Hodnocení výhod VoIP

Problematika přenosu hlasuprostřednictvím IP sítí byla sledována ve dvou samostatných rovinách.Tou první bylo aktuál...


Problematika přenosu hlasuprostřednictvím IP sítí byla sledována ve dvou
samostatných rovinách.Tou první bylo aktuální a plánované využívání technologie
VoIPjednotlivými organizacemi, které byly zařazeny do výběrovéhosouboru
reprezentujícího koncový trh (viz minulé vydání Computerworldu),druhou rovinu
pak představuje hodnocení hlavních výhod, kterémůže technologie VoIP přinášet.
Ze získaných odpovědí těchtokompetentních pracovníků je na první pohled patrné,
že hlavnívýhody VoIP oproti tradiční telekomunikační technologii jsouspatřovány
zejména v jednotné správě hlasových a datových sítí,v nižších nákladech na
hlasové služby za provoz mezi jednotlivýmipobočkami a také v celkově nižších
nákladech na provoz. Z konkrétníchodpovědí je přitom patrné, že uvedené výhody
jsou oceňovány téměřidentickým podílem respondentů (vždy cca 86-88 %). Výhody
vs.nevýhody
Naproti těmto charakteristikám však stojí jiné parametry,které jsou
dotazovanými vnímány naopak jako výhody tradiční telekomunikačnítechnologie.
Jde zejména o pořizovací cenu (zde je třeba upozornitna skutečnost, že
pořizovací cenu považují za výhodu tradičnítelekomunikační technologie zejména
zástupci organizací, kteréVoIP zatím nepoužívají). Zástupci dvou třetin
organizací dálepoukazovali na skutečnost, že pro plnohodnotné využívání VoIPby
bylo nutné investovat do datových sítí a více než tři čtvrtinyz dotazovaných
považují tradiční telekomunikační technologiiza stabilnější řešení oproti VoIP.
Minimální rozdíly
Podrobnáanalýza jednotlivých odpovědí vede k závěru, že rozdíly ve vnímáníVoIP
oproti tradiční telekomunikační technologii mezi zástupciorganizací z různých
vertikál jsou téměř mizivé. Předpokládanouvýjimkou nejsou dokonce ani zástupci
telekomunikačních společností,kteří se v hodnocení většiny sledovaných
parametrů neodlišujíod svých kolegů z organizací s jiným zaměřením. Výjimku v
tomtoohledu představují pouze dva parametry prvním z nich je pořizovacícena, v
níž zástupci telekomunikačních společností vidí výhoduna straně VoIP, zatímco
zástupci všech ostatních vertikál považujípořizovací cenu za výhodu tradiční
telekomunikační technologie.Druhým z parametrů, při jehož hodnocení se postoje
pracovníkůtelekomunikačních společností od ostatních dotazovaných rozcházejí,je
jednotná správa datových a hlasových sítí tu považují za výhoduvšichni zástupci
telekomunikačních společností oproti celkovým88 procentům.
Hodnocení nákladů
Zajímavé výsledky jsou dálepatrné při srovnání způsobu hodnocení nákladů na
provoz jednélinky. Z odpovědí je patrné, že zástupci subjektů s menším
počtempracovníků považují tyto náklady za výhodu na straně VoIP vevětší míře
než zástupci organizací s větším počtem pracovníků.Mezi zástupci subjektů s
méně než stem zaměstnanců totiž považuje95 % respondentů průběžné náklady na
provoz za výhodu technologieVoIP, zatímco v rámci skupiny dotazovaných z
největších organizacízaměstnávajících více než tisícovku pracovníků jsou to
necelédvě třetiny respondentů (64 %).
Problém nákladů
Z dalších odpovědíje zřejmé, že více než čtyři pětiny dotazovaných (86 %)
považujeza hlavní výhodu technologie přenosu hlasu prostřednictvím IPsítí
úsporu nákladů při dálkových a mezinárodních hovorech. Zbývajícíčást
dotazovaných pak oceňuje technologii VoIP především kvůlimožnosti využívat
služby s přidanou hodnotou a kvůli výrazněsnazšímu využívání funkcí pobočkové
ústředny.
(pal) 6 1144Ovýzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získanéz unikátního výzkumného
projektu, který exkluzivně pro vydavatelstvíIDG Czech realizuje společnost
Markent. V rámci tohoto výzkumu,jehož aktuální fáze byla realizována v prvním
čtvrtletí letošníhoroku, byl detailnímu zkoumání podroben korporátní koncový
trh,konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld.Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracoványodpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem,aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledemk tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získanýchdat
možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobévývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.Relevanci prezentovaných
zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovanáinformace o tom, že institucionální
předplatitelé časopisu Computerworldučiní přibližně polovinu z celkového objemu
investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.