IT Asset Management

Správa prostředků IT systémů se v současných firmách stává natolik komplikovanou, že roste potřeba používat spec...


Správa prostředků IT systémů se v současných firmách stává natolik
komplikovanou, že roste potřeba používat specializované nástroje, jež umožňují
správu všech komponent, které daný IS/IT systém obsahuje. Čím rozsáhlejší je
využívaná infrastruktura, tím je pravděpodobnější, že bude třeba nasadit
některé z nástrojů pro správu zdrojů. V průběhu celé životnosti je pak dobré
vést o jednotlivých prostředcích další doplňující záznamy, které vám umožní s
nabytými informacemi dále pracovat.
Pokud se budete rozhodovat pro systém správy IT prostředků, vždy vycházejte z
odpovědí na základní otázky zdali vám takový systém usnadní práci, jestli
vybrané řešení pokryje hlavní problémy, zdali jsou poskytované výstupy
dostatečné přehledné a komfortní a jestli lze generovaná data integrovat s
dalšími systémy v síti. Odpověď na tyto otázky nemusí být automaticky kladná.
Hlavními problémy, které budete chtít pomocí systému Asset Managementu řešit,
může být například množství nelegálního softwaru na koncových stanicích,
přehled o instalovaných verzích nakoupeného komerčního softwaru nebo čas
strávený administrátory při instalaci nových programů na pracovní stanice.
Pamatujte také na to, že vyšší management potřebuje pro rozhodování
generalizované informace. Pracovníci IT oddělení zodpovědní za pořizování
těchto informací pak mají dvě možnosti: buď budou připravovat výstupy sami,
nebo se spolehnou na funkcionalitu používaného systému. Produkt, který se
chystáte nasadit, by rovněž měl působit jako integrační prvek, neměl by
zbytečně vnášet cizí prvky. V neposlední řadě je třeba zvážit cenu pořízení
všechny investice do IT se posuzují velmi přísně a Asset Management systém není
výjimkou. Cenu vždy poměřujte i s množstvím práce, která po nasazení systému
odpadne a kterou lze také považovat za úsporu. U vedení firmy je rovněž možné
argumentovat množstvím ušetřeného času, které lze investovat do rozvoje IS/IT,
nebo snížením počtu pracovníků v IT oddělení.
Potřeby a očekávání
Nasazení každého prostředku do IT prostředí firmy s sebou vždy kromě nákladů na
pořízení (software nebo hardware) nese také náklady na jeho správu a řízení. V
tomto ohledu se Asset Management systém může stát jednak součástí, která tyto
úlohy usnadňuje z hlediska řízení ostatních komponent informačního systému, ale
také se stává jedním z nich. Vlastní nasazení systému by proto mělo vycházet z
reálné potřeby zjednodušení a zpřehlednění toku informací o používaných
prostředích a mělo by být doprovázeno realistickým očekáváním přínosů.
Přístupem, který se v delším horizontu nemůže vyplatit, je spoléhání se na
Asset Management systém jako na "deus ex machina", který vnese do celé věci
pořádek už svou samotnou existencí. Není to bohužel pravda. Již před nasazením
takového systému by mělo dojít k alespoň základnímu procesnímu auditu, ze
kterého by mělo být zřejmé, jaké komponenty firemního informačního systému se
budou sledovat (pouze software, pouze hardware, jen některé typy hardwaru atd.)
a do jaké hloubky (od základní pořízení/vyřazení až po počet barevně
vytištěných stran na jednotlivých tiskárnách pro jednotlivé uživatele).
Vznikne základní sada informací, které by bylo dobré sledovat a získávat. Tato
sada je pak nejlepším pomocníkem při výběru Asset Management systému čím více z
těchto informací základní sady umí daný systém doplnit automaticky, tím lépe.
Katalogizace softwaru
I když se může zdát, že sledování a správa softwaru je jednodušší než třeba
správa desktopových počítačů, které podléhají různým upgradům, skutečnost je
trochu odlišná. Problém totiž vzniká tím, že různé podverze a oddělené buildy
komplikovaných softwarových produktů (například kancelářského balíku), bývají
rozpoznávané jako různý software. Ověřte si proto vždy, jakým způsobem
rozpoznává Asset Management systém různé podverze a jestli je dokáže slučovat
pod jednotný objekt.
