Internetová revoluce ASP+

Přestože se v současnosti mnoho vývojářů webovských stránek pokouší důvěrně seznámit s principy vývojového pr...


Přestože se v současnosti mnoho vývojářů webovských stránek pokouší důvěrně
seznámit s principy vývojového prostředí ASP 3.0, dvorní dodavatel firma
Microsoft oznámil uvedení další generace Active Server Pages, a to ASP+. Toto
oznámení přichází současně s předběžným uvedením vývojového balíčku Visual
Studio.NET (Visual Studio 7.0). Nyní se blíže podíváme, co vlastně ASP+ přináší.
Luděk Chmela
V roce 1996 se pod kódovým označením Denali objevilo ASP 1.0, které v roce 1998
současně s uvedením serveru Internet Information Server 4.0 (IIS) vystřídala
verze ASP 2.0 a NT Option Pack. S nástupem Windows 2000 a serverem IIS verze
5.0 spatřilo světlo světa prostředí ASP 3.0. Zatímco předcházející verze ASP
představovaly víceméně rozšíření objektových modelů navazujících verzí, ASP+
reprezentuje dramatické vykročení novým směrem.
Po pravdě řečeno, je s podivem, že Microsoft ponechává u tohoto nového
produktu, který přichází s revolučními změnami, označení navazující na to
původní ASP. ASP+ používá technologie, které jsou vývojářům známé, jako je
například zpracování řízením událostí, využití programovacích jazyků s
kontrolou typů, prvky dědičnosti a obory názvů, aby byly v tomto stručném
přehledu uvedeny alespoň některé. ASP+ přichází s myšlenkou spojení pokrokových
postupů a metod, takže jestliže jsou vám výše uvedené termíny programovacích
technologií známé nebo alespoň povědomé, potom se ASP+ může stát vaší pravou
parketou. Cílem tohoto článku je nabídnout základní orientaci pro nástup do
prostředí ASP+ a odpověď na otázku: "Co to je?"
Co vlastně ASP+ nabízí?
Jak se již dá tušit, ASP+ se dosti liší od klasického ASP a liší se ve 2
základních bodech: První výraznou změnou je to, že ASP+ nabízí oproti ASP
několik programových vylepšení. Microsoft odvedl kus systémové práce již v tom,
že vyslyšel nářky a prosby ASP vývojářů, když zvážil potenciální náměty či
vylepšení, a zařadil je do ASP+. Za druhé, ASP+ nabízí podstatné změny v
základech a principech programování, které jsou použity pro psaní kódu při
tvorbě ASP stránek. Návrháři dostávají možnost vytvářet v nejbližší budoucnosti
stránky pohodlně a podle dojmů prvních testů zcela v jiné kvalitě.
Zatímco výstup ASP+ se jeví na prohlížeči stejně nebo analogicky jako běžná
HTML stránka, všechno ostatní, to jest to, co se ukrývá pod pokličkou ASP+, je
úplně nové. Preferovaným programovacím jazykem je C# (C Sharp). ASP+ je
komponentově orientované a umožňuje vývojářům, aby definovali každý objekt nebo
prvek HTML tak, aby byl dynamickým objektem. Základní použitou a prosazovanou
technologií je nová technologie Microsoft .NET Framework.
ASP+ představuje programovací prostředí rámců (framework), které je vybudováno
nad NGWS runtime a které může být použito na serveru při nasazení výkonné WWW
aplikace.
Nová technologie rámců předkládá vývojářům WWW aplikací nejen inovovanou sadu
nástrojů, ale i nový systémový přístup k řízení internetových aplikací.
Technologie ASP+ je plně integrována do operačního systému, což zabezpečuje
hladkou stykovou provozuschopnost a podporu jak pro Windows, tak i pro služby
Web Services. Podstatné je, že vrstva ASP+ je umístěna na samém vrcholu systému
zpracování rámců (.NET runtime framework), který sám o sobě je vrcholovou
vrstvou jádra operačního systému. ASP+ aplikace běží na vrcholu rámce, téměř ve
stejné hladině jako tradiční aplikace a služby Windows.
.NET Common Language Runtime je objektově orientovaný provozní systém. Každý
datový typ v .NET Common Language Runtime je objekt s odpovídajícími metodami a
vlastnostmi (při použití těchto objektů uživatelé již nemusejí používat
techniku pointerů).
Možnou otázkou při pohledu na blokovou strukturu zůstává, proč je mezi aplikaci
a provozní vrstvu operačního systému vložena další vrstva. Provozní vrstva .NET
Runtime Framework zabezpečuje standardní výkonné prostředí pro stykovou
spolupráci s jádrem operačního systému. Windows nebo WWW aplikace mohou při
současném zajištění provozního zabezpečení velice jednoduchým způsobem sdílet
společnou sadu tříd a dynamických knihoven. Systém .NET Common Language Runtime
je také schopen automaticky zpracovávat a řídit inventarizaci volných
paměťových bloků a prostor. Konečně .NET Common Language Runtime zajišťuje
snadný přístup k celé řádě nízkoúrovňových služeb, které jsou pro správnou
funkci operačního systému nezbytné. Jako příklad lze uvést zabezpečení
přístupu, ověření přístupu do systému souborů, informace o síti apod.
