IS v oděvním průmyslu

Oděvní podnik (OP) Prostějov prošel po roce 1989, stejně jako další české firmy, podstatnými změnami. Tou nejdůle


Oděvní podnik (OP) Prostějov prošel po roce 1989, stejně jako další české
firmy, podstatnými změnami. Tou nejdůležitější byla restrukturalizace výroby,
kdy se přešlo od velkoobjemové produkce levnějších oděvů ke kvalitativně
náročnější a variabilnější produkci modelů vyšší cenové kategorie.
Výsledkem této změny je nejen vedoucí postavení na českém trhu, ale také export
více než 70 % veškeré výroby, většinou na trhy západní Evropy. Firma v roce
1998 dosáhla tržby ve výši 3,225 miliardy korun při zisku 42,9 milionu korun.
Součástí procesu zvýšení efektivity podniku se stala
implementace informačního systému SAP R/3. Díky aktivní spolupráci vedení při
implementaci odvětvového řešení AFS (Apparel and Footwear Solution) pro oděvní
a obuvnický průmysl se OP Prostějov stal jedním z prvních světových podniků,
které uvedly toto řešení do provozu.
Situace po roce 1989
Základní motivací vrcholového managementu OP Prostějov počátkem 90. let bylo
pozdvihnout do té doby státní podnik na mnohem vyšší kvalitativní úroveň. Bylo
nutné změnit dosavadní podnikové procesy, které se vyznačovaly relativně
neefektivním tokem informací. Bylo jasné, že bez zavedení komplexního
informačního systému podnik svou výkonnost ve změněných podmínkách a v
narůstajícím konkurenčním prostředí nedokáže zvýšit.
Počátky budování informačního systému v OP Prostějov se datují od roku 1989.
Tehdy začala fungovat první lokální síť postavená převážně na 8bitových
osobních počítačích, na které byl provozován podnikový systém, vyvíjený
pracovníky OP. Velmi záhy se však ukázaly nevýhody takto koncipovaného systému,
jež se projevovaly nízkou hardwarovou kapacitou a především obrovským interním
úsilím v oblasti podpory a údržby.
V roce 1992 se firma rozhodla vybudovat nový informační systém tzv. "na zelené
louce". Ke konci téhož roku byl vybrán aplikační software zahraniční
provenience a v roce 1993 byly spuštěny moduly finančního systému. Uvažovalo se
rovněž o zavedení systému řízení výroby. Mezitím však začaly problémy s
hardwarovou platformou, která neprokázala dostatečnou spolehlivost. Celý
problém potom vyvrcholil rozhodnutím OP opustit stávající platformu, včetně
softwarového aplikačního systému.
Rozhodnutí pro SAP R/3
V roce 1994 vedení podniku rozhodlo o výběru nového informační systému. V novém
výběrovém řízení zvítězil software SAP R/3, jehož licence byly v témže roce
také zakoupeny. Mezi nejdůležitější kritéria podporující výběr systému R/3
patřila jeho integrovaná architektura, která umožňuje sjednocení informačních
procesů ve všech závodech. Významnou úlohu hrála perspektiva dalšího rozšíření
funkčnosti systému do budoucna, především pak vývoj nadstavbového řešení AFS.
Jako hardwarová platforma se využily servery IBM SP/2 a databáze Informix.
V roce 1995 byly spuštěny moduly finančního účetnictví (FI), controllingu (CO)
a v omezené míře také odbyt (SD). Na informační systém v Prostějově byla
napojena síť podnikových prodejen, která je v současnosti schopná informovat
vedení firmy o prodeji výrobků z OP v reálném čase.
V roce 1996 byl proces implementace narušen nepříjemnou událostí. V červnu
vznikl ve výpočetním středisku poměrně rozsáhlý požár, který zničil centrální
počítačové vybavení podniku. Díky nezměrnému úsilí pracovníků oddělení
informačních technologií a ochotě dodavatelů IT se podařilo obnovit provoz
systému během několika dní. Od úplné katastrofy zachránilo firmu prozíravé
zálohování veškerých dat.
