I dobré vzdělání může být levné a rychlé

Doba, kdy mohli lidé hodit učení za hlavu s posledním vysvědčením, je nenávratnou minulostí. Jednou z nejdůležitěj...


Doba, kdy mohli lidé hodit učení za hlavu s posledním vysvědčením, je
nenávratnou minulostí. Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěchu je neztrácet
kontakt s rychle se vyvíjející realitou neboli učit se stále nové věci. Význam
technologií jako konkurenční výhody začíná být v době jejich globální
dostupnosti sporný, takže trumfem těch úspěšných jsou především bystří, aktivní
a vzdělaní zaměstnanci. Jenže zařídit, aby ve firmě s několika stovkami až
tisíci zaměstnanci byla každému věnována náležitá pozornost, je obtížné a
nákladné. Rozvoj ICT však nabídl řešení e-learning.
Začněme definicí: Obecně můžeme chápat e-learning jako efektivní využití ICT
(informačních a komunikačních technologií) v procesu vzdělávání. To znamená, že
nejde jenom o samotnou výrobu, distribuci a realizaci kurzů, ale i o využití
všech prostředků pro řízení a organizování výuky, pro vzájemnou komunikaci,
spolupráci a sdílení vědomostí. E-learning označuje způsob, jakým je možné
učit, jeho použití je omezeno pouze přístupem studentů k příslušným
technologiím, což v tomto případě znamená počítač se standardním vybavením
připojený na internet. Nejčastěji je on-line vzdělávání využíváno ve firmách,
hodí se však rovněž do škol i pro jednotlivce. Přestože klasické vyučování v
kolektivu vedeném lektorem (učitelem) asi nikdy neztratí svoji důležitost,
nabízí e-learning řešení mnoha obtíží, které klasický způsob výuky doprovázejí.

Učitel na stupínku
Klasická výuka "ve třídě" znamená, že se musí v předem sjednaném čase a na
dohodnutém místě setkat učitel se svými žáky. Ten potom přednáší určenou látku,
a pokud mu zbude dostatek času, věnuje se individuálním dotazům. Posluchači
jsou však velmi různí, každý chápe probíranou látku jinak rychle, může se
zadrhnout na jiném problému, někdo se nestydí zeptat, jiný je radši zticha a
odsouvá nejasnosti s tím, že se k nim později vrátí. Školení ve firmách bývají
ještě narušována povinnostmi školených zaměstnanců ne všichni se stíhají
pravidelně zúčastňovat kurzů, mnozí bývají myšlenkami na svém pracovišti a
lektorovi účinně konkurují mobilní telefony, nacházející se ve stálé
pohotovosti v kapsách posluchačů. To vše snižuje efektivnost výuky a v podstatě
není možné tyto problémy odstranit. K nízké efektivnosti se přidávají i
relativně vysoké náklady: je třeba platit lektorovi, zajistit vhodné prostory a
odvolat účastníky kurzu od jejich běžné pracovní činnosti. U kurzů sloužících k
zaškolení nových pracovníků se zase odsouvá jejich nasazení do pracovního
procesu.

Nové dimenze
Moderní technologie dodaly výuce další dimenze. Studentům je možné prezentovat
látku velmi zajímavým způsobem (multimediální programy), sami si mohou určit,
kdy se budou učit, jakým tempem a čemu potřebují věnovat větší pozornost. V
případě nejasností mají k dispozici diskusní skupiny (chat) a lektora, sami si
řídí procvičování probírané látky.
Zaměstnavatel může snadno sledovat, jak daleko pracovník ve zvládání potřebných
znalostí již došel, má k dispozici výsledky jeho zkušebních testů, podle
kterých může potom rozhodnout o dalším vzdělávání pracovníka či o změně jeho
pracovního zařazení. Kurzy mohou být pravidelně aktualizovány, je možné vést
přesnou evidenci výkonů jednotlivých zaměstnanců.
Mimo schopnosti technologie pak stojí určení cíle společnosti v oblasti
vzdělávání zaměstnanců. Tak se dostáváme ke klíčovému problému využívání
e-learningu: vedení společnosti musí nejdříve vědět čeho chce dosáhnout, a
potom si naplánovat cestu, jak k vytčenému cíli dojít. I nezasvěcenému je
zřejmé, že řídit vzdělávání ve velké firmě tak, aby bylo pečováno o profesní
vývoj všech zaměstnanců od dělníků až k managementu, může být nad její síly.
Proto se s termínem e-learning často spojuje další, a to outsourcing.

