Internet ve věcech veřejných aneb Posedmé v Hradci Králové

Sedmý ročník dvoudenní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) konaný na konci března slibuje ú


Sedmý ročník dvoudenní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)
konaný na konci března slibuje účastníkům ze všech částí veřejné správy, stejně
tak jako pozorovatelům z řad odborné veřejnosti, nevšední zážitky. To však není
jeho hlavním cílem. Měl by totiž tvořit především komunikační platformu pro
všechny zainteresované a odpovědět na otázky, jaký je vůbec současný stav
používání moderních informačních technologií (a především internetu) v české
veřejné správě a jaké jsou hlavní trendy oboru do budoucna.
Používání informačních technologií ve veřejné správě je v České republice již
mnoho let problémem dvou přístupů. Jedním z nich je teorie daná zákony s
navazujícími právními předpisy, které pravidla využití IT dále vymezují a
nejednou aplikaci informačních technologií dokonce vynucují.
Na trhu pak existuje množství výrobců i prodejců technologií, hardwaru,
softwaru a především dodavatelů vzdělání, uživatelských kurzů i koncepčních
školení, bez kterých by IT systémy veřejné správy nemohly fungovat. Lze říci,
že v těchto oblastech existuje již nyní poměrně solidní základ. Dokonce ani
problém s financemi není tak palčivý, jako býval ještě před několika lety.
Druhým přístupem je však praxe. Zaměstnanci veřejných správ jsou převážně, a
bohužel, byrokraté. Slovy sociologa Maxe Webera jsou to úředníci zaměstnaní na
plný úvazek, kteří se malými rozhodnutími podle přesně daných pravidel podílejí
na rozhodnutích velkých. Často neznají přesně účel celku, jemuž slouží, a moc,
kterou drží v rukou, je od nich odosobněna. Jediné, co je potom zajímá, je
vlastní udržení se na svém místě a přesvědčení ostatních o své potřebnosti.
Předchozí řádky neměly být v žádném případě urážkou českých úředníků, ale spíše
nástinem situace, ve které se většina úřadů, a zejména lidí v nich, skutečně
nachází v kontextu aplikace informačních technologií.
Z toho vyplývá, že pokud existuje opravdový problém, je jím především lidská a
systémová nepružnost. Ta je také hlavní brzdou zavádění skutečně pokrokových
informačních cest a forem práce s informacemi ve věcech veřejných. Tedy v
takových, které se nakonec dotýkají všech občanů tohoto státu.

