Formuláře potřetí

Dnes budeme pokračovat v našem přehledu základních prvků použitelných při tvorbě formulářů. Podíváme se na to...


Dnes budeme pokračovat v našem přehledu základních prvků použitelných při
tvorbě formulářů. Podíváme se na to, jak vytvořit tlačítko s obrázkem a jak
se dají pomocí formulářů posílat soubory na server ke zpracování.
Tlačítko s obrázkem
Zatím umíme formulář odeslat na server pouze pomocí tlačítka SUBMIT. Existuje
však ještě jedna možnost. K odeslání může sloužit i obrázek. Pokud na něj
uživatel klikne, odešle se serveru obsah formuláře společně se souřadnicemi
kliknutí.
Obrázek, který slouží k odeslání formuláře, se vkládá opět pomocí elementu
INPUT. Jako hodnotu atributu TYPE však musíme použít IMAGE. Adresa obrázku se
zadává pomocí atributu SRC. Podobně jako u obrázků můžeme použít atributy ALT
pro popis obrázku a ALIGN pro určení zarovnání obrázku s okolním textem (viz
obr. 1).
<FORM ACTION="skript" METHOD=GET>
<TABLE BORDER=0>
<TR VALIGN=TOP>
<TD> Vyberte si ukazatel: <BLOCKQUOTE> <INPUT TYPE=RADIO NAME=Ukazatel
VALUE=Natalita CHECKED>Natalita<BR> <INPUT TYPE=RADIO NAME=Ukazatel
VALUE=Mortalita>Mortalita<BR> <INPUT TYPE=RADIO NAME=Ukazatel
VALUE=Rozvodovost>Rozvodovost<BR> <INPUT TYPE=RADIO NAME=Ukazatel
VALUE=Obyvatelstvo>Počet obyvatel<BR> <INPUT TYPE=RADIO NAME=Ukazatel
VALUE=Vek>Průměrný věk obyvatel<BR> </BLOCKQUOTE>
</TD>
<TD> Vyberte si stát:<BR> <INPUT TYPE=IMAGE NAME=Mapa SRC="au-mapa.gif"
ALT="Mapa Austrálie">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
V PHP budou souřadnice kliknutí myší na obrázek přístupné v proměnných
$Mapa_x a $Mapa_y. Prefix před jménem souřadnice odpovídá jménu vstupního
prvku určenému pomocí atributu NAME. V ASP budou souřadnice
kliknutí dostupné pomocí Request.QueryString("Mapa.x") a
Request.QueryString("Mapa.y").
Ač to tak ani nevypadá, neměli bychom tlačítko IMAGE příliš používat. Jednak
je takový formulář nepoužitelný v textových prohlížečích jako je Lynx, a
jednak je zpracování informací o souřadnicích kliknutí v skriptu poměrně
komplikované.
Upload souborů
Někdy v našich aplikacích potřebujeme, aby uživatel mohl na server odeslat
soubor. Na tyto potřeby jazyk
HTML pamatuje, a tak u elementu INPUT můžeme použít atribut TYPE=FILE. Takto
vytvořené vstupní pole umožní zadat jméno souboru. Při odesílání formuláře je
pak celý takto zadaný soubor odeslán s ostatními daty z formuláře. Velikost
vstupního pole a maximální délku jména souboru můžeme ovlivňovat pomocí
atributů SIZE a MAXLENGTH stejně jako u textových vstupních polí (TYPE=TEXT).
Některé prohlížeče umožňují u vstupního pole pro zadání jména souboru použití
atributu ACCEPT. Jako jeho
hodnota se uvádí čárkami oddělený seznam MIME typů souborů, které je možno
zadat. Tak například použití ACCEPT="image/*"prohlížeči říká, že uživatel může
poslat jakýkoliv obrázek.
My si upload souborů ukážeme na jednoduché aplikaci, která bude sloužit k
prohlížení HTML souborů. Uživatel bude moci zvolit jméno souboru a typ
zobrazení. Skript pak podle jeho požadavků stránku zobrazí buď ve zdrojovém
tvaru včetně všech HTML tagů, nebo zobrazí pouze samotný nezformátovaný text
stránky. Formulář pro určení jména souboru, který se bude odesílat na server,
má následující podobu (viz obr. 2).
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Zobrazovač HTML stránek</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Zobrazovač HTML stránek</H1>
<FORM ACTION=10-01.php3 METHOD=POST ENCTYPE="multipart/form-data">
<TABLE BORDER=0>
<TR> <TD>Jméno souboru: <TD><INPUT TYPE=FILE NAME=Soubor>
<TR VALIGN=TOP> <TD>Typ zobrazení: <TD><INPUT TYPE=RADIO NAME=Typ VALUE=HTML
CHECKED> HTML<BR> <INPUT TYPE=RADIO NAME=Typ VALUE=PLAIN> Pouze text
<TR> <TD><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=" OK ">
</TABLE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
U formuláře, který má odesílat soubor na server, musíme použít atribut
ENCTYPE, který určuje metodu použitou při kódování dat formuláře. Standardně
používaná metoda pro přenos dat z formuláře má označení
application/x-www-form-urlencoded. Při odesílání souborů však musíme použít
metodu kódování multipart/form-data.
Pokud odesíláme soubory, můžeme používat pouze metodu POST metoda GET je pro
tyto účely zcela nevhodná.
Skript PHP, který zpracovává formuláře sloužící k odeslání souboru, obdrží o
každém odeslaném souboru informace ve 4 proměnných. Jména těchto proměnných
začínají stejně jako jméno formulářového pole pro zadání jména souboru. V
našem případě tedy půjde o proměnné začínající na $Soubor....
