Jak koupit mobil a neprohloupit

Porovnání tarifů mobilních operátorů Po delší době se vracíme ke kvantitativní stránce nabídky našich mobilních ...


Porovnání tarifů mobilních operátorů
Po delší době se vracíme ke kvantitativní stránce nabídky našich mobilních
operátorů. Bohužel, od našeho posledního srovnání nejenže vstoupil na trh nový
operátor, ale také se značně pozměnila nabídka operátorů starších. Důsledkem
toho je, že různé posuny časových pásem a různé odlišnosti v tarifikaci (např.
délka tarifikačního impulzu) u jednotlivých operátorů značně znepřehledňují
analýzu pomocí klasických kvantitativních metod. Proto nezbývá, než se omezit
na verbální popis s charakteristikou nabídky jednotlivých operátorů.
Na trh se podíváme perspektivou tří majoritních segmentů zákazníků: Podnikových
zákazníků (kteří vlastní řádově desítky telefonů), střední třídy (kteří vlastní
jeden nebo více telefonů s běžným "paušálem") a segmentu předplacených
zákazníků.
Český Mobil se při konstrukci své cenové nabídky zaměřil především na
jednoduchou pochopitelnost a přehlednost. Jednotná cena za hovory do všech sítí
a po celý den ale přináší i nevýhody, např. při volání do vlastní sítě večer,
kdy konkurenční operátoři nabízejí sazbu nižší. Jelikož oba ostatní operátoři
zvýhodňují volání do vlastní sítě, motivují tím své zákazníky, aby svým známým
doporučovali stejnou síť. To u Oskara zatím funguje jen u předplacených Oskaret.
Základním mottem cenové politiky EuroTelu je "vezmeme něco předraženého,
přimícháme k tomu něco velmi levného a vznikne z toho cena pro zákazníka
přijatelná". EuroTel si totiž dovede dobře spočítat, že zákazníci budou chtě
nechtě používat nejen to "levné", ale čas od času i to "předražené". Příkladem
může být "Jarní nabídka EuroTelu", kdy EuroTel nabízel volání zdarma o
víkendech, ale na druhou stranu ceny za volání do sítě Oskar byly oproti
konkurentům dvojnásobné. EuroTel si také značně zakládá na cenové stabilitě než
aby snížil cenu za služby, raději nechá službu s původními cenami a uvede
službu novou. Příkladem může být ponechání tarifu Start a uvedení tarifu Relax.
I kdybychom vzali v úvahu pouze tarify EuroTelu, nedovedu si prakticky
představit zákazníka, pro kterého by byl Start optimálním tarifem.
RadioMobil razil zpočátku politiku nákladově kalkulovaných cen tedy výše sazeb
byla ovlivněna náklady, které měl RadioMobil na poskytnutí služby. Postupem
času byl ale konkurencí donucen tyto principy trochu pokřivit a přistoupit na
"křížové financování" jako EuroTel avšak v menší míře. RadioMobil je také
"cenově pružný" a neváhá měnit ceny, když konkurence přijde s výhodnější
nabídkou.
Podnikoví zákazníci
Segment podnikových zákazníků je bezpochyby nejlukrativnějším segmentem na
trhu, který je sice početně zastoupen poměrně málo, ale přináší operátorům
nejvyšší příjmy. Český Mobil zatím není schopný tento segment zákazníků
uspokojit zejména kvalitou svých služeb, ale i tím, že tento tržní segment
zcela obsadily EuroTel s RadioMobilem.
Zároveň je nabídka operátorů pro tento segment nejobtížněji analyzovatelná,
neboť tarify jsou často stanovovány individuálně podle nároků zákazníka a
možností operátora. Výše minutových sazeb je sice o poznání nižší než u
zákazníků ze střední třídy, ale tyto sazby nejsou tím jediným lákadlem, kterým
si operátoři své zákazníky z tohoto segmentu hýčkají. Jsou to především různé
nadstandardní služby, které často nejsou pro normální zákazníky vůbec k
dispozici kvalitnější (o dost kvalitnější) infolinkou, podrobnými účty v
elektronické podobě, vlastním očíslovacím plánem, přímým připojením pobočkové
ústředny k mobilní síti apod.
