Informační technologie musí být přístupné pro každého

Prakticky všichni analytici se shodují v tom, že tento rok bu-de v Evropě ve znamení nástupu elektronického byznysu a s...


Prakticky všichni analytici se shodují v tom, že tento rok bu-de v Evropě ve
znamení nástupu elektronického byznysu a starý kontinent začne konečně i v této
oblasti šlapat na paty Spojeným státům, které dosud měly před Evropou pokud jde
o elektronické obchodování výrazný náskok.
O stavu a perspektivách e-businessu u nás jsme si povídali s jedním z
nejpovolanějších s generálním ředitelem IBM ČR, Zdeňkem Přibylem.
Spojení e-business se nyní užívá na všech stranách, v řadě případů však v
nejednoznačném významu. Co tedy e-business znamená pro IBM a proč mu věnuje
takovou pozornost?
E-business pro nás jednoznačně znamená budoucnost informačních technologií.
Pokud nyní odhadujeme velikost trhu IT v roce 2002 číslem 1,6 trilionu dolarů,
pak elektronický byznysu by se na tomto celkovém čísle měl podílet 600
miliardami dolarů. A teď k tomu, co pro nás e-business znamená: nejjednodušeji
řečeno znamená pro nás dostat se elektronickou cestou s využitím sítí a
informačních technologií rychle a levně k zákazníkovi.
Tuhle jednoduchou tezi mohu dál rozvinout: e-business je pro IBM řešením
základních obchodních procesů pomocí sítí, zejména technologie Internetu. Jde o
to, doručit správný produkt za správnou cenu, ve správný čas, způsobem, jenž si
vyžádá nejnižší náklady (Supply Chain Management), dále jde o vybudování
bezpečné infrastruktury pro bezhotovostní elektronickou platbu, do které se
zapojí všichni účastníci platebního procesu (Billing & Payment) a konečně
identifikování, výběr, získání, rozvoj a udržení nejprofitabilnějších zákazníků
(Customer Relationship Managment). E-business se při tom rozvíjí ve 2 rovinách:
jednak v rovině business-to-consumer (tedy na spotřebitelském trhu), jednak v
rovině business-to-business (na podnikovém trhu). Zatímco ve Spojených státech
se nyní nejdynamičtěji rozvíjí první spotřebitelský e-business, pak v Evropě se
zatím 80 procent transakcí elektronického byznysu realizuje mezi podniky
navzájem, tedy na podnikovém trhu.
Jaké vidíte největší bariéry, případně rizika pro rozvoj e-businessu u nás?
Překážek je jistě celá řada, ale já bych chtěl nejdříve vyzdvihnout, že z
hlediska úrovně informačních technologií je český trh zcela připraven. V tom
nijak nezaostáváme za vyspělým západním světem. To, že jsme technologicky
připraveni, však určitě nestačí. Při odstraňování překážek rozvoji e-businessu
bych jako klíčovou označil roli státu. Chtěli bychom přesvědčit představitele
státní správy, že pokud dnes ekonomika hledá prorůstová opatření, pak je
e-business jedním z nich. Chceme jim ukázat, že e-business přináší efektivnější
a mnohem levnější způsob státní správy a že tedy není výdajem navíc, který by
měl být prvním kandidátem na rozpočtové škrty. To však z druhé strany
předpokládá, že se stát zasadí o změny v legislativě (v oblasti ochrany dat,
právní uznání elektronického podpisu), znamená to, že stát výrazně podpoří
rozvoj infrastruktury (jedním z důvodů menšího rozvoje spotřebitelského trhu v
této oblasti je nízká dostupnost Internetu v domácnostech) nebo že podpoří
širokou vzdělanost v oboru informačních technologií. Problémy jsou však také v
myšlení lidí u nás se některé nové věci prosazují jen těžko.
Domníváte se, že atmosféra a úroveň důvěry v ČR je nedostatečně zralá pro
masivní rozšíření e-businessu?
