Jak mohou spolupracovat Java a XML

Značkovací jazyk XML se stal de facto standardem pro popis strukturovaných dat. Spolu s procedurálním, na platformě nez


Značkovací jazyk XML se stal de facto standardem pro popis strukturovaných dat.
Spolu s procedurálním, na platformě nezávislým programovacím jazykem Java
vytváří skvělou kombinaci pro tvorbu (nejen) internetových aplikací.

Java je stále více používána v rámci aplikačních serverů, které jsou kompletně
implementovány právě v tomto jazyce a v naprosté většině případů splňují
specifikaci J2EE (Java 2 Enterprise Edition). I když firma Sun takříkajíc
trochu zaspala a J2EE v1.2 neobsahovala podporu XML, ve verzi 1.3 vše
napravila. V následujícím textu se věnujeme možnostem analýzy, transformací a
formátování XML dokumentů v Javě.

Parsery
Prvním krokem ke zpracování XML dokumentu je jeho analýza, kontrola syntaxe,
ověření, že dokument odpovídá danému DTD (Document Type Definition), popř.
doplnění neuvedených hodnot atributů z DTD specifikace. Dokument je potom
převeden na interní datovou reprezentaci, kterou je možno dále zpracovat.
Veškerou tuto činnost (dále nazývanou parsování) zajistí XML parser. V zásadě
existují dva hlavní přístupy při parsování XML dokumentu přístup založený na
stromové struktuře a přístup založený na událostech:

API založené na stromové struktuře: Na základě načítaných dat je vytvořena
stromová struktura objektů, které reprezentují původní dokument. Tato struktura
pak slouží k dalšímu zpracování. Lze se v ní jednoduše pohybovat z uzlu do
uzlu, provádět výpočty, přidávat nebo rušit uzly a atributy. Naprostá většina
parserů podporuje stromovou strukturu DOM. DOM (Document Object Model) je
specifikace programového rozhraní W3C konsorcia, použitelná v mnoha prostředích
a aplikacích. Definuje logickou strukturu dokumentu a způsob přístupu a
manipulace s dokumentem. Rozhraní je definováno s použitím IDL (Interface
Definition Language), pro jednotlivé programovací jazyky pak existují příslušná
napojení. V případě Javy je to balík org.w3c.dom.

API založené na událostech: Ačkoli by se mohlo zdát, že použití stromové
struktury pro reprezentaci a manipulaci s dokumentem je výhodné, existují
případy, ve kterých naprosto nevyhovuje. Zásadní nevýhodou jsou vysoké
požadavky na systémové zdroje v případě rozsáhlých dokumentů. Je-li například
potřeba v dokumentu velkém několik megabajtů najít konkrétní data, je převod
dokumentu na stromovou strukturu a následné prohledávání plýtváním systémovými
zdroji. Řešením je použít API založené na událostech. Parser v tomto případě
při zpracování dokumentu negeneruje strom objektů, ale sérii událostí, na které
aplikace patřičným způsobem reaguje, aniž by bylo potřeba udržovat celý
dokument v paměti. Nejznámějším a nejpoužívanějším API tohoto typu je "The
Simple API for XML", zkráceně SAX. V případě následujícího XML dokumentu:
<?xml version="1.0"?>
<doc>
<h1>Ahoj</h1>
</doc>
vygeneruje SAX parser tuto sekvenci událostí: start document
start element: doc
start element: h1
characters: Ahoj
end element: h1
end element: doc
end document

Specifikace JAXP
Jak již bylo řečeno na začátku článku, nevyvíjela zpočátku společnost Sun v
oblasti XML patřičnou koordinační snahu. Většina dostupných XML parserů v Javě
sice používala DOM a SAX, přesto nebylo snadné zaměnit v aplikaci jednu
implementaci parseru za jinou. Nakonec však vznikla specifikace "Java API for
XML Processing" (JAXP) definující rozhraní pro parsování a manipulaci s XML
dokumenty, zahrnující i rozhraní pro XSL transformace. Rozhraní pro parsování
jsou definována v balíku javax.xml.
parsers: DocumentBuilder: Jde o rozhraní, jímž lze získat DOM strukturu
reprezentující původní XML dokument.

