Internet stále více proniká do českých firem

O tom, že Internet bude hrát v podnikání čím dál větší roli, už pravděpodobně nepochybuje nikdo. Málokdo si dnes...


O tom, že Internet bude hrát v podnikání čím dál větší roli, už pravděpodobně
nepochybuje nikdo. Málokdo si dnes také myslí, že problém Internetu vyřeší
statická webová stránka, na které uživatel najde adresu a telefon firmy,
případně fotografii ředitelství. Jak české firmy přistupují k výzvám, které
Internet přináší, mapuje studie společnosti PricewaterhouseCoopers. Cílem této
studie je analýza rozšíření a kvality webových stránek českých společností a
také analýza současného stavu internetového obchodování B2B.

Předmětem analýzy byly dvě kategorie firem. Skupina Top 150, která představuje
150 největších českých nefinančních společností a dále Skupina 5000
průmyslových společností, kterou reprezentují firmy s více než 50 zaměstnanci.
Pro účely studie byly z této skupiny vybrány firmy z okresů Zlín, Prostějov a
Kroměříž.
Rozšíření webových stránek společností
Pokud jde o počet a kvalitu firemních webových stránek, můžeme pozorovat
významný posun jak v kvantitativní oblasti, tak ve směru orientace na
elektronické obchodování. Jak je patrné z tabulky č. 1, rozšíření webových
stránek úzce souvisí s velikostí firmy. Nižší procento nárůstu u firem z
kategorie Top 150 souvisí s tím, že řada firem, které v poslední době
postoupily v žebříčku na 101.-150. místo, nemá dosud vlastní webové stránky. Je
to poněkud zarážející, tím spíše, že náklady na vytvoření webové stránky
neustále klesají a zlepšuje se výběr poskytovatelů internetových technologií a
služeb. Naopak stoprocentní penetrace ve skupině Top 10 jasně ukazuje, že
nejlepší firmy na trhu si velice dobře uvědomují důležitost své prezentace na
Internetu.
Ve Skupině 5000 pak dosáhla penetrace webových stránek 40 %.
Z výsledků studie vyplývá, že 95 % společností má sice přístup na Internet, ale
ten je často zprostředkován velmi omezeným počtem počítačů, zpravidla přes
telefonní linku.
Kvalitativní analýza
Celková kvalita zpracování webových stránek velmi kolísá od nejjednodušších
firemních prezentací, až po velmi sofistikované produkty. Velmi rozdílná je
nejen grafická úroveň, ale i dostupnost informací o obratu firmy a dalších
finančních údajích. Stejně tak se stránky liší pokud jde o existenci základních
komponent elektronického obchodování (ceníky, elektronické objednávky), přičemž
je třeba konstatovat, že velké rozdíly panují i mezi nejvýznamnějšími
společnostmi.
Ačkoliv velké společnosti mívají obvykle k dispozici více finančních prostředků
na zavádění nových technologií, nezdá se, že by tento fakt představoval
rozhodující faktor. Náklady na vytvoření kvalitní webové stránky obsahující
základní informace nepřesahují dnes několik desítek tisíc Kč, a roční náklady
na její pravidelnou údržbu jsou ještě nižší. Tyto investice jsou v možnostech
většiny firem, přesto studie ukazuje, že přístup k "internetové otázce" je u
jednotlivých společností velice rozdílný.
Potenciál B2B v ČR
Podle průzkumu, který společnost PricewaterhouseCoopers letos uskutečnila mezi
řediteli 250 největších českých společnosti, jen 4 % významných firem získává
více než 20 % svých příjmů prostřednictvím elektronického podnikání a více než
50 % firem žádné příjmy z e-businessu nevytváří. Většina společností si však
potenciál elektronického podnikání uvědomuje: nezbytnost "elektronické
strategie" připouští 85 % oslovených ředitelů.
V zemích Evropské unie představují příjmy z elektronického obchodování typu
B2B, včetně EDI (Electronic Data Interchange - tedy elektronická výměna dat,
která je stále globálně nejrozšířenější formou elektronického obchodování mezi
podniky), zhruba 4,4 % z celkových příjmů z mezipodnikových transakcí. V České
republice získává průměrná firma prostřednictvím elektronických transakcí typu
B2B jen 1,1 % příjmů, přičemž ve většině případů jde navíc o platformu EDI -
tedy platformu neinternetovou. Pokud by se podařilo odstranit nejzávažnější
faktory blokující rozvoj elektronického podnikání, mohl by podle střízlivých
odhadů roční potenciál internetových elektronických transakcí typu B2B v ČR do
tří let vzrůst na 8 miliard Kč. V zemích EU dosáhne podle odhadů společnosti
Durlacher v letošním roce obrat elektronického obchodování na Internetu 80
miliard dolarů, v roce 2003 se pak tento obrat zvýší na 800 miliard dolarů a
dosáhne tak během tří let 1 000% nárůstu.
Překážky e-businessu
Hlavními příčinami pomalého rozvoje elektronického obchodování mezi podniky
jsou následující faktory:

Nedostatečné zabezpečení plateb a dat na Internetu. Obavy týkající se
bezpečnosti a spolehlivosti obchodních partnerů jsou jednoznačně největší
bariérou růstu obchodování B2B.

