Hledání správné platformy pro konsolidaci serverů

Sotva je dnes nějaký pojem či termín z IT oblasti skloňován tak často či spojován s tak velkým očekáváním a nad


Sotva je dnes nějaký pojem či termín z IT oblasti skloňován tak často či
spojován s tak velkým očekáváním a nadějemi jako konsolidace. Vzhledem k tomu,
jak vysoké priority jsou dnes přisuzovány úsporám na nákladech, si musejí IT
manažeři zodpovědět řadu kritických otázek, z nichž by mělo vyplynout, co by
měli zvolit jako vhodnou konsolidační platformu.
V určitém smyslu představuje konsolidace IT návrat současné infrastruktury
(serverů, systémů pro ukládání dat, sítí) k její podstatě, a to na základě
optimalizace nákladů i využití zdrojů jde tedy o snahu zabránit hromadění
nadměrných či nevyužitých kapacit a zredukovat náklady na správu. Dále můžeme
za charakteristické považovat to, že konsolidace by měla vždy zahrnovat také
strategické aspekty a zohledňovat budoucí vývoj včetně možností integrace
nových aplikací díky odpovídající otevřenosti, škálovatelnosti i možnostem
správy. Nedoporučuje se, aby se uživatelé soustřeďovali pouze čistě na
potenciální krátkodobé úspory, i když současná situace takovým krokům možná
nahrává.
I přes existenci odlišných záměrů a požadavků v rámci podniku musí konsolidace
serverového prostředí představovat ústřední úlohu pro rozhodování IT
pracovníků. Tento požadavek plyne mimo jiné především z vysokého podílu, který
na celkových přímých nákladech na IT připadá na servery a ukládací zařízení.
Výdaje na servery a storage se od poloviny 90. let přibližně zdvojnásobily a v
současnosti představují zhruba 40 % přímých nákladů spojených s IT. Nadto se
neustále zlepšují i aplikace pro obsluhu a správu a v nejednom případě
převyšují investiční náklady.
K tomu je třeba přičíst, že serverové a storage infrastruktury jsou z hlediska
svých kapacit dimenzovány pro špičkové zatížení, k němuž ovšem v mnoha
případech dochází poměrně velmi zřídka. Vezmeme-li v úvahu průměrné zatížení
instalovaných systémů, projevuje se v enormní míře nadměrná kapacita, která se
pro různé serverové platformy pohybuje v rozmezí 5-25 % a je nezřídka ještě
dále znásobena díky mnoha paralelním serverovým instancím.
Potenciál pro konsolidaci serverů tedy leží v následujících oblastech:
dosažení optimálního využití a zatížení systémů
možnost redukovat náklady na správu systémů
zajištění transparence a odpovědnosti ohledně nákladů

Potenciál pro odvětví
Co se týká nutnosti konsolidace s ohledem na specifika určitých odvětví, podle
mnohých průzkumů skýtá obzvláště velké výhody pro instituce z oblasti
bankovnictví a pojišťovnictví, energetické společnosti či telekomunikační firmy
(tedy na poli veřejných služeb). V těchto oborech bylo v posledních pěti letech
na jednu stranu realizováno nadprůměrné množství investic do IT, na druhou
stranu byli zástupci těchto odvětví velmi aktivní také v nákupu či prodeji
podílů, respektive ve slučování a akvizicích, což vyvolalo značné náklady na
uspořádání, slučování a zharmonizování odlišných IT infrastruktur.
K tomu je třeba přičíst skutečnost, že zejména v případě energetických a
telekomunikačních podniků jsou v poměrně vysoké míře využívány nákladově
náročné unixové infrastruktury. Ty představují spolu s klasickými mainframy
high-endová řešení, která najdou uplatnění ve velkých organizacích. V běžných
podnicích či středně velkých firmách je obvykle třeba hledat jiná řešení. I v
institucích ze jmenovaných oborů však dnes vznikají tlaky na efektivitu a
redukci investic do IT. Značné úspory lze například podle průzkumů konzultační
společnosti Techconsult realizovat především využitím alternativ v podobě
kombinací jako mainframe/Linux, serverový cluster/Linux (s využitím blade
architektury) a částečně také prostřednictvím platformy Intel/Windows, což dnes
dokládají mnohé případy z praxe.

Platformy
V současnosti nabízejí bezmála všichni velcí dodavatelé hardwaru takzvané
konsolidační platformy, které by měly zákazníkům umožňovat využití zdrojů podle
popisovaných kritérií. Na následujících řádcích se zaměříme na ty platformy,
které se dnes těší velké pozornosti a mají zajímavé perspektivy i předpoklady
zajistit úspěšnou konsolidaci při zachování nákladové efektivity.

