Hledání cest pro překonání jazykových bariér

Pokračující trend směrem ke globalizaci s sebou přináší vznik stále většího počtu nadnárodních organizací. Spe...


Pokračující trend směrem ke globalizaci s sebou přináší vznik stále většího
počtu nadnárodních organizací. Speciálně v Evropě jim však znesnadňují život
jazykové a kulturní bariéry, jejichž překonávání vyžaduje neúměrně vysoké
náklady.
Možná ztráta podílu na trhu a tím i příjmů negativně ovlivňuje ekonomickou sílu
evropských zemí. Pro pomoc a překonávání těchto bariér je nutné využít
možností, jež přinášejí moderní technologie, mezi něž např. patří i tzv.
strojový překlad. Právě aplikace nejmodernějších jazykových technologií různých
výrobců do podnikatelských procesů je jedním z témat, kterými se zabývají
odborníci z centra Andersen Consulting Technology Park, jež se nalézá na v
jihofrancouzské Sophii Antipolis. V tomto článku, který čerpá z jimi vydané
studie Human Language Technology, se zaměříme na využití jazykových technologií
v oblasti finančnictví.
Globální finanční aktivity
Pro dosažení globálního postavení, které se v mnoha případech stává synonymem
pro přežití, jsou vzhledem k legislativním problémům nezbytné fúze a akvizice.
Německá burza (Deutsche BÖrse) plánuje celoevropskou alianci s londýnskou
burzou (London Stock Exchange) a přitom současně jedná s americkou burzou
(American Stock Exchange). Globální pojišťovnictví je polarizováno kolem
britské komerční pojišťovny Aon and Marsh & McLennan. Vypadá to, že bude
pokračovat zvýšená sjednocovací aktivita mezi evropskými bankami, stejně jako
pokračuje hledání hodnoty ve fúzích, jejichž cílem je především racionalizace
nákladů a diverzifikace obchodních portfolií těchto bank v novém prostředí
kontrolovaném eurem.
Klíčoví hráči, vynořující se díky sjednocování celých oborů, jsou většinou
nositeli významných značek a zkušeností s ohromnou zákaznickou základnou, jejíž
hodnota vzhledem k virtualizaci obchodního prostředí stále stoupá. Výkonní
ředitelé a technologičtí manažeři vedoucích evropských finančních institucí se
v souladu se sloganem "mysli globálně, jednej globálně" stále více zaměřují na
reorganizaci a integraci značně rozdílných zděděných systémů. Jejich problémem
je udržet krok s inovačními technologiemi. Nedostatek povědomí o objevujících
se aplikacích jazykové technologie (Language Technology), k nimž patří
například automatický a počítačem podporovaný překlad, by se mohl vymstít,
poněvadž tyto nástroje budou velmi důležité pro uskutečňování vícejazyčných
finančních aktivit.
Jazyková technologie konkurenční výhoda pro nově příchozí
Netradiční organizace agresivně a úspěšně pronikají na trh pojišťovnictví a
malého bankovnictví. Supermarkety, k nimž patří např. Carrefour a Tesco,
nabízejí svým stále početnějším zákazníkům řadu finančních služeb. Společnost
Virgin dává jiný obal tradičním finanční produktům, které prodává pod
renovovanou značkou. Technologické společnosti používají nové nástroje a média,
aby nabídly vylepšené služby a kanály, např. společnost Microsoft dodává
základní kostry virtuálních bank. Banky se stále více angažují v poskytování
služeb spojených s křížovým prodejem, pojišťovací společnosti masivně investují
do penzijních fondů a společnosti zabývající se kreditními kartami vedou
agresivní boj o poskytování mezioborových služeb napříč jejich stávající
zákaznickou základnou.
