ISDN rychlejší připojení k Internetu

Z historického hlediska jsou služby ISDN v podstatě velmi mladé. Podle dostupných pramenů zpřístupnila společnost SPT...


Z historického hlediska jsou služby ISDN v podstatě velmi mladé. Podle
dostupných pramenů zpřístupnila společnost SPT Telecom plně digitální propojení
od uživatele k jinému uživateli až v roce 1997. Zřizovací i paušální poplatky
však byly donedávna příliš vysoké. Teprve v polovině loňského roku se v nabídce
Českého Telecomu objevila zpráva o připojení k Internetu prostřednictvím ISDN,
které bylo vhodnější pro domácího uživatele. Pod názvem euroISDN@on-line se i
dnes ukrývá balíček, který obsahuje zřízení přípojky euroISDN2, službu INTERNET
OnLine STANDARD a současně také terminálový adaptér DIVA T/A ISDN Modem. Jeho
pořizovací cena byla stanovena na 9 990 Kč, ovšem již v říjnu roku 2000 klesla
pro uživatele, kteří požadují zřízení linky ISDN přeměnou, na 6 489 Kč.
Samostatná přeměna linky přitom není vázána na pořízení celého balíčku a ISDN
lze pořídit za přijatelných 990 Kč.

Vyplatí se ušetřit peníze a odmítnout nabídku terminálového adaptéru? Na našem
trhu je dnes dostatečné množství koncových ISDN zařízení a uživatel si podle
svých potřeb může vybrat takové zařízení, které mu bude nejlépe vyhovovat.
Tento článek je zaměřen pouze na datové služby a porovnání klasického
analogového modemu s ISDN. Opomíjí proto zajímavosti z oblasti videokonferencí
nebo zkušenosti se speciálními ISDN telefony. Stručné porovnání výhod a nevýhod
různých typů adaptérů a zařízení však může být určitým vodítkem při
rozhodování, zda si ISDN pořídit.

