Informatizace v oblasti státní správy a samosprávy

Zatímco v zemích na západ od nás je využívání informačních technologií pro styk občanů se státní správou a sam...


Zatímco v zemích na západ od nás je využívání informačních technologií pro styk
občanů se státní správou a samosprávou stále běžnější praxí, v České republice
probíhají již několik let bouřlivé diskuze o tom, zda vybudovat jeden
všeobjímající státní informační systém, či jít cestou tvorby menších systémů,
které mezi sebou budou schopny účinně komunikovat. Nicméně vedle těchto
diskuzí, které donekonečna vedou zodpovědné úřady, se již podařilo řadě
institucí zahájit nebo dokonce realizovat některé parciální projekty v oblasti
nasazení informačních technologií ve státní sféře. Co však stále většina
odborníků postrádá, je jednotná koncepce státní informační politiky a
koordinace aktivit jednotlivých složek státní správy tak, aby bylo možné v
budoucnu tyto systémy bez větších problémů integrovat do jednoho funkčního
celku.

Koncem března proběhla v Hradci Králové zajímavá konference nazvaná Internet ve
státní správě a samosprávě (www.isss. cz), jejímž cílem bylo mimo jiné srovnat
stav informatizace státní správy a samosprávy v České republice a v okolních
zemích. Z diskuzí a přednášek, které zde byly prezentovány, bylo na první
pohled jasné, že hromadný nástup informačních a komunikačních technologií se
nevyhnul ani státní sféře. Informační politika vlády
Prvním uceleným vládním dokumentem, zabývajícím se problematikou cesty ČR k
informační společnosti, je státní informační politika, která byla přijata
vládou v květnu 1999. Tento dokument poprvé stanovuje konkrétní cíle a termíny
jejich plnění. Mezi hlavní priority vlády patří informační gramotnost, právo
občanů na přímý přístup k informacím, rozvoj informačních systémů veřejné
správy, vybudování komunikační infrastruktury, zabezpečení důvěryhodnosti,
bezpečnosti a pořádku ve specifických podmínkách informační společnosti,
vytvoření předpokladů pro rozvoj elektronického obchodu jako nutné podmínky k
zapojení do globální ekonomiky, vytvoření transparentního ekonomického
prostředí a postupné budování informační společnosti.
Dalším důležitým dokumentem je koncepce budování informačních systémů veřejné
správy přijatá vládou v listopadu loňského roku. Ta definuje hlavní problémy
stávajících informačních systémů veřejné správy (ISVS), cíle budování
propojených ISVS, stanovuje jejich obsah a podmínky funkčnosti (legislativa,
organizace, financování, bezpečnost, komunikační infrastruktura,
standardizace). Zcela nově jako první vládní dokument definuje budoucí
kontaktní místa veřejné správy. Koncepce dále naznačuje řešení otázek
vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, popisuje veřejné informační služby a
ukazuje různé formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Posledním zásadním vládním dokumentem, který má zabezpečit realizaci
jednotlivých projektů, včetně specifikace konkrétních rozpočtů a stanovení
odpovědnosti, je akční plán realizace státní informační politiky. Akční plán je
cílen do roku 2002 a má být každý rok upravován podle skutečného plnění a
měnících se podmínek. Realizované projekty
Nezávisle na krocích, které provádí vláda a jí pověřené orgány (ÚSIS, Rada
vlády pro státní informační politiku), bylo v uplynulém období realizováno
několik důležitých projektů. Některé z nich měly výrazný dopad na zlepšení
informování občanů a zrychlení přístupu k těmto informacím. Patrně
nejdůležitějším projektem bylo zveřejnění některých registrů na Internetu,
konkrétně na stránce www.justi ce.cz.
V současné době se na těchto stránkách nachází kromě asi nejdůležitějšího
registru Obchodního rejstříku také Evidence úpadců (firmy v konkurzu nebo v
likvidaci), Evidence znalců a tlumočníků, Přehled státních zástupců a Přehled
soudců. Prvně jmenovaný a nejdůležitější Obchodní rejstřík nabízí kompletní
přehled o právnických osobách podnikajících v České republice s možností
vyhledávání podle nejrůznějších kritérií.
Dalším zajímavým projektem je databáze měst a obcí ČR na
Internetu (http://mesta.obce.cz), která umožňuje vyhledávat údaje o všech
obcích nebo třeba údaje o volebních výsledcích z komunálních voleb (včetně
seznamů volených orgánů obcí). Na stejných stránkách (http://de nik.obce.cz) je
možné najít také Deník veřejné správy, který nabízí aktuální informace z
