Gis kdekoliv a kdykoliv

Geografické informační systémy (GIS) se v posledních letech staly integrovanou součástí nejen podnikových informačn


Geografické informační systémy (GIS) se v posledních letech staly integrovanou
součástí nejen podnikových informačních systémů, ale pronikly také na Internet,
a můžeme se s nimi setkat i na mobilních zařízeních.

Aniž bychom si to uvědomovali, stále více používáme služeb geografických
informačních systémů. Vedle GIS specialistů, kteří pro svoji práci používají
"stolní" nebo "enterprise" GIS, využívají služeb a možností GIS i běžní laičtí
uživatelé. S GIS se mohou setkat na Webu, případně stále častěji i na mobilních
zařízeních, jako jsou PDA, mobilní telefony, notebooky či subnotebooky.
Výsledkem činnosti GIS procesoru (programu, který provádí prostorové analýzy)
totiž nemusí být vždy nutně mapa i slovní popis v mnoha případech stačí. Na
mobilním telefonu s podporou WAPu těžko zobrazíte mapu, ale slovní popis, jak
se dostat z jednoho místa na druhé, vám bude stačit. Na Webu také při hledání
nejvhodnějšího vlakového či autobusového spojení nepotřebujete náčrt.
Většina informací obsahuje prostorovou složku podle některých pramenů až 85
procent (např. "Kde najdu lékárnu, která má právě otevřeno?" nebo "Ke které
čerpací stanici dokáži ještě dojet?", "Jak velkou oblast pokryji signálem?").
Geografické informační systémy jsou zvláštním druhem informačních systémů,
které umožňují pracovat s geodaty a získávat z nich geoinformace. (Často se
vedou spory, zda se má používat výraz "geografické informace/data" nebo
"geoinformace", resp. "geodata". Dále používám až na výjimky z důvodů malého
prostoru výrazů zkrácených.) Důkazem uvědomění si důležitosti geodat a
geoinformací v České republice je například to, že projekt Národní
geoinformační infrastruktury (NGII) byl v květnu roku 2000 zařazen mezi
projekty informačních systémů státní správy a samosprávy Akčního plánu
realizace státní informační politiky vlády ČR pro období do roku 2002. Výrazem
NGII je v tomto případě vyjádřen "celek zahrnující geoinformační politiku
státu, geografická data, potřebné nástroje informačních a komunikačních
technologií, technické normy, komunikační protokoly a specifikace, organizační
a institucionální nástroje a rovněž zainteresované osoby".

Firmy
V sektoru konzultačních firem převládají velké firmy, které jsou dohromady
označovány jako "velká pětka". Je velmi obtížné se do tohoto prostředí prosadit
a nabízet služby na srovnatelné úrovni. Obdobná situace se v poslední době
ukazuje být i v oblasti GIS software. Není to ovšem velká pětka, ale šestka
firmy Autodesk, Bentley, ESRI, Intergraph, MapInfo, GE Smallworld. Vzhledem k
tomu, že není možné pokrýt s pomocí jedné firmy veškerá průmyslová odvětví,
vytvářejí softwarové firmy kolem sebe řetězec partnerů, kteří jim za pomoci
firemních technologií pomáhají pokrýt veškerou poptávku. A poptávka po řešení s
podporou GIS neustále roste. Mobilita
Značný rozmach zažívají mobilní zařízení. Prvního května roku 2000 zrušil
bývalý prezident USA Bill Clinton původní nařízení, které zabraňovalo komerčním
a soukromým subjektům využívat přesnost, jakou poskytovaly družice GPS (Global
Positioning System) původně pouze pro vojenské účely. Do té doby se ve
stíněných prostorech nedal GPS dostatečně přesně používat. Navigační systémy do
automobilů dnes zažívají boom a je jen otázkou času, kdy bude navigační systém
v autě stejně normální jako autorádio.
Podle prognóz různých expertů předstihne počet mobilních zařízení připojených k
Internetu v roce 2003 pevně připojené počítače. Očekává se, že celkem bude po
celém světě používána 1 miliarda mobilních přístrojů. Mezi přídavné moduly k
PDA (např. Palm V, Handspring Visor, IBM Workpad), které jsou na trhu, můžeme
dnes zařadit i GPS přijímače a moduly, které přímo z PDA umožňují telefonovat.
Integrace všech, tj. počítače, diáře, GPS a telefonu, do jednoho mobilního
zařízení nás pravděpodobně z důvodu energetické a prostorové náročnosti během
příštího půlroku nečeká, ale...
S těmito přístroji logicky souvisejí další služby nejčastěji skloňovanými jsou
tzv. "location based services". Tak se souhrnně označují služby, které umožňují
určit polohu uživatele, ať již pomocí bezdrátové sítě nebo pomocí GPS. Zejména
mobilní operátoři si budují velká GIS oddělení, kde ve spolupráci s partnery
vytvářejí prototypy služeb, které by v budoucnu mohly zaujmout zákazníky. Pro
příklady nemusíme za hranice například firma Check it vytvořila mobilní
navigační systém navIQ (emulátor mobilního telefonu je na
http://www.checkit.cz/naviq/index.asp), který uživateli prostřednictvím
mobilního telefonu s podporou WAPu pomůže vyhledat nejkratší cestu mezi dvěma
body a nalezenou trasu zobrazit v podobě textového itineráře. Téměř každá
firma, která se v oblasti mobilních technologií pohybuje, nějaký prototyp
takovéto služby vyvíjí. Ne vždy však platí, že být první se vyplatí pro většinu
současných řešení totiž zatím neexistuje obchodní model, který by zaplatil
vývoj. Lze očekávat, že v okamžiku, kdy bude PDA standardně spojeno s mobilním
telefonem, budou dosavadní textová nebo pseudografická řešení založená na WAPu
nahrazena lepšími náčrty na podstatně větším barevném displeji.