Co je vlastně ISDN?
ISDN je zkratka z Integrated Services Digital Network, tedy Integrované služby
digitální sítě. Jedná se o veřejnou digitální telekomunikační službu pro
telefonii, u níž postupně převládly datové přenosy. Uživatel může v rámci této
služby nejen telefonovat na analogové, mobilní či digitální telefony, ale
zároveň využívat (pokud má odpovídající technické vybavení) i sadu služeb pro
identifikaci volajícího, přesměrování hovoru a další funkce známé z mobilních
nebo digitálních telefonů. EuroISDN2 (nebo také BRI, Basic Rate Interface
konkrétní druh přípojky ISDN, určený zejména pro domácnosti) se skládá ze tří
kanálů. Dvojice B-kanálů je využívána pro přenos dat rychlostí 64 000 bit/s
plně duplexně a synchronně. Protože je tato rychlost zaručena, nemůže dojít k
navázání spojení nižší rychlostí. Každý z B-kanálů je samostatně tarifikován
jako jedno spojení. To znamená, že při připojení rychlostí 64 Kb/s je účtován
jeden kanál stejně jako u provozu běžného modemu. Pokud se uživatel rozhodne
pro připojení 128 Kb/s, je současně aktivován první i druhý kanál a zároveň
jsou účtovány dvě připojení. Pomocný D-kanál se používá pro obsluhu volání po
ISDN a někdy bývá označován jako servisní kanál. Na rozdíl od B-kanálů je
spojen nepřetržitě a není nijak tarifikován. Hlavní rozdíl mezi rozšířenější
telefonní linkou a ISDN je ve způsobu přenosu dat. Běžná telefonní linka je
určena pro přenos analogové informace, zatímco ISDN linka přenáší informace v
podobě digitální. U ISDN tedy odpadají převody z analogové do digitální podoby
a naopak, nedochází ke zkreslením či šumům. Informace proto přijde ve stejné
podobě, v jaké byla odeslána. Zařízení pro datový ISDN provoz jsou přitom
zpravidla vybaveny i protokoly pro spojení s analogovými přístroji. Uživatel se
proto může bezstarostně připojovat i k místům, která ISDN přípojkou vybavena
nejsou.
Pro celkové doplnění je třeba uvést, že Český Telecom nabízí také EuroISDN30
(označovaná jako PRI Primary Rate Interface). Tato přípojka je složena ze
třiceti B-kanálů a jednoho D-kanálu, přičemž složením kanálů
lze dosáhnout rychlosti připojení 1,92 Mb/s. Rozhodování o ISDN
Při rozhodování o zřízení ISDN přípojky jsem byl, jak se později ukázalo,
příliš rychlý. Objednávku jsem totiž podepsal v červenci 2000. Přestože k
instalaci přípojky a externího terminálového adaptéru došlo až 3. října 2000,
cena byla kalkulována podle data objednání a vyšla na již zmíněných 9 990 Kč.
Doručená tisková zpráva o slevě pro ostatní uživatele, kteří se řídili
pravidlem "pospíchej pomalu", mi proto mnoho radosti neudělala. S postupem doby
však musím uznat, že se jednalo o jednu z mála stinných stránek celkového
seznámení s ISDN. Další zprávy jsou spíše pozitivní. V mnoha diskuzích s kolegy
v zaměstnání a známými na Internetu jsem si ověřil, že v současnosti doba od
podání žádosti do zřízení linky zpravidla nepřesáhne 30 dnů. Zvýhodněná nabídka
na pořízení ISDN měla původně platit jen v měsíci říjnu 2000, ale nejprve byla
prodloužena do konce roku a nyní je zřejmé, že trvá i v roce letošním. Pro
zřízení ISDN hovoří i úprava tarifu za používání přípojky, která klesla od 1.
1. 2001 z původních 670 Kč měsíčně na současných 450 Kč. Z uvedených informací
je zřejmé, že současné pořízení ISDN je finančně a časově mnohem výhodnější,
než tomu bylo v polovině loňského roku. Zkušenosti z provozu
Po instalaci terminálového adaptéru DIVA, kterou jsem v rámci celkové
objektivity zcela ponechal na zaměstnancích Telecomu, jsem si mohl poprvé užít
rychlejšího připojení k Internetu. Rozdíl byl patrný na první pohled. Do doby
zřízení ISDN jsem využíval běžnou analogovou linku, na níž jsem v průběhu
předchozích let provozoval či postupně testoval kolem 20 modemů různých
výrobců. Jednalo se o zařízení externí, s připojením přes sériový kabel i usb,
stejně jako o interní hardwarové modemy, softmodemy a win-modemy.
Přestože na ideální lince by modemy byly schopny pracovat rychlostí 56 000 b/s,
v praktickém provozu a testech se rychlost připojení pohybovala mezi 38 000-43
000 b/s. Maximální rychlost odesílání dat z počítače byla samozřejmě omezena na
33 600 b/s. V minulosti jsem měřil také hodnoty downloadu a ty se na uvedených
modemech pohybovaly mezi 3,1-3,3 Kb/s.
Při zkoušení ISDN jsem nejprve přistoupil k připojení jedním B-kanálem, tedy
rychlostí 64 000 b/s pro download i upload. Opakovaně jsem zcela bez problémů
docílil provozní rychlostí 5,5-6,0 Kb/s. Při současném připojení dvěma kanály
(a dvojnásobných poplatcích) se pak rychlost pohybovala na hranici 11 Kb/s
oběma směry. Oproti původnímu připojení je nárůst hodnot značný a ISDN je
jednoznačně rychlejší než standardní modem. Masové rozšíření Internetu kromě
vážné práce přináší i mnoho zábavy, neboť umožňuje také on-line hraní novějších
počítačových her. Je nepochybné, že právě mezi hráči získává ISDN na oblibě,
protože přináší novou kvalitu spojení. Vzhledem k tomu, že u ISDN odpadá
modulace a demodulace signálu, je mnohem rychlejší než modem. U on-line her
velmi záleží na rychlosti odezvy serveru, na němž je hra spuštěna. Velmi
stručně řečeno výhodu má ten účastník hry, který má připojení s nejnižší
odezvou, tzv. pingem. I u nejlepších testovaných modemů jsem v minulosti
nedosáhl pingu pod 145 ms, navíc pravidelně docházelo k výkyvům spojení nad
hranici 200-300 ms. Testované ISDN připojení se v tříměsíčním provozu ukázalo
jako mnohem stabilnější. U dodaného externího terminálového adaptéru DIVA T/A s
připojeným sériovým kabelem se pingy pohybovaly na hranici 80-110 ms. V dalších
testech interních karet jsem pak byl velmi příjemně překvapen, neboť ping klesl
až na hodnoty 40-60 ms. Rychlost uploadu a downloadu byla přitom zcela shodná s
externím adaptérem.
Jaký ISDN adaptér zvolit?
Z předchozích řádků je patrné, že naměřené hodnoty stahování či zasílání dat
jsou u externích i interních zařízení stejné, naopak liší se v rychlosti
odezvy. Další rozdíly můžeme najít v možnostech připojení analogových zařízení,
například původního telefonu, faxového přístroje apod. Výběr uživatele bude
záviset na tom, jakým způsobem chce ISDN připojení využívat.
Pokud se bude jednat o pouhé využívání datových služeb nebo internetovou
telefonii, budou celkové náklady na pořízení nižší. Naopak při současném
využití datových služeb a připojení původních analogových zařízení se budou
zvyšovat. S největším vydáním pak musí počítat uživatel, který hodlá připojit
větší počet PC prostřednictvím ISDN routeru.