Intel/Linux (cluster a blade)
Vývoj open source operačního systému Linux pokračuje směrem k platformě
způsobilé pro nasazení v podnikovém prostředí včetně zajímavých vlastností a
možností týkajících se clusteringu, což vede k tomu, že se z něj stává cenově
příznivá alternativa k existujícím unixovým řešením. V linuxovém clusteru lze
dnes dosáhnout takového výpočetního výkonu, jenž je přibližně srovnatelný s
úrovní, kterou nabízejí systémy založené na Unixu.
Ovšem celkové pořizovací náklady jsou podstatně menší. Na jedné straně je z
hlediska nákladů dostupnější výpočetní výkon, který poskytují intelovské
procesory, na straně druhé jsou podstatně nižší také náklady na operační
systém. Rozhodujícím faktorem mohou být ve srovnání s tradičními deriváty Unixu
i nižší výdaje na služby a podporu.
Ústředními faktory dalšího vývoje této platformy jsou v případě platforem typu
Intel/Linux aktivity dodavatelů, již se snaží přenést existující funkcionalitu
z oblasti high-endových clusterů (kupříkladu simulace automobilových havárií v
automobilovém konstruktérství nebo simulace změn počasí) do běžných obchodních
oblastí při zachování cenových výhod. Vedle toho se už etablovala technologie
blade serverů v tomto případě jsou intelovské servery v podobě nepříliš
rozměrných karet vertikálně seřazeny v šasi určeném do racku, díky čemuž je v
jedné rackové skříni možné vytvořit výkonný a snadno udržovatelný linuxový
cluster. Značnou výhodu přitom znamená s tímto přístupem spojená vysoká
škálovatelnost, neboť jestliže se dodatečně vyskytne potřeba navýšení výpočetní
kapacity, přidá správce do racku další serverovou jednotku, a ta se zčásti
samostatně integruje do stávajícího clusteru. Navíc dodavatelé dosáhli úspěchu
i ve snaze umožnit na platformě Intel/Linux tvorbu logických segmentů, díky
čemuž je možné realizovat konsolidaci různých pracovních úloh na linuxovém
clusteru.
Ačkoliv clustery založené na bázi intelovských CPU a Linuxu zatím nemohou
vyhovět nejvyšším nárokům na dostupnost a obnovu systému, mohla by tato
platforma hrát v budoucnu v oblasti konsolidace serverů klíčovou roli. Poměr
ceny a výkonu pro úlohy s průměrnými nároky na úroveň rizikovosti a zabezpečení
je totiž velmi příznivý.

Intel/Windows
S operačním systémem Windows Server 2003 chce společnost Microsoft dále posílit
své aktivity dotýkající se problematiky konsolidace serverů a připravit
konkurenceschopnou platformu pro ty podniky, které v oblasti aplikací ve velké
míře spoléhají právě na tohoto dodavatele. Takto existuje konsolidační
potenciál na straně zákazníků především na poli uživatelů groupwarového řešení
Exchange. Další požadavky na konsolidaci se pak objevují v oblasti řešení pro
správu dokumentů a webového obsahu.
V prostředí založeném téměř čistě na platformě Microsoftu je konsolidace
prováděná v rámci aktuální verze Windows Serveru v podstatě nevyhnutelná, neboť
přechod na jinou platformu by s sebou přinesl příliš vysoká rizika a migrační
náklady nebo by vyžadoval vývoj a implementaci zcela nových aplikací. Jestliže
tedy uživatelé chtějí nadále provozovat svá řešení určená pro Windows, musejí
se spokojit možnostmi, které pro konsolidaci nabízí jejich výrobce v takových
případech lze však alespoň počítat s tím, že bude optimálně zužitkováno
dosavadní interní know-how.

AMD/Linux
Jako velmi zajímavou se v posledních měsících začíná jevit varianta založená na
procesorech Opteron společnosti AMD opět v kombinaci s operačním systémem
Linux. Tato cenově výhodná CPU jsou určena pro low-endové servery a lze s nimi
počítat i při budování výkonných clusterů analogicky tedy platí vše, co bylo na
toto téma uvedeno výše. Díky příznivým nákladům je možné počítat s využitím
této platformy ve středních či menších firmách, kde může být alternativou ke
kombinaci Intel/
/Linux (to však nelze obecně říci o high-endových strojích založených na
procesorech Itanium 2).

Mainframe/Linux
Obzvláště pro velké podniky, kde je k dispozici dostatečné know-how týkající se
provozu mainfarmů i odpovídající infrastruktura, se jako zajímavá konsolidační
platforma jeví kombinace Linuxu a těchto velkokapacitních počítačů. Tato
kombinace původně proprietární technologie centrálních počítačů a otevřeného
standardu přináší velkým organizacím mnohé výhody: Na jedné straně mohou nadále
využívat dosud získané znalosti a zkušenosti a částečně i stávající
infrastrukturu, na straně druhé pak technicky vyzrálé virtualizační funkce
otvírají možnosti pro provozování téměř všech úloh, jež lze zpracovávat pod
Linuxem, v rámci jednoho logického segmentu/oddílu. Vedle těchto silných
stránek souvisejících se škálovatelností nabízí platforma mainframe/Linux stále
i veškeré výhody specifické pro infrastrukturu založenou na velkokapacitních
počítačích, jež intelovským linuxovým systémům dosud zůstávají odepřeny:
vysokou robustnost a nejvyspělejší funkcionalitu pro zabezpečení, obnovu či
dostupnost.
Uvedené kladné stránky přijdou ovšem do budoucna vhod spíše velkým podnikům,
které mohou díky konsolidaci aplikací pod Linuxem prodloužit životní cyklus
svých mainframových systémů. Pro střední nebo menší firmy tato varianta ale
prakticky nepřichází v úvahu.