Co nabízí e-learning
Již v úvodu jsme konstatovali, že vzdělaní a motivovaní pracovníci představují
významnou konkurenční výhodu. Pojmem, kolem kterého se vše točí, je
efektivnost. Je třeba efektivně organizovat výuku, studenti by měli efektivně
přijímat znalosti a ty by měly vzápětí zlepšovat efektivnost podnikových
procesů. Co to znamená v praxi?
Organizace výuky ve firmě by měla být zařazena do celého systému řízení firmy.
Vlastně jde o jeden z aspektů řízení znalostí, a jako taková by měla mít svůj
řád. Je třeba stanovit úroveň nezbytného (povinná školení vyžadovaná zákonem či
podmiňující zařazení pracovníka do příslušného pracovního procesu) a
nadstandardního vzdělávání pracovníků, připravit (či zakoupit) vhodný obsah
kurzů, určit způsob hodnocení dosažených výsledků a jejich vliv na další
profesní vývoj pracovníka. Celý systém by měl být zautomatizován tak, aby nikdo
nebyl opomenut a aby byly náležitě využity všechny jeho výstupy.

Učit se dá všechno
Zaměření on-line kurzů je velmi široké. Od názorného poučení o bezpečnosti
práce přes vysvětlení výrobních postupů či používání softwarových produktů až
po manažerské kurzy týkající se řízení pracovníků, strategického vyjednávání či
řešení krizových situací. Prodejci mohou být procvičováni v celé škále způsobů,
jak nabízet své zboží, je možné pravidelně testovat podnikové řidiče, učit je
nové trasy a upozorňovat na nové předpisy. Možnosti jsou skutečně velmi široké,
a to zatím mluvíme jenom o firemním vzdělávání. Představte si totéž např. v
armádě, ve státní službě, ve zdravotnictví a koneckonců i na školách.
Organizace může využívat buď již existujících obecně zaměřených kurzů, nebo
může zadat specializovaným firmám výrobu zcela individuálních výukových
programů. Multimediální kurzy jsou však pouze jednou složkou e-learningu,
spadající do takzvaných off-line forem studia, kam patří též komunikace
prostřednictvím e-mailu či sledování nástěnek na webových stránkách. Za
skutečné on-line formy studia je považováno sdílení aplikací, videokonference,
účast ve virtuální třídě a chaty.

