Hledání uspokojivého řešení

Největším zdrojem našeho zoufalství při pokusech o realizaci videokonference mezi lidmi, kteří nejsou připojeni k jed...


Největším zdrojem našeho zoufalství při pokusech o realizaci videokonference
mezi lidmi, kteří nejsou připojeni k jedné společné páteřní síti, byly pokusy
dovolat se z jedné zabezpečené podnikové sítě do druhé, sice podobně
konfigurované, ale jinak administrované zcela nezávisle. Věříme, že podobnou
nepříjemnou zkušenost získali i jinde. Ale co s tím?
Řekněme například, že technik na síti firmy Ford Motor chce vizuálně
komunikovat se stanicí v nezávislém výrobním závodě za použití standardu H.323
(mezinárodně uznávaný standard pro videokonference realizované prostřednictvím
IP sítí). V takovém případě bude mít IT manažer pouze 3 možnosti, jak takové
spojení uskutečnit.

Tři varianty
První možnost zahrnuje buď použití koncového bodu s H.320 signalizací a s ISDN
módem end--to-end (od jednoho koncového bodu ke druhému, za předpokladu, že obě
zařízení mají ISDN odbočky k videokonferenčním systémům), nebo použití H.320
přes ISDN mezi dvěma H.323/H.320 branami. Protokol H.323 bude v tomto případě
použit pro první část komunikační cesty až k ISDN rozhraní. Brána na rozhraní
LAN/WAN potom zkonvertuje signalizaci z H.323 na H.320. Potom však budete
potřebovat ještě další bránu, která bude zpětně konvertovat videosignál do
H.323 pro přenos signálu ke vzdálenému uživateli prostřednictvím sítě IP. Podle
naší zkušenosti zpoždění, které se vzhledem k použití 2 bran vytvoří, způsobí
velké problémy s kvalitou výsledného videosignálu. Kromě toho zůstává mnoho
nevyřešených problémů ve spojitosti s tím, že je třeba rozhodnout, jak bude
brána, která zpracovává příchozí signál, zacházet s rozlišením příslušných IP
adres.
Jiný možný scénář je opatřit si širokopásmovou přípojku jako např. T1, DSL nebo
kabelový modem k veřejné části Internetu. Za předpokladu, že dotčené strany se
rozhodnou uskutečnit konferenci v době, kdy veřejný Internet není beznadějně
ucpán, bude pravděpodobně tato topologie fungovat. Pro garantované prostředí
QoS by musely mít obě firmy přístup k poskytovateli stejné páteřní sítě, jinak
by jejich provoz nebyl přenesen z jedné virtuální soukromé sítě na privátní síť
konkurenta.
Třetí možná architektura je použít ISDN linky (možná dnes již připravené pro
H.320 videokonference) se servery pro dálkový přístup na každém konci. Když
správce brány určí známou IP adresu nebo jméno spolupracovníka uvedené ve
firemním seznamu adres/
/jmen, zavolá prostřednictvím veřejné telefonní infrastruktury buď server pro
dálkový přístup, nebo speciální přepínač (takový jako např. VIP Switch s QoS
službami, užívající 3 BRI nebo T1) a spojí se s předem určeným číslem. Avšak u
tohoto řešení lze vzhledem k problémům se synchronizací iniciačních dat
očekávat poměrně vysokou míru latence.
Při našich diskuzích o těchto věcech s různými dodavateli jsme zaregistrovali
vysokou míru nedůvěry v takovéto řešení zejména v důsledku vysokých tarifů při
volání prostřednictvím ISDN.

Řešení se hledá
Věříme, že dlouhodobě uspokojivé řešení otázek souvisejících s řešením problému
mezidoménových nebo mezifiremních videokonferencí se najde díky novým zařízením
nainstalovaným do infrastruktury sítí poskytovatelů služeb, které propojí SS7
(Signaling System 7) s relačními databázemi a s doplňkovými síťovými službami,
které jsou běžně k vidění v dnešních veřejných telefonních sítích, avšak nejsou
přístupné na současných sítích IP. Technici, kteří pracují na vývoji standardů
pro takové brány a služby všeobecně označované jako "Megaco" v rámci IEFT a
jako H.248 v rámci ITU, v současné době pracují velmi pilně a usilovně na
řešení těchto problémů. Dokud však tyto standardy nebudou dostatečně
propracované, aby mohly být bezpečně a s úspěchem nasazeny do komerčních
řešení, bude třeba využívat řešení proprietárních. Dokud nebudou tyto nové
služby běžně přístupné, nebudou podle našeho názoru konference
business-to-business prostřednictvím IP možné. Resp. nebudou možné při
zajištění dostatečné bezpečnosti a při takové kvalitě videa a audia, která je
potřebná pro aplikace v obchodním styku.