Musím kriticky říci, že v minulých letech tady bylo velmi málo představitelů
státní správy i politiků, kteří světu informačních technologií byli ochotni
alespoň naslouchat. Stejná byla i situace v denních, ekonomických periodických
a elektronických mediích, kde výpočetní technika byla zcela na okraji zájmu.
Teď se však situace postupně mění, zřejmě spolu s tím, jak i v politických
stranách roste zájem o informační technologie. Obecně tedy obavy o budoucnost
informačních technologií, kde e-business bude významnou částí, rozhodně nemám.
Podívejte se na informační znalosti a technickou úroveň nejmladší generace
našich dětí. Ty už výpočetní techniku pokládají za naprostou samozřejmost, se
kterou stejně tak samozřejmě zacházejí. Informační technologie jsou pro ně
nejdříve zdrojem zábavy, postupem doby se stávají zdrojem nových informací a v
budoucnu budou prostředkem k pracovní i osobní komunikaci v zaměstnání, při
nakupování, turistice atd.
Jaké kroky je třeba v první řadě podniknout pro rozvoj e-businessu a co
případně očekáváte od státu?
Ve stručnosti: v první řadě bychom rádi, kdyby nám představitelé státu
naslouchali a kdyby racionálně zvažovali naše argumenty, ať už se týkají
efektivnosti využití e-businessu v ekonomice a státní správě, nutnosti podpory
legislativních změn, podpory infrastruktury či informační vzdělanosti.
Přesvědčit je chceme především svými mezinárodními zkušenostmi a konkrétními
příklady. Jakmile Česká republika vstoupí do západních integračních struktur,
jakmile padnou administrativní a právní bariéry, pak se tyto moderní
technologie stejně do České republiky dostanou prostřednictvím dravého
zahraničního kapitálu, zahraničních firem, které své zkušenosti s e-businessem
využívají k potření nepřipravené české konkurence. Naše ekonomika bude tedy
velmi zranitelná, pokud na nové formy byznysu nebude včas a dostatečně
připravena.
Jak tedy řešit stále se prohlubující propast mezi těmi, kdo mají přístup k
informačním technologiím a těmi, kdo tento přístup nemají (ať už v důvodu
nízkých příjmů či nízkého vzdělání)?
Informační technologie musí zůstat pro koncového uživatele skrytá, musí být co
nejméně náročná na obsluhu. E-business rozhodně nepředpokládá, že každá
domácnost musí být vybavena velkým pécéčkem, se kterým musí umět každý člen
rodiny zacházet. Z pozice firem i státu je však nutné zajistit, aby každý občan
měl možnost informační technologie využívat (i ten, kdo si to nemůže finančně
dovolit, či mu to nedovoluje nízké vzdělání). Touto oblastí se zabývá obor,
který nazýváme Pervasive Computing. Je to nový obor, který sází na
miniaturizaci a digitalizaci ve zcela nových směrech s využitím dnes
existujících zařízení a produktů každodenního života (telefonů, televizorů,
automobilů apod.). IBM v současné době vyvíjí nové technologie, které budoucím
generacím výrazným způsobem usnadní užívání výpočetní techniky půjde o novou
generaci produktů a zařízení, které budou úzce specializované, velmi snadno
ovladatelné, budou napojeny a řízeny prostřednictvím sítí, takže budou
vyžadovat minimální nároky na znalosti či zkušenosti s jejich používáním.
Nechceme zcela nahrazovat PC, která mají velmi široký záběr, ale chceme na trh
dostat nové smart phones, screen phones, personnal assistants, smartcards atd.
podle odhadů IDC právě takové zařízení do 5 let doženou trh pecéček.
E-business může znamenat ještě větší rozšíření "nůžek" mezi majetnými a
nemajetnými, mezi vzdělanými a méně vzdělanými. Lze zabránit tomu, aby tato
situace nevyústila v sociální napětí?
Pokud budeme vycházet z toho, co jsem právě řekl, pak jsem přesvědčen, že k
výraznému rozšiřování docházet nabude. V oblasti business-to-business se totiž
dá očekávat rychlý návrat investic, což bude vytvářet podmínky pro vznik nových
hospodářských subjektů. Ty pak budou schopny následně investovat do oblasti
business-to-consumer.