oblasti státní správy a samosprávy. Velkým přínosem pro lidi nakupující starší
automobily je určitě databáze kradených vozů zveřejněná minulý rok na stránkách
ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a řadu užitečných informací a dokumentů je
možné najít i na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(www.psp.cz) a na stránkách některých ministerstev.
Samostatnou kapitolou je Informační systém katastru nemovitostí, jehož
realizace byla zahájena v roce 1997. Podle původního plánu měl být uveden do
rutinního provozu letos v březnu, avšak vzhledem k problémům s financováním a s
vleklými výběrovými řízeními na dodávku hardwaru se jeho internetové verze
patrně dočkáme až na podzim. Kromě výpisu z listu vlastnictví a dalších údajů o
nemovitostech bude v budoucnosti k dispozici i kompletní katastrální mapa. V
digitální formě je však zatím pouze její malá část a s úplnou digitalizací se
počítá až v roce 2006.
Avšak internetová verze katastru nemovitostí, která měla být dalším takřka
revolučním počinem v informovanosti široké veřejnosti, bude mít oproti
obchodnímu rejstříku několik odlišností. Sice bude nabízet daleko pružnější
aktualizace informací v centrální databázi (doba mezi provedením změny v
lokalitě a jejím zanesením do centrální databáze by neměla být delší než
několik desítek minut), ale na druhou stranu tyto informace nebudou na rozdíl
od obchodního rejstříku zadarmo.
A za třetí, souhrnné informace, jako je soupis všech nemovitostí vlastněných
konkrétní osobou, nebudou pravděpodobně k dispozici každému. V obchodním
rejstříku je možné celkem pohodlně a rychle najít všechny firmy, které patří
konkrétní osobě. Naproti tomu v případě katastru nemovitostí bude zřejmě možné
získávat tyto souhrnné informace pouze na úrovni okresu. Komplexní informace
budou k dispozici pouze orgánům činným v trestním řízení.
Přesné ceny informací poskytovaných katastrem nemovitostí zatím nebyly určeny,
jisté však je, že výše platby bude záviset od množství poskytovaných informací.
Vzhledem ke způsobu zavádění této služby, kdy zájemce musí podepsat smlouvu s
Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a složit na účet úřadu finanční
zálohu, nebudou v praxi tyto údaje dostupné všem. Pro menší firmy a soukromé
osoby bude stále jednoduší zajít na přepážku katastrálního úřadu. Problém by
vyřešilo zavedení možnosti platby pomocí kreditní karty přes Internet, což však
zatím nebude umožněno, i když podle slov hlavního dodavatele softwaru firmy APP
je na to jejich systém připraven.
Jak je vidět na uvedených příkladech, i ve státní sféře pronikají informační
technologie do běžného života stále rychleji. Díky tomu je dnes na Internetu k
dispozici stále více informací týkajících se činnosti státní správy a
samosprávy. A stále se zvětšující skupina lidí, kteří dnes mají přístup k
Internetu, může na tomto vývoji jedině získat. Představa vyřizování sociálních
dávek nebo podávání nejrůznějších žádostí přes Internet je jistě velmi lákavá a
doufejme i v blízké budoucnosti realizovatelná.
0 1046 / ramn

Akční plán realizace státní informační politiky v současné době zahrnuje 24
projektů. Mezi nejdůležitější patří:
Procesy ve veřejné správě (cílem je upravit struktury státní správy a v jejím
rámci probíhající procesy)
Kontaktní místa veřejné správy (soustředit vybrané funkce úřadů veřejné správy
do jednoho místa v určeném území)
Veřejné informační služby (vytvořit funkční systém s možností nepřetržitého
poskytování informačních služeb veřejnosti)
Registry (právní, technologická a obsahová konsolidace základních registrů)
Využití elektronických identifikátorů ve veřejné správě (vytvoření datových,
právních, standardizačních a organizačních předpokladů pro vydávání
elektronických identifikátorů obyvatelům a organizacím v návaznosti na přijatý
zákon o elektronickém podpisu)
Informační systém katastru nemovitostí (cílem je dokončit a implementovat
integrovaný systém pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí,
zpřístupnit údaje katastru nemovitostí dálkovým přístupem pomocí Internetu)
IS o veřejných financích (zveřejnění informací o veřejných rozpočtech státu,
krajů, okresů a obcí na Internetu)
IS o veřejných zakázkách (zveřejnění všech fází výběrových řízení podle zákona
č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na
Internetu)