Pokud budete patřit do skupiny podnikových zákazníků, operátor vám nejdříve
nabídne zvláštní tarify označené jako tarify pro privátní síť. Tyto tarify
zejména zvýhodňují volání uvnitř vlastní firmy (obecně definované jako skupiny
telefonů). Jak již bylo zmíněno výše, u ještě větších podniků jsou tarify
dojednány individuálně záleží na vyjednávací síle (a potřebách) jednotlivých
zákazníků. Zvláštní ceny můžete získat také na nákup vlastních telefonů a
aktivaci SIM karet.
Přesto i zde ale obecně platí, že RadioMobil častěji nabízí nižší ceny. Pokud
jste tedy v pozici takovéhoto zákazníka a uvažujete o změně operátora, buďte
při vyjednávání s operátorem dostatečně sebevědomí. Operátoři o takovéto
zákazníky stojí a budou se vám snažit vyjít vstříc pochopitelně v rozumných
mezích. Rozdíl u obou operátorů také je, od jaké hranice vás budou za
takovéhoto významného zákazníka považovat. Tato hranice se také stále snižuje.
U RadioMobilu je touto hranicí desítka telefonů, u EuroTelu padesátka.
Střední třída
Je zajímavé, že ve střední třídě dochází k největším rozdílům v nabídce
jednotlivých operátorů.
Tarify EuroTelu vyjdou zákazníky poměrně draho. O nižších tarifech snad nemá
smyslu ani uvažovat sítě Paegas a Oskar vás nutně musejí vyjít levněji. Je
ostatně až neuvěřitelné, že EuroTel dnes nabízí tarif s paušálním poplatkem,
ale bez jediné minuty zdarma. Ve svých základních tarifech (vyjma Relaxu)
EuroTel ani nezvýhodňuje volání do vlastní sítě. Pro zvýhodnění tohoto volání
je potřeba dokoupit službu Týden.
Relativně výhodné sazby ale nabízí EuroTel pro volání o víkendech. S dokoupenou
službou Víkend nebo Týden je možné volat o víkendu v rámci sítě EuroTel za 1 Kč
za minutu (podobnou sazbu u jiného operátora nenajdete) a za 2,60 Kč do pevné
sítě a do Paegasu. EuroTel si také uvědomuje, že jeho síť má mimo špičku
dostatek volné přenosové kapacity, takže se snaží (a bude v tom jistě
pokračovat) nabídnout tuto volnou kapacitu často i výhodněji, než ostatní dva
operátoři.
Samostatnou kapitolou je potom volání ze sítě EuroTelu do sítě Českého Mobilu.
Účtované částky od 9,60 Kč až po 15,50 (a to i u nejvyšších tarifů o víkendech)
jsou výsměchem do řad vlastních zákazníků. Je ale "překvapivé", že těmito
"výhodnými" tarify se EuroTel nechlubí ve svých standardních cenících
hovorného. Zmínku o těchto cenách najdete podstatně menším písmem až o několik
stránek dál v "Ceníku základních a volitelných služeb". O dost dražší jsou také
v síti EuroTelu zahraniční hovory (pozor, ceny uvedené v ceníku jsou příplatkem
k sazbě do pevné sítě).
Je však možné, že z pohledu EuroTelu jde o chladnou kalkulaci. Touto politikou
se snaží vyhnout přílivu cenově citlivých zákazníků, kteří se snaží telefonovat
za co nejméně. Tito zákazníci také přinášejí časté problémy s neplacením
faktur, s neoprávněnými reklamacemi apod.
