Hypotéky s Rebeccou (2)

V 2. dílu seriálu si představíme další funkce bankovního informačního systému Rebecca. Řeč bude o programových mo...


V 2. dílu seriálu si představíme další funkce bankovního informačního systému
Rebecca. Řeč bude o programových modulech, zajišťujících správu jednotlivých
úvěrových případů. Začneme s evidencí základních dat a parametrů
zaznamenávaného úvěrového případu, popíšeme si, co obsahuje tzv. plán úvěru, a
zjistíme, jak se sleduje čerpání a splácení úvěru.
Stávající verze modulu pro podporu hypotečních úvěrů zabezpečuje zejména
funkcionality, týkající se těchto oblastí:
Evidence základních dat, parametrů úvěrového případu
Na této úrovni je proveden popis základních parametrů úvěrového případu, tj.
zadávání a modifikace základních dat úvěrového případu, jako jsou výše a délka
úvěru, typ bankovního produktu, popis úročení, účel a objekt úvěru atd. Dále
jsou zde prováděny tyto operace:
lklasifikace hypotečního úvěru,
lpopis a přiřazení spolužadatelů,
lpopis a přiřazení odpovědných pracovníků,
lpopis pojištění žadatele.
Všechny popisné atributy jsou voleny tak, aby byly uživatelem maximálně
parametrizovatelné a byla maximálně podporována činnost metodických pracovníků
banky.
Práce s plánem úvěru
V informačním systému Rebecca jsou informace o čerpání, splácení úvěru a
související akce přístupny v sadě dialogů, označených jako Plán úvěru. Plán
úvěru potom slouží jako základní struktura pro spouštění transakcí TDL,
zabezpečujících provedení odpovídajících účetních operací. Tento soubor funkcí
umožňuje uživateli nejen generovat, ale i modifikovat plán úvěru za maximálního
zabezpečení účetní konzistentnosti účetních a technologických dat.
Popis čerpání
Zde uživatel popisuje jednotlivá čerpání úvěru. Každé čerpání přitom může být
podmíněno neomezeným počtem podmínek čerpání. Dále se každé čerpání může
rozpadat do tzv. účelových čerpání. Pod pojmem účelové čerpání úvěru zde máme
na mysli konkrétní rozpad čerpané částky úvěru na jednotlivé externí nebo
interní účty s popisem účelu těchto plateb.
Popis splácení
Jak již bylo řečeno, je splátkový plán součástí plánu úvěru. Informační systém
Rebecca podporuje maximálně všechny činnosti, počínaje generováním, přes
modifikace ap. V této verzi programu jsou v současnosti podporovány 2 modely
splátkových plánů anuitní a klasický (oddělená jistina a úrok).
Při vytváření splátkových plánů se generuje celý plán splácení na základě
definované množiny intervalů v kombinaci se zadanými startovními daty a režimem
práce s intervalem. Mimo tyto nutné základní informace může uživatel definovat
libovolný počet intervalů odkladu splátek jistiny či naopak lze určit
libovolný počet mimořádných splátek jistiny.
Změna stavu úvěru, zpřístupnění historie změn stavů úvěru
Jak bylo řečeno již v úvodu, v průběhu svého "života" prochází úvěr řadou
definovaných stavů. Změna stavu úvěru je zásadní operace, kterou je možno řídit
"tok" úvěrového případu v rámci organizační struktury banky v procesu
schvalování.
Dále je na změnu stavu napojena řada podmínek a vyjádření odpovědných
pracovníků. Podmínky jsou při parametrizaci předdefinovány formou ucelených
bloků textu, označených identifikátory. Takto definované bloky textu může
uživatel dle vlastního uvážení doplňovat poznámkami, které jsou specifické pro
daný úvěrový případ.
8 2161 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.