DocumentBuilderFactory: Slouží k vytváření instancí tříd implementujících
DocumentBuilder rozhraní s předem definovanými vlastnostmi. Vlastností může být
například to, že je dokument v průběhu parsování kontrolován oproti DTD
specifikaci.

SAXParser a SAXParserFactory: Obdobně definují rozhraní pro zpracování
dokumentů s použitím SAX API. Projekt JDOM
DOM i SAX jsou obecné specifikace nezávislé na konkrétním programovacím jazyku.
Ukazuje se, že implementace DOM v Javě není příliš intuitivní nebo snadno
použitelná. Z tohoto důvodu vznikl počátkem roku 2000 projekt JDOM, jehož cílem
je vyvinout API pro manipulaci s XML dokumenty, určené pouze pro Javu. JDOM
rozhraní, tak jako DOM, reprezentuje XML dokumenty stromovou strukturou
objektů, mělo by však být rychlejší, méně paměťově náročné a hlavně mnohem
snadněji použitelné. Následující fragment kódu v Javě vytvoří reprezentaci
jednoduchého JDOM dokumentu, který je následně vypsán jako textový XML
dokument: Document doc = new Document (new Element("doc")
.addContent( new Element ("h1")
.setText("Ahoj") ));
(new XMLOutputter())
.output(doc,System.out);
Konstruovat XML dokument v Javě tímto způsobem je mnohem přirozenější než
spojovat textové řetězce. Současně je zajištěno, že výsledný dokument bude
korektní. JDOM je nyní ve stadiu Beta 7 a v rámci JCP (Java Community Process)
by mělo být definováno JDOM 1.0 API.
XSL transformace
Při zpracování XML dokumentů se dosti často objevuje potřeba transformovat XML
dokument na jiný XML dokument, stejného nebo různého DTD. To lze řešit napsáním
konkrétního programu v Javě, který modifikuje DOM strom reprezentující původní
XML a vygeneruje nový XML dokument. Mnohem elegantnější řešení však nabízí XSL
transformace. XSL (The Extensible Stylesheet Language) je specifikací W3C
zahrnující formátování a transformaci XML dokumentů. Ta část, která se zabývá
transformacemi XML dokumentů, bývá obvykle označována zkratkou XSLT. XSLT
dokument je XML dokument obsahující pravidla, která popisují danou
transformaci. Pravidlo sestává ze vzoru určujícího uzly, na něž je aplikováno,
a výstupu, který bude v případě aplikace vygenerován. Pro ilustraci XSLT uveďme
následující jednoduchý příklad. Vstupní XML dokument obsahuje údaje o prodeji
automobilů podle typu: <?xml version="1.0"?>
<prodej>
<auto typ="skoda" pocet= "120"/>
<auto typ="bmw" pocet= "10"/>
<auto typ="opel" pocet= "30"/>
</prodej>
XSLT soubor definuje transformaci do HTML formátu: <?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="prodej">
<html>
<xsl:apply-templates/>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="auto">
typ: <xsl:value-of select=
"@typ"/>
prodáno celkem: <xsl:value-of select="@pocet"/>
<br/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Výsledkem aplikace XSLT souboru je HTML soubor určený k prezentaci na Webu:
<html>
typ: skoda
prodáno celkem: 120<br>
typ: bmw
prodáno celkem: 10<br>
typ: opel
prodáno celkem: 30<br>
</html>
Z uvedeného příkladu je celkem zřejmé, že použití XSLT je mnohem rychlejší a
přehlednější než programování transformace v klasickém procedurálním jazyce. Je
ovšem třeba mít k dispozici XSLT procesor, který umí transformace provádět. K
nejznámějším XSLT procesorům patří: lXalan: Software vyvíjený v rámci Apache
XML projektu. lSaxon: Jeho autorem je Michael Kay, k dispozici je v rámci
Mozilla licence včetně zdrojového kódu. Ačkoli je vyvíjen jediným člověkem, v
mnoha ohledech mívá náskok před konkurencí. Poslední verze podporuje JDOM.
lXSLTC: Umožňuje kompilovat XSLT dokumenty přímo do Java bajtkódu, který je pak
možno distribuovat jako Java třídy zvané translety. lXT: Rychlý XSLT procesor,
poslední verze je ale z roku 1999. Aplikační rozhraní pro XSL transformace v
Javě je součástí specifikace JAXP, konkrétně se jedná o balík
javax.xml.transform:
DOMSource, SAXSource, StreamSource: definují vstupní strukturu dat
DOMResult,SAXResult, StreamResult: definují výstupní strukturu dat
Transformer: provádí XSLT transformaci
Templates: reprezentuje předkompilovanou XSLT šablonu, která pak může být
opakovaně aplikována na vstupní data Formátování dokumentů
XSL-FO (XSL Formatting Objects) je další součást XSL specifikace. S pomocí
XSL-FO lze přesně specifikovat vzhled výsledného dokumentu tak, jak bude
prezentován čtenáři. Formátování pomocí XSL-FO objektů poskytuje mnohem
komplexnější model stránkového rozmístění textu než HTML/CSS a jeho použití je
mnohem širší. V budoucnu by mohla tato technologie konkurovat sázecím systémům,
jako je například TeX. Většina současných prohlížečů zatím nepodporuje
zobrazení dokumentů formátovaných v XSL--FO, takže je obvykle nutné je
konvertovat do formátu PDF, PostScript nebo třeba RTF.
Postup vzniku dokumentu může být následující: Vstupem je XML soubor popisující
logickou strukturu dat (například text knihy, článku), na něj je aplikována
XSLT šablona specifikující vzhled jednotlivých prvků (názvy kapitol, poznámky
pod čarou) a výsledkem je XML dokument obsahující kompletní informaci o
rozmístění a vzhledu textu na stánkách. Aplikace Fop pak může dokument
konvertovat do PDF nebo jiného obvyklého formátu vhodného pro koncové
uživatele. Ke konverzi do RTF lze použít produkt Jfor.

