Hledáme materiál a architekturu pro objektovou továrnu

Pokud nechcete zůstat pozadu a plánujete se nechat vynést vlnou elektronického obchodování, měli byste právě teď uč...


Pokud nechcete zůstat pozadu a plánujete se nechat vynést vlnou elektronického
obchodování, měli byste právě teď učinit zásadní rozhodnutí o tom, jaké
technologie a internetové standardy k tomu budete používat.
Mezi nejdůležitější rozhodnutí patří bezesporu výběr příslušné objektové
architektury (object architecture, object framework), sady příslušných nástrojů
a platformy aplikačního serveru, který bude srdcem vašeho řešení.
Tím, co rozhodování znač-ným způsobem komplikuje, jsou rozdíly mezi standardem
COM (Component Object Model) firmy Microsoft a rodící se specifikací EJB
(Enterprise Java Beans), které se neustále prohlubují; konec konců, právě na
poli aplikačních serverů, respektive obecněji střední vrstvy síťové
architektury, middlewaru, dnes zuří jedna z velkých bitev mezi navzájem si
konkurujícími firmami.
Analytici sice tvrdí, že řešení od Microsoftu ještě není zcela úplné, ale
varují, že by se neměla současná situace ani cíle firmy podceňovat. Forrester
Research předpokládá, že až 70 % firem uvedených na seznamu Fortune 1000 zvolí
COM za svoji hlavní platformu pro vývoj aplikací. Zatímco Microsoft může
dodávat celou řadu produktů v jednom balení, konkureční firmy jsou v tomto
ohledu v určité nevýhodě.
Více o platormě aplikačního serveru se můžete dozvědět na straně 6.
Dana Gardnerová
Na straně 1 jsme si již řekli, že výběr naší platformy pro střední vrstvu
síťové architektury se zřejmě odehraje především mezi standardy COM (Component
Object Model) a EJB (Enterprise Java Beans).
I když samozřejmě existují způsoby, jak tyto odlišné světy propojit, vedoucí
oddělení informačních technologií se budou muset přece jen rozhodnout, jestli
jako základ zvolí na Windows orientovaný standard COM, nebo zda ve svých
aplikačních serverech a nástrojích dají přednost produktům EJB/CORBA, zaměřeným
spíše k Unixům.
Jedno je ale jisté. Třístupňo-vý, na Internet orientovaný model informačních a
výpočetních systémů s dominujícím středním stupněm, rychle proniká do stá-le
většího počtu podniků. Téměř 74 % vedoucích pracovníků firem ze seznamu Fortune
1000, kteří byli dotazováni během průzku-mu prováděného firmou Forrester
Research, uvedlo, že vyvíjejí aplikace založené na prohlížečích a programovacím
jazyku Java. Tito vedoucí pracovníci očekávají, že až 66 % celého vývoje bude
vedeno ve smyslu tohoto nového modelu, tedy mj. se zeštíhlenými požadavky na
výkon klienta.
I když je ale přechod na třístupňové informační systémy v plném proudu jak
potvrzuje rostoucí lavina produktů pro aplikační servery a rozhodnutí řady
firem orientovat se právě tímto směrem soupeřící modely zatím nejsou zcela
vyzrálé.
Výrobci orientovaní na Javu nebo na COM se snaží ovládnout střední síťovou
vrstvu, a prosadit tak právě svoje produkty. Tím také určují, do jaké míry
aplikace a objekty spolu budou či nebudou navzájem spolupracovat.
Pro vývojáře jakékoliv komplexnější aplikace to znamená, že způsob, jakým nyní
celý systém navrhnout, může rozhodující měrou ovlivnit jejich podnikání v
následujícím období, kdy zesílí přechod od sítí typu klient/server k aplikacím,
přístupným pomocí webových prohlížečů, obecněji síťové architektuře se štíhlými
klienty.
Prognózy a statistiky
Aplikační servery se v loňském roce vyvinuly v prakticky beztvarou kategorii,
která zahrnuje téměř všechny typy middlewaru. Snad jen dva citáty z úst
představitelů konzultačních a analytických firem:
"Aplikační servery představují základní infrastrukturu pro práci systémů v
prostředí Internetu," uzavírá zpráva Forrester Research. "Zajišťují bezpečné,
stabilní a snadno přizpůsobitelné prostředí pro práci v počítačových sítích
typu thin-client."
"Aplikační server je základním kamenem, který umožňuje výstavbu aplikací v
třívrstvé architektuře počítačové sítě," tvrdí se ve zprávě Dataquestu.
"Spousta výrobců, původně s odlišným výrobním programem a působících v jiných
segmentech trhu, se nyní přesouvá do oblasti aplikačních serverů."
Forrester Research odhaduje, že poptávka po aplikačních serverech dosáhne v
roce 2002 hodnoty 2 miliardy dolarů. Mezi firmami, o kterých si ve Forresetru
myslí, že se v této oblasti udrží, patří společnosti IBM, Microsoft, Oracle a
Sun Microsystems.
Očekává se, že tato široká a blíže neurčená kategorie aplikačních serverů změní