Jde to levněji ...
Struktura nákladů při využívání e-learningu se od klasického školení významně
liší. Zatímco při zajišťování výuky s lektorem se náklady při stejném rozsahu
téměř nemění (pokud plynule s inflací nerostou), e-learning přináší vyšší
počáteční náklady, zaměřené především na výrobu kurzů, implementaci řídicího
systému a investice do výpočetní techniky. Poté jsou však náklady na provoz
minimální. Lektoři jsou využíváni efektivně pro aktivní tvorbu obsahu a řízení
výuky a ne pro neustálé opakování výkladu na učebnách, pronájem školicích
prostor a prostředků většinou odpadá, vyrobená školení se velmi jednoduše
aktualizují, rozšiřují a integrují se do nich nové poznatky získané při výuce.
Doprava zaměstnanců odpadá či se eliminuje na individuální dopravu do
počítačových učeben. Zaměstnanci mohou absolvovat školení ve vhodných
okamžicích v průběhu pracovního procesu, takže z něj nejsou vyřazeni. U většiny
společností, které již vzdělávají klasickými metodami a mají správně
kalkulované celkové vzdělávací náklady přímé i nepřímé, lze spočítat, že
zavedením e-learningu (včetně započtení počátečních nákladů) se celkové náklady
na vzdělávání významně sníží již v prvním či druhém roce jeho využívání.
... rychleji ...
Při klasickém vzdělávání nedostávají většinou studenti školení ve chvíli
potřeby, ale v době, kdy se jich sejde dostatečné množství, je k dispozici
lektor a vhodné prostory. Nově nastupující zaměstnanci často čekají na
proškolení velmi dlouho. Pokud se změní pravidla, trvá opět dlouhou dobu, než
jsou všichni zaměstnanci přeškoleni. Studenti si rovněž nemohou jednoduše
školení zopakovat či se vrátit k části přednášené látky. E-learning umožňuje
studentům absolvovat školení ve chvíli, kdy ho skutečně potřebují. Stačí
spustit počítač a začít. Noví zaměstnanci jsou proškoleni v okamžiku příchodu,
každý zaměstnanec se může kdykoliv a k jakékoliv části školení vrátit. Při
změně pravidel, předpisů apod. se tato změna dostává ke všem zaměstnancům ihned
po zapracování do školicího programu, což bývají řádově hodiny až dny. Pokud je
výukový kurz správně koncipován z jednotlivých elementů (učební objekty), mohou
zaměstnanci tyto elementy dále využívat v každodenním pracovním procesu v
nástrojích pro knowledge management. Vzdělávání je tak integrováno do
každodenního života pracovníka.
... lépe
Klasické vzdělávání předpokládá, že všichni studenti v učebně vnímají stejně
rychle, všem vyhovuje mluvený výklad lektora a všichni chtějí v dané chvíli
látku studovat. Praxe je však poněkud odlišná. E-learning všechny tyto
nedostatky odstraňuje. Student prochází výukovým kurzem svým tempem, sám si
určuje způsob průchodu, vracení se k tématům, vybírá si z více variant výkladu.
Rovněž si kurz spouští ve chvíli, kdy potřebuje, což znamená, že chce studovat
a bude se výkladu věnovat. Prostřednictvím řady otázek, simulací a testů je
vtahován aktivně do výuky, což významně zvyšuje šanci na zapamatování probírané
látky. U klasického vzdělávání se velmi obtížně měří, jaké informace si student
uchoval z kurzu a jak se měnily (většinou mizely) s odstupem času. Kvalita
kurzu je vysoce závislá na kvalitě lektora a bývá v čase proměnlivá. Často
rovněž nelze kurz zhodnotit až do chvíle, než ho studenti absolvují, takže se
zjistí až poté, že tento kurz nechtěli či byl o něčem jiném. E-learning pomocí
testovacích objektů a řídicích systémů měří každý kurz. Umožňuje nastavit
požadované cíle (např. student musí po absolvování kurzu správně zodpovědět 95
ze 100 dotazů o látce) a ty pak jednoduše změřit. E-learning dodává okamžitě k
dispozici informace o jednotlivých studentech, kolik kde dosáhli bodů, jak
dlouho trávili čas v kterých částech kurzu, jak odpovídali na dotazy. Systém
rovněž statisticky hodnotí úspěšnost jednotlivých kurzů, a tím identifikuje
kurzy, které je třeba přepracovat. Přináší tak nové formy komunikace a
spolupráce jak mezi studenty navzájem, tak mezi studenty a lektory, které by
bez využití IT nebyly myslitelné. Dělá z učení adresný, individuální,
interaktivní a poutavý proces, který je integrován do každodenního života
studenta.

Jak se dělá kurz
Vlastní multimediální kurz je program, který kombinuje textový výklad s
animacemi, videem, audiem, grafikou, schématy a testovacími objekty. Forma
kurzu je volena na základě řady kritérií, jako jsou profily potenciálních
studentů (vzdělání, vztah k počítačům, prostředí kde studují), typu vyučované
látky (teorie, praktická činnost, pracovní postupy) či technologické možnosti
(počítače, sítě, připojení na internet). Existuje řada forem od lineárních
prezentací látky, přes interaktivní tutoriály, až po komplexní simulace
reálných situací. Vyrobené kurzy vždy kromě předávání vyučované látky v
atraktivní formě studentům zajišťují zpětnou vazbu od studentů pomocí
testovacích otázek, voleb z možností či návrhů řešení. Studenti jsou tak
aktivně vtahováni do výuky.
Ke studentům se kurzy dostávají různými cestami pomocí CD-ROMů, kopírováním na
lokální disky PC, přes místní počítačovou síť, intranet či internet. CD-ROM a
lokální disky pojmou značné množství dat, ale k jejich nevýhodám patří
obtížnější aktualizace. Trendem je proto distribuce kurzů přes intranet či
internet. Tyto prostředky přinášejí jednotné standardy, prostředí a
zabezpečení, možnost regionální rozšiřitelnosti a téměř okamžitou distribuci
hotového kurzu ke studentovi. Hybridní metody spojují výhody (ale i nevýhody)
uložení dat na CD-ROM či disk uživatele s výhodami intranetu/internetu.