Konference posedmé
Sedmý ročník ISSS má velice nabitý program, který je složený z nejdůležitějších
témat využívání internetu nejen uvnitř veřejné správy, ale také v rámci
komunikace této správy s jejími uživateli. Část zajímavou právě pro uživatele
aplikací veřejné správy budou představovat především referáty věnované
elektronickým podatelnám, systému kvalifikovaných elektronických podpisů,
jejich používání při podávání daňových přiznání elektronickou formou (nelze si
neodpustit poznámku, že probírání tohoto tématu se kryje s termínem, do kterého
musejí být přiznání podána) nebo časových razítek. Právě ta představují v
současné době poněkud neprávem opomíjenou, avšak velice užitečnou technologii,
které se tak snad otevře cesta k lepšímu využití.
Komunikace veřejné správy, jak už bylo naznačeno, nespočívá pouze ve spojení
mezi úřadem a občanem, ale také ve styku mezi jejími jednotlivými částmi.
Prakticky se dá říci, že k této komunikaci mohou být využita dvě média. Prvním
z nich je vyspělá informační elektronická síť internet. Druhou možností je
užití lidské síly. Lapidárním vyjádřením druhého konceptu je klasické posílání
občana uživatele služeb úřadu od jednoho pracovníka ke druhému, přičemž si
tento občan vždy nese sebou svůj neustále se rozšiřující šanon materiálů. Tento
způsob je právě díky zavádění prvního modelu pomalu, vzhledem k panu Weberovi,
ale přece jen snad opouštěn.
Právě vnitřní komunikací a organizací se budou zabývat části ISSS věnované
informačním systémům. Představí se zde systémy pro elektronickou matriku stejně
tak jako regionální municipální informační systém pro obce s rozšířenou
působností, řešení problematiky správních i dopravních evidencí a další.
Důležitá část letošního ISSS bude věnována také tomu, co momentálně komplikuje
elektronické fungování úřadů tedy vzdělávání pracovníků především formou
e-learningu. A to nejen jeho teorii a možnostem využívání, ale především
zkušenostem, kterých bylo v této oblasti v naší veřejné správě prozatím
dosaženo. E-learning je totiž prakticky jedinou možností, jak rychle a přitom
kvalitně i bez značných finančních a především logistických nároků naučit i
stávající pracovníky ve veřejné správě kvalifikovaně využívat moderní
technologie.
Konference ISSS by měla být o technologiích, které fungují uvnitř veřejné
správy, umožňují této správě komunikaci s jejími uživateli, a především o
technologiích, které toto vše spojují ve funkční celek, jenž není ani správě,
ani uživatelům na obtíž, ale naopak jím umožňuje dobře, kvalitně a rychle
spolupracovat.
Kromě technologií přinese ISSS také know-how, konkrétní zkušenosti a snad
optimistické i charismatické vize do budoucna. Kromě problematiky ryze českého
prostředí je podstatnou a pozitivní zprávou fakt, že v programu ISSS bude čas a
prostor věnován rovněž problematice rozvíjení informační společnosti v zemích
Visegrádské čtyřky tedy našeho "nejbližšího" nadnárodního uskupení. Navíc s
podobnými podmínkami, podobnou minulostí a také podobnou současnou situací.
Právě tomu je věnován projekt DIS-V4 (vývoj informační společnost v zemích
čtyřky).
Další, neopomenutelnou součástí ISSS 2004 budou prezentace partnerů konference.
Partneři, především velcí dodavatelé informačních řešení a služeb, zde budou
prezentovat své produkty, které jsou použitelné pro veřejnou správu či se v ní
již úspěšně používají.
Mezi ně patří namátkou IBM, SAP, Microsoft, Novell, Oracle a další. Ne náhodou
jsou partnery státní správy právě dodavatelé technologií často na "enterprise"
úrovni. Existuje totiž názor (ne zcela přesný, avšak velmi rozšířený), že
veřejná správa se svou povahou velmi podobá obrovskému podniku a na ni lze
aplikovat mnoho technologií a postupů, které byly původně vytvořeny pro
soukromý sektor.

Něco funguje, něco ne
Nechme účastníky letošního ISSS, aby vedle hledání dalších cest, jak využít
stávající i nové technologie, jak zefektivňovat procesy ve veřejné správě a jak
vzdělávat její členy i uživatele, rovněž bilancovali. Během posledních několika
let se toho na úrovni e-governmentu totiž podařilo poměrně dost.
Elektronický podpis existuje, avšak jeho využívání je zatím velmi omezeno, což
souvisí s přípravou novely zákona o tomto, dříve nepoznaném, zařízení. Na
úrovni samospráv se ustálilo to, co ještě přednedávnem budilo hrůzu v očích
nejednoho úředníka, a sice efektivní využívání internetu při poskytování dat
podle zákona o svobodném přístupu k informacím (ačkoliv ani tento stav ještě
není zcela dokonalý).
Služby elektronických podatelen jsou využívány poměrně málo přesněji, mnohem
méně, než jak by být využívány mohly a měly. Vzájemná elektronická interakce
mezi složkami veřejných správ se sice zlepšila, stále však není ideální
především kvůli využívání rozdílných technologií, ale také různých koncepcí a
vnitřních procesů.
Hlavním agregátorem komunikace veřejné správy s uživatelem a také vizitkou
celého českého e-governmentu je portál www.gov.cz. Ačkoliv se oficiálně stále
ještě nachází ve zkušebním provozu, a zejména vůči jeho technickému řešení je
možné mít výhrady, představuje již nyní zajímavou sbírku informací, odkazů a
především služeb občanům v poměrně dobře ovladatelném rozhraní.