Jednou z nejpozoruhodnějších novinek rámců prostředí .NET Runtime Framework je
implementace jazyka IL (Intermediate Language). Bez ohledu na původní zdrojový
kód jsou všechny aplikace kompilovány do IL, a to buďto na úrovni instrukcí,
nebo když jsou poprvé vykonávány (tak jako by se jednalo o pravou aplikaci v
prostředí ASP+). .NET Runtime Framework následně generuje binární kód na úrovni
systému, který aplikaci poté vykoná. Tato metodika umožňuje vývojářům, aby
aplikaci vytvořili v jakémkoliv programovacím jazyce, v němž jsou schopni
pracovat a který patří mezi 19 podporovaných programovacích jazyků, aniž by se
museli starat o výkonnostní parametry ostatních jazyků (např. Visual Basic
versus C++). Ať již bude výsledná aplikace napsána ve Visual Basicu, C#,
Managed C++, Perlu, Cobolu nebo jakémkoliv jiném programovacím jazyce, který je
systémem .NET Runtime Framework podporován, každá jednotlivá aplikace bude
zkompilována do jazyka IL. Výsledný kód je identický bez ohledu na původní
jazyk, což poskytuje vývojářům stejné výhody. Navíc programátor nebude omezen
pouze na jeden jazyk. Jednou z dalších předností je, že komponenty napsané v
jazyce Managed C++ mohou být nejen děděny komponentami napsanými ve Visual
Basicu, ale rovněž mohou být přidány další dodatečné vlastnosti či metody, nebo
stávající mohou být potlačeny (no potěš, jen aby těch stupňů volnosti nebylo
příliš). Další zrychlení a provozní optimalizace spočívá v tom, že výsledný kód
IL je ukládán do "mezipaměti" typu cache.
Struktura ASP+ Provozní vrstva ASP+ je rozdělena do tří samostatných oblastí:
Základní vrstvou je ASP+ aplikace (ASP+ Application), nad ní jsou ASP+ stránky
(ASP+ Pages) a ASP+ WWW služby (ASP+ Web Services). ASP+ aplikace představuje
samotnou aplikaci, vrstva ASP+ stránky představuje uživatelské rozhraní a WWW
služby zabezpečují vybrané funkcionality aplikace.
ASP+ je dodáváno s užitečnou podpůrnou sadou knihoven, které obsahují několik
ovládacích prvků serverů umožňujících snadné a rychlé použití uživatelských
rozhraní. Tyto ovládací prvky zahrnují tradiční HTML prvky, jako jsou vstupní
ovládací prvky, ovládací prvky pro zobrazení dat, kalendář a řadu dalších.
Podporované ovládací prvky jsou poskytovány v HTML 3.2 pro tzv. down-level
prohlížeče, nebo v HTML 4.0/DHTML s klientem JavaScript pro up-level
internetového prohlížeče. Tento postup eliminuje některé ze stávajících
problémů s kompatibilitou prohlížečů, neboť provozní systém technologie rámců
generuje výstupy, které respektují a jsou odvozeny z informací shromážděných v
HTTP dotazech.
Co se týká výkonu a přizpůsobivosti, ASP+ umožňuje prostřednictvím detekce chyb
a přetížení paměti automatické zotavení procesů. Okamžitý stav relace může být
prověřen několika způsoby. Stavová data relace mohou být předána ve skrytém
poli v rámci stránek, nebo v jednom ze dvou mimoprovozních polí úložišť stavů.
Tato stavová úložiště mohou být rozdělena tak, aby mohla pracovat na více WWW
serverech, doslova na WWW farmě (Web farm), nebo napříč paralelně spojenými
procesory v tzv. WWW zahradě (Web garden). Tyto dva nové přídavky, které ASP+
nabízí a které jsou uloženy v úložišti stavů ASP+, mohou udržovat stavová data
v paměti nebo v úložišti stavů SQL pro zapsání stavových dat do vaší databáze
SQL serveru.
Samozřejmě, že nová verze Visual Studia by nebyla kompletní bez nové
technologie zpracování dat Data Access. Současně s .NET Runtime Framework firma
Microsoft uvádí ADO+. Tato novější verze ActiveX Data Objects přináší nový
objektový model. Programátorům nezbude než zapomenout na RecordSet a věnovat
svoji pozornost novým objektům, jako je DataSet, tj. kolekce tabulek včetně
jejich vzájemných relačních vztahů. ADO+ upřednostňuje pro distribuci dat
použití jazyka XML (eXtensible Markup Language), kde přenos z ADO objektu do
XML datového proudu probíhá téměř automaticky. Zabudované WWW služby se na
tento princip komunikace spoléhají jako na standardní metodu přenosu dat.