Po přenesení souboru na server jej PHP uloží pod dočasným jménem do dočasného
adresáře. Jméno, pod kterým je přenesený soubor uložen, v našem případě
obsahuje proměnná $Soubor. Proměnná $Soubor_size obsahuje velikost přeneseného
souboru v bajtech. Typ přeneseného souboru je uložen v proměnné $Soubor_type.
Původní jméno odesílaného souboru získáme v proměnné $Soubor_name.
Nyní si tedy můžeme ukázat zdrojový kód obslužného skriptu (10-01.php3), který
si dále podrobněji vysvětlíme:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Soubor: <?echo $Soubor_name?></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Soubor <?echo $Soubor_name?></H1>
Délka: <?echo $Soubor_size?><BR>
Typ: <?echo $Soubor_type?>
<PRE>
<? if (file_exists($Soubor)):// přenesl se soubor? $fp = fopen($Soubor, "r");
// otevření souboru if ($Typ=="HTML"): // typ zobrazení HTML while
(!feof($fp)): echo ereg_replace(" ", "&nbsp;", htmlspecialchars(fgets($fp,
1024))); echo "<BR>"; endwhile; else: // typ zobrazení PLAIN while
(!feof($fp)): echo ereg_replace(" ", "&nbsp;", fgetss($fp, 1024)); echo
"<BR>"; endwhile; endif; fclose($fp); // zavření souboru unlink($Soubor); //
smazání souboru else: // soubor se nepřenesl echo "Došlo k chybě při přenosu
souboru!"; endif;
?>
</PRE>
</BODY>
</HTML>
Skript do názvu stránky a do nadpisu vyplní jméno
zobrazované stránky. Poté skript pomocí funkce file _exists() zjistí, zda
existuje soubor, ve kterém je přenášený soubor dočasně uložen. Pokud soubor
neexistuje, vypíše se chybové hlášení a skript skončí.
Pokud soubor existuje, můžeme s ním dělat řadu věcí. V PHP máme k dispozici
několik funkcí pro práci se souborem jako s celkem (přesouvání, kopírování,
mazání souborů apod.) i pro přístup k samotnému obsahu souboru.
Pokud chceme číst obsah souboru, musíme si soubor nejprve otevřít pro čtení. K
tomu slouží funkce fopen(). Prvním parametrem je jméno souboru a druhým způsob
přístupu k souboru r značí přístup pro čtení. Funkce fopen() vrací hodnotu,
která pak otevřený soubor identifikuje v ostatních funkcích pro práci se
soubory.
Následně se skript dělí na 2 větve, podle požadovaného formátu zobrazení
stránky. První větev zobrazuje stránku včetně HTML tagů, druhá pouze samotný
text stránky.
Pokud chceme nějakým způsobem zpracovat celý soubor, musíme jej číst tak
dlouho, dokud nenarazíme na jeho konec. K testování, zda jsme na konci
souboru, slouží funkce feof(). Ta vrací hodnotu true, pokud jsme již na konci
specifikovaného souboru. Cyklus while(!feof($fp)) nám tedy umožní zpracovat
celý soubor. (Vykřičník v podmínce znamená negaci cyklus se bude provádět tak
dlouho, dokud nebude dosažen konec souboru.)
Naši analýzu si nyní zaslouží následující část skriptu:
echo ereg_replace(" ", "& ", htmlspecialchars(fgets($fp, 1024))); Funkce
fgets($fp, 1024) čte ze souboru $fp jednu řádku, nejvýše však 1 024 znaků.
Výsledkem funkce je znakový řetězec. Tento řetězec vstupuje jako parametr do
funkce htmlspecialchars(). Tato funkce nahradí všechny výskyty znaků "<", ">"
a "&" odpovídajícími znakovými entitami "&lt;", "&gt;" a "&amp;". Tím docílíme
toho, že znakový řetězec již neobsahuje žádné HTML tagy, které by se snažil
prohlížeč interpretovat.
Nakonec v získaném řetězci nahradíme všechny mezery pevnou mezerou (&nbsp;).
Zůstane tedy zachováno odsazení jednotlivých řádek HTML kódu. K nahrazení
mezer jsme použili funkci ereg_replace(). První parametr je řetězec, který se
bude nahrazovat, druhý parametr je řetězec, kterým se budou nahrazovat
všechny výskyty prvního řetězce v řetězci zadaném jako poslední parametr.
Výsledkem našeho snažení je řádka, kde jsou všechny speciální HTML znaky a
mezery nahrazeny příslušnými entitami. Takto získaný řetězec vypíšeme pomocí
příkazu echo. Následně pomocí příkazu echo "<BR>" ukončíme právě vypsanou
řádku.
Pokud chceme vypsat pouze text stránky bez HTML tagů, postupujeme obdobně.
Nyní však používáme funkci fgetss(), která na rozdíl od fgets() ze svého
výsledku vynechává všechny HTML tagy. Výsledkem je tedy výpis stránky
oproštěné od HTML tagů.
Nakonec uzavřeme otevřený soubor pomocí fclose() a smažeme dočasný soubor
pomocí funkce unlink(). Pokud bychom soubor nesmazali, zbytečně by se nám
zaslané soubory hromadily v adresáři pro dočasné soubory.
Pokud používáme ASP a chceme zpracovávat odeslané soubory, máme situaci o
něco složitější. ASP totiž neobsahují přímo podporu pro upload souborů. S
některými verzemi IIS se však dodává aplikace Posting Acceptor, která umožňuje
snadnou práci se soubory zaslanými na server.
8 1420 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.