Geodetické nadstavby pro GIS

Přinášíme pohled na několik českých nadstaveb pro GIS, vyvinutých pardubickou firmou GPlus a pražskou firmou Atlas. J...


Přinášíme pohled na několik českých nadstaveb pro GIS, vyvinutých pardubickou
firmou GPlus a pražskou firmou Atlas. Jsou zajímavé, kvalitní a pro uživatele
přínosné, ale mají zatím tu smůlu, že v době mimo okurkovou sezonu na informace
o nich pro příval jiných skutečností nezbývá čas. Okurky opět dozrávají, takže
nyní můžeme tuto skutečnost napravit.
Šikovný prohlížeč dat GIS
A začněme naši letní přehlídku českých nadstaveb pro GIS hned prohlížečem
GpView LT firmy GPlus. Je to výkonný a snadno použitelný nástroj pro
prohlížení, zkoumání, dotazování a analýzu geografických dat. Vyznačuje se
kombinací jednoduché a přehledné obsluhy ve stylu ArcView s vynikajícím
grafickým výkonem.
GpView LT byl vytvořen firmou GPlus s úmyslem podpořit využívání a rozšíření
geografických dat ve všech oblastech, kde lze geografické informační systémy
nasadit.
Podívejme se nyní poněkud podrobněji do "útrob" programu GpView LT. Jeho
základem je technologie programových komponent MapObjects LT firmy ESRI. Její
produkt GIS ArcView dosáhl značné popularity u uživatelů GIS jak ve světě, tak
i u nás, a právě on se stal inspirací pro program GpView LT.
GpView LT ve vztahu k ArcView zajišťuje datovou kompatibilitu a příbuzné
uživatelské rozhraní. Program představuje velmi vhodné doplnění ArcView za
zlomek jeho ceny.
Co GpView přináší?
Podívejme se nyní, co všechno tento systém umožňuje. Tak především je to
prohlížení vektorových geografických dat ve formátu SHP, tzv. shapefile,
prohlížení obrazových geografických dat ve formátech BMP, TIFF, RLC. Možné jsou
i další práce v projektu s libovolným počtem otevřených dokumentů, přehledná
vizualizace dat a automatizovaná tvorba legendy (unikátní hodnoty a gradující
symboly).
Nyní je připravována druhá verze programu GpView LT s novými možnostmi správy
geografických dat.
Tvorba mapových podkladů v prostředí AutoCADu
Na tvorbu map v prostředí AutoCADu se orientuje připravovaná geodetická
nadstavba pro AutoCAD R14 GeoPol 98. Tento Program se vyznačuje kompletně
přepracovaným prostředím ve stylu GeoPolu LT. K přepracování a rozšíření funkcí
došlo s využitím technologie ActiveX Automation.
Již nyní je k dispozi nadstavba AutoCADu LT pod názvem GeoPol LT 97 a nadstavba
GeoPol Plus pro tvorbu účelových map velkých měřítek. Všechny zmíněné programy
jsou opět z dílny pardubické firmy GPlus.
Pokračujme v naší procházce českými geodetickými nadstavbami programem nad
AutoCADem LT (což je poněkud "očesaná" verze AutoCADu určená pro PC), GeoPol LT
97. Tato nadstavba umožňuje geodetům vytvářet interaktivním i automatizovaným
způsobem technické mapy velkých měřítek zcela v souladu s ČSN 01 3410 a ČSN 01
3411. GeoPol LT 97 umožňuje provádět zákres všech prvků mapy ve 2D i ve 3D
podle nastavených parametrů kresby. Každé skupině mapových prvků či přímo
konkrétnímu typu mapového prvku lze přiřadit jeho grafické vlastnosti (hladinu,
barvu), které se automaticky uplatní při zákresu daného prvku do mapy.
GeoPol LT 97 respektuje nejnovější požadavky na obsluhu moderních programových
nástrojů. Umožňuje uživateli pohodlně pracovat se zobrazením podrobného
bodového pole, využívat automatizovaných postupů tvorby mapové kresby, či
vytvářet adjustované mapové výstupy mapové listy, místopisy či projektové
podklady. Program je funkční i s AutoCADem R14 a AutoCADem Map R2.