Odstranění legislativních bariér, redukce vysokých nákladů a zajištění snadného
přecházení zákazníků mezi různými poskytovateli služeb (nová technologická
řešení) dávají každé malé začínající firmě reálnou možnost pokusit se získat
rozhodující podíl na trhu. Ti mrštnější z nově příchozích, kteří mají
předpoklady být rychlejší v tipování, učení se i aplikaci moderních technologií
(mezi něž patří i řešení jazykové technologie), mohou tuto odbornost využít pro
vybudování dostatečné konkurenční výhody, aby vyvážili nedostatek zkušeností.
Velké finanční instituce obecně soudí, že je nezbytná mnohem užší spolupráce s
poskytovateli technologií a několik evropských bank již zahájilo iniciativu, v
rámci níž úzce spolupracuje s akademickými výzkumnými institucemi na vývoji
jazykových řešení pro nabídku nových služeb. V úloze prostředníků mezi
finančními institucemi a poskytovateli technologií se osvědčili systémoví
integrátoři, kteří obvykle dokáží klientům nabídnout rychlou aplikaci
produktově nezávislých odborných znalostí.
Zvládnutí nadbytku informací
Informace pro tvorbu rozhodnutí jsou ve finančním sektoru životně důležité.
Internetové nástroje, k nimž patří sama světová Síť (WWW), elektronická pošta,
dodávky finančních informací předplatitelům a elektronické noviny, poskytují
stále širší přístup k bohatým a rozmanitým informačním zdrojům. Dramatický
nárůst dostupnosti kvalitních dat v textové formě vyžaduje pokročilé analytické
a třídicí nástroje pro extrakci konkrétních informací. Přebytek informací může
být úspěšně zvládnut pomocí pokročilých nástrojů pro dolování dat a správu
znalostí, které spoléhají na jazykové technologie. Informační zdroje nejsou
omezeny jen na lidi, kteří mají přístup k Internetu: kvalitativní i
kvantitativní informace lze extrahovat z teletextových signálů. Můžeme si
představit televizní konvertory, které zachycují teletextové datové proudy a na
míru přizpůsobují informace v souladu s preferencemi zákazníků.
Příležitosti pro jazykovou technologii
Elektronické obchodování
Elektronické obchodování neboli e-commerce je možné definovat jako komerční
směnu hodnot peněz, zboží, služeb a informací prostřednictvím elektronického
média. Technologie je hnacím faktorem, jenž umožňuje podnikům uskutečňovat
elektronické obchodování v podmínkách rostoucí ekonomiky.
Technologie lidského jazyka poskytne klíčové stavební bloky pro elektronické
obchodování, zejména prostředky pro autentizaci dokumentů a ověřování
uživatelů, vytváření rozhraní člověk--stroj a zpracování informací. Autentizace
a šifrování, pilíře e-commerce, vyžadují technologické standardy. Pro potřeby
autentizace by touto technologií mohl být hlas, digitální podpis nebo
nejazyková technologie, například sítnicový podpis. Do podoby klíčového kanálu
e-commerce se vyvinul Internet, avšak tento nový kanál pro dodávku finančních
služeb je však pro většinu obyvatel EU omezující. Předpovídá se však, že
procento všech evropských domácností s přístupem k Internetu vzroste z 6,8 % v
roce 1998 na 17,1 % v roce 2002, ovšem při velkých disproporcích uvnitř Unie.
Společnosti poskytující virtuální finanční služby by měly vyvinout hlasem
ovládaná rozhraní k webovým službám a pomocí několika faktorů znásobit svou
potenciální zákaznickou základnu. Tento typ křížového propojení kanálů pro
dodávku služeb nabízí zákazníkům nové služby a uspokojuje poptávku po
všudypřítomném přístupu v jakémkoliv čase. Nové kanály pro dodávku služeb
půjdou za hranice automatických hovorových center, poněvadž technologie umožní
nové doplňkové služby. V nedávném průzkumu zákazníků velké britské banky 82 %
respondentů řeklo, že se zajímají o mobilní telefonní bankovnictví a jako
hlavní výhodu uvádělo pohodlí a rychlost. Evropa má rozsáhlou a kompatibilní
mobilní telefonní síť a zároveň je největším producentem a spotřebitelem
čipových karet. Tyto expertní oblasti je třeba rozšířit o rozpoznávání řeči,
které umožní hladký přístup k vícekanálovým službám prostřednictvím telefonu.