Mechanismus vlastního rozpoznávání některých systémů obsahuje řadu testů, které
mu umožní rozlišit jednotlivé buildy softwarových aplikací. Naproti tomu jiné
produkty používají jednoduché testování na přítomnost nebo verzi jednoho
souboru. V takovém případě jsou schopny rozpoznat jednotlivé produkty pouze v
případě, že se jméno, velikost nebo verze jejich hlavního spustitelného souboru
liší. V případě jednotlivých verzí rozsáhlých programových komponent s
instalovanými servisními balíčky to nemusí být nutně pravidlem. Tato nepřesnost
se může projevit i při nainstalování několika různých konfigurací jednoho
programu.
Dalším důležitým faktorem je množství rozpoznaných softwarových produktů, v
podstatě tedy velikost vzorkové databáze. Dobrá hodnota se pohybuje kolem cca
30 000 různých programových komponent, výhodou je samozřejmě i možnost
automatického updatu databáze. Pro přehlednost je také důležitá kategorizace,
tedy seskupení jednotlivých produktů tak, aby bylo patrné, jaké bylo původní
určení programu. Důležité audity
Firmy v mnoha případech nasazují softwarové produkty pro Asset Management také
kvůli auditům licenční politiky, a je proto nanejvýš vhodné rozlišovat mezi
tituly, které ovlivňují nebo neovlivňují povinnost firmy dokazovat způsob
nabytí jednotlivého softwaru.
Četnost využití softwaru
Pro rozhodování o nákupu softwaru a jeho dalším využití je dobré mít informaci
nejen o tom, jaký software je v rámci organizace využíván, ale i o tom jak
často a jak intenzivně. Ideální je mít k dispozici celkovou statistiku o
využití softwaru jednotlivými uživateli, která kromě času spuštění a ukončení
aplikace měří také čas vlastní aktivity v aplikaci. Administrátor tak může
dostat poměrně obsáhlý přehled o využívání dané aplikace konkrétním uživatelem,
v kombinaci s informacemi o množství licencí v organizaci, je možné obratem
obdržet komplexní report o licenčním pokrytí danými technologiemi.
Sledování hardwaru
Různé systémy řeší také otázku, kdy se ze sady komponent stává celý počítač a
pomocí jakého nezaměnitelného klíče jej lze v organizaci identifikovat. Je
používán buď systém sledování jednotlivých základních desek, nebo kombinace
různých charakteristik. Důležité je, aby v případě upgradů pamětí a jiných
základních operací nepřibývaly v celkovém přehledu o organizaci nové pracovní
stanice, ale aby docházelo k zachování původního objektu se všemi předchozími
statistikami.
Jednotliví agenti totiž mohou, podobně jako v případě softwaru, sbírat
informace o využití počítače jako takového, o četnosti a délce jeho použití. V
kombinaci s ostatními typy dat se mohou objevit zajímavé výsledky (závislost
četnosti použití počítače na jeho konfiguraci apod.).
Sledovat je možné i ostatní komponenty, které tvoří hardwarovou část
informačního systému ve firmě. Nejdůležitějšími komponentami jsou v tomto
ohledu tiskárny (náklady na tisk představují důležitou položku v řízení sítě) a
přenosná zařízení (protože ta se mohou stát potenciálním zdrojem nákazy zvenčí
i prostředkem zcizení dat z organizace).
Kombinované informace
Mnoho informací je k ničemu bez jednoduchého a přístupného rozhraní, které je
umožní používat. Čím standardnější bude cesta jak se k informacím dostat, tím
lépe. Snažte se vyvarovat systémů s mocnými klienty, které je třeba instalovat
na počítače IT manažerů a správců, kteří mají mít k informacím přístup. Ideální
je možnost ovládání přes webové rozhraní. Důležitý je ale i export do externích
formátů tabulkové kalkulátory jsou pak schopné dodávat další logiku
(kontingenční tabulky apod.).
Po nasazení se Asset Management stává mocným nástrojem v rukou každého IT
manažera. Zejména sofistikované dotazy do systému typu "Kteří uživatelé pracují
více než polovinu pracovní doby s aplikací AutoCAD na počítači s méně než 256
MB paměti a procesorem pomalejším než 1,8 GHz?" společně s koláčovými grafy se
stávají nedocenitelnou pomůckou při zdůvodňování investic do firemního IT.
Autor je zaměstnancem společnosti Novell.
(pal) 6 0948

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.