Veřejná správa budoucnosti
Veřejné správy ve všech zemích čekají v příštích letech radikální změny.
Představitelé většiny vlád už dnes uznávají, že informační technologie mohou
zvětšit národní bohatství a zlepšit životní standard občanů. Proto se hlavy
vyspělých států stále více zapojují do rozhodovacích procesů, které se týkají
investic do informačních technologií. Americký odborník na využití informačních
technologií ve státní správě Francis A. McDonough (jeden z hostů konference
ISSS 2000) vypracoval na základě svých zkušeností z americké federální vlády
rozsáhlou studii hlavních oblastí, které budou součástí veřejné správy blízké
budoucnosti.
Podle jeho názoru budou budoucí vlády veřejnosti nabízet integrované služby, na
rozdíl od minulých vlád, které poskytovaly jednotlivé služby skrze samostatné
vládní organizace. Potřebujete pas? Jděte na pasový úřad. Potřebujete sociální
podporu? Jděte na sociální úřad. Tento přístup by měl v blízké době skončit. Už
dnes mají lidé např. v Portugalsku umožněn jednotný přístup k 15 programům
sociálních služeb skrze jediné internetové okno. Vlády se také snaží, aby se
staly samoobslužnými organizacemi. Cílem je, aby občané mohli získávat
informace a provádět transakce skrze telefony s tónovou volbou, informační
kiosky nebo Internet. Jedná se vlastně o obdobu bankovních služeb, kdy klient
banky je schopen prostřednictvím moderních komunikačních kanálů rutinně
přistupovat ke svému kontu a provádět jakékoli bankovní transakce. Například
občané Velké Británie mohou podávat žádosti o příspěvky na bydlení přímo z
vlastního domova prostřednictvím interaktivní televize.
Outsourcing veřejných služeb
Dojde ke zvýšení spolupráce státního sektoru a komerčních firem a k využívání
outsourcingu některých činností státní správy. Dlouhodobým světovým trendem je
snaha stáhnout vlády z oborů lidské činnosti, které mohou být prováděny
soukromým sektorem. Proto bude masivní outsourcing nabývat na důležitosti.
Někteří odborníci však tvrdí, že vytváření předpisů a vykonávání některých
právních funkcí jsou příklady vrozených vládních funkcí. Nicméně jiní se
domnívají, že je velmi málo funkcí, které se musí provádět v rámci vlády.
Například už zmiňovaná Velká Británie využívá outsourcing operací týkajících se
zpracování daní, i když v USA naproti tomu převažuje názor, že zpracování daní
je vrozenou funkcí vlády.
Zpětná vazba
Důležitou oblastí je také získání odezvy od veřejnosti. Zatímco v minulosti
určovaly vlády a vlivní jedinci, co je nejlepší pro veřejnost, s příchodem
nových technologií budou mít samotní občané stále více příležitostí, jak
zasahovat do věcí veřejných. Velká Británie využívá pro sledování zkušeností
veřejnosti se službami vládních organizací tzv. "lidový panel". Programu se
zatím účastní 15 tisíc lidí, kteří svými názory mohou ovlivňovat rozhodování
vlády.
Aby občan nemusel s žádostí o stavební povolení obíhat několik nezávislých
úřadů sídlících v různých částech města, musí přijít ke slovu tzv. meziresortní
management. Ten umožní řídit jednotlivé úřady tak, aby byla obdobná povolení
vyřizována na jednom místě bez využívání občana jako komunikačního média. Ve
státě Maryland v USA byl ještě nedávno pro obdržení stavebního povolení
vyžadován souhlas od šesti nezávislých úřadů sídlících v různých budovách (jak
blízké situaci u nás). Tyto úřady měly rozdílné úřední hodiny a používaly
rozdílné formuláře a postupy, což celý proces značně komplikovalo. Příslušné
orgány provedly koncentraci těchto úřadů na jedno místo, čímž došlo k výraznému
zkrácení času potřebného k získání stavebního povolení.
K vládě budoucnosti nevede v žádném případě hladká cesta. Každá společnost se
bude muset přizpůsobit novým problematikám v závislosti na své kultuře a
národních potřebách.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.