Historie a současnost potrubní pošty

Potrubní pošta v českých zemích není žádnou novinkou. Její historie v Čechách a množství nemodernizovaných zař


Potrubní pošta v českých zemích není žádnou novinkou. Její historie v Čechách a
množství nemodernizovaných zařízení mohou vzbuzovat pocit, že tento druh pošty
je v době počítačových sítí, faxů a digitálních komunikačních technologií
přežitkem a patří do muzea. Ale naopak, ani dnes nemohou být některé zásilky
dopraveny k cíli lépe, než pomocí potrubní pošty.
Už koncem minulého století byla v Praze zřízena veřejná potrubní pošta mezi
poštovními ústavy, která byla později rozšířena na unikátní síť o 13 stanicích
v 5 liniích a další desítku stanic externích uživatelů, z nichž většina funguje
dodnes. Stanice jsou propojeny potrubím o délce více než 50 km, které je vedeno
i přes ře-ku po třech mostech a jedna trasa je ukončena stanicí též na poště
pražského hradu. O rozšíření pražské veřejné potrubní pošty se postarala v
letech 1927-1932 německá firma MIX GENEST BERLIN ve spolupráci se Stavebním
úřadem pošt, investorem bylo Ministerstvo pošt a telegra-fů ČSR. Síť z kovového
potrubí o vnitřním průměru 65 mm byla koncipována hvězdicově v pě-ti hlavních
směrech. V silně frekventovaných úsecích byl zvolen dvoutrubní provoz (každá
roura pro jeden směr), zbytek tras je jednotrubní se zvratným provozem. Poloměr
oblouku je 2 000 až 3 000 mm. K pohonu kovových pouzder se silonovým uzávěrem,
vodícím kroužkem a barexovým těsnícím vějířkem se používá vzduch dodávaný
dmychadly. Dmychadla jsou umístěna v objektu hlavní pošty v Jindřišské ulici.
Používají se buď lopatková dmychadla, nebo dmychadla s rotačním pístem (ROOTS).
Protože jsou dmychadla na jednotlivé úseky připojena jednostranně, musí být
vybavena zařízením pro změnu směru vzduchu. Tlakem jsou pouzd-ra poháněna od
ústředny, sáním se naopak pohybují směrem k ústředně. Přepravní rychlost
pouzder se pohybuje do 10 m/s a hmotnost zásilky může být až 3 kg. Ústředna
potrubní pošty v Jindřišské ulici umožňuje spojení mezi všemi stanicemi sítě.
Pouzdro přijíždějící ze stanice v jedné linii, určené do stanice v linii jiné
je manuálně přeloženo a odesláno k cílové stanici. Použité technické řešení má
mnoho zajímavých prvků, které i dnes potvrzuje vysokou technickou úroveň
zařízení v době instalace. Například v jednom úseku může být ve směru od
ústředny dopravováno až 10 pouzder v časových intervalech 30 sec. Pouzdra jsou
v centrále započítána na kontrolním číselníku a po dojetí do cílové stanice se
postupně odpočítávají, takže obsluha ústředny v centrále má kdykoliv přehled o
počtu pouzder v potrubí. Stanice na trase jsou vybaveny elektromechanickými
výhybkami, které jsou nastavovány z ústředny a při vhodném seřazení současně
jedoucích pouzder zajistí jejich správné směrování k stanici. Poté se výhybka
mechanicky nastaví do neutrální polohy, aby nebránila průjezdu dalších pouzder.
Za dnešní dokonale funkční stav zařízení je třeba poděkovat dlouholetému
obětavému úsilí pracovníků úseku potrubní pošty MTTÚ TELECOM, z nichž někteří
věnovali potrubní poště převážnou část života. Doufejme jen, že toto zařízení,
jedno z nejstarších funkčních v Evropě a podle některých údajů i na světě,
nebude vyřazeno z provozu pouze kvůli jednostranné orientaci vrcholového
managementu provozovatele na moderní komunikační technologie. Byla by to veliká
škoda. Vždyť pražská potrubní pošta zanedlouho oslaví své 100. narozeniny. Po
válce podmínky v republice rozvoji potrubní pošty nepřály, přesto byla
instalována zejména v řadě hutí, autoservisů, hotelů, skladů, strojírenských
podniků a nemocnic.
V rozvinutých zemích se potrubní pošta po válce vyvíjela od jednoduchých
elektromechanických přes elektronická zařízení až k současným mikroprocesorově
řízeným systémům, které mohou propojit stovky pracovišť. Potřeba přemisťovat
spolehlivě a rychle originály dokladů, šeky, peníze, ale též laboratorní
vzorky, krevní konzervy, drobný materiál, nářadí a součástky ve výrobě,
nepřestane být v nejbližších desetiletích nutností a rychlost, s jakou mohou
být například zasílány vzorky do laboratoří v urgentních případech, nemůže být
běžnými prostředky překonána. Vždyť dopravu zásilky ve vzduchem hnaném pouzdře,
pohybujícím se nehlučně rychlostí okolo 10 m/s bez ohledu na vzdálenost,
počasí, převýšení, denní či noční dobu a s minimálními dopravními náklady, lze
jen těžko zvládnout jinými technologiemi, natož lidskou silou.
Právě lidská pracovní síla má i v naší společnosti stále vyšší hodnotu a jejím
nehospodárným využitím dochází k výrazným ztrátám jak finančním, tak zejména
časovým. Kvalifikovaní pracovníci si nemohou dovolit plýtvat časem na donášku
materiálu a nekvalifikovaný personál není vždy dostatečně spolehlivý. To platí
mnohonásobně zejména v nemocnicích, kde na rychlém jednání závisí životy
pacientů. Všechny tyto skutečnosti napomáhají v poslední době rozvoji potrubní
pošty v naší republice. Od roku 1990 se realizovalo mnoho moderních systémů
zejména v bankách, pojišťovnách, hotelích, supermarketech, skladech, a v
nemocnicích.
8 1414 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.