Investice do IT v českých firmách

Na poslední tři měsíce roku připadá 29 % celkových ročních výdajů na informační technologie. V souvislosti s p...


Na poslední tři měsíce roku připadá 29 % celkových ročních výdajů na informační
technologie.

V souvislosti s přibližujícím se posledním kvartálem roku 2005 znovu vyvstávají
otázky týkající se investičního chování jednotlivých skupin organizací. Z
výsledků výzkumu provedeného na vzorku institucionálních předplatitelů časopisu
Computerworld vyplývá, že největší část investic, které jednotlivé subjekty
vydávají na rozvoj svého informačního systému, bude letos (stejně tak jako v
minulých letech) vynaložena v právě se blížícím posledním čtvrtletí. Výsledky
výzkumu ukazují, že zatímco ve druhém a třetím kvartálu činí podíl
realizovaných investic vždy 25 %, na poslední tři měsíce roku připadá celkově
29 % z celkového ročního objemu vynaložených finančních prostředků. Skutečností
zůstává, že i přes uvedený rozdíl mezi jednotlivými kvartály je výše IT
investic realizovaných v průběhu roku velmi vyrovnaná. Ukazuje se také, že
vyšší podíl vynaložených investic na konci roku kompenzuje nižší investiční
aktivitu z prvního čtvrtletí. Z pohledu na sledované organizace podle jejich
činnosti je největší výkyv před koncem roku patrný v organizacích veřejné
správy, kde se poslední kvartál podílí na celkových ročních investicích 31 %,
což je nejvyšší podíl mezi všemi vertikálami.

Celkové výdaje
V souvislosti s investicemi do IT je klíčovým údajem jejich celkový objem. Z
provedeného výzkumu a dalších analýz plyne, že institucionální předplatitelé
časopisu Computerworld investovali do svých informačních systémů v ČR během
roku 2004 celkem 47,6 miliardy korun. Očekávání spojená s rokem 2005
signalizovala ještě na počátku tohoto roku pokles celkových investic na 43,8
miliardy Kč, což představuje bezmála osmiprocentní snížení. Z průběhu prvního
pololetí roku 2005 se však ukazuje, že řada organizací redukci svých investic
přehodnotila a v souvislosti s očekávaným rozvojem vlastní činnosti opět
navýšila objem finančních prostředků alokovaných na rozvoj IT. Přesto však
nelze hovořit o vyšším celkovém objemu plánovaných prostředků ve srovnání s
předchozím rokem. Zajímavým údajem dokreslujícím možnosti využití uvedených
zjištění pro popis celkové velikosti IT trhu v ČR je, že institucionální
předplatitelé Computerworldu představují přibližně polovinu celkového trhu.

Co výdaje ovlivnilo
Konečný údaj týkající se celkového proinvestovaného objemu finančních
prostředků v ČR během roku 2005 bude ovlivněn několika faktory, z nichž uvedu
dva nejvýznamnější.
Značná část organizací vyčleňuje prostředky na rozvoj svého informačního
systému bez jakýchkoliv plánů investují tedy na základě okamžité potřeby či
aktuálních možností. Tyto organizace představují přibližně třetinový podíl (29
%) na celkovém počtu všech zkoumaných subjektů. Z detailní analýzy se v této
souvislosti ukazuje, že největší podíl organizací přidělujících IT prostředky
na základě ad hoc požadavků je mezi nejmenšími subjekty (tedy mezi společnostmi
s méně než 100 zaměstnanci). Je sice pravdou, že přibližně dvoutřetinová
většina subjektů své investice do IT plánuje předem (v případě rozsáhlejších
projektů dokonce i na několik let dopředu), nicméně je třeba poznamenat, že
typicky jde o středně velké a velké organizace.
Z údajů získaných od kompetentních pracovníků dotazovaných organizací, kteří se
podílejí na přípravách a koncipování IT rozpočtu, vyplývá, že plánovaná výše IT
rozpočtu se v každé jednotlivé organizaci v průběhu let mění. Některé
organizace plánují v souvislosti s jednotlivými IT projekty zvýšení svého
rozpočtu na IT, jiné pak zvažují jeho redukci. Ukazuje se, že pro rok 2005
předpokládá navýšení svých investic do IT oproti předchozímu roku jedna
organizace z deseti. Z detailnějšího rozboru je dále zřejmé, že navyšovat své
IT rozpočty hodlají právě organizace s méně než stem zaměstnanců.
Z dalších odpovědí vyplývá, že 16 % subjektů naopak očekává, že v průběhu
letošního roku budou do svého informačního systému investovat menší objem
finančních prostředků než v předchozím roce a že přibližně tři čtvrtiny
subjektů ponechávají výši svých investic věnovaných na rozvoj informačního
systému beze změny. Z analýzy dlouhodobějších časových řad je navíc patrné, že
posledně uvedené organizace skutečně své IT rozpočty mění jen velmi zřídka a
případné změny obvykle nečiní více než 10 %. Tyto organizace tedy představují
pro celý IT trh jakýsi stabilizační prvek. Naproti tomu zdrojem dynamiky, který
ještě do konce tohoto roku může ovlivnit celkovou velikost IT trhu v ČR, jsou
nejmenší subjekty s méně než 100 zaměstnanci.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.