Data, metadata, databáze
Geodata byla až do nedávné doby téměř nesehnatelná. Geodatabáze neexistovaly a
data sesbíraná v jednom systému se v jiném systému nedala použít. Potřeba
opakovaného využívání datových zdrojů vedla ke vzniku geodatabází, které jsou
dostupné komukoliv v rámci informačního systému. Elektronická komerce v této
oblasti také neexistovala. Více než jinde je totiž požadována velká aktuálnost
geodat. Rovněž není doposud jasné, jak geodata finančně ohodnotit nadhodnocená
data jsou téměř neprodejná, data zadarmo až na výjimky nikde nezískáte. Přitom
bychom se v zájmu aktuálnosti geodat mohli v mnoha případech snažit po vzoru
iniciativy Open Source prosadit, aby vybrané datové sady byly k dispozici za
minimální cenu, a jako reakci bychom získávali aktualizovaná data.
Dalším trendem v datové oblasti jsou možnosti, které poskytují metadata a
výměnné (lépe předávací) formáty (exchange, resp. transfer format). Metadata
slouží pro sjednocení popisu jednotlivých dostupných datových sad podle předem
daných pravidel. Vzhledem k tomu, že geodat stále přibývá, je pro jejich
efektivní využívání nutné, aby byla jednotným způsobem klasifikována, tj. aby
byly k dispozici informace o tom, kdo data spravuje, jaká je jejich kvalita,
rozsah, jakým způsobem je data možné získat apod. metainformační systémy tudíž
poskytují sjednocené informace o nejrůznějších geografických datových sadách.
Předávací formáty umožňují předávat data mezi různými subjekty (uživatel,
producent, zpracovatel,...) nebo systémy. I v oblasti GIS se stále častěji
hovoří o metajazyce XML, který může velmi usnadnit přenos dat mezi systémy,
resp. databázovými systémy. XML obsahuje i podmnožinu pro popis vektorových dat
(jazyky SVG, VML). Velcí softwaroví GIS producenti vesměs možnost používat XML
pro přenos textových dat nabízejí, s podporou vektorové grafiky je to prozatím
horší.

Portály
Hitem, využívajícím geodata zejména v grafické podobě, jsou webové portály
nabízející vyhledání nejkratšího spojení, objektu (ulice, budova, podnik atd.).
Až donedávna neexistovalo žádné propojení na další informační zdroje. Tyto
služby se začínají objevovat po celém světě, Česká republika není výjimkou
srovnejte možnosti, které nabízejí mapy na portálech Atlas.cz a na Quick.cz.
Tyto služby mají velkou budoucnost, protože jsou postupně k dispozici i na
mobilních zařízeních.