Posílení lidských zdrojů
Lidé jsou hodnotným aktivem organizací a přesto často plní nudné a opakované
úkoly, jež by mohly být automatizovány pomocí řešení z oblasti jazykové
technologie. Proč tedy využívat živého člověka tam, kde ho může zastoupit
automat? Protože mezi lidmi a automaty se odehrává stále větší počet transakcí,
je třeba přizpůsobit tomuto náporu služby provozovatelů i finanční služby.
Úkolem vedoucích pracovníků potom bude počítat s vytvářením příležitostí pro
přeškolení zaměstnanců, jejichž pracovní náplň bude s nejvyšší pravděpodobností
ovlivněna. Manažeři, vědomi si změn, jež před nimi stojí, budou schopni
naplánovat školení svých zaměstnanců, které nahradí automat, na jiná,
kvalifikovanější místa. Příkladem mohou být brokeři, kteří se díky školení
mohou orientovat na to, aby získali odborné znalosti nutné pro poskytování rad
klientům. To je činnost, která se postupně stane jejich hlavní rolí v souladu s
tím, jak zpracování objednávek bude stále větší měrou automatizováno.
Automatizované interaktivní služby
Zákaznická přístupová technologie je klíčem ke konkurenční výhodě. Internet se
rychle vypracoval do podoby nového klíčového vstupního bodu pro přístup
zákazníků k finančním službám. Ve svém současném stavu je ovšem využívání
Internetu omezeno na "připojenou" část populace. Přestože se začínají objevovat
mobilní internetová zařízení, je přístup k Internetu stále redukován na omezený
počet zákazníků, kteří se mohou připojovat pouze z vymezených fyzických
stanovišť a v omezeném čase.
Omezení současných i potenciálních aplikací pro přístup k široce rozprostřeným
finančním službám je třeba řešit pomocí všudypřítomného zařízení, které je
dosažitelné všemi zákazníky. Takové zařízení vyžaduje mimo jiné i přítomnost
složek technologie lidské řeči, například rozpoznávání řeči a syntézu
umožňující interakci, zpracování přirozeného jazyka za účelem automatizovaného
chápání požadavků a pokročilé dolování obsahu pro získávání nejvhodnějších
informací.
Biometrika pro bezpečnost transakcí
Předcházení podvodům nebo krádežím prostřednictvím dokonalé identifikace
uživatele za účelem autorizace je nevyhnutelné. Uživatelé dnešních finančních
systémů si musí pamatovat přehršel přihlašovacích jmen, hesel a pinů. Tato
vazba člověk-stroj ale není zcela odolná vůči útokům neoprávněných osob.
Ověření mluvčího, proces identifikace osoby prostřednictvím hlasového otisku,
může značně usnadnit autentizaci, a zároveň tak učiní prostředí uživatelsky
mnohem přívětivějším. Biometrika identifikuje lidi pomocí jejich fyzikálních
charakteristik a mění způsob, jakým nás stroje rozpoznávají. Podle Joela
Liskera, staršího viceprezidenta pro bezpečnost ve společnosti MasterCard, je
rozpoznávání hlasu a obličeje konečným bezpečnostním klíčem k budoucím
platebním systémům. Biometrika využívá duhovku osoby, její otisk prstu, hlas a
dokonce texturu obličeje jako jedinečné identifikační prostředky. Využití
těchto prostředků ve vzájemné spojitosti může přinést míru úspěšnosti
identifikace, která se přibližuje hodnotě 100 %.
Biometrika a zejména rozpoznávání hlasu a obličeje má potenciál stát se
jedinečnou složkou zítřejšího bezpečnostního standardu, základního kamene
elektronického obchodování.
9 2219 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.