Informační technologie zjednodušují lidské bytí

V polovině loňského roku se na čele české pobočky Cisco objevila nová tvář. Pana Ruta jsme proto požádali o rozhov...


V polovině loňského roku se na čele české pobočky Cisco objevila nová tvář.
Pana Ruta jsme proto požádali o rozhovor.
Kde vidíte hlavní potenciální zákazníky pro výrobky společnosti Cisco v České
republice?
Naše zákazníky můžete najít vlastně všude. Prudký nárůst množství informací
vyměňovaných mezi jednotlivými subjekty, rozvoj elektronického obchodování,
rozvoj Internetu, ale i pouhá globalizace lidské společnosti způsobily, že dnes
může naše firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem aktivních síťových
prvků, najít odbytiště pro své výrobky jak ve velkých organizacích komerční a
státní sféry, tak v organizacích střední velikosti, ale již dokonce i v
domácnostech. Naše firma se totiž rozrostla z původně "routrové" firmy do
nadnárodní společnosti prodávající produkty, schopné zabezpečit kompletní
síťové "end-to-end" řešení na úrovni LAN, WAN, integrace hlasu, dat a obrazu,
ale i řešení vzdáleného "dial-in" přístupu do podnikových sítí včetně Internetu
a řešení bezpečnosti sítí a datových přenosů.
Analytici tvrdí, že se trh komunikačních technologií do konce tohoto tisíciletí
zdvojnásobí. Dnes je to markantní především v Americe, kde informační
technologie, Internet, elektronická pošta a elektronické obchodování ovládly
ekonomiku, ale i soukromí lidí, pomohly ke zvýšení efektivity práce a v mnohém
zjednodušily lidské bytí. Tento trend je směrem do Evropy a naší republiky
poněkud zpožděn. Proto vidím do budoucna pro naši pobočku, zodpovědnou za český
a slovenský trh, velký potenciál ve všech vertikálních segmentech, jakými jsou
státní správa, finančnictví, průmysl, služby a školství. Kromě toho jsme se v
poslední době zaměřili i na horizontální segment středních a menších
organizací, který dříve ovládala spíše naše konkurence. Dnes ale máme jak
strategii, tak produkty a ceny, které nás posouvají před konkurenci a dokonale
uspokojí tento druh zákazníků. Velký potenciál vidíme rovněž v oblasti
telekomunikací a ve sdružování hlasu a obrazu s daty. Již dnes běží 80 %
veškerého datového toku Internetu přes naše zařízení a s rozvojem integrace
těchto datových přenosů s hlasem a obrazem se zaměřujeme kromě poskytovatelů
Internetu stále více i na poskytovatele hlasových služeb, jako je například SPT
Telecom.
Když zmiňujete SPT Telecom a rozvoj Internetu: nevidíte tak trochu Telecom jako
brzdu rozvoje Internetu v ČR? Pokud se někdo chce soukromě připojit k
Internetu, musí počítat s poměrně vysokými účty za telefon.
S touto problematikou jsem se setkal, když SPT Telecom zaváděl svou službu
Internet On-line. Náklady na připojení do Internetu jsou dle mého soudu pouze
jednou stránkou pohledu. Na druhé straně je třeba vidět, co touto investicí
získáme. Bohužel, v Čechách a na Slovensku zatím příliš nefunguje vědomí, že
"čas jsou peníze". Náklady na zaslání zprávy pomocí elektronické pošty, na
získání požadované informace nebo třeba na provedení platební úhrady přes
Internet mohou být téměř vždy vynahrazeny zvýšenou efektivitou práce. Takto
získaný čas může firmě přinést mnohem více, než jsou ušetřené náklady spojené s
telefonním spojením a přístupem do Internetu. V trochu odlišné situaci se možná
nacházejí lidé, kteří chtějí Internet využívat pouze k zábavě. Nicméně i zde je
třeba podotknout, že za téměř každou zábavu je třeba platit, proto je zde
důležitá hlavně kvalita a atraktivnost informací a služeb, které přes Internet
budou konkurovat tradičním médiím.
Kdy podle vás můžeme očekávat masivní průnik Internetu do českých domácností?