Zdarma dostupné XML parsery
Xerces: Parser vyvíjený v rámci projektu Apache XML.
XP: Autorem je James Clark, důraz je kladen především na rychlost.
Crimson: Odvozen od Projekt X parseru firmy Sun, který je součástí referenční
implementace specifikace JAXP.

Slovník pojmů
DTD (Document Type Definition): Text, který popisuje základní stavební bloky
daného dokumentu XML. Definuje přitom jeho strukturu včetně seznamu
použitelných elementů. DTD může být součástí dokumentu XML nebo může existovat
externě.
Fop: Aplikace v Javě, která umí konvertovat XSL-FO dokumenty do PDF. PDF je
její primární výstupní formát, lze ovšem produkovat i formáty PCL, SVG, Print,
AWT nebo TXT. Fop umožňuje rovněž vkládání vektorové grafiky ve formátu SVG.
XSL-FO (XSL Formatting Objects): Součást specifikace XSL, díky níž lze přesně
specifikovat podobu výsledného dokumentu prezentovanou čtenáři. Většina
současných prohlížečů zatím ovšem zobrazení dokumentů formátovaných v XSL-FO
nepodporuje.


Související webové odkazy
Domovská stránka The Simple API for XML: http://www.saxproject.org/
Domovská stránka JDOM: http://www.jdom.org/
XSLT Compiler pro Javu: http://servlet.java.sun.com/javaone/conf/
sessions/2816/0-sf2001.jsp
Specifikace JAXP: http://java.sun.com/xml/jaxp/dist/1.1/jaxp-1_
1-spec.pdf
World Wide Web Consortium: http://www.w3c.org/
1 2058 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.