Nízká úroveň znalostí o Internetu a informačních systémech, nízká úroveň
internetové kultury.

Charakter českého trhu, včetně jeho malého rozsahu a relativné malého
konkurenčního tlaku.

Nedostatečně rozvinutá infrastruktura elektronického obchodování typu B2B -
omezený počet společností, které se tohoto typu podnikání účastní, omezený
počet zprostředkovatelů.

Nedostatečný právní rámec.

Všichni odborníci však shodně konstatují, že odhady uvedené v této studii jsou
možná příliš konzervativní. Pokud budoucnost přinese větší jistotu v otázkách
bezpečnosti a lepší právní zajištění, není vyloučeno, že nárůst objemů
elektronického obchodování bude v nejbližších letech mnohem větší.

Trendy v elektronickém obchodování typu B2B

Nové příležitosti na trhu -nová konkurence
Nová ekonomika přináší nové tržní příležitosti a elektronický trh se stává
komplexnějším. Větší průhlednost cen produktů a služeb vnáší nové aspekty do
konkurenčního boje a vytváří další tlak na výrobce a dodavatele. Na trh
vstupují "netradiční" firmy a přispívají tak k jeho diferenciaci. Tento trend,
který samozřejmě platí i pro Českou republiku, vzbuzuje vysoký zájem
mezinárodních investorů o perspektivní tuzemské projekty.
Náklady
Předpokládá se snížení tradičních nákladů firem - na administrativu, logistiku
a dalších nepřímých nákladů. Ušetřené zdroje mohou být investovány do průběžné
modernizace informačních systémů, což opět umožní další rozvoj nástrojů
elektronického obchodování.
Platby
Zavedení eura zprůhledňuje a zjednodušuje platby v rámci EU, ačkoliv určité
rozdíly budou existovat až do nastolení úplné měnové unie. Tato skutečnost,
spolu s jistými odlišnostmi v legislativě některých států, vytváří určité
bariéry v evropském mezinárodním obchodě. V tom se situace v Evropě liší od
USA, kde je úroveň elektronického obchodování vyšší.
Změny v oblasti prodeje
a distribuce
Důsledkem elektronického obchodování je i přesun části transakcí od tradičního
systému přímých dodávek k prodeji a distribuci přes zprostředkovatele. Na druhé
straně produkty a služby, které byly až dosud nabízeny zpravidla
prostřednictvím dealerů nebo agentů (např. letenky), budou výrobci dodávat
odběratelům přímo.
Předpokládá se spíše vertikální či horizontální specializace jednotlivých
odvětví, než existence univerzálních portálů elektronického zásobování. Tržní
podíl zprostředkovatelů B2B transakcí se bude prudce zvyšovat a stejně tak
poroste význam poskytovatelů VAN (Value Added Network).
Bude třeba změnit infrastrukturu logistiky a podpory tak, aby vyhovovala novým
požadavkům trhu a distribuce a zvýšeným nárokům zákazníků. Stále významnější
roli bude hrát orientace na efektivní poprodejní podporu a celkový zákaznický
servis.
Outsourcing
E-business vytváří nové, rozsáhlejší možnosti outsourcingu. Firmy se budou
mnohem více koncentrovat na svou klíčovou činnost a podpůrné činnosti budou
řešit právě outsourcingem. Charakter elektronického podnikání umožňuje
efektivní řešení tohoto problému v reálném čase.
Změna komunikace v oblasti marketingu
Propagační aktivity firem se mění. Ve skladbě marketingu bude hrát stále větší
roli specializovaná propagace v oblasti e-businessu a reklamní kampaně na
Internetu. V loňském roce tvořila reklama na Internetu cca 0,4 % celkových
nákladů na reklamu v ČR. V příštích letech se očekává stabilní nárůst o 100 %
ročně.
Bezpečnost
Pokud má být zajištěn stálý růst objemu elektronického obchodování, je nutné,
aby se poskytovatelé systémů elektronického B2B zaměřili na zabezpečení v
oblasti prevence zneužití dat, správné identifikace obchodního partnera a
ochrany jednotlivých systémů před útoky zvenčí.
Státní podpora
Stát může ovlivnit odstranění řady bariér. Může rozhodnout o zdanění
elektronického obchodování, ochraně duševního vlastnictví (nový autorský zákon,
který řeší řadu otázek, již byl přijat a vstoupí v platnost 1. ledna 2001), či
o konkurenčním prostředí v oblasti telekomunikací.
0 2281/jafKomentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.