Videokonference
konečně dospěly
I přesto, že jsou koncovým uživatelům nabízeny stále další zajímavé služby,
představují videokonference v reálném čase pro síťové manažery pořád ještě více
nezodpovězených otázek než smysluplných odpovědí. Firmy, které si koupily
videokonferenční zařízení první nebo druhé generace, zaplatily nekřesťanské
peníze a dostaly za ně video špatné kvality, komplikovaná uživatelská rozhraní,
nízkou spolehlivost a omezenou možnost centralizovaného síťového managementu.

Je však snad dobrou zprávou, že třetí a čtvrtá generace videokonferenčních
zařízení (H.320/H.323), která se nám v poslední době dostala do ruky, se snaží
s těmito problémy vypořádat. Nové systémy nabízejí zlepšenou kvalitu videa,
poskytují standardizované nástroje pro zajištění vzájemné spolupráce a někteří
z výrobců rovněž přidali k balíku nástroje pro centrální řízení a údržbu
systému.
V následujícím textu vám na 6 příkladech přinášíme přehled možností dnešních
videokonferenčních systémů. V zájmu co nejširšího záběru uvádíme i produkty
dostupné pouze na americkém trhu dále zmíněná pravidla jsou však obecně platná.
Všechny zmíněné systémy lze rozdělit do dvou různých skupin. První skupinu
tvoří videokonferenční systémy jako takové a druhou pak nástroje pro společné
(kolektivní) využívání počítačů. Videokonferenční systémy jsou typicky vybaveny
přípojkou k televiznímu přijímači a slouží pro prezentaci virtuálních schůzí
malé skupiny osob. Do této kategorie spadají výrobky ViewStation MP firmy
Polycom, MediaConnect 6000 (MC 6000) firmy VCON nebo Contact firmy Sony.
Potom existují produkty pro PC, které kladou důraz na spolupráci. Vzdálení
spolupracovníci se objevují v jednom okně na části VGA nebo RGB displeje,
zatímco na zbylé ploše displeje jsou umístěny různé nástroje umožňující
spolupráci partnerů. Produkty spadající do této kategorie jsou např.
MediaConnect 8000 (MC 8000) firmy VCON, Galaxy 725 firmy VTEL, TeamStation
firmy Intel, P550 firmy PictureTel nebo SmartStation firmy VTEL.
Co je proti
Nejvážnější námitkou proti používání videokonference jakožto náhrady skutečného
setkávání zainteresovaných stran byla vždy nedostatečná kvalita video a
audiosignálu. Bez ohledu na zručnost a zkušenosti uživatele, býval trhaný
obraz, ořezaný audiosignál, špatná synchronizace mezi řečí a pohybem rtů a
ozvěny v komunikačním kanále přetrvávajícími závažnými nedostatky této
techniky. Jsme rádi, že na základě našich testů můžeme konstatovat, že se
kvalita v tomto oboru v průběhu posledních 12 až 18 měsíců dramaticky zlepšila.
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují kvalitu audio a
videosignálu, je samotné vstupní zařízení. S výjimkou dvou laciných systémů
(SmartStation firmy VTEL a P550 firmy PictureTel) všechny ostatní systémy,
které jsme testovali, využívají standardně videokameru Sony EVI D30/31. Tato
kamera má kvalitní optiku a má zabudovány systémy pro švenkování, náklon a
zoom, a díky těmto okolnostem poskytuje obrazový výstup, který snese srovnání s
camcoderem spotřebitelské kvality.
Mikrofony se značně liší od výrobce k výrobci. Dobrý mikrofon by měl mj. dobře
zvládat potlačení ozvěn a dozvuků a měl by mít zabudován vypínač.
Video zpracovávané dvěma standardními průmyslovými algoritmy (H.263 a H.261)
poskytuje při přenosové kapacitě 384 Kb/s ekvivalentní kvalitu. Kvalita videa
přenášeného IP sítí při rychlosti 384 Kb/s byla znatelně horší oproti ISDN při
stejné ekvivalentní přenosové rychlosti a to jak co do kvality obrazu, tak i co
do synchronizace obrazu se zvukem (pohyb rtů a vlastní řeč). Tento efekt je
alespoň z části způsoben tím, že IP síť má jisté režijní požadavky na přenos,
neboť k přenášeným paketům informací musejí být připojeny ještě příslušné
hlavičky.