Myslím, že hlavní roli zde budou hrát následující faktory: kvalita aplikací,
služeb a informací poskytovaných na Internetu a snadnost jejich užívání a
vyhledávání; cena prostředků, který
mi je přístup do Internetu umožněn, tedy cena osobního počítače, NetPC,
internetového terminálu, televize s přístupem do Internetu atd., a konečně cena
a rychlost připojení do Internetu. Z toho vyplývá, že na jedné straně stojí
hodnota získaná přístupem k informacím, snadnější komunikování, možnost
jednoduššího nakupování a placení, nebo hodnota poskytnutá zábavou a na druhé
straně cena za přístupové zařízení a za přístup do Internetu.
Proto předpokládám, že rozvoji tuzemského Internetu musí předcházet investice
do infrastruktury přenosu dat a investice do kvalitních lokálních aplikací a
služeb, poskytovaných přes Internet. Tak se může vyvolat masivní poptávka,
která zároveň musí prolomit bariéru způsobenou obavami a nezkušeností s
využíváním výpočetní techniky vůbec. S nárůstem počtu uživatelů Internetu pak
jistě dojde i k výraznému snížení nákladů spojených s jeho využíváním.
Jedna z rozvíjejících se aktivit na Internetu je obchodová-ní. Nedávno
společnosti MasterCard a Visa potvrdily, že bezpečnostní standard SET 1.0 se
stane prostředkem pro používání platebních karet v elektronickém obchodování.
Jaký vliv podle vás bude mít tato skutečnost na rozvoj Internetu?
Bezpečnost při uskutečňování platebního styku a bezpečnost přenosu informací
přes Internet je samozřejmě pro rozvoj elektronického obchodování a tím i pro
rozvoj Internetu klíčová. U nás navíc k problému bezpečnosti platebního styku
přibývá ještě chybějící tradice používání platebních karet a bezhotovostního
styku vůbec. Tyto dvě skutečnosti budou u nás společně s nutností vytvoření
důvěry ve virtuální způsob nakupování přes Internet zřejmě největší brzdou
rozvoje elektronického obchodování jako jedné možnosti využití Internetu.
Nicméně sám na sobě mohu pozorovat změnu myšlení v této oblasti a věřím, že se
dočkáme toho, že elektronické obchodování bude mít výrazný podíl na celkovém
obchodu. Jestli to ale bude za rok nebo za pět let, těžko říci.
Možná by zde stálo za zmínku, že naši lokální obchodní partneři již dnes
podobnou službu nabízenou naší firmou využívají. Jde o aplikace umožňující
konfigurování, cenovou kalkulaci, objednání, sledování výroby a dodávky a
následnou technickou podporu všech našich produktů přes WWW stránky Cisco
Connection Online (CCO). Tímto způsobem již dnes probíhá přes 40 % veškerých
našich obchodních transakcí.
Působil jste ve společnosti Dell a osobní počítač si koupí určitě víc lidí než
síťové prvky. Cisco se specializuje jen na určitý segment trhu a zákonitě tedy
má užší sortiment. Ovlivňuje třeba šíře sortimentu, počet potenciálních
zákazníků, atd. přístup k vlastnímu vedení společnosti?
Prodej počítačů je dnes prodejem komoditního zboží a postupně se z nich pro
domácnosti stane běžná věc, jako tomu bylo u pračky, mikrovlnné trouby,
telefonu nebo televize. Samostatně stojící počítač má ovšem jen limitované
možnosti využití.
Proto si vás dovolím trochu poopravit. Pro aktivní síťové prvky bude trh ve
velmi krátké době stejný jako pro počítače, každá síťová karta v počítači totiž
potřebuje zařízení, jehož prostřednictvím se propojí se svým okolím. Naše firma
na to reaguje již dnes vytvořením divizí oslovujících svými produkty a službami
všechny potenciální segmenty trhu. Z toho vyplývá i komplexnost našeho
sortimentu počítač je buď výkonnější, nebo lépe vybavený, ale stále je svým
principem jen počítač, náš sortiment však zahrnuje jednoduché směrovače v ceně
několika tisíc korun, určené pro připojení jednoho uživatele pomocí ISDN, až po
masivní ATM přepínače za několik milionů korun. To vyžaduje vysokou technickou
odbornost jak obchodníků a techniků, tak našich obchodních partnerů, kteří naše
produkty prodávají, instalují a servisně podporují u našich zákazníků.