ISDN ano nebo ne?
Jako konkurence analogovému modemu jsou ISDN zařízení s rychlejším a
kvalitnějším spojením jednoznačně ve výhodě. Z finančního hlediska je třeba
propočítat předpokládané náklady na roční provoz a rozhodnout, zda se ISDN
uživateli vyplatí. Pořizovací náklady i měsíční paušál jsou v současnosti v
podstatě dvojnásobkem platby za běžný modem a standardní telefonní přípojku.
Tarif za připojení k Internetu je zatím zcela shodný. Při ekonomické rozvaze
proto stačí spočítat návratnost investice v závislosti na celkovém provozu. Při
častém downloadu a uploadu se díky vyšší přenosové rychlosti data dostanou z/do
počítače rychleji, tedy v kratší době a za méně placených impulzů. ISDN je z
hlediska kvality nabízené služby jistě velmi zajímavou alternativou připojení.
Tato skutečnost platí zejména v místech, kde není možnost připojit se jiným
způsobem, například kabelovým modemem nebo mikrovlnným spojením.


Slovníček
BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol) koncové datové ISDN zařízení
automaticky připojuje a odpojuje B-kanály tak, aby výsledná rychlost připojení
odpovídala požadavkům na přenos dat.
PPP (Point to Point Protocol) standard pro přenos skupiny protokolů TCP/IP. V
rámci ISDN lze hovořit o přenosu dat po jednom B-kanálu.
MLPPP (MultiLink Point to Point Protocol) vylepšená verze PPP, při které lze
slučovat jednotlivé B-kanály podle předem stanovených podmínek.
BOD (Bandwidth on Demand) šířka pásma na vyžádání úzce souvisí s MLPPP, neboť
se díky dalšímu nastavení dá určit, v jakém případě bude připojen další B-kanál
a po jakou dobu po ukončení přenosu většího množství dat má zůstat aktivní.
V rámci tarifních poplatků a ekonomického využití linky ISDN je třeba dobře
propočítat právě časy aktivace dalšího kanálu. Vzhledem k tomu, že každý kanál
je tarifikován samostatně, může ve večerních hodinách funkce MLPPP+BOD
podstatně prodražit (opakovaným sestavováním druhého spojení) provoz. Call
Bumping při současném použití dvou B-kanálů tato funkce při odchozím či
příchozím volání automaticky jeden kanál odpojí, aby bylo možné volání
realizovat.
POTS Plain Old Telephone Service označení analogových portů v ISDN zařízeních,
do nichž lze připojovat například klasické telefony či faxy. Pokud je ISDN
zařízení vybaveno POTS porty, má v sobě integrován terminálový adaptér.
CAPI Common ISDN API standard aplikačního programového rozhraní pro přístup na
ISDN zařízení. Volně řečeno se jedná o vrstvu, která umožňuje z počítače učinit
komunikační centrálu pro přenos dat, hlasových služeb či faxu.

DIVA T/A ISDN Modem
Tento externí terminálový adaptér je součástí balíčku Českého Telecomu. Výrobek
společnosti Eicon Technology je zákazníkovi dodán společně se sériovým kabelem,
propojovacím kabelem s konektory RJ45, napájecím adaptérem a kompaktním diskem
s obslužnými programy. V přední části adaptéru je umístěno 10 kontrolních diod,
které signalizují stav napájení, chybu linky, stav sériového portu, B a D
kanálů a připojených analogových zařízení. Na zadní straně adaptéru lze nalézt
sériový 25pinový port, konektor pro připojení ISDN a dvojici konektorů RJ-11
pro analogová zařízení (POTS). Vše doplňuje vstup napájecího adaptéru a
tlačítko reset. Adaptér má samostatné napájení a telefonování nebo faxování z
analogových přístrojů je proto zcela nezávislé na stavu počítače. K přenosu dat
je samozřejmě třeba počítač zapnout. Nastavení vlastností pro přenos dat
probíhá prostřednictvím dodaného obslužného programu, kterým lze volit rychlost
spojení. Podporovány jsou funkce Call Bumping, PPP, MLPPP včetně BOD.
Jednotlivá nastavení lze měnit pouze v době, kdy není navázáno spojení.
Značnou výhodou tohoto externího terminálového adaptéru je podpora hardwarové
komprese přenášených dat. Pokud uživatel stahuje nekomprimované soubory,
například texty či bitmapové soubory, je rychlost downloadu často nad hranicí
10 Kb/s při spojení jedním B-kanálem.
U komprimovaných souborů (mezi které samozřejmě patří i archivní soubory arj,
zip, rar apod.), samozřejmě kompresi nijak nevyužije. Nevýhodou je naopak
absence jakéhokoliv softwaru k telefonování či faxování. Pořizovací cena
produktu je 5 499 Kč včetně DPH a garance je na ně poskytována v délce pěti let.