Implementace AFS
V roce 1998 bylo spuštěno nadstavbové řešení AFS (Apparel and Footwear
Solution), což je speciální řešení SAPu pro oděvní a obuvnický průmysl. OP
Prostějov je jednou z prvních firem, která vedle amerických gigantů Reebok a VF
(společnost známá džínami Wrangler, Lee či Rustler) zavedla toto odvětvové
řešení. AFS je dodáváno jako integrovaná nadstavba systému SAP R/3, přičemž
řeší specifika velikostního sortimentu a úplný logistický cyklus v oděvní
výrobě a ve výrobě obuvi. Poradí si však i se zvláštnostmi výroby sportovních
potřeb, což potvrzuje úspěšná implementace tohoto řešení např. u firmy HTM
Sports Group výrobce značek Head, Tyrolia a Mares. K dnešnímu datu si AFS
vybralo více než 50 světových společností a jejich počet stále roste.
V prostějovském podniku pokrývá AFS veškerou složitost a variabilitu konfekční
výroby. Modul musí brát do úvahy nejen počet, velikost, fazónu, materiál a
barvu, ale například také šířku látkové role, její proměnlivou tloušťku, různé
technologie zákazníků nebo veškerou variabilitu objednávek od velkoodběratelů.
"Technologie výroby je v našem podniku velmi složitá a vtěsnat ji do
standardního informačního systému je prakticky nerealizovatelné. Avšak s
implementací nadstavbového řešení AFS jsme dostali do rukou nástroj, který
dokáže vysoce efektivně řídit výrobu a přinášet významné úspory. Klíčovou úlohu
zde hrála skutečnost, že jsme měli přímý kontakt s vývojáři SAPu podílejícími
se na tvorbě tohoto odvětvového řešení. Díky tomu nabízí dnes AFS některé
funkce, které naše firma přímo požadovala," říká Zdeněk Ešler, ředitel
informačních technologií OP Prostějov.
Vedení OP dalo přednost implementaci jednotlivých modulů postupným způsobem
před variantou "velkého třesku". V případě zavádění modulu výroby je postupný
náběh nezbytný, aby nedošlo ke kritickým výpadkům produkce. Dalším důvodem je
fakt, že implementaci systému R/3 prováděl podnik výhradně s využitím vlastních
zdrojů, bez implementačních a konzultačních partnerů. Proto je celkový proces
implementace poněkud delší, než je obvyklé, a k úplnému dokončení tohoto
procesu je ještě nutno převést právě část řízení výroby a prodeje. Do konce
roku 1999 musí být celý systém komplexně produktivní z důvodu kompatibility s
rokem 2000, na což předchozí software není připraven.
Přínosy systému
Zavedení systému SAP R/3 znamená pro OP Prostějov vel-kou změnu podnikových
procesů a informačních toků. Jedním z nejvýznamnějších posunů je znalost
podrobných údajů v reálném čase. Díky novému systému je možné sledovat okamžitý
stav zásob, údaje o denní výrobě a denním prodeji, přičemž dříve byly tyto
údaje známy zhruba s 15denním zpožděním. V oblasti finančního účetnictví došlo
k výraznému nárůstu produktivity, kdy v současné době přibližně jedna třetina
účetních pracovníků zvládá několikanásobně větší agendu než v nedávné minulosti.
Díky zavedení moderních informačních technologií se zlepšil servis zákazníkovi:
rychlé zpracování dat podporuje širokou variabilitu a pestrost produktového
portfolia, a tím umožňuje svým zákazníkům obrovskou individualitu v oblékání.
Situace, kdy si zákazník musel vybrat ze 2-3 modelů stejné barvy, jsou dávno
minulostí. Minimální zakázka, garantující dostatečnou rentabilitu, činila 500-2
000 kusů stejného modelu a barvy. Dnes již neexistuje v tomto ohledu prakticky
žádné omezení.