Nicméně abych se vrátil k jádru vaší otázky. Nemyslím, že by se, kromě
seznámení se s novými výrobky a adaptace mého myšlení a strategie z přímého na
striktně nepřímý způsob prodeje, můj názor na způsob vedení firmy a na přístup
k zákazníkům změnil. Všude platí, že je třeba společně se zákazníkem definovat
jeho potřeby, které je dodavatel svými produkty schopen uspokojit; stanovit
cenu investice, která musí být pro uživatele vyvážena přínosem dodaných
produktů, řešení či služeb; dodat zákazníkovi tyto produkty ve smluveném
termínu a zajistit, že budou plnit všechna zákazníkova očekávání po celou dobu
jejich užívání. Jenom tak lze dosáhnout dlouhodobé vzájemně výhodné spolupráce,
která přinese užitek všem. Vždy svým kolegům, obchodním partnerům a zákazníkům
říkám, že "jednou dokáže prodat každý", jednorázovým krátkodobým vítězstvím se
stabilní trh ani dlouhodobá stabilita firmy nevybuduje. V Ciscu se proto stále
snažíme, dívat se na všechny naše aktivity z pohledu, kdy zákazník je vždy na
prvním místě.
Nicméně jeden drobný rozdíl v přístupu k trhu zde přece jenom je. Zatímco dříve
jsme v Dellu hovořili při stanovování našich strategií o podílu na trhu okolo
10 %, dnes musím uvažovat v dimenzích 50 % a více. Protože Cisco považuje jako
"férový" podíl na trhu 50 až 80 %, a musím říci, že se nám to postupně daří ve
všech oblastech našich produktových řad i ve všech oblastech trhu.
V této souvislosti bych se chtěl zeptat, jaké máte zkušenosti s platební
morálkou našich firem, zda si i s konkurenty předáváte informace a jestli
můžete českou platební morálku srovnat např. s jinými evropskými státy.
Zde má naše kancelář díky nepřímému způsobu prodeje poněkud zjednodušenou
situaci, protože našich přímých obchodních partnerů je relativně málo. Ti
všichni vědí, že ztráta dodavatele, jakým je Cisco, by pro ně znamenala daleko
větší ztráty, než by byl krátkodobý zisk dosažený nesplněním svých závazků.
Bohužel, tito přímí partneři nesou veške-rou tíhu platební morálky směrem ke
konečným uživatelům. Zde se snažíme podobným problémům předcházet tím, že s
našimi klíčovými konečnými uživateli aktivně spolupracujeme a komunikujeme, a
možná proto jsme se do této situace, alespoň pokud je mi známo, ještě nedostali.
Za poslední rok se objevil koncept Network Computer, síťového počítače. Myslíte
si, že se tato platforma dlouhodobě prosadí?
Myslím, že já nejsem ten nejpovolanější pro tuto otázku, zde by asi nejlépe
odpověděli nezávislí analytici, jako třeba Gardner Group.
Ale myšlenka NC má samozřejmě plno výhod a určitě se najde mnoho zákazníků, v
počátku hlavně ve velkých organizacích, kterým tato koncepce snížení ceny
počítače při zachování jeho funkčnosti, zjednodušení správy počítače včetně
nainstalovaných programů a zajištění jednodušší správy rozsáhlých počítačových
sítí, bude vyhovovat. Jejich používání bude každopádně znamenat zvýšení přenosu
dat po sítích, což nám jako firmě zabývající se výrobou aktivních síťových
prvků velmi vyhovuje a budeme proto podobné aktivity podporovat.
Pokud budeme hovořit o individuálních uživatelích a využití této technologie v
domácnostech, bude klíčovou otázkou kromě ceny vlastního zařízení opět cena a
rychlost připojení do komunikační infrastruktury, která je pro provoz NC
naprosto nezbytná, dále to bude cena a dostupnost služeb umožňujících provoz NC
a samozřejmě také bezpečnost a ochrana takto zpracovávaných dat. Tomuto způsobu
využití NC jsme zřejmě bohužel ještě vzdáleni, protože v návaznosti na počátek
našeho rozhovoru je rozvoj každodenního využívání Internetu v našich
domácnostech a vybudování masivní komunikační struktury pro takto vytvořený
datových tok ještě budoucností.
Děkuji za rozhovor.
8 0002 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.