Možnosti programu GeoPol LT 97
Mezi základní funkce programu patří možnost kresby hraničních linií a plotů a
funkce pro kresbu nadzemních a podzemních vedení, obé s automatickým nastavením
parametrů kresby. Najdete tu i rozsáhlou databázi mapových značek dle ČSN 01
3411 ve formě bloků. Program umožňuje vytvoření bodového pole ze seznamu
souřadnic měřených bodů, automatickou generaci liniové kresby podle předpisu
spojnic i podle kódování bodů, dále automatizované vkládání bodových prvků
podle kódů mapových značek a výpis souřadnic bodů bodových polí a doplněných
bodů (bodů graficky konstruovaných). Součástí programu GeoPol LT 97 jsou rovněž
funkce pro rozčlenění situace do souborů mapových listů s automatickým
zjištěním kladů mapových listů v systému JTSK ČR. Možné je také vytváření
úplných formulářů místopisů bodů PBPP, automatizované vložení čtvercové sítě s
popisem a adjustace výkresu dle projekčních zvyklostí (rám s dělením A4,
severka, rozpiska).
To ale zdaleka není všechno. Mezi další přednosti programu patří například
volná struktura výkresu, tedy rozvrstvení mapové kresby do hladin s nastavením
barvy a typu čáry podle vstupních definičních souborů, ovládaných dialogovými
panely. Při zákresu mapového prvku program automaticky provede nastavení všech
přiřazených grafických vlastností. Nezapomeňme ani na možnost zákresu mapové
kresby v půdorysu (2D) i v prostoru (3D), možnost zákresu hraničních linií a
liniových značek ve formě jednotlivých úseček nebo spojitých křivek a možnost
zákresu vedení v kabelovém kanále a v kolektoru.
Předností programu je i přívětivé uživatelské prostředí s využitím dialogových
boxů a tlačítkových lišt ve stylu Microsoft Office 97. Jednoduché a přehledné
ovládání programu nijak nezasahuje do prostředí AutoCADu LT 97.
GEOPOL Plus pro AutoCAD
GEOPOL Plus je interaktivní grafický program pro tvorbu účelových map velkých
měřítek. Program je koncipován ve své verzi 4.13 jako nadstavbový produkt
systému AutoCAD 13 české i anglické verze na platformě DOS, Windows 3.x, 95 či
NT. GEOPOL Plus umožňuje uživateli vytvářet či udržovat účelové mapy širokého
užití, především mapy pro projektové účely, katastrální a pozemkové mapy,
základní mapy závodu a technické mapy měst.
Program dovoluje pracovat v měřítcích 1 : 100, 1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1
000, 1 : 2 000, 1 : 2 880, 1 : 5 000 a 1 : 10 000. Má především ve verzi pro
Windows přívětivé uživatelské prostředí využívající dialogů a ikonových lišt
AutoCADu R13. Verze 4.13 je dodávána obdobně jako AutoCAD R13 pro platformu DOS
i Windows zároveň.
GEOPOL Plus svým zařazením do systému CADKON pro projektování ve stavebnictví
potvrdil svoji vedoucí pozici v oblasti geodetických nadstaveb nad AutoCADem. V
tomto systému je šířen pod obchodním názvem CADKON-G.
Co GeoPol Plus dovede?
Podívejme se na základní funkce programu GEOPOL Plus ve verzi 4.13. Program
umožňuje vytvoření bodového pole ze seznamu souřadnic měřených bodů,
automatickou generaci liniové kresby podle předpisu spojnic a podle kódování
bodů i automatizované vkládání mapových značek podle kódů bodových značek. K
dispozici jsou v tomto programu rovněž funkce pro kresbu hraničních linií,
plotů a liniových značek (inženýrských sítí) s automatickým nastavením
parametrů kresby. Program umožňuje i zákres hraničních linií a liniových značek
v půdorysu (2D), v prostoru (3D) nebo souběžně ve 2D i 3D. K dispozici je také
rozsáhlá databáze mapových značek dle ČSN 01 3411 ve formě tvarů s možností
jejich převedení do bloků.