roli serveru z pouhého místa, na kterém jsou uloženy webové stránky či další
data, na vlastní vysoce výkonné jádro obchodních transakcí.
Jedním z nejtěžších rozhodnutí, které čeká manažery systémů IT i nezávislé
vývojářské firmy, je tedy otázka, jaké aplikační servery vybrat, aniž by se
předem uzavřela cesta k jiným technologiím.
"Kromě úrovně a rozsahu podnikových aplikací je důležitá i nezávislost na
zvoleném dodavateli," říká Yefim Natis, analytik ve firmě Gartner Group.
Podle firmy Forrester může např. firma orientovaná na produkty Oracle rozšířit
svůj systém o servery Persistance a Allaire, zatímco firma orientovaná na IBM
by doplnila WebSphere od Velké Modré programovým nástrojem pro vývoj aplikací
od firmy SilverStream. Firmy využívající produkty Microsoftu budou především
požadovat mosty typu COM-to-CORBA od firem Iona či Chili!soft (poslední
integruje s unixovým světem i další technologie Microsoftu, zejména skriptovací
jazyk Active Server Pages).
Příčiny zájmu
Proč za současného stavu, kdy nabídka ještě není úplná, vůbec spěchat s
investicí do střední části architektury? Uživatelé uvádějí několik výhod, které
zavádění aplikačních serverů přináší:
Pokles nákladů a menší starosti se správou klientských aplikací.
Centralizované zavádění aplikací a jejich správy.
Jednoduchost, s jakou lze vyvíjet modelové objekty a rychlost dosahovaná při
vývoji aplikací.
Možnost přesunout logiku z databáze do střední úrovně dovolí rozšířit její
použití i na další aplikace, jako jsou javové applety.
Snad největší přínos třívrstvého modelu založeného na internetovských
standardech představuje ale příslib integrace vnějších segmentů sítě, která
umožní aplikacím snadnější přístup k systémům jiných podniků, umožní
spolupracovat s nimi a provádět transakce jednotným způsobem, ať už jde o
zákazníky, dodavatele, obchodní partnery nebo nově připojené obchodní jednotky.
Historie se opakuje
Firmy IBM, Sun a Oracle se usilovně snaží prosadit novou specifikaci EJB
(Enterprise Java Beans), na kterou přechází s výjimkou Microsoftu většina
firem, které se zabývají vývojem aplikačních serverů.
Standard EJB, který se v současnosti vyskytuje ve své první verzi, slibuje
vývojářům vytvářet takové aplikace, v nichž budou objekty spolupracovat s mnoha
aplikačními servery tak, jako by se jednalo o server jediný a to nezávisle na
jejich umístění a platformě, na které pracují. To přinejmenším teoreticky
znamená, že každý nástroj splňující specifikaci EJB bude vytvářet aplikaci s
fungující EJB, a ta pak bude moci pracovat na libovolném serveru, který EJB
funkce povoluje.
Microsoft se naopak chystá, že ze svého rychle se šířícího Windows NT Serveru a
sady nástrojů Visual Studio 6.0 vycházející ze standardu COM vytvoří základ pro
služby konkurenčního aplikačního serveru. Toto řešení Microsoftu však podle
zástupců této firmy zřejmě nebude podporovat EJB, alespoň tedy ne v dohledné
době.
"Existuje zde úspěšná sada COM komponent a já si nemyslím, že by je uživatelé
chtěli vyhodit a přepisovat je do jazyku Java, což by však bylo nutné, kdyby
chtěli přejít na EJB," říká Michael Gross, který je v Redmondu zodpovědný za
produkty pro Microsoft Transaction Server a architekturu COM.
Cílem Microsoftu je, aby se NT staly uceleným prostředím pro střední vrstvu
architektury firemních počítačových sítí a dokázaly nabídnout takové služby
aplikačního serveru, které by byly snadno přístupné vývojářům používajícím
nástroje firmy Microsoft a to vše za cenu, která bude pravděpodobně nižší než
konkurenční nabídky kolem EJB. Očekávání, že řešení od Microsoftu bude
levnější, je dnes sdíleno téměř všeobecně,
Analytici sice tvrdí, že řešení od Microsoftu ještě není zcela úplné (byť má
Microsoft celou řadu produktů, které se označují za aplikační nebo transakční
servery), ale varují, že by se neměla současná situace ani cíle firmy
podceňovat. Forrester Research předpokládá, že až 70 % firem uvedených na
seznamu Fortune 1000 zvolí COM za svoji hlavní platformu pro vývoj aplikací.
Balíky a zase balíky
Zatímco Microsoft může dodávat celou řadu produktů v jednom balení, konkureční
firmy jsou v tomto ohledu v určité nevýhodě. Nicméně se zřejmě také budou
nuceny vydat směrem komplexnějších nabídek.
Mezi očekávané události podle firmy Forrester patří např. to, že Oracle bude
dodávat svůj aplikační server spolu se svým databázovým systémem, Sun má
nabízet NetDynamics spolu se Sun Solarisem a Sparcem a IBM spojí WebSphere se
spoustou svých dalších služeb.
8 2729 / pahn