Zdá se tedy, že cenově citliví zákazníci z tohoto segmentu, budou předmětem
boje mezi RadioMobilem a Českým Mobilem. Nabídka Českého Mobilu pro tento
segment je opravdu výhodná. Jelikož Český Mobil nediferencuje mezi jednotlivými
národními destinacemi a časovými pásmy, oproti RadioMobilu je výhodnější
zejména pro volání do pevné sítě. Naopak minutové sazby za volání do mobilních
sítí jsou vesměs nižší u RadioMobilu.
Velmi kontroverzní je u Českého Mobilu účtování po sekundách. Jak známo,
zádrhel je v tom, že první minuta je účtována vždy vcelku. Pokud tedy většina
vašich hovorů je ve stylu "Ahoj, zavolej mi zpátky," bude pro vás účtování
Českého Mobilu značně nevýhodné.
Cenové polštáře
V počátcích systému GSM u nás (tedy v roce 1996), když RadioMobil výrazně
stlačil ceny hovorného i telefonů, oba operátoři (a opět zejména RadioMobil)
začali hledat "cenové polštáře", které pomohou zvýšit příliv peněz, ale které
nebudou tolik viditelné. Vznikly tak poměrně vysoké poplatky za změnu majitele
SIM karty, za přechod na jiný tarif, za neuvedení v telefonním seznamu, za
nedotovanou aktivaci apod. Všechny podobné služby jsou pro operátora v podstatě
jen zapsáním do databáze, ale účtuje si za ně částky od několika stokorun až do
několika tisícikorun. Naivně jsem očekával, že třetí operátor s podobnými
poplatky skoncuje. Vyjma poplatků za nedotované aktivace se tak nestalo.
Značný rozdíl je také v aktivačních poplatcích v případě zakoupení nedotovaného
telefonu. Český Mobil poskytuje aktivaci zdarma, avšak požaduje složení zálohy
na vnitrostátní hovory. RadioMobil si za ni účtuje 1 574 Kč a EuroTel dokonce 2
625. Nad částkou v síti EuroTel se pozastavuje zdravý rozum, neboť zákazník si
může koupit předplacenou Go kartu za 1 995 Kč (s kreditem 1 000 Kč), tuto kartu
si nechat za 995 Kč převést na běžný tarif a následně si od EuroTelu nechat
proplatit nepoužitý kredit. Touto cestou získá zcela regulérní aktivaci za 1
990 Kč, čímž 635 Kč ušetří. Podobný manévr je možné udělat i u Twist karty, ale
tam ušetříte pouze asi 75 Kč.
Předplacený trh
EuroTel se honosí tím, že nabízí pro předplacenou kartu dva tarify. RadioMobil
sice nabízí jen jeden, ten je ale stejný nebo výhodnější než průnik obou tarifů
EuroTelu. Jedinou odchylkou je volání do sítě EuroTelu mimo špičku (u tarifu Go
Quatro), kterému je těžké ze strany RadioMobilu konkurovat. Přesto se ukazuje,
že masivní marketing vítězí nad prostou aritmetikou (a často i zdravým rozumem)
a prodej Go karet drží krok s Twistem od RadioMobilu.
Nemohu se zbavit dojmu, že Oskarova nabídka pro předplacený trh není to pravé
ořechové. Výhodné jsou sazby za volání ve špičce. Ceny za volání jsou u Oskarty
stejné ve špičce i mimo špičku, ale ostatní operátoři volání mimo špičku
zvýhodňují. Výhodou Oskarty je ale v současnosti nadstandardní nabídka
doplňkových služeb výpis hovorů na Internetu, nezobrazení čísla na volané
stanici (CLIR), konferenční hovory apod.
Shrnutí
Na závěr se tedy pokusíme formulovat určitá doporučení, pro malé (předplacené)
a střední zákazníky, ohledně vhodnosti sítě.
EuroTel se vám vyplatí především v okamžiku, kdy voláte zejména na jiné
telefony EuroTel. Taktéž se vám může tato síť vyplatit, když hodláte dlouhodobě
zneužívat některé z "levných lákadel" například hodláte strávit mnoho hodin o
víkendech telefonováním zdarma (tato konkrétní nabídka však již neplatí).
