IT projekt roku 2004: Úroveň letošních projektů byla lepší

V pořadí již druhý ročník soutěže IT projekt roku (letos pod názvem IT projekt roku 2004), kterou pořádá Česká a...


V pořadí již druhý ročník soutěže IT projekt roku (letos pod názvem IT projekt
roku 2004), kterou pořádá Česká asociace manažerů úseků informačních
technologií CACIO spolu s veletrhem Invex a dalšími spolupořádajícími
organizacemi (Společnost pro projektové řízení, Cz.nic a Česká společnost pro
systémovou integraci), zná již své vítěze.

V současné době se informatika jako taková prolíná s většinou aktivit jak
podniků, institucí a firem, tak i občanů. K tomu, aby zavádění IT nepřinášelo
jen starosti, ale naopak maximální možný efekt, se snaží zčásti přispívat svým
dílem i výše uvedená soutěž. Letošní ročník IT projektu roku byl tradičně
vyhlášen v rámci loňského veletrhu Invex pod záštitou Vladimíra Mlynáře. Do
soutěže se přihlásilo celkem 31 projektů, z nichž 15členná odborná komise v
jednoznačné shodě všech svých členů vybrala tři vítězné produkty.

Rok od roku lepší projekty
Odborná hodnotitelská komise pod vedením prof. Ing. Zdeňka Molnára, CSc., z
pražské ČVUT společně s představiteli oceněných projektů z minulého roku (Česká
pošta, Tonak a Plzeňská distribuce tepla) v prvním kole hodnotila projekty
podle předem dohodnutého bodového systému, a to v šesti hlediscích (čím je
projekt zajímavý a originální, charakteristika uživatelů, funkčnost,
technologické, respektive systémové řešení, očekávaná či již dosažená
efektivnost, jak byl projekt řízen, jaká je přenositelnost výsledků projektu a
jeho společenská prospěšnost). Ukázalo se, že hodnocení projektů v tomto kole
bylo velmi vyrovnané (80 % možných bodů získal první umístěný projekt, 68 %
desátý umístěný a 46 % možných bodů poslední umístěný projekt). Podle předsedy
Zdeňka Molnára je však skutečnost trochu jiná. "Hodnocení projektů v 1. kole
bylo prováděno na základě vyplněné přihlášky a ne všem přihlašovatelům se
podařilo v ní dostatečně jasně a přesvědčivě ,sdělit komisi, v čem je jejich
projekt originální, technologicky zajímavý a v čem přináší reálnou hodnotu
uživatelům. Proto také byly rozdíly v celkovém bodovém hodnocení mezi projekty
v prvním kole tak malé." A dodává: "Naproti tomu při prezentacích osmi
finalistů, kdy přihlašovatelé měli větší možnost přiblížit projekt komisi, se
ale jednoznačně a jasně ukázalo, že každý z těchto osmi projektů měl velmi
vysokou úroveň." V tomto poznatku se shodují i ostatní členové komise. "Ve
srovnání s prvním ročníkem byla úroveň projektů rozhodně lepší. Zřejmě je
soutěž již známější mezi odbornou veřejností a společnosti zpracovaly přihlášky
profesionálněji," poznamenal Jaroslav Straka z Českých radiokomunikací (ČRa).

Výsledky soutěže
Po otevřené diskusi hodnotící komise soutěže vybrala k ocenění tři projekty,
které se podle ní lišily od ostatních přihlášených projektů především
efektivností, nízkými zaváděcími náklady a přínosy pro uživatele. "Zajímavé
bylo, že komise tyto projekty vybrala drtivou převahou hlasů a dala jim
přednost před projekty rozsáhlými (tedy i investičně náročnými) a technologicky
velmi zajímavými," uvedla Iva Steinerová, ředitelka pro strategii a plánování
IS Českého Telecomu. Všechny tři vítězné projekty pak pokrývají širokou paletu
aplikací (uživatelů), a to od výrobního podniku přes nemocnici až po orgán
veřejné správy. Za vysokou užitnou hodnotu pro pacienty, progresivní způsob
provozování s minimálními náklady a snadnou přenositelnost na jiné nemocnice
zvítězil projekt s názvem Archivační a dokumentační systém Marie PACS, jehož
přihlašovatelem byla Nemocnice Břeclav a dodavatelem řešení společnost OR-CZ
coby systémový integrátor. Celý systém, jenž je napojený na všechny digitální
zdroje obrazových dat v nemocnici a je využíván jako služba, byl vyvinut v
prostředí open source a internetových technologií. Jeho uživateli jsou lékaři s
definovanými právy přístupu. Odbornou porotu dále zaujal projekt Implementace
pokročilého plánování a rozvrhování, a to především inovativními postupy
(systém Advanced Planning and Scheduling, APS) s velmi výraznými ekonomickými
efekty, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Tvůrcem projektu
je společnost Gemma Systems, která jej implementovala ve firmě Buzuluk Komárov.
Poslední diplom IT projekt roku 2004 si za projekt a vlastní řešení pod názvem
Nahlížení do katastru nemovitostí (NDKN) odnesl Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Komise jej ocenila za příkladné řešení přístupu státní správy k
potřebám občanů, za výrazný celospolečenský efekt a za efektivní zhodnocení
dosavadních investic do IT. Jedná se o aplikaci, která poskytuje uživatelům
pomocí internetu přístup k vybraným údajům o parcelách a budovách, vedených v
katastru nemovitostí, a umožňuje sledovat průběh vyřizování správních řízení na
všech katastrálních pracovištích resortu ČÚZK.

Soutěž mění pohled na IT
Na veletrzích, výstavách či v časopiseckých anketách se objevují různá
hodnocení a žebříčky úspěšnosti. Mezi tím však chybí veřejná, veřejností
sledovaná a médii prezentovaná aktivita (soutěž) s transparentními pravidly,
která se orientuje výhradně na uživatele výsledků aplikace informatiky. A právě
o mediální prezentaci vyhledávání, objektivního posuzování a odborného
oceňování nejlepších výsledků zavedených projektů informačních a komunikačních
technologií do užívání usiluje IT projekt roku. "Soutěž spojená s publikováním
informací o vítězných projektech může přispět k opakovanému nasazení takovýchto
efektivních řešení, případně k inspiraci státní správy, jak zvýšit spokojenost
občanů s jejími službami," domnívá se členka hodnotící komise Iva Steinerová z
Českého Telecomu. Jaroslav Straka z ČRa ji pak doplňuje slovy, že soutěž a
hlavně její propagace by v konečném důsledku mohla pomoci "zlidštit" IT v očích
širší veřejnosti a zprostředkovat jí zajímavé informace o dění v oblasti IT.
Velkým přínosem této soutěže pro tuzemský trh je v neposlední řadě podle Zdeňka
Molnára také posílení konkurenceschopnosti. A nejen to. "Vrcholový management
si ještě více uvědomí význam a hodnotu IT pro jeho organizaci i pro její
konkurenceschopnost a bude rozvoj IT jistě dále podporovat." Svou myšlenku pak
uzavírá slovy: "Pokud jde o dodavatele, tak ti v rámci příslušné publicity
soutěže také posílí svou konkurenceschopnost na trhu, což by mělo vést k další
diferenciaci trhu na ty úspěšné a ty ostatní."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.