Hypotéky s Rebeccou (1)

Hypoteční úvěry představují jeden z nejdéle užívaných bankovních produktů. Historicky jsou doloženy již z dob ro...


Hypoteční úvěry představují jeden z nejdéle užívaných bankovních produktů.
Historicky jsou doloženy již z dob rozkvětu Asyrské říše. V těch dobách, kdy se
ve městě všichni znali jménem, stačilo smlouvu s otisky pečetí příslušných
svědků vyrýt do hliněných destiček (později za římských dob se jako médium
osvědčily měděné desky a ještě později papír) a uložit do archivu. Nikdo nikam
nespěchal a uzavření takové smlouvy bylo obvykle zpečetěno bohoslužbou a velkým
hodokvasem.
Lidé dnešní doby mají hypoteční úvěry také v oblibě. Bohužel se smlouvy
nevyrývají do měděných desek a jejich uzavření není pečetěno společnou týdenní
oslavou (byť by to bylo bezesporu velmi příjemné). Požadavkem dnešních, rychle
žijících klientů je naopak mít hypoteční úvěr uzavřen co nejrychleji s co
nejvyšším komfortem.
Požadavkem soudobých bankéřů je mít co nejvíce klientů s jistotou, že tito
klienti budou schopni hypoteční úvěr splatit. Splnit
tyto požadavky není možné bez změny technologie poskytování hypotečních úvěrů.
Klíčovým bodem této změny je volba a zavedení informačního systému pro
poskytování hypotečních úvěrů. Příkladem takového produktu je IS Rebecca.
Rebecca pro hypoteční banky
Rebecca je bankovní informační systém, zabezpečující základní technologické a
účetní operace hypotečního bankovního ústavu. Tento systém je navržen s
použitím aktuálních softwarových a hardwarových architektur s plným
respektováním tuzemských legislativních podmínek a se znalostí posledních
trendů v hypoteční oblasti. Při návrhu byly respektovány následující zásady:
1.portabilita informačního systému;
2.konektivita řešení;
3.podpora perspektivních standardů;
4.flexibilita aplikací a co nejužší podpora strategických technologií banky.
Tyto zásady se promítly do volby aplikačního programového vybavení. Serverová
část informačního systému Rebecca je budována nad moderními relačními
databázemi (alternativně RDBMS Informix nebo Oracle), s využitím moderních
hardwarových architektur, založených na operačním systému UNIX. Klientská
pracoviště využívají platformu MS-Windows 95/98.
Konfigurovatelná funkčnost aplikací
Současné tržní okolí bankovních domů, orientovaných na hypoteční produkty, se
velmi dynamicky rozvíjí. Chce-li banka zaujmout na trhu dominantní postavení
musí velmi pružně a citlivě reagovat na požadavky trhu jednak modifikacemi v
sortimentu nabízených produktů a dále v modifikacích použitého technologického
procesu. Informační systém musí tyto požadavky respektovat a hlavně musí
podporovat co nejrychlejší zapracování těchto požadavků s co nejnižšími náklady
tj. formou vlastních pracovních zdrojů banky.
Architektura informačního systému Rebecca
Informační systém Rebecca
je realizován s využitím dvou nebo třídimenzionální architektury CLIENT/SERVER.
Tato architektura umožňuje cílovému zákazníkovi pro svou potřebu vytvářet jak
systém pracující v centralizované konfiguraci, tak systémy decentralizované, s
velkým stupněm distribuovatelnosti funkcí. Tento model je dělen do 3 vrstev:
1.prezentační rozhraní
2.aplikační služby
3.správa dat
Tyto vrstvy mohou být dle potřebné topologie a technického vybavení dedikovány
na počítače, tak aby výsledná topologie vyhovovala svými parametry cílovému
zákazníkovi. Architekturu CLIENT/SERVER respektuje i logická architektura
systému. Zde jako jednotliví klienti vystupují pracoviště s uživatelskými
moduly (Hypoteční úvěry, Typovací místo atd.), které inicializují požadavky na
účetní operace. Operace jsou z účetně--technologického hlediska popisovány
prostřednictvím jazyka TDL (Transaction Design Language) ve formě tzv.
transakcí. Transakce jsou generovány jednotlivými moduly a distribuovány na
účetní server, kde kontinuálně běží interpreter jazyka TDL, který tyto
transakce zpracovává.
