lze využít tabulku.
Celkem užitečné je uživateli napovědět v jaké formě má data do jednotlivých
vstupní polí zadávat. Můžeme tedy do tabulky připojit sloupec, který bude
znázorňovat ukázkově vyplněná data. Druhou možností je zobrazení ukázkových dat
ve vstupním poli s využitím atributu VALUE.
Pro uživatele je příjemné, pokud vidí celý vyplňovaný formulář najednou na
obrazovce. Pokud potřebujeme od uživatele tolik údajů, že se formulář na
obrazovku nevejde, je lepší vytvořit několik stránek s menšími formuláři.
Mnoho formulářů na Webu (např. různé registrace) vyžadují vyplnění pouze
některých povinných částí formuláře. V těchto případech je vhodné povinná pole
nějak odlišit např. použitím výraznějšího písma nebo barevného písma u popisky
pole.
Pokud obsluhující skript zjistí, že uživatel nevyplnil všechny údaje, požaduje
doplnění chybějících. Před uživatelem by se měl objevit formulář s již zadanými
daty. <HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ukázkový formulář</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!-TD B { color: red }
-->
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<?
$Formular = true; // příznak zobrazování formuláře
if ($Odeslano=="true"): // Byl formulář odeslán? if ($Jmeno=="" || // Kontrola
vyplnění $Prijmeni=="" || // povinných údajů $Email==""): echo "<H1>Musíte
vyplnit všechny povinné údaje!</H1>"; echo "Jsou označeny tučným červeným
popisem."; else: // Máme povinná data, zpracujeme je $Formular = false; // Zde
se informace z formuláře zpracují echo "<H1>Děkujeme za registraci!</H1>";
endif;
else: // Formulář je zobrazován poprvé echo "<H1>Pro zaregistrování vyplňte
tento formulář!</H1>"; echo "Povinné údaje jsou označeny tučným červeným
popisem.";
endif;
?>
<? if ($Formular): // má se zobrazovat formulář? ?>
<FORM METHOD=POST>
<TABLE BORDER=0>
<TR>
<TD><B>Jméno:</B>
<TD><INPUT NAME=Jmeno VALUE="<?echo $Jmeno?>" SIZE=30>
<TR>
<TD><B>Příjmení:</B>
<TD><INPUT NAME=Prijmeni VALUE="<?echo $Prijmeni?>" SIZE=30>
<TR>
<TD>Pohlaví:
<TD><INPUT TYPE=RADIO NAME=Pohlavi VALUE="Muz" <?echo $Pohlavi=="Muz" ? "
CHECKED" : ""?>> Muž&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <INPUT TYPE=RADIO
NAME=Pohlavi VALUE="Zena" <?echo $Pohlavi=="Zena" ? " CHECKED" : ""?>> Žena
<TR>
<TD><B>E-mail:</B>
<TD><INPUT NAME=Email VALUE="<?echo $Email?>" SIZE=30>
<TR>
<TD>WWW stránka:
<TD><INPUT NAME=Web VALUE="<?echo $Web?>" SIZE=30>
<TR>
<TH COLSPAN=2><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=" Registrace ">
</TABLE>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Odeslano VALUE=true>
</FORM>
<? endif ?>
</BODY>
</HTML>
Výsledkem tohoto skriptu mohou být tři odlišné stránky, z nichž první je na
obr. 3. Pokud je skript vyvolán uživatelem poprvé, zobrazí se prázdný formulář.
Pokud uživatel formulář odešle, mohou nastat dva případy. Pokud jsou všechny
povinné údaje vyplněny, skript zobrazí pouze potvrzení registrace. Pokud nějaký
povinný údaj chybí, zobrazí se formulář, který obsahuje již dříve vyplněná pole
a požaduje doplnění chybějících polí.
Skript na obsluhu dat z formuláře volá sám sebe, a proto nemusíme u elementu
FORM uvádět pomocí atributu
ACTION jméno skriptu určeného pro své zpracování.
Jak skript pozná, zda je uživatelem vyvolán poprvé nebo zda uživatel jen
nevyplnil žádné pole? Do formuláře jsme přidali skryté pole (TYPE=HIDDEN). Toto
pole se nezobrazuje, ale jeho hodnota se přenáší s ostatními údaji z formuláře.
Podmínkou
if ($Odeslano=="true"):
tak snadno otestujeme, zda do skriptu již putují údaje z formuláře nebo zda je
spouštěn poprvé.
V další části skriptu testujeme, zda všechna povinná pole obsahují nějakou
hodnotu. Pokud ne, vypíšeme záhlaví stránky, které požaduje doplnění
chybějících údajů. Pokud jsou všechna povinná pole vyplněna, skript poděkuje.
Další větev skriptu patří k první podmínce. Provede se pouze pokud je skript
volán uživatelem poprvé a vyzve ho k vyplnění formuláře. Následuje samotný HTML
kód pro zobrazení formuláře. Tento kód se do prohlížeče odešle pouze tehdy,
pokud má proměnná $Formular hodnotu true. Tato proměnná je nastavena na hodnotu
false pokud skript obdržel všechna povinná pole a my tedy již po uživateli
nechceme doplnit žádné údaje.
Jako hodnotu atributu VALUE u jednotlivých vstupních polí uvádíme krátký PHP
skript, který doplní obsah tohoto pole z posledního odesílaného formuláře. Tím
máme zaručeno, že pokud je uživatel požádán o doplnění chybějících povinných
údajů, nemusí znovu vyplňovat zbytek formuláře. Při prvním spuštění neobsahují
použité proměnné žádnou hodnotu a vstupní pole budou prázdná.
U přepínacích tlačítek je situace poměrně složitá. Pokud má být tlačítko
zaškrtnuto, je potřeba u příslušného tagu <INPUT> uvést atribut CHECKED. Řešení
je následující:
<?echo $Pohlavi=="Muz" ? " CHECKED" : ""?>
Pokud je podmínka splněna, je výsledkem výraz1, jinak výraz2. Pokud byl
zaškrtnut muž, vrátí skript:
<INPUT TYPE=RADIO NAME=Pohlavi VALUE="Muz" CHECKED>
Pokud nebylo pohlaví muž vybráno, dorazí naopak:
<INPUT TYPE=RADIO NAME=Pohlavi VALUE="Muz">
a tlačítko tedy zůstane nezaškrtnuté.
8 1493 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.