Uživatelská rozhraní
Není sporu o tom, že kvalita obrazu a zvuku je velmi důležitá, ale nesmí se ani
zapomínat na to, že k dobré funkci systému patří i uživatelské rozhraní, které
se chová předvídatelným způsobem a je snadno ovladatelné. V tomto smyslu lze
říci, že neoficiální standard víceméně ustavila firma Polycom se svým systémem
ViewStation, neboť její uživatelské rozhraní na obrazovce a ruční dálkový
ovladač mají společné vlastnosti, které připomínají spíše počítačovou hru,
nežli řídicí ovladač náročného komunikačního systému. Toto uživatelské
rozhraní, existující již po dobu 2 let, zatím nemá konkurenci. Avšak na druhé
straně je nutno uznat, že ostatní výrobci při předělávání a modernizaci svých
uživatelských rozhraní udělali ve většině případů velký kus užitečné práce.
Ruční ovladač systému Galaxy 725 firmy VTEL je velmi atraktivní kousek. Obrázky
na obrazovce, sloužící pro ovládání systému a jeho navádění na cíl jsou navíc
snadno čitelné, což je příjemné.
Vkládání textů a dat je poněkud nešikovné na jakémkoli v ruce drženém dálkovém
ovládači a tak Galaxy 725, TeamStation firmy Intel a obě jednotky firmy VCON
obsahují podporu klávesnice a myši připojených přes infračervené rozhraní. Tím
se sice dosáhlo bezdrátového spojení, ale při našich zkouškách jsme byli
nepříjemně ovlivněni faktem, že toto řešení přináší pomalejší dobu odezvy, než
je normálně únosné.
Záplava vymožeností
Koncové body musejí podporovat značné množství různých módů spojení a s tím
spojených změn konfigurace. Z výše zmíněných prezentačních systémů podporují
produkty ViewStation MP firmy Polycom a Contact firmy Sony jako volitelnou
možnost vícebodové konference prostřednictvím ISDN. Každý bod je propojen
přenosovou rychlostí 128 Kb/s. ViewStation také nabízí ethernetové rozhraní se
dvěma porty, jedním pro spojení ViewStation s firemní sítí LAN nebo se
vzdáleným bodem pomocí IP sítě a druhým pro propojení s PC přímo v místnosti,
odkud se systém provozuje. Sériové rozhraní systému Contact vám dovolí připojit
počítač k systému pro podporu prezentace.
Modulární architektura systému je vždy přínosem. Nám se líbila ta, kterou
disponuje systém Contact. Základní jednotka je rozšiřitelná prostřednictvím
speciální zásuvky, kterou jsme využili na aktivaci úplné podpory protokolu
H.320 při rychlosti 384 Kb/s nebo pro alternativní podporu videokonferencí
prostřednictvím IP sítí. Základna systému Contact rovněž umožňuje snadné
oddělení hlavice s kamerou EVI D30 a vůbec činí případné budoucí vylepšení
užívaného videozařízení velmi jednoduchým.
Systémy MC 6000 a MC 8000 firmy VCON, ViewStation a systém Galaxy 725 firmy
VTEL podporují dvojitý kamerový vstup a konfiguraci se dvěma monitory.
Okolnost, že všechny systémy mají schopnost vytvořit momentky vysoké kvality
použitím kamery na blízkém nebo vzdáleném konci a rozeslat je vzdáleným
účastníkům konference ještě v jejím průběhu, na nás učinila velmi příznivý
dojem.
Trocha softwaru
Mezi systémy pro kooperativní využití počítačů vynikal v oblasti vybavenosti
speciálními vlastnostmi systém MC 8000. Celý systém zahrnuje všechny nezbytné
hardwarové a softwarové komponenty pro řízení audio a videorelací
prostřednictvím IP sítě a rovněž tak NT pro pokročilé formy spolupráce. MC 8000
poskytuje dvě zcela jedinečné vlastnosti do systému je přiložena kopie programů
Microsoft Office 2000 a síťový software Packet Assist pro řízení a ovládání QoS
a šířky pásma při provozu na IP síti. Programy z balíku Packet Assist zahrnují
funkci automatické adaptivní změny šířky pásma, která nastavuje v průběhu
relace rychlost přenosu dat videa v případě, že dochází k momentálnímu
přetížení provozu na síti.
