Internet mění jazyk

Ve své nově publikované knize Jazyk a internet (Language and the Internet) si renomovaný britský lingvista David Crystal ...


Ve své nově publikované knize Jazyk a internet (Language and the Internet) si
renomovaný britský lingvista David Crystal klade otázku, jak celosvětová
počítačová síť mění podobu lidských jazyků. Jak se internet podílí na proměně
jazykových módů? Jakou měrou znejasňuje gramatiku? Přispívá opravdu k zániku
vznešené, gramaticky správné oxfordské angličtiny? Profesor David Crystal není
na rozdíl od svých četných akademických kolegů žádným pesimistou. Právě naopak,
podle Crystala takzvaná "internetová angličtina" jazyku neškodí, ale naopak
přispívá. V prostředí internetu dochází k proměně ve všech těchto rovinách.
Netýká se to samozřejmě pouze angličtiny, ale všech jazyků, jimiž se v
prostředí sítě komunikuje (angličtina dnes tvoří v internetové komunikaci
zhruba 65 %, ale její podíl spíše klesá). Vedle toho dochází jak ke vzniku
slangu a argotu (jazyk hackerů), tak k míšení jednotlivých národních jazyků,
zejména pronikání anglických počítačových (i nepočítačových) výrazů do dalších
jazyků.

Snaha o stručnost
Crystal pečlivě analyzoval jazyk webových stránek, e-mailů, chatů a on-line
počítačových her. Uživatelé internetu a jednotlivé skupiny, které spolu
komunikují, si v celkem krátké době vytvořili řadu specifických jazykových
nástrojů. Na první pohled je v těchto textech patrná leckdy až křečovitá
simplifikace, zvláště na úrovni lexikální. Zcela běžným způsobem se stalo
zkracování slov a sousloví využitím jejich počátečních písmen, např. "asap" as
soon as possible (jak nejrychleji to půjde), "imo" in my opinion (podle mého
názoru) atd. Často se k vytvoření zkratky nepoužívá gramatický tvar slova, ale
jeho fonetický přepis, např. "RUOK" are you O.K.? Zajímavým oddílem jsou
interpunkční znaménka. V e-mailech a chatech je patrné nejen jejich omezení,
ale zejména způsob, jakým je internetová komunikace začala využívat: k
vyjadřování emocí. Příkladem je dnes již obecně používaný smajlík :-) a řada
jeho modifikací. Čísla, interpunkční a matematická znaménka se rovněž prosadila
do řady zkratek, např. "b4" vyjadřuje before. Někdy si autoři značek vypůjčují
znaky z jiných oborů, např. "X!" je označení typické ženy, zatímco "Y!" značí
typického muže (k vytvoření těchto znaků mimoděk přispěla genetika pohlavní
chromozomy XY; zatímco ženy mají dva chromozomy X, muži jeden X a jeden Y).
Nutno ovšem poznamenat, že k vytváření těchto dnes již běžně využívaných
zkratek nepřispívá pouze prostředí internetu, ale i oblíbená služba SMS zpráv.

Hodnocení změn
Pro Davida Crystala nepředstavují popisované trendy cestu do lingvistického
pekla, kde jednotlivá slova začínají postrádat svůj smysl. Ve změnách naopak
spatřuje úžasnou schopnost jazyka přizpůsobit se novým technologiím. Ve své
knize poznamenává, že jazykové inovace a variace na existující slova ukazují,
jak uživatelé internetu tvůrčím způsobem jazykové struktury modifikují.
Zvláštní pozornost věnuje Crystal jazyku e-mailů a internetových chatů. E-mail
pro něj není psaným dopisem, alespoň ne v tom smyslu, jak byl dosud chápán. Má
spíše blíže k přímé komunikaci, k rozhovoru než k psanému projevu. To samé
platí v ještě větší míře pro chat. Z toho důvodu je jazyk těchto textů zcela
jiný než jazyk papírových dopisů: Stručnější, expresivnější, počítá s rychlou
zpětnou vazbou. Gramatický aspekt textů je uvolněný, často nejde o stylizované
věty, ale jen shluk slov a zkratek.

Netspeak na scéně
Profesor Crystal zavádí kromě psané a mluvené podoby jazyka další subkategorii,
kterou nazývá netspeak. Tímto slovem označuje specifický jazyk internetu, který
vnikl zhruba před deseti lety, ale jehož kořeny sahají až do poloviny 20.
století, kdy se začala prosazovat kybernetika a počítačová věda. Zvláštností
netspeaku je, že není striktně ani hovorem, ani písemným sdělením, ale něčím
mezi tím. David Crystal je autorem čtyřiceti velmi ceněných knih o lingvistice.
Díky knize Jazyk a internet se nyní stal jedním z prvních vědců, který začal
nezaujatě zkoumat jazykový diskurs celosvětové sítě.(jak)
text ON-LINE
Kompletní podobu tohoto článku včetně odkazů na další zdroje informací najdete
na portálu Science World s datem 11. 1. 2002.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.