ASP Active Server Pages
(aktivní serverové stránky)
1.Webstránka obsahující kromě statického kódu v jazyce HTML (HyperText Markup
Language) i skripty výkonných funkcí, které generují jejich dynamicky se měnící
části, prováděné přímo WWW serverem. Kromě základní množiny příkazů ASP lze ve
skriptech používat i VBScript, JavaScript a volat binární komponenty podle
standardů Windows.
2.Označení pro technologii dynamického vytváření stránek na straně WWW (World
Wide Web) serveru, vyvinutou původně firmou Microsoft pro její server IIS
(Internet Information Server).

Zásadní přínosy technologie ASP+
Zvýšená výkonnost
ASP+ je kompilovaný programový kód, který běží na serveru. Na rozdíl od svých
interpretových předchůdců využívá ASP+ výhody včasného navázání, systému včasně
řízené kompilace, nativní optimalizace a využití služeb při ukládání do cache.
Podpora celosvětově rozšířeného vývojového prostředí
Aplikace rámců ASP+ je součástí bohaté sady programových a vývojových nástrojů
a vývojovým rozhraním v integrovaném vývojovém prostředí Visual Studia, kde
jako příklady lze uvést možnosti WYSIWIYG editace, serverových ovládacích prvků
drag-and-drop nebo automatické metody nasazování výsledných aplikací.
Schopné a pružné prostředí
Protože ASP+ je založeno na runtime NGWS, mohou vývojáři využít celou platformu
Visual Studia knihovny Base Class NGWS, systém zpracování zpráv a řešení
přístupu k datům Data Acess, které jsou spolu svázány a jsou dostupné z WWW.
ASP+ je také nezávislé na programovacím jazyce, který je použit při psaní
aplikace nebo jejích částí, takže vývojář si může vybrat programovací jazyk,
který nejlépe odpovídá požadavkům zadání aplikace nebo umožňuje rozdělení
aplikace do několika segmentů, a každý z nich zpracovat jiným programovacím
jazykem. Navíc rozhraní runtime zabezpečuje, že stávající investice do prvků
COM jsou chráněny jejich možnou kompatibilitou migrací do ASP+.
Jednoduchost
ASP+ usnadňuje provádění společných úloh od zpracování formulářů pro ověření
totožnosti klienta přes nasazení aplikace do reálného provozu až po konfiguraci
místa. Umožňuje např. uživateli navrhnout uživatelské rozhraní, které zabezpečí
oddělení logiky aplikace od kódu zabezpečujícího zpracování výstupu a
zpracování událostí, způsobem, který je analogický zpracování v prostředí a
modelu Visual Basicu. Dále runtime zjednodušuje vývoj řízením kódu služeb
(servisů), obdobně jako automatické referenční odkazování a řízení správy
paměti.
Ovladatelnost
ASP+ využívá textově orientovaný hierarchický konfigurační systém, který
zjednodušuje nastavení aplikace v uživatelském prostředí serveru a v rámci WWW
aplikace. Protože konfigurační informace jsou uloženy v prostém textu, nová
nastavení mohou být aplikována bez použití speciálních nástrojů a prostředků
místního správce. Tato filozofie doslova "nulového místního správce" ("zero
local administrator") je analogicky rozšířena do možností nasazování ASP+
aplikací.
Dostupnost
Prostředí ASP+ bylo navrženo tak, že autoři měli na mysli maximální dostupnost
s výhodami speciálně přizpůsobenými zvýšení výkonnosti v clusterovaném a
víceprocesorovém prostředí. Vedle toho jsou jednotlivé procesy řízeny a
monitorovány ASP+ runtimem, takže jestliže se v režimu zpracování objeví chyba
(ať již jako "díra v programu" nebo "zamrznutí programu"), může být vytvořen na
jeho místě nový proces, což napomůže udržet vaši aplikaci trvale dostupnou, aby
mohla permanentně zpracovávat vstupní požadavky.
Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost podle požadavků zákazníka
ASP+ nabízí dobře přizpůsobitelnou architekturu, která umožňuje návrhářům a
programátorům metodou "plug-in" připojit jejich kód k odpovídající úrovni. Ve
skutečnosti je možné jakoukoliv subkomponentu ASP+ runtime vaší vlastní
komponenty rozšířit nebo nahradit. Implementace uživatelského ověřování
totožnosti nebo řízení stavových služeb nebylo nikdy snadnější.
Bezpečnost
S vestavěnou bezpečností Windows, která se uplatní při ověřování, a
odpovídající konfigurací aplikace si můžete být jisti, že vaše aplikace budou
dokonale zabezpečeny.
0 3086 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.