ICT: Let na křídlech informací, nebo pád do nesvobody?

Dnešní Téma týdne věnujeme otázce osobní svobody člověka ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím. Je...


Dnešní Téma týdne věnujeme otázce osobní svobody člověka ve vztahu k
informačním a komunikačním technologiím. Jelikož vždy platilo, že více hlav víc
ví, oslovili jsme několik lidí různého profesního zaměření a požádali je o
odpověď na následující otázku:
"Domníváte se, že rozvoj informačních a telekomunikačních technologií (ICT)
ovlivňuje osobní svobodu lidí?"

Zuzana Paucová
Klinický psycholog

Pojmy svoboda a osobní svoboda jsou velmi složitým fenoménem, který se snaží
lidstvo uchopit již od té doby, co začalo reflektovat samo sebe.
Mnoho lidí cítí svobodu jako své téměř neomezené možnosti a rozvoj ICT vstoupil
rozhodujícím způsobem do jejich života. Na rozdíl od předcházejících generací
jakoby přestávají být determinováni časem a prostorem. Je zde například možnost
okamžitého spojení s někým, kdo je i velmi vzdálen prožívání života se náhle
zrychluje. Je třeba řešit problém a člověk cítí, že se stal akceschopnějším,
rychlejším, pohotovějším.
Někteří lidé však toto neprožívají a podtrhují pouhou funkčnost moderní
technologie. Ta je zde, aby sloužila účelu, pro který ji člověk potřebuje. Tito
lidé uznávají a pociťují výhody moderních technologií, ale cítí se i nadále
spoutáni omezeními, která jsou pro ně zásadní.
Úzkostnější typy lidí mohou mít naopak opačný pohled. Cítí, že mají sice více
možností, ale ti druzí také. Jakoby byli vtahováni do jakési celosvětové
propojenosti, kde ztrácejí své soukromí. Využívají možností, které se jim
otevřely, ale platí za to vědomím, že i ten druhý by je svým způsobem mohl
využít. A tak mohou být více než kdy jindy aktualizovány jeho problémy.
Otevření se jiného světa dalo možnosti lidem, kteří si dobře uvědomují šanci,
která je jim dána mít moc nad druhými, ovládat je. Vstupovat tam, kam to dříve
nebylo možné, a nechat se rychle svést tím, co je nabízeno.
Introvertní člověk naopak může využít jakousi anonymitu může se dozvědět, co
chce, aniž je nutné příliš dát o sobě vědět. Svět, do kterého vstupuje, je mu
srozumitelnější, než ten, ve kterém žije. Modeluje si skutečnost, rozumí jí ale
nežije skutečně. Uvědomuje si vůbec takový člověk, že tato simulace světa je
jen zjednodušená? "Protože všechny proměnné," jak řekl jeden z mých klientů,
"zná jen Bůh." V tomto světě má pak člověk pocit velké osobní svobody, ale
možná, vzdalováním se od reality více ztrácí. "Čím blíže jsou mí přátelé
prostřednictvím moderních technologií, tím jsou mi vzdálenější," opět cituji
jednoho ze svých klientů, velmi inteligentního a senzitivního člověka. Setkávám
se pochopitelně i s těmi, kterým se moderní technologie staly drogou, na které
jsou závislí ti svou svobodu ztrácejí, aniž si to uvědomují. Musejí vstupovat
do virtuálního světa, protože se tím kompenzují.
Začínáme žít jakoby v jiném světě je to fascinující, ale i zavazující. Je
potřeba reflektovat danou situaci, nenechat se opájet pocitem svobody, ale
zamýšlet se nad tím, jak ji účinněji bránit a jak vše smysluplně využít.

Vít Slezák
finanční ředitel společnosti ERA

Ano, domnívám. Myslím, že především zpřístupnění velkého množství informací
prostřednictvím internetu je jedním z nejlepších příkladů pozitivního vlivu ICT
na osobní svobodu lidí. Velmi příznivě podle mého názoru také působí
elektronická korespondence, která účinně zrychluje přenos informací a současně
poskytuje dostatečnou variabilitu při jejím používání. V oblasti ICT naše
společnost neuplatňuje prakticky žádná restriktivní opatření. Účelnost a přínos
jsou hlavními kritérii pro jejich používání. Je tedy plně na zaměstnancích, aby
například informačních technologií využívali při každodenní práci. Osobně bych
velmi negativně nesl, kdyby tomu tak nebylo a například bych měl kontrolovaný
e-mail nebo časově omezený přístup na internet. Nemusím asi příliš zdůrazňovat,
že bych nechtěl žít v zemích, kde je z různých politických nebo náboženských
důvodů používání ICT omezováno nebo přímo zakázáno. ICT ovšem nepřinášejí jenom
pozitivní věci, ale i některé negativní rysy jako jsou např. ztráta soukromí,
asocializace nebo rozporuplnost některých druhů informačních zdrojů. Nicméně v
takovýchto případech záleží na vyspělosti konkrétní osoby, jak se s danými
aspekty dokáže vyrovnat a sžít.