Firma VCON dodává software nazvaný Interactive Multicast za dodatečných 250
dolarů pro každé jednotlivé stanoviště. Tuto funkci jsme nezkoušeli, ale firma
VCON tvrdí, že s pomocí programu Interactive Multicast může být každý koncový
bod buď zdrojem, nebo přijímačem IP Multicast streamu.
Vzhledem k velkému množství různých speciálních vlastností systémů, které jsme
měli v rukou, bychom nebyli příliš překvapeni, kdybychom narazili na problémy
související se schopností těchto systémů komunikovat mezi sebou. Byli jsme
příjemně překvapeni, že schopnosti vzájemně komunikovat u systémů používajících
signalizační protokol H.320, byla velmi vysoká pro všechny módy práce
prostřednictvím ISDN, a byli jsme ještě více překvapeni, když jsme zjistili, že
schopnost vzájemné spolupráce s využitím protokolu H.323 prostřednictvím IP
sítě je rovněž velmi vysoká. Při našem testování jsme byli schopni navazovat
spojení a přijímat žádosti o spojení mezi libovolnými dvěma systémy, které jsme
měli pro testování k dispozici a nepříliš významné potíže se vyskytovaly v
tomto smyslu pouze ve velmi malém počtu nepříliš významných případů.
Správa systémů
Protože se vesměs jedná o komplikované systémy, jsou dodávány s řadou nástrojů
pro dálkovou administraci a řízení. Nicméně, ne všechny tyto nástroje jsou si
rovny.
Např. ViewStation je dobře ovladatelná jak přes ISDN, tak i přes IP síť, čímž
máme na mysli, že aktualizované verze programů, změny nastavení nebo změny v
seznamech adres se dají snadno rozeslat z pracoviště administrátora systému na
kteroukoli ViewStation prostřednictvím jak IP sítě, tak i ISDN sítě. Global
Management System firmy Polycom což je separátní aplikace dodávaná výrobcem
poskytuje funkce monitorování aktivity v reálném čase, chybových hlášení a
dálkového nastavení volání a vypínání mnoha vzdálených pracovišť ViewStation. S
modulem Global Address můžete využívat centrální knihu adres s až 50 000
různými adresami, která poskytuje svůj aktuální obsah všem koncovým bodům.
Smart VideoNet Manager firmy VTEL, který je nyní distribuován v podobě své
druhé generace, využívá SNMP pro komunikaci různých žádostí a požadavků, pro
překládání různých událostí a pro záznam akcí a chyb na centrálním řídicím
síťovém serveru. Konzolová aplikace podporuje monitorování aktivity v reálném
čase, hlášení chyb a diagnostiku, dálkové nastavení volání a vypnutí stanice.
Řídicí konzole pro TeamStation firmy Intel je separátní aplikace, která může
být spuštěna pouze tehdy, když je zavřeno uživatelské rozhraní systému
TeamStation. Toto opatření snižuje míru pokušení průměrného uživatele
manipulovat s nastavením systému. Pokud nastanou problémy s rozpojenými kabely
nebo se špatně fungujícím hardwarem, pak zabudovaný program pro automatickou
diagnostiku pomůže uživateli vyřešit problém samostatně bez toho, že by musel
volat na pomoc systémového administrátora.
Systémy MC 6000 a MC 8000 firmy VCON mají základní podporu SNMP managementu na
IP síti. Contact firmy Sony a P550 firmy PictureTel nepodporují dálkové řízení
vůbec.
Instalace
S instalačními a nastavovacími procedurami jsme měli u všech testovaných
systémů pouze nevýznamné problémy. Nováček má slušnou šanci nainstalovat a
spustit kterýkoli z těchto systémů v čase kratším než cca 30 minut. Po veškerém
našem detailním zkoušení a testování jsme dospěli k závěru, že v průběhu
minulého roku došlo k podstatnému pokroku v oblastech konstrukce uživatelských
rozhraní a vzájemné propojitelnosti videosystémů na IP sítích. V prostředích,
ve kterých není třeba sdílet aplikace PC, jsou pak vhodnou variantou řešení
videokonferenční systémy zajišťující pouze přenos obrazu a zvuku z kamer.
1 0210 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.