IT veletrhy a výstavy v ČR

Více než čtvrtina z dotazovaných tvrdí, že na veletrzích získává informace významné pro nákup IT. Je to méně ne...


Více než čtvrtina z dotazovaných tvrdí, že na veletrzích získává informace
významné pro nákup IT. Je to méně než polovina ve srovnání s rokem 1996.

Předmětem zájmu dnešního příspěvku bylo využívání jednotlivých informačních
pramenů kompetentními pracovníky v jednotlivých organizacích. Jednalo se přitom
o takové informační prameny, jež slouží jako zdroj informací při nákupním,
resp. investičním rozhodování.
Vzhledem k tomu, že při výzkumu problematiky využívání informačních pramenů
spolupracuje společnost Markent s vydavatelstvím IDG již od roku 1996, bylo
možné připravit rovněž časové řady, které dokumentují vývoj v posledních devíti
letech.

Jaká je situace
V kontextu jednotlivých informačních pramenů, jakými jsou například odborné
časopisy, internet, ale i kolegové, byla zvláštní pozornost věnována veletrhům
a výstavám. Z uvedené časové perspektivy je zřejmé, že podíl IT manažerů, kteří
navštěvují veletrhy s cílem získání informací pro výběr dodavatele či pro
získání relevantních podkladů pro výběr partnera v oblasti ICT, od počátku
sledovaného období klesá. V současné době uvádí více než jedna čtvrtina z
dotazovaných (28 %), že na veletrzích tento typ informací získává, což je
přibližně dvakrát méně, než na počátku sledovaného období v roce 1996. Tehdy
jejich podíl činil 63 %. Prezentovaný údaj nelze interpretovat jako nižší zájem
o veletrhy, ani z něj nelze dovodit změny v návštěvnosti veletrhů obecně, zcela
jednoznačně však poukazuje na slábnoucí význam veletrhu coby informačního
pramene, který má své místo v rozhodovacích procesech jednotlivých organizací
koncového trhu.
Dokumentovaný kontinuální pokles je dán několika faktory, z nichž těmi
nejvýznamnějšími jsou zrychlující se tempo uvádění novinek (kdy výrobci nemohou
s uvedením nového výrobku na trh čekat několik měsíců) a změněná struktura
nabídky ICT trhu, který se přesouvá od nabídky hardwaru směrem ke službám.
Již zmíněný neslábnoucí zájem o veletrhy či výstavy v oblasti ICT dokumentuje
zjištění, které vypovídá o počtu navštívených veletrhů či výstav v průběhu
roku. Z meziročního srovnání je zřejmé, že průměrný počet navštívených veletrhů
vzrostl. Z detailní analýzy založené na porovnání respondentů podle funkce
vykonávané v rámci IT oddělení jednotlivých organizací vyplývá, že vyšší
frekvence návštěv na veletrzích či výstavách je patrná mezi všemi sledovanými
typy IT profesionálů.
Nejvyšší průměrná účast je zřejmá mezi nejvýše postavenými pracovníky IT
oddělení (tedy mezi CIO a řediteli IT/IS). Pracovníci v těchto pozicích se
účastní v průměru dvou výstav či veletrhů za rok. Pracovníci v ostatních
pozicích (vedoucí IT/IS, IT manažeři, správci sítí) se účastní jedné až dvou
akcí tohoto typu (průměr v jejich případě činí 1,5) za rok.

Zájem o zahraničí
Spolu se zvyšující se průměrnou účastí IT profesionálů na veletrzích a
výstavách souvisí také zvyšující se účast na veletrzích či výstavách pořádaných
v zahraničí. Tento trend je možné dokumentovat například na návštěvě německého
veletrhu CeBIT v roce 2004 se jej účastnilo v roli návštěvníků šest procent z
dotázaných, zatímco v roce 2005 se podíl respondentů, kteří tento veletrh
navštívili, zvýšil na 21 %.O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.