Roman Sejkot
umělecký fotograf

Ano. V blízké budoucnosti bude možné komunikovat odkudkoliv s kýmkoli přes
mobilní telefon, ale již dnes je technicky možné monitorovat polohu a pohyb
každého vlastníka mobilu. Před signálem se prostě nikam neschováme. Existují
dokonce úvahy o přidělení jakéhosi osobního kódu, čísla, které by bylo "na
doživotí". Samozřejmě nejsem zločinec, stejně jako většina lidí, ale něco
takového je mi proti mysli.
Jaký pocit by měl kluk, který by věděl, že nemůže prchnout "z houslí"? A jít
vlastní cestou? Pro starostlivé rodiče by to bylo určitě dobré. Ale co když
bude manžel vědět o každém kroku své manželky? A manželka o každém kroku svého
milence? A šéf o pohybu svých zaměstnanců? Asi se s tím pocitem nesvobody
budeme muset naučit žít. Pro začátek stačí odložit mobil a vypnout osobní
počítač...

Petr Vaverka
marketingový manažer divize Mobilní telefony společnosti Alcatel

Abych mohl odpovědět, pokusím se nejdříve definovat osobní svobodu, respektive
její ztrátu. Pokud pro nás svoboda znamená pouze možnost cokoli činit, potom si
myslím, že v žádném případě nedochází k její ztrátě v důsledku rozvoje ICT.
Pokud však budeme vycházet z předpokladu, že svoboda znamená dělat cokoliv,
aniž by se o tom kdokoliv jiný dozvěděl, potom musím konstatovat, že o tento
druh svobody přicházíme s rozvojem ICT velmi rychle. Je však otázkou, zda se
jedná opravdu o zcela nový jev. Osobně jsem přesvědčen, že lidé ztráceli
svobodu z nejrůznějších důvodů již od počátků civilizace. Proto současnou
ztrátu jisté části naší svobody v důsledku rozvoje moderních technologií chápu
spíše jakou novou formu toho, k čemu dochází již po staletí.

Marcela Němcová
psychiatr
Asi by bylo vhodné definovat, co je to osobní svoboda člověka, neboť jak jsem
opakovaně zjistila, každý o tom má poněkud odlišnou představu. Řada lidí si
myslí, že mohou dělat vše, co si usmyslí, a pokud je někdo chce usměrnit,
zasahuje do jejich osobní svobody. Protože lidé se vzájemně ovlivňují jak
chováním, tak i činy, je problematika složitější. ICT ovlivňuje člověka v jeho
běžném, pracovním i osobním životě, jak kladně, tak i záporně. Pozitivní je
fakt, že je možné v krátké době získat řadu vědomostí a poznatků, které se
dříve získávaly pracně buď osobními zkušenostmi, či dlouhým studiem. Pokud má
někdo možnost používat internet (u nás je to stále ještě věc peněz), má dobrý
pocit, že vše, co potřebuje a co ho zajímá, se dozví. Může i nakupovat po
internetu, seznamovat se s partnery, dopisovat si apod. To vše při minimální
námaze a ztrátě času. Záporné je to, že lidé, zvláště mladí, málo čtou a
zvykají si na to, že jsou jim poznatky doručeny bez velkého snažení. Mladí lidé
nejsou trpěliví, chtějí vše ihned, nezajímají je další okolnosti. A navíc vše
se dá zneužít. Mobilním telefonem, ale i po internetu mohu za pocitu úplné
svobody zasahovat do soukromí druhé osoby, tedy do jeho osobní svobody. Podobně
je to s osobními počítači, faxy či internetem. V současné době se i v
kriminalitě vytvořilo nové odvětví, tzv. počítačová kriminalita, kde je možné
bez příliš vysokého rizika plynoucího z možného odhalení získat množství peněz
i cenné informace. Vždy za cenu porušení svobody jiných lidí. Odpověď tedy zní:
ICT svobodu člověka ovlivňuje v kladném i záporném smyslu.

Ivan Pilný
ředitel společnosti eTel
ICT jsou jenom nástroje, vliv na osobní svobodu je dán tím, jak jsou používány.
Pokud je nadřadím své představě o svobodě, tak nesu důsledky jak pozitivní, tak
negativní. Používám-li je rozumně, pak za mne řeší úkoly převážně nudné a
administrativní, které jsou pod úrovní mých skutečných schopností a cílů.
Skýtají mi přístup k věcem, informacím a myšlenkám, které jsou jinak
komplikovaně dostupné. To mne ovšem nezbavuje nutnosti je sám hodnotit.
Ivan Konečný generální ředitel společnosti Océ ČR
Myslím si, že informační a telekomunikační technologie nás ovlivňují více, než
si mnozí z nás připouštějí. Například usnadnění finančních operací, využívání
komunikačních prostředků digitální povahy atd. jde mnohdy na úkor ztráty
soukromí, a tím i svobody zkrátka zde funguje princip
"něco za něco". Na druhé straně pak získáváme relativně snadno a mnohem
rychleji než kdykoliv dříve množství nejrůznějších informací. Jak s nimi ovšem
zacházíme, to je další věc.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.