Nezanedbatelné je také zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Zatímco před
několika lety byl Oděvní podnik schopen "obléci" (jinými slovy ušít oblečení na
míru) 60 % populace, dnes nejrůznější varianty a kombinace produktů OP
pokrývají až 85 % populace. OP Prostějov vedle svých výrobků šije pro řadu
jiných a světoznámých společností (např. Windsor nebo Boss) za použití
původních výrobních technologií těchto odběratelů. Bez informačního systému by
firma nebyla schopna pojmout dostatečný objem specifikací vztahující se k těmto
používaným technologiím.
Jedním z důležitých faktorů dosavadního úspěchu celé firmy bylo zavedení
controllingových procesů, které umožňují získávat lepší informace pro
kvalitnější rozhodování managementu podniku. Údaje získávané v reálném čase o
tom, jak nákladově náročné jsou jednotlivé provozy, resp. účetní střediska,
tvoří dobré předpoklady pro dostatečně rychlou reakci na vzniklé situace, a tím
potenciál významných úspor. Hlídání plateb, lepší firemní cash flow a nižší
platby na úrocích jsou některé z příkladů.
Finanční úspory
Obecným problémem velkých výrobců, kteří pracují s dodávkami nejrůznějších
komponent, je na jedné straně přebytek určitého materiálu a na straně druhé
příležitostný nedostatek jiného výrobního materiálu. Z tohoto důvodu vznikají
zbytečné skladovací náklady, a také nežádoucí prostoje ve výrobě. Po kompletním
sladění modulů řízení výroby a odbytu, které bude dokončeno v roce 1999,
odhaduje OP, že každoročně dojde ke snížení množství skladovaného materiálu o
20 %, tj. k úsporám 35-40 milionů korun.
Velkým přínosem bude i další vylepšení služeb zákazníkům, kteří dostanou svou
objednávku v ještě kratším termínu a s minimálním rizikem nesprávné velikosti,
fazóny či jiných nepřesností. V OP postupně dochází ke zlepšování organizace
práce a optimalizaci všech výrobních rozvrhů, mj. díky kusovníkům modulu řízení
výroby, s jejichž využitím je možné rozvrhovat veškeré použité materiály k dané
sérii výrobků. Při současném počtu 60 dílen, které jsou v rámci firmy v
aktivním provozu, odhaduje vedení OP přínos této optimalizace na 40 milionů
korun ročně.
Budoucí rozvoj IS
Rok 1999 bude pro Oděvní podnik Prostějov rokem dokončení implementace systému
řízení výroby. Rok 2000 se pak stane, podle názoru vedení firmy, obdobím
"exploze informací", kdy budou mít možnost získávat velké množství ucelených a
jasně definovaných informací. Ve vzdálenější budoucnosti se plánuje zavedení
systému elektronické komunikace s dodavateli, zavedení intranetu a manažerského
informačního systému.
V souvislosti s využitím nejmodernějších IT začíná OP Prostějov používat rovněž
unikátní technologii rozpoznávání jednotlivých výrobků pomocí čipů. Veškeré
výrobky, dodávané z výroby na maloobchodní prodejny, jsou osazeny
radiofrekvenčním čipem, který jednoznačně identifikuje daný produkt. Díky
flexibilitě systému SAP R/3 bude přitom možné naimplementovat podporu
rozpoznávání pomocí čipů do systému řízení výroby, což umožní sledovat výrobky
po celou dobu průchodu výrobou i v průběhu skladových činností. Oproti běžně
používané technologii čárového kódu má technologie čipového rozpoznávání
nepopiratelnou výhodu, kterou je identifikace na dálku. To dovoluje (např. ve
skladu) identifikaci tisíců výrobků během několika sekund. Tato technologie
velmi zjednoduší a zpřesní práci na skladě, a v konečném důsledku také sníží
počet reklamací chybně dodaného zboží na minimum.

9 1531 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.