Projekt San Francisco: předzvěst nástupu EJB
Firma IBM přišla se sadou komponent pro obchodní aplikace s názvem San
Francisco Project ještě v době, která předcházela zrodu specifikace EJB
(Enterprise Java Beans).
"Systém San Francisco je výběrem všeho, k čemu by měla směřovat specifikace
EJB," říká Jason Woodard, který je u IBM zodpovědný za otázky kolem Javy. "San
Francisco nyní přichází se svým vlastním prostředím pro spouštění aplikací, ale
není to cesta, kterou bychom se chtěli vydat. Propojením San Franciska a EJB
můžeme dosáhnout kompatibility řady aplikačních serverů."
San Francisco představuje sadu systémů pro řízení podnikových zdrojů, což jsou
v podstatě komponenty, které jsou předem napojeny takovým způsobem, aby mohly
provádět obecné účetní operace a úlohy související s fakturováním a placením
pohledávek. Podle představitelů firmy IBM celý systém San Francisco obsahuje
asi 830 komponent elektronického obchodování a objektových tříd, což jej v
současnosti staví na první místo co do velikosti projektu využívajícího Javu na
straně serveru.

Další informace o jednotlivých aplikačních serverech
www.microsoft.com/com/wpaper/mts-ejb-f.htm Microsoft Transaction Server vs.
Enterprise JavaBeans white paper
www.java.sun.com/products/ejb Sun Enterprise JavaBeans white paper

Jak funguje střední logika systému?Rozsah služeb, poskytovaných příslušným
serverem
je minimální, malý nebo velký
Webový server:Usnadňuje přístup prohlížeče do databází.
Pasivní komponentový server:Poskytuje přístup k datům a slouží jako prostředí
pro běh komponent.
Aktivní aplikační server:Poskytuje platformu pro integraci centrál-ních
aplikací a novou výkonnou logiku.
Vysvětlení: Aplikační servery se liší podle rozsahu prováděných operací od
serverů, které pouze umožňují prohlížeči přístup do databáze a zpracovávají
jeho požadavek na poskytnutí dat, až po takové servery, které představují
platformu pro spouštění objektů a samy zvládají databázové transakce.
Zdroj: Upstream Consulting

Existují dvě hlavní varianty architektury pro naši objektovou továrnu, obě však
budou muset především žít vedle sebe. "Svět nikdy nebude čistě Java/CORBA nebo
Microsoft/COM," tvrdí např. Annrai OTool, který je spoluzakladatelem a
vedoucím technologem ve firmě Iona Technology. Někteří by např. rádi viděli
CORBU jako "deštník, který pod sebe schová vše, včetně systémů COM a Windows
NT", jak se vyjádřil zástupce IBM.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.