E-business znamená revoluci v obchodování. Asi nejsme schopni odhadnout všechny
důsledky, přesto, jaké očekáváte nejzásadnější změny ve společnosti vyvolané
tímto fenoménem?
Podíval bych se na to z obou rovin e-businessu. Pokud jde o oblast
business-to-business, pak nové technologie s sebou přinesou řadu nových jevů
budou se stírat rozdíly mezi většími a menšími firmami, na Internetu mají
všichni stejné podmínky, sídlo firmy se stává nedůležitým, což se jistě odrazí
v otázkách obchodního či daňového domicilu apod. Trh se tedy z tohoto pohledu
bude globalizovat a to výrazně změní podmínky pro všechny jeho subjekty. Šanci
bude mít připravenější, rychlejší a nápaditější, bez ohledu na velikost, zemi
původu apod. Pokud jde o oblast tzv. spotřebního trhu (business--to-consumer),
pak je zcela nepochybné, že pružnost a rychlost nákupů zboží a získávání
informací povede k úspoře pracovní doby. Budeme mít tedy více volného času.
E-business zajistí lepší přístup ke vzdělávání tj. přístup k informacím,
vzdělávání na dálku (distributed learning). Pro české občany to bude znamenat
větší důraz na znalost angličtiny jako jazyka Internetu.
Jaké produkty či služby připravuje IBM v souvislosti s e-businessem?
Je jich velké množství a na tomto místě je jistě nevyjmenuji všechny. IBM zatím
prezentovala e-business jako svou vizi, jako obchodní strategii. Za touto
kampaní je však skryta celá řada produktů a služeb ke konkrétnímu,
technologickému naplnění obsahu e-businessu. Týká se to jak hardwarových, tak
softwarových služeb, protože pro e-business je podstatné právě to, že jej
dodáváme jako řešení. Na tomto místě bych rád zmínil novou verzi produktů pro
bezpečnou platbu, tj. SET produkty (Registry for SET, Payment Gateway, Payment
Server). Dále chci zmínit NetCommerce jako technologii pro obchodování typu jak
business-to-business, tak business-to-consumer, zejména jde o jeho provázání s
celopodnikovými informačními systémy a jeho nové verze určené pro Commerce
Service Provider.
Rád bych připomenul hosting a outsourcing (např. službu HomePage Cerator),
technologii pro obecné certifikační autority Vault Registry, umožňující
vybudovat bezpečnou infrastrukturu pro manipulaci s dokumenty na Internetu. Z
produktů jistě stojí za zmínku nová verze operačního systému OS/400 V4.3, který
se stává ideální platformou pro implementaci aplikací podporujících e-business.
Stejně tak unixový operační systém IBM AIX získal nejvyšší ocenění ve zprávě
renomované firmy D.H. Brown Associates, a to ve dvou kategoriích: jednak z
hlediska vhodnosti pro Internet/intranet a jednak v kategorii systémového
managementu. IBM se rovněž výrazně podílí na projektu, jehož výsledkem bude
jednotná unixová platforma pro procesorové architektury Intel IA-32 a IA-64 a
IBM Power. V oblasti networkingu byla ucelená řada směrovačů a zařízení pro
vzdálený přístup rozšířena o nový systém IBM 2212, který umožňuje bezpečné
datové a hlasové spojení prostřednictvím Internetu. Samozřejmě, že nezaostávají
ani mainframy, protože na těchto systémech lze provozovat veškeré aplikace,
které podporují elektronické obchodování. Pro potřeby e-businessu je nutná
vysoká míra bezpečnosti ta je řešena kryptováním, kryptovacím koprocesorem. A
pokud jde o software v listopadu jsme uvedli IBM Small Business Suite for
Windows NT, což je řešení, které přináší nezbytné nástroje pro implementaci
aplikací a poštovních služeb založených na technologiích Internet/intranet pro
malé a střední podniky.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0005 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.