Síť Paegas se vám vyplatí v případě, že hodláte volat hlavně do sítí Paegasu a
EuroTelu a pevné sítě mimo špičku. Nicméně na hovorech do pevné sítě ve špičce
ani do sítě Oskar nebudete příliš tratit.
Oskarova síť je vhodná především pro hovory do pevné sítě ve špičce. Ušetřit
také můžete, pokud budete ve velké míře volat zároveň do sítě EuroTelu i
Paegasu (a opět zejména ve špičce). Pokud hodláte volat zejména do sítě Oskar,
je pro vás jednoznačně nejlepším tarifem Oskarta.
V tabulkách, které jsou součástí tohoto textu, můžete vidět ceník hovorného pro
dva póly současné nabídky předplacené karty a nejvyšší tarif každého z
operátorů (u něj uvádíme cenu bez DPH 5 %, protože předpokládáme využití
především v podnikatelské sféře).
0 1736 / pen
Quatro Go tarifŠpička Mimo špičku (16:00-7:00 hod.
(7:00-16:00 hod.) + víkend a státní svátky)
EuroTel6,902,90
RadioMobil9,907,90
Oskar9,909,90
Pevná síť9,907,90
Juice datové služby3,301,00
Hlasová schránka2,502,50
Original Go tarifŠpička Mimo špič. (19:00-7:00 hod.,
(7:00-19:00 hod.)víkendy/státní svátky)
EuroTel5,505,50
RadioMobil5,505,50
Oskar15,5015,50
Pevná síť15,505,50
Juice datové služby3,301,00
Hlasová schránka2,502,50
TwistŠpičkaMimo špičkuVečerní hodiny
(8:00-15:30 hod.)(15:30-19:00 hod.)(19:00-8:00 hod.,
víkendy/státní svátky)
Paegas5,005,002,80
Hlasová schránka2,002,002,00
Pevná síť9,907,905,00
EuroTel5,805,805,80
Oskar6,806,806,80
Paegas WAP*2,802,802,80
Hovory v síti Oskar (za minutu)3,15 Kč
Ostatní hovory v rámci ČR (za minutu)6,30 Kč
Volání do hlasové schránky (za minutu)2,60 Kč
Posílání SMS (za zprávu)2,60 Kč
EuroTelMěs.Při platběMěs.VolnéŠpičkaMimo špičkuVíkend (Pá-Ne 24:00 hod.
Bussinesspoplat.inkasempříplatkyminuty(Po-Pá: 8:00-20:00 hod.) (Po: 0:00-8:00
hod.a státní svátky)
Po-Čt: 20:00-8:00 hod.
Pá: 20:00-24:00 hod.)
Pevná síťEuroTelZáz.Pevná síťEuroTelZáznam.Pevná síťEuroTelZáznam.
a Paegasslužbaa Paegasslužbaa Paegasslužba
Business
+ Víkend2 0251 96503004434432,6011
+ Týde2 0251 9658430042,60342,6032,6011
PaegasMěs. Měs. Vol.ProŠpičkaMimo špičkuNoční hodiny
300poplat.příp.min.Internet Po-Pá: 8:00-19:00 hod.Po-Pá: 19:00-22:00
hod.22:00-8:00 hod.
So, Ne: 8:00-22:00 hod.
PevnáPaegasEuroTelOskarZáz.Pevná PaegasEuroTelOskarZáz.Pevná
PaegasEuroTelOskarZáz.
síťslužbasíťslužbasíťslužba 3001
79503001003,903,505,006,002,503,902,505,006,002,503,902,505,006,002,50
+ N.stop1
7951543001003,102,804,005,002,003,102,004,005,002,003,102,004,005,002,00
Oskar Volám stáleKč
Měsíční paušál1 000
Volné minuty300
Hovorné (za minutu)3,50
SMS1,00
Volání do hlasové schránky
(za minutu)2,50
Posílání faxů a dat (za minutu)3,50

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.