Investic do IT opět ubude

Pětina organizací ale plánuje, že letos bude do rozvoje svého IT investovat větší objem finančních prostředků než...


Pětina organizací ale plánuje, že letos bude do rozvoje svého IT investovat
větší objem finančních prostředků než v loňském roce.

Zásadní informací, která významným způsobem ovlivňuje ostatní jevy na trhu IT v
České republice, je odhad celkové výše finančních prostředků, které jednotlivé
organizace či koncoví zákazníci plánují v průběhu roku investovat do rozvoje
svých informačních systémů. Aktuální výsledky výzkumného šetření provedeného
mezi institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld dokumentují mírný
pokles v celkovém objemu finančních prostředků plánovaných na rozvoj
informačních technologií v roce 2006. Celkem lze na základě podrobných odpovědí
kompetentních zástupců očekávat, že institucionální předplatitelé
Computerworldu budou v průběhu roku 2006 investovat do rozvoje svých
informačních systémů celkovou sumu 42,4 miliardy Kč, což je o 1,4 miliardy Kč
méně než v roce 2005. Plánované snížení o 3 procenta pro rok 2006 je tak již
třetím avizovaným snížením celkových prostředků v řadě.

Vývoj investic
Z dlouhodobého hlediska lze vývoj celkových investic do IT rozdělit do dvou
zásadních etap. První představuje období do roku 2003, které je
charakteristické postupným zvyšováním investic. Nejprve z výchozích 40,6
miliardy Kč v roce 2001 na 46,7 miliardy Kč v roce 2002, a poté na přelomových
49,7 miliardy Kč v roce 2003. Druhá etapa zahrnuje období po roce 2003 a je
typická přesně opačným trendem tedy postupným snižováním celkového obejmu
finančních prostředků vyčleněných na rozvoj IT. Přestože uváděné meziroční
poklesy činily v absolutních hodnotách od 1,4 do 3,8 miliardy Kč, při srovnání
s referenčním rokem 2003 je patrný přibližně patnáctiprocentní pokles ve
sledovaném segmentu trhu. V této souvislosti je třeba připomenout, že provedená
projekce nevypovídá o celém trhu v ČR, ale vztahuje se výlučně k
institucionálním předplatitelům Computerworldu, kteří se podílejí přibližně na
polovině investic do IT v ČR.
Historické údaje dále dokládají, že celkový objem plánovaných investic bývá
téměř identický se skutečně realizovanou výší investic v daném období, takže
nelze předpokládat, že by v průběhu roku došlo k nějaké výrazné změně.
Pochopitelně nelze vyloučit konkrétní změny v celkové výši IT rozpočtů
jednotlivých organizací i v jejich detailní segmentaci, nicméně z dostupných
podkladů je nyní patrné, že tyto jevy budou mít spíše náhodný či nahodilý
charakter, a provedený odhad tak ovlivní jen minimálně. Poměrně vysoké
přesnosti odhadu investic napomáhá také skutečnost, že přibližně sedm
organizací z deseti investuje do rozvoje svého IT podle předem daného a
schváleného rozpočtu.

Nejen škrty
Předchozí informaci o celkově nižším objemu finančních prostředků, které
organizace v ČR očekávají investovat do rozvoje svých informačních systémů,
však nelze chápat tak, že každý jednotlivý subjekt naplánoval pro rok 2006
škrty ve svém IT rozpočtu. Opak je totiž pravdou z podrobnějšího vyhodnocení je
zřejmé, že naprostá většina organizací (67 %) očekává, že výše IT rozpočtu
zůstane pro rok 2006 stejná, jako byla v roce 2005. A nejen to, jedna
organizace z pěti plánuje, že v roce 2006 bude do rozvoje svého informačního
systému investovat dokonce větší objem finančních prostředků než v loňském
roce. Na druhé straně 13 procent z dotazovaných subjektů předpokládá faktickou
redukci těchto finančních prostředků.
Podrobnější analýzy dále ukazují, že zvýšení investic do IT plánují zejména
malé a středně velké organizace tedy subjekty s méně než tisícovkou
zaměstnanců. Z největších subjektů plánuje zvýšení investic jen velmi malá část
organizací, navíc právě z této velikostní podskupiny se skládá největší část
organizací, které plánují své IT rozpočty snížit.
Aktuálně zpracované údaje, jež se vztahují k očekávaným investicím do IT v roce
2006 tedy ukazují jednak na celkový pokles objemu finančních prostředků, jednak
současně vypovídají také o postupující diferenciaci trhu, kdy uvedený pokles
způsobuje relativně úzká skupina největších zákazníků, zatímco většinový trend
výši vynakládaných prostředků zachovává, či dokonce zvyšuje.


O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.