iSeries
S novými verzemi serverů iSeries (dříve AS/400) nabídla společnost IBM možnost
konsolidace i pro uživatele z oblasti středně velkých firem, a analogicky ke
kombinaci mainframe/Linux tak navíc umožňuje prodloužit životní cyklus své
"klasiky". Servery řady iSeries poskytují příslušné virtualizační funkce
(logický partitioning, technologie Virtualization Engine) a hodí se pro
paralelní provozování operačních systémů OS/400 a Linux. V integrovaném
prostředí serverů lze provozovat i Windows Servery iSeries tak má charakter
univerzální platformy, na níž mohou vedle ERP a dalších databázových řešení
běžet také webové aplikace.

Peníze nebo výkon
Na základě poměru ceny a výkonu mají systémy založené na kombinaci Intel/Linux
(potažmo Opteron/Linux) mezi naznačenými alternativami konsolidačních platforem
zřejmě největší potenciál pro další růst. Windows Server 2003 je vhodné
provozovat na intelovském hardwaru tato varianta je pro homogenní prostředí
založené na systémech Microsoftu téměř bezkonkurenční.
Nasazení mainframů s operačním systémem Linux zatím představuje volbu spíše pro
úzký okruh zájemců, i když bude prováděna konsolidace velkých unixových
infrastruktur na hostitelský systém. Systémy postavené na platformě RISC/Unix
dnes volí uživatelé jako cílové řešení pro konsolidaci poměrně ojediněle.

Scénáře konsolidace
Cíle spojené s konsolidací lze realizovat v různých formách, přičemž zřetel je
brán na 4 druhy prostředků či opatření:
Konsolidace prostřednictvím centralizace: Dosud odděleně existující servery
jsou sdruženy na jednom místě, aby bylo možné provádět centrální správu a
údržbu, a redukovat tak výdaje na systémový management, eventuálně i náklady na
provozní prostory (tj. na plochu a klimatizaci ve výpočetním centru). Samotné
přesunutí provozních prostorů nicméně přispívá jenom málo k tomu, aby byly
stávající nadměrné kapacity výpočetního výkonu či kapacity pro ukládání dat
omezeny či odstraněny nebo lépe využívány. Na druhé straně je navíc třeba
počítat například s aplikacemi a vyššími nároky na správu sítě, neboť služby
poskytované servery, jež byly dříve vázány na určité místo, musejí být
poskytovány z jiné lokality (i když třeba jen v rámci firmy).
Konsolidace na fyzické bázi: Mnohem efektivnější je při snaze o odstranění
nadbytečných kapacit přístup, při němž je nahrazen stávající velký počet
serverů menším počtem výkonnějších počítačů. To ve většině případů přispívá ke
snížení nákladů na systémovou správu, neboť nové konsolidační platformy IT
dodavatelů jsou vybaveny daleko lepšími funkcemi pro "self-management" než
mnohdy už značně zastaralé systémy, které dosud bývají nasazeny například ve
středně velkých firmách. Ovšem i zde je třeba mít se na pozoru přechod na
novou, výkonnější, ale s tím současně i komplexnější platformu vyžaduje také
odpovídající know-how nezbytné při administraci nově nasazených systémů. Je
proto otázkou, v jaké míře a při jakých nákladech musejí být příslušné
vědomosti vytvořeny interně nebo získány externě a jaká míra rizik spojených s
migrací na novou platformu stojí proti potenciálním úsporám. Za nesporné mohou
být u těchto forem konsolidace pokládány možnosti redukce nákladů na hosting ve
výpočetních centrech, neboť s poklesem počtu konsolidovaných serverů se snižují
požadavky na nezbytný prostor i spotřebu energie.
Konsolidace na bázi dat: Tato varianta konsolidace serverů, jinak běžně
označovaná také pojmem konsolidace storage, může být pokládána za nezbytný
předpoklad pro náročnější projekty, jejichž cílem je nejen efektivnější využití
výpočetního výkonu, ale současně je snahou optimalizovat správu aplikací a dat.
Hlavní úloha spočívá ve sloučení dat do jednotných formátů a úložišť, jakož i
ve sjednocení médií pro jejich ukládání například v podobě diskových polí SAN
(Storage Area Network).
Konsolidace na bázi aplikací: Sdružení různých aplikací na jednom centrálním
serveru klade na IT manažery nejvyšší požadavky co se týká analýzy, plánování i
realizace.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.