Internet a DPH
Pro zasvěceného je rozšiřování internetu v ČR neustálým bratrovražedným bojem
mezi mnoha subjekty, které se tohoto boje účastní. Sotva se velmi perspektivní
metoda připojení zejména malých uživatelů a domácností ADSL stala fungující a
konkurenceschopnou realitou, dočkaly se služby související s připojením k síti
rány v podobě převedení do základní sazby DPH.
A to v situaci kdy, jak se zdá, sousední Polsko toto zdanění zcela zrušilo jako
pobídku do ICT investic v rámci nárůstu počtu přípojek a informační gramotnosti
na svém území. Přeřazení připojení ze snížené sazby daně do základní, která v
současnosti čítá stále ještě 22 %, je podle Asociace poskytovatelů veřejných
telekomunikačních sítí velice problematickým krokem, protože představuje reálné
riziko snížení konzumace služeb připojení, tedy i on-line služeb a samozřejmě
služeb spojených s digitalizací veřejné správy.
Je třeba připomenout, že existují i protichůdné názory, avšak tento problém by
rozhodně neměl zůstat zapomenut. Masivní rozšíření používání služeb při
zavedení e-governmentu totiž může veřejné správě ve výsledku ušetřit nemalé
množství finančních prostředků.

Problémy "mimo
Kromě problematiky zdanění služeb poskytovatelů internetu existují také další
otázky, které i když se netýkají přímo v oblasti elektronické veřejné správy,
mají na této konferenci co dělat. Patří mezi ně například problematika
decentralizace správce národní domény (.cz) a další.
Pokud totiž má fungovat elektronická veřejná správa, musí fungovat její
technologický základ. A tím je, jak již sám název ISSS 2004 napovídá, internet.
Přesněji, jeho ("naše") národní část a všechny její neduhy i nedostatky. Jejich
řešení pak z určité části nespočívá pouze na bedrech volného trhu, ale díky
existujícím regulacím a značnému veřejnému zájmu také na veřejné správě a
politické reprezentaci. I těmito problémy se proto konference ISSS 2004 musí
zabývat.

Daleká cesta
Doba, kdy každý občan bude mít svůj elektronický podpis zabudovaný například do
občanského průkazu a bude dostatečně informačně gramotný pro využívání všech
služeb veřejné správy on-line, je ještě daleko. Stejně tak daleko je doba, kdy
budou všechny tyto služby snadno i bezproblémově a přitom důvěryhodně přístupné.
To, co se děje nyní, jsou však podstatné kroky správným směrem. Integrace všech
prvků veřejných správ, umožnění jejich vzájemné diskuse a současně přístupu i k
důvěryhodným dodavatelům technologií stejně tak, jako schopným mozkům, jsou
alfou a omegou korektního fungování elektronické správy i elektronických úřadů.
Až se účastníci ISSS 2004 vrátí zpět do svých domovů a především na svá
pracoviště pracoviště veřejné správy, tj. státní správy a samospráv, nesmějí na
konferenci zapomenout.
Ona totiž není jen společenským setkáním s náročným programem, ale především
informačním zdrojem, bazarem zkušeností, výstavou s expozicemi dodavatelů a
místem inspirace. I přes všechnu techniku, všechny možnosti a všechna řešení je
totiž právě inspirace tím, bez čehož se e-government dělat nedá.

ISSS 2004 ve zkratce
ISSS je konferencí o internetu ve státní správě a samosprávě.
Koná se 29.-30. března 2004 v Kongresovém centru Adis v Hradci Králové.
Je určena státní správě a samosprávám, ICT odborníkům, dodavatelům technologií
a řešení.
K letošním tématům ISSS budou patřit informační systémy uvnitř prvků veřejné
správy, komunikace mezi nimi, komunikace s občany, prezentace dat a jejich
řízení. Dále pak vzdělávání pracovníků veřejné správy, využívání stávajících a
zavádění nových služeb, fungování informačních systémů za krizových situací,
budování portálu veřejné správy, decentralizace správy národní domény a další.

Zajímavé osoby
Mezi účastníky konference ISSS 2004 patří také:
Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR
Mirek Topolánek, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Pavel Gantar, ministr pro informační společnost Slovinskan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.