Hosting webových serverů v Česku

Službu více využívají menší firmy Zkušenosti z minulých výzkumů poukazovaly na skutečnost, že problematika hos...


Službu více využívají menší firmy

Zkušenosti z minulých výzkumů poukazovaly na skutečnost, že problematika
hostingu webových serverů je pojmem, který vyžaduje přesnou definici, neboť
hosting webových serverů je chápán jednotlivými respondenty velmi rozdílně. V
rámci našeho výzkumu jsme tedy pod pojem hostingu webových serverů zahrnovali
placené služby spočívající v pronájmu diskového prostoru na serverech, které
jsou ve vlastnictví (a pod správou) poskytovatele služby. Tato definice tedy
odhlíží od účelu či od způsobu, jak zákazníci (zkoumané organizace) pronajatý
prostor využívají. Je tedy lhostejné, zdali jde o umístění vlastních webových
stránek nebo o využití prostoru jako záložního (vzdáleného) datového archivu či
pro umístění e-mailových schránek (doménového koše).
Předpokladem (a ve všech případech naplněným) dále bylo, že zkoumané organizace
využívají v rámci hostingu nejen službu samotného pronájmu, ale využívají také
další služby, které jsou s pronájmem spjaty (dohled, zabezpečení, zálohování
apod.). Naše pojetí naopak nezahrnuje server housing, tedy situaci, kdy
poskytovatelé umožňují umístit vlastní hardwarové vybavení zákazníka v
prostorách poskytovatele. Ignorováno bylo rovněž využívání free-hostingových
služeb.

Hosting serverů
Ze získaných odpovědí je zřejmé, že hosting webových serverů využívá
nadpoloviční část zkoumaných organizací (53 %). V této souvislosti je nutné
poukázat na jistou výchylku zkoumaného souboru organizací, které jsou podle
průzkumu k internetu připojeny všechny a jichž 98 % má vlastní webové stránky.
Vzhledem k tomu je třeba očekávat reálnou penetraci hostingu webových serverů
na nižší úrovni, než je uvedených 53 %, neboť skutečný podíl organizací
připojených k internetu určitě nedosahuje plných 100 % a rovněž neplatí, že
téměř všechny organizace v ČR mají své webové stránky. Z podrobnější analýzy
vyplývá, že hosting webových serverů ve větší míře využívají menší organizace:
zatímco mezi subjekty s méně než 100 zaměstnanci činí podíl těch, které
využívají tento hosting 62 %, ve skupině největších organizací (s více než 1
000 zaměstnanců) je to 42 %. Podobnou závislost lze vysledovat také na základě
IT rozpočtu. Mezi organizacemi s nejnižším ročním IT rozpočtem (méně než 1
milion Kč) využívá hosting webových serverů přibližně o třetinu větší podíl
subjektů než mezi organizacemi s nejvyšším IT rozpočtem (přesahujícím 50
milionů Kč).
Odlišnosti mezi jednotlivými organizacemi dané předmětem jejich činnosti nejsou
patrné z hlediska využívání hostingu webových serverů tedy není podstatné,
jakou konkrétní činností se dané organizace zabývají, ale záleží zejména na
jejich IT rozpočtu a na celkové velikosti dané počtem zaměstnanců. Tyto
základní firemní údaje však nejsou jedinými parametry, které určují využívání
hostingu webových serverů. Z výsledků výzkumu je patrné, že hosting webových
serverů využívají ve větší míře organizace, které provozují vlastní internetový
obchod, naproti tomu ty z organizací, které nevyužívají internet k realizaci
transakcí, hosting webových serverů nevyužívají a své informační webové stránky
umisťují na vlastní webový server.

Jaká je budoucnost?
Předpokládané využití hostingu webových serverů naznačuje rostoucí zájem
koncového trhu o tento typ služeb. Pro rok 2005 lze na základě záměrů
zkoumaných organizací očekávat asi 11% nárůst v podílu subjektů, které budou
hosting webových serverů využívat. Plánovaný zájem však víceméně kopíruje
obecně rostoucí zájem o ICT služby obecně z uvedeného zjištění tedy nelze
dovodit, že by oblast hostingu webových serverů zažila v průběhu letošního roku
nějaký boom. Rovněž nelze předpokládat, že by se významně změnil profil
koncového zákazníka i nadále budou typickými (nejčastějšími) uživateli hostingu
webových serverů menší organizace, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak i
z hlediska prostředků vyčleněných na oblast správy a rozvoje svého IT. Přesto
lze z dat vypozorovat posílení pozice nejmenších subjektů.
Sledovaná oblast je rovněž charakteristická vysokou spokojeností těch
organizací, které hosting webových serverů používají. Mezi současnými zákazníky
lze najít přibližně třetinu subjektů, která je s poskytovanými službami velmi
spokojena, další více než tři pětiny organizací jsou spíše spokojeny. Sledování
spokojenosti bez vazby na konkrétní poskytovatele hostingových služeb má v
kontextu tohoto výzkumného projektu význam pro odhad stability trhu z vysoké
míry spokojenosti lze totiž usuzovat na vysokou míru loajality stávajících
zákazníků.

Pro koho to není
Doposud jsme analyzovali skupinu organizací, které využívají hosting webových
serverů. Jaké jsou však organizace, které tuto službu nevyužívají? Subjekty
nevyužívající hosting webových serverů představují zbývající necelou polovinu
organizací (47 %). Obecně platí, že tyto organizace lze rozdělit do dvou
skupin: jednak lze vydělit ty subjekty, které provozují vlastní webový server
(tyto organizace představují přibližně dvě třetiny z počtu subjektů, které
nevyužívají hosting webových serverů), a dále jsou to společnosti, které
nedisponují vlastním webovým serverem ani nevyhovují definici hostingu
stanované v rámci daného výzkumného šetření. Do poslední skupiny patří zejména
organizace bez webových stránek a dále například organizace, které využívají
free hosting. Z hlediska základních popisných parametrů jsou si oba segmenty
velmi podobné a společně představují jakýsi opačný pól vůči organizacím, které
hosting webových serverů využívají. Jedná se tedy především o velké organizace,
a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak také výše IT rozpočtu.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.