Řízení výuky
Proces řízení výuky zabezpečuje zpřístupnění správných kurzů ve správný čas
studentům, informování studentů, jak si ve kterém kurzu vedou a kde mají
pokračovat. Ve vztahu k managementu jsou sledovány informace, jak si jednotliví
studenti vedou v kurzech a testech (počty dosažených bodů, doba strávená na
každém z objektů, odpovědi na otázky) a statisticky jsou vyhodnocovány
jednotlivé kurzy (průměrná úspěšnost, doba průchodu, počet absolventů). Rovněž
je řešena správa kvalifikací s možností definic organizací, pracovních postů,
dovedností a kurzů, které je splňují.

Výzkum ASTD
Podle posledního výzkumu asociace ASTD, firmy, které investují do vzdělávání
zaměstnanců vyšší částky, než je průměrná výše investic do vzdělávání, vykazují
o 86 % vyšší zhodnocení svých akcií než firmy, které investují do vzdělávání
méně, než je průměr. Proti průměrně investujícím firmám je jejich náskok 45%.

Jak uspět na trhu
E-learning má velký potenciál a IDC očekává, že s rostoucím vlivem CKO (Chief
Knowledge Officer manažerů znalostí) dojde i k rozšíření on-line vzdělávání.
Již nyní je patrný ústup od kurzů nahraných na CD-ROMy ve prospěch webových
aplikací a mezi nimi roste zájem o kurzy vedené instruktory. Klíčovým
požadavkem je samozřejmě důsledná lokalizace produktů, a to jak jazyka
samotných kurzů, tak jejich obsahu.
Zprvu převládající zaměření na IT (školení v používání softwarových aplikací,
programování, správa IT infrastruktury) je nyní vystřídáno zájmem o konkrétní
školení např. v oblastech finančnictví, managementu, marketingu a prodeje.
Tento vývoj dokumentují i čísla z Norska, kde 75 % příjmů z e-learningu
pocházelo z kurzů zaměřených na IT. V roce 2006 by tento podíl měl klesnout na
48 %. Téměř stejné hodnoty vykazují i Dánsko a Švédsko. Podle Bittena Olesena,
analytika IDC, je právě příklon k řešení problémů spojených s podnikáním
známkou vyspívajícího trhu odklon od IT je tedy přirozený. Narůstá i zájem o
vertikální, tedy odvětvová řešení.

Kdy se hodí e-learning
Když se vedení firmy zamýšlí nad otázkou, zda je její systém vzdělávání vhodný,
účinný a efektivní, potřebuje se zpravidla o něco opřít. Nabízíme vám malý
test, který formou otázek ukazuje na různé aspekty hodnocení firemního
vzdělávání. Zkuste si odpovědět na položené otázky podle odpovědí snadno
poznáte, zda by pro vás mohlo být využití technologií e-learningu přínosem.
Rostou náklady na vzdělávání nad rámec představ či možností firmy?
Je vzdělávání integrováno do každodenního života všech pracovníků?
Plní zaměstnanci i v době školení své pracovní povinnosti?
Dokážete efektivně zaznamenávat, uchovávat a předávat všem všechny znalosti a
informace, tvořící intelektuální kapitál firmy?
Účastní se zaměstnanci předepsaných kurzů?
Mohou si pracovníci v dostatečné míře vzájemně vyměňovat zkušenosti?
Přicházejí všichni pracovníci do kurzu s podobnou úrovní znalostí?
Jsou kurzy pro zaměstnance k dispozici ve chvíli, kdy je potřebují?
Mohou si posluchači kurz kdykoliv zopakovat?
Máte přehled, jaké znalosti kurz v pracovnících zanechal a jak se s časem mění
úroveň těchto znalostí?
Odhalujete včas slabé kurzy či kurzy, které jsou o něčem jiném, než jste
čekali?
Máte přesný přehled, kdo kterými kurzy prošel, které má v budoucnu absolvovat a
jak si v kterém kurzu vedl?
Máte objektivní přehled, jak se vám navrací investice do vzdělávání?
(Test připravila společnost Kontis.)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.