Elektronická komerce
I s geodaty se začalo čile obchodovat. Ačkoliv s datovými podklady již dnes
nejsou téměř žádné problémy (množství dat je k dispozici z dálkového průzkumu
Země, případně z leteckého snímkování), hlavním problémem stále zůstává
určování ceny za data. Často se cena stanovuje ad hoc podle účelů, pro jaké
budou data dále využívána. Integrace Většina velkých zákazníků (energetické
závody, telekomunikační společnosti apod.) pro svůj provoz potřebuje komplexní
řešení zahrnující plánování a kompletní dokumentace svých sítí a
technologických celků, vedení dokumentace všech provozních prostředků,
zachycení a znázornění topologie sítí. Na základě poznatků získaných pomocí
metod GIS posléze mohou lépe řídit pracovní procesy (např. logistika, údržování
zásob). Pro tyto zákazníky je důležité, aby byla provedena analýza stávajícího
systému, výběr softwaru včetně splnění zvláštních přání a potřeb, a následně i
školení pracovníků, instalace a uvedení do provozu. To je hlavní důvod, proč se
dnes až na výjimky již nedá koupit pouze "krabice" geografické informační
systémy již tudíž v podniku či firmě nestojí stranou, ale jsou do podnikového
informačního prostředí bezešvým způsobem začleněny GIS specialisty.

Standardizace
Čím více systémů, tím častěji si jejich výrobci a integrátoři uvědomovali, že
nemožnost přenosu dat z jednoho systému do druhého škodí všem. Od roku 1970,
kdy se objevily první GISy, však trvalo téměř 20 let, než začaly krystalizovat
standardizační aktivity. Standardizací geografické informace se uceleným
způsobem zabývají dvě organizace CEN (Comité Européen de Normalisation) s
celoevropskou působností, mezinárodní ISO (International Standardisation
Organisation). Obě organizace se domluvily, že na normách budou spolupracovat
(v mnoha případech je totiž vytvářeli titíž odborníci). Normy CEN jsou k
dispozici i v českém jazyce.

Interoperabilita
Problémem, který se objevuje při práci s geodaty, je jejich objem. Pokud jste
chtěli vlastnit aktuální data, museli jste si je kopírovat vždy kompletní.
Lepší řešení spočívá v tom, že si uživatel zkopíruje pouze tu část, která ho
zajímá. V případě, že program uživatele dokáže komunikovat se serverem
poskytovatele dat a na tomto serveru k aktuálním datům přistupovat, pak tyto
dva programy můžeme označit jako interoperabilní. Na vytvoření otevřených
standardů podporujících interoperabilitu GIS se od roku 1994 zaměřuje Open GIS
Consortium (http://www.opengis.org/). Závěr
Popsat vývoj a budoucnost geografických informačních systémů na několika
řádcích je velice obtížné. Přesto bychom mohli současný postup popsat několika
hesly otevřenost, dostupnost, mobilita, integrace, interoperabilita,
standardizace. V příštích letech budeme služeb GIS využívat mnohem častěji než
dnes, kdekoliv a kdykoliv.

Zdroje informací o GIS
lGigantický portál About.com věnuje jednu ze svých 700 rubrik geografickým
informačním systémům na adrese http://gis.about.com/ vedle návodu pro
začátečníky "Co je to GIS" je zde např. seznam bezplatných GIS serverů a
prohlížeček nejrůznějších GIS datových formátů.
lServer GeoCommunity (http://www.geocomm.com/) obsahuje články zaměřené na
analyzování nejnovějších trendů v oblasti GIS včetně mobilních zařízení.
lPortál, kde jsou dostupné on-line články z časopisů GeoEurope a GeoWorld, se
jmenuje GeoPlace. Naleznete jej na http://www.geoplace.com/. Kvalitní
kompendium "Panel-GI Compendium A Guide to GI and GIS" bylo napsáno kolektivem
odborníků z celé Evropy v koordinaci mezinárodní skupiny GISIG v rámci projektu
Evropské unie PANEL-GI. Kompendium je k dispozici i na Webu na adrese
http://www.gisig.it/panel-gi/
Velmi vydatným zdrojem informací o GIS, který si zaslouží sledovat, jsou
odborné konference GIS Brno, GIS Ostrava, GIS Seč ISSS Hradec Králové. Na
těchto konferencích jsou prezentovány nejnovější poznatky a výsledky z oblasti
geografických informačních systémů.
Již několik let je k dispozici česky a slovensky hovořícím internautům se
zájmem o GIS elektronická konference GIS-CZ http://gama.fsv.cvut.cz/gis-cz/
1 0671 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.