Dále jsou k dispozici základní geodetické funkce pro výpočty v bodovém poli
(protínání, konstrukce oměrných, měřická přímka,...) a informační funkce pro
výpočet délek, úhlů a ploch se zápisem do souboru. Možné je natáčení situace
pro optimalizaci kresby se zachováním původní orientace výškových kót a
bodových mapových značek, změna měřít-ka situace včetně všech bodových i
liniových mapových značek a adjustace ve formátech A0 až A4 včetně rozpisky
výkresu a označení severu. Mezi základní funkce patří i ty pro rozčlenění a
ořezání situace do souborů mapových listů, možný je výpis aktualizovaného
seznamu souřadnic bodů bodového pole, vytváření úplných formulářů místopisů
bodů PBPP i vytváření přehledných náčrtů bodů PBPP.
Digitální model terénu
a jeho zpracování
Digitální model terénu ATLAS DMT je obecný grafický systém pro modelování a
zobrazování prostorových trojrozměrných ploch, zejména terénu. Jedná se opět o
původní český produkt firmy Atlas, který je využíván v řadě oborů: geodézii,
kartografii, geologii, důlním měřictví, projektování, architektuře, ekologii,
hydrologii, fyzice a dalších oblastech.
ATLAS DMT potřebuje ke své činnosti trojrozměrné informace: body dané
prostorovými souřadnicemi a hrany určující průběh terénních zlomů.
Digitální model terénu je založen na nepravidelné trojúhelníkové síti, kterou
program automaticky vygeneruje ze vstupních bodů a hran. Vytvořená plocha je
hladká a spojitá, prochází přesně všemi zadanými body a respektuje zadané
zlomy. Díky použité metodě pro výpočet hladké plochy (založené na Bezierových
plátech) systém velmi dobře vystihuje tvar reliéfu a umí zpracovat i složité
tvary ploch pro velmi přesná měření.
Pro zpracování plochy terénu je k dispozici speciální grafický modul
interaktivní editor plochy, který umožňuje prohlížení a modelování plochy s
okamžitou kontrolou pomocí vrstevnic a profilů, opravou chybných údajů, úpravou
terénních objektů atd.
V prostředí editoru plochy lze zadávat lomené čáry (polygony) a konstruovat nad
nimi schematické řezy. Pomocí těchto řezů (profilů) je možné snadno kontrolovat
průběh terénu nebo připravit data pro další aplikaci modul pro kresbu řezů. Ten
obsahuje nejrůznější způsoby generace podélných a osových příčných řezů nad
zadaným polygonem, jejich rozmístění, popis a editaci. Modul umožňuje
přizpůsobit výkresy řezů požadavkům nejrůznějších profesí.
ATLAS DMT obsahuje modul pro rychlý a přesný výpočet kubatury prostorového
tělesa vzniklého porovnáním ploch dvou modelů (např. starého a nového stavu)
nebo modelu a srovnávací roviny.
ATLAS DMT se dodává ve třech základních variantách, které se liší podle
maximálního počtu bodů v jednom modelu: light do 2 500 bodů, standard do 60 000
bodů a mega do 4 milionů bodů.
ATLAS MAP 3D
ATLAS MAP 3D je původní česká nadstavba AutoCADu R14/Map R2 pro zpracování
digitálního modelu terénu. Nabízí uživateli řadu funkcí pro komfortní vytvoření
modelu terénu nad trojúhelníkovou sítí, grafickou editaci tohoto modelu a
tvorbu výstupů vrstevnic, 3D plošek, řezů aj.
ATLAS MAP 3D umožňuje zpracování trojrozměrné plochy (terénu) v prostředí
AutoCADu R14/Map R2 včetně její interaktivní úpravy a vytvoření informačních
výstupů (vrstevnice, řezy, 3D plošky a další). Navazuje na výše zmíněný
programový systém ATLAS DMT (kterému odpovídá i rozsahem funkcí a způsobem
práce), proto je možné ATLAS MAP 3D doplnit o řadu dalších modulů a aplikací,
které mohou dále rozšířit využití digitálního modelu terénu. ATLAS MAP 3D je
navržen tak, aby co nejvíce zjednodušil a zrychlil zpracování a vyhodnocení
výškopisných měření.
8 1647 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.