ASUSCOM P-IN100-ST-D
Druhá karta ASUSCOM je předchozímu produktu velmi podobná, avšak není vybavena
přípojkou pro analogové zařízení. Díky stejnému dodávanému softwaru splňuje
všechny funkce pro připojení ISDN, avšak absence POTS portu naznačuje, že žádné
analogové zařízení nelze připojit. Pokud je počítač kromě zvukové karty a
reproduktorů vybaven i mikrofonem, je možné pro přenos hlasu využít IP
telefonii. Avšak nezvyklý uživatel bude zejména při prvních voláních zmaten
určitou časovou prodlevou při vlastním hovoru. Společnost Joyce ČR na produkt
poskytuje záruku 24 měsíců. V nabídce ISDN zařízení patří tento výrobek k
nejlevnějším, neboť je nabízen za 3 623 Kč včetně DPH.

ASUSCOM P-IN100-ST-DV
Levnějším řešením pro mnohé uživatele může být pasivní PCI karta ASUSCOM
P-IN100ST-DV z nabídky společnosti Joyce ČR. Tato karta je kromě přípojky pro
ISDN vybavena i jedním portem pro analogové zařízení. V praxi to znamená, že
můžete připojit svůj starší telefon přímo do konektoru karty, nainstalované v
počítači. Ovšem je tu jeden problém. Provoz telefonu je u tohoto řešení přímo
vázán na zapnutí počítače. Karta ASUSCOM P-IN100-ST-DV podporuje funkce PPP,
MLPPP, MLPPP+BOD, samostatně lze nastavit dobu sestavení spojení druhým
B-kanálem a dobu, po jakou má být aktivní.
Díky podpoře CAPI a dodávanému programu RVS.COM je možné produkt využít pro
běžnou i internetovou telefonii, přenos souborů, faxování ve standartu G3 a G4
i jako telefonní záznamník.
Podporovány jsou operační systémy Windows 95,98 i NT. Oproti externím adaptérům
s připojením prostřednictvím sériového portu nabízí rychlejší odezvu serverů,
bohužel však nepodporuje kompresi přenášených dat.
Signalizace činnosti je zajištěna ikonou v liště na pracovní ploše Windows a
zobrazuje stav jednotlivých kanálů. Na výrobek je poskytována záruka 2 roky,
pořizovací cena byla stanovena na 4 868 Kč včetně DPH.

ASUSCOM ISDN Router INET-800
Poslední produkt z dnešní nabídky je určen pro připojení skupiny počítačů k
síti ISDN. Toto výkonné zařízení je vybaveno síťovým konektorem a ISDN
přípojkou a pracuje současně jako DHCP server s adresací až pro 253 klientů i
jako Firewall. Přehled o provozu zajišťuje 9 kontrolních diod na přední straně
výrobku. Zapojit jej lze do sítě s počítači PC, UNIX a Macintosh, neboť
spolupracuje se systémy Windows 3.11/95/98/NT/2000, Mac, OS/2, UNIX a Netware.
K nastavení vlastností zařízení lze využít libovolný browser a dodávané
programové vybavení pod Windows. Po zapojení do počítačové sítě je ISDN
přístupný pro všechny stanice v této síti, díky podpoře PPP i MLPPP včetně BOD
přitom lze využívat připojení 64 i 128 Kbit/s. Na základě požadavku kterékoliv
stanice v síti je navázáno spojení a po skončení přenosu dat dojde k jeho
automatickému ukončení. I zde je možné nastavit dobu aktivizace druhého
B-kanálu a čas, po který zůstává aktivní. Stejně jako ostatní produkty ASUSCOM
je i tento výrobek dodáván se softwarem RVS.COM. Při testech nás překvapil
velmi nízký ping 40-50 ms, dosahovaný ze všech současně připojených pracovních
stanic. Rychlost stahování u jednotlivých uživatelů samozřejmě kolísá podle
toho, kolik jich je současně připojených. Prodejní cena tohoto produktu byla
stanovena na 14 628 Kč včetně DPH.
1 0096 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.