V Rebecce jsou podporovány 3 modely technologického zpracování úvěrů 2 základní
a jejich kombinace. Všechny modely zpracování vycházejí ze základní vlastnosti
po zaevidování základních dat prochází úvěrový případ definovanou množinou
stavů (které jsou uživatelsky parametrizovatelné). Každá stavová změna je
dokumentovaná na aplikační i systémové úrovni.
Centrální model zpracování hypotečních úvěrů
Centrální model zpracování vychází z předpokladu, že jsou hypoteční úvěry
zpracovávány na centrální úrovni. Nižší organizační jednotky zabezpečují
primární kontakt s klientem, sběr a předzpracování základních informací o
hypotečních produktech. Ve fázích po schválení úvěru zabezpečují pouze předání
základních nezbytných informací klientovi. Všechny ostatní aktivity jsou
zabezpečeny na úrovni organizační jednotky centrály.
Distribuovaný model
zpracování hypotečních úvěrů
Distribuovaný model předpokládá, že na nižší organizační úrovni existují
organizační útvary, odpovídající za zpracování úvěru v průběhu celé délky jeho
života. Na centrálu jsou distribuovány pouze určité případy např. dle výše
úvěru, problematičnosti zajištění ap. Ať už cílový klient volí jakoukoliv
kombinaci z uvedených variant, vždy může své rozhodnutí změnit a modifikovat
tak, aby co nejlépe vyhovovalo aktuálnímu směrování celé banky.
Logická architektura IS Rebecca je založená na hierarchickém přístupu k
evidovaným datům, kdy vrcholem je klient, kterému jsou poskytovány služby a ke
každé službě založen účet, resp. sada účtů. Tomuto principu odpovídají i
základní aplikační celky:
lSpráva osob a klientů
lSpráva úvěrů
lSpráva účtů
Evidence klientů
Evidence personálních charakteristik osob, souvisejících s úvěrovým případem,
musí být velmi podrobná, aby měli pracovníci banky, odpovídající za
rozhodování, maximální přehled o vzájemné provázanosti jednotlivých subjektů
(pro úvěrové produkty zvlášť důležité). K osobě (fyzickému, resp. právnickému
subjektu) jsou evidovány všechny nezbytné základní údaje. Do této
kategorie patří jméno, příjmení, resp. název společnosti, státní příslušnost,
resp. stát registrace, typ identifikačního dokladu, který osoba předložila
odpovědným pracovníkům banky, adresa trvalého bydliště, resp. hlavního sídla
společnosti atd. Vzhledem k tomu, že každý subjekt je začleněn do svého okolí
sadou vztahů, z nichž některé mají pro banku mimořádný význam, je nutno
evidenci těchto vztahů začlenit do celkového procesu evidence údajů o daném
subjektu. Do této kategorie předmětných vztahů patří důležité vztahy,
popisující subjektivitu osob, jako je zaměstnanec, statutární zástupce a
podnikatel. Tyto předmětné vztahy jsou vyplňovány automaticky při práci se
systémem a jsou přístupné i z dialogu pro editaci předmětných vztahů.
Evidence a správa úvěrů
Modul Hypoteční úvěry představuje z pohledu technologie zpracování hypotečních
úvěrů základní komponentu informačního systému. Při realizaci modulu bylo
vycházeno z praktických požadavků uživatelů hypotečních ústavů České a
Slovenské republiky a do nových verzí tohoto modulu jsou zapracovávány
praktické zkušenosti z ostrého provozu informačního systému Rebecca. Umožňuje
správu nejen hypotečních úvěrů, ale i např. úvěrů stavebních, předhypotečních
apod.
Technologie zpracování hypotečního úvěru a souvisejících příslibů je postavena
na definovaném průchodu úvěru sadou stavů, definovaných pracovníky banky při
parametrizaci. Při popisu těchto stavů v informačním systému Rebecca se stanoví
základní přechodové schéma pro daný hypoteční produkt, tj.:
do jakých stavů lze přejít z daného stavu;
jaké kontroly se mají provést při přechodu do daného stavu;
jaké skupiny uživatelů mohou pracovat s úvěry v daném stavu;
jaké skupiny uživatelů mohou převést úvěr do daného stavu.
8 1674 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.