Jak na podnikové webové portály

Stále větší využívání internetu výrazně zrychluje výměnu a získávání relevantních informací využívaných ...


Stále větší využívání internetu výrazně zrychluje výměnu a získávání
relevantních informací využívaných podnikatelskými subjekty. Jedním z
nástrojů, které to umožňují, je webový portál. Co to vlastně je a k čemu
slouží? Hlavní myšlenkou webového portálu je umožnit přístup k informacím a
aplikacím tomu, kdo je má mít k dispozici. Jedná se tedy o jakési "informační
okno" okno, které můžeme opatřit záclonkou, která zajistí, že ten, kdo se
podívá, uvidí pouze to, co mu dovolíme vidět.
Velké, ale v poslední době i "střední a malé" firmy se musejí smířit s tím, že
konkurence je stále tvrdší a že boj o získání a udržení si zákazníka a
postavení na trhu je čím dál tím ostřejší. Jednou z možností, jak být úspěšný,
je být rychlý. Rychlý ve smyslu dokázat včas a kvalitně reagovat na podněty,
které přicházejí od dodavatelů, zákazníků, partnerů ale i zaměstnanců. Navíc
reakce musí být obousměrná a pokud možno co nejméně komplikovaná a pracná.
Toto vše je cílem webového portálu.
Informace, které si podnik může se svým okolím vyměňovat, jsou různé a jsou
odvislé od toho, s kým si je vyměňuje. Jedná se o ceníky, nabídky, poptávky,
skladové zásoby, informace o zakázkách, pracovní příkazy, všeobecné informace
atd. Zkusme se podívat na některé alespoň trochu podrobněji.
- Přímý přístup do skladových zásob Tato na pohled banální záležitost má
velký význam, neboť umožní aktivní přístup dodavateli k informaci o stavu
zásob produktů, které dodává odběrateli. Jestliže dodavateli umožníme na
základě této informace přístup do svého systému, kde si "sám" může vystavit
objednávku a všechny následné dokumenty včetně faktury, ušetří to nejen čas,
ale především hodnotu skladových zásob, protože k dodávkám může docházet
pravidelně a plynule. Na straně dodavatele to má za následek přínos v podobě
možnosti optimalizace výroby.
- Stav zakázky Informace, která je zajímavá pro odběratele. Prakticky v každý
okamžik se dozví, v jakém stadiu rozpracovanosti se nachází daná zakázka.
Další významný přínos má tato informace při realizaci zakázek nebo projektů,
na kterých se podílí více subdodavatelů. Ti mají jednak přehled a stavu
rozpracovanosti a jednak mají možnost přímo v systému hlavního dodavatele
aktualizovat tento stav odhlašováním svých subdodávek nebo vystavováním
požadavků.
- Přístup k dokumentům Zajistit přístup k dokumentům, vztahujícím se k
zakázce, projektu, zařízení, to je další funkce webového portálu, která
zkvalitňuje práci uvnitř společnosti i ve vztahu k okolí. Je velmi snadné
najít, prohlédnout si nebo vytisknout dokument vztahující se k dané
problematice.
- Hlášení závad Oblast, kterou nejvíce ocení servisní organizace a jejich
zákazníci. Této možnosti lze využít jak interně, tak externě. V interních
podmínkách lze zajistit uživatelům registrování hlášení závad. Stav náhradních
dílů ve skladu se kontroluje přímo a jsou zaznamenány potřebné položky.
Montážní pokyny a bezpečností opatření se získávají prostřednictvím
souvisejících dokumentů, ke kterým mají uživatelé také přímý přístup. Externí
využití je opět v možnosti nahlášení závady přímo zákazníkem, který dostane
zpět informaci o možných termínech řešení.

Zaměstnanecké informace
Využití webového portálu uvnitř firmy umožní přiřadit jednotlivým rolím
zaměstnancům pouze ty části systému, které odpovídají jejich pracovnímu
zařazení a umožní pouze ty činnosti, které patří do jejich kompetencí.
- Samoobslužné funkce
K důležitým vlastnostem patří nejen přístup k patřičným informacím, ale i
možnost uspořádat si je na obrazovce tak, aby vyhovovaly každodenním
potřebám. Uživatel sám by měl mít možnost definovat si z množiny informací či
aplikací, ty se kterými bude pracovat, a měl by mít možnost toto nastavení
měnit.
- Portálová rozhraní k externím informacím a službám Důležitou součástí
webových portálů je jejich otevřenost. Ta spočívá v možnosti přístupu k jiným
externím informačním zdrojům a službám. V praxi to znamená, že konkrétní
uživatel má přístup nejen k "základnímu" informačnímu systému a datům z něho
získávaným, ale má možnost přístupu i k jiným aplikacím, které ani nemusejí
se "základním" informačním systémem přímo souviset, nicméně jsou pro uživatele
důležité.
V předchozím textu jsou uvedeny některé aspekty týkající se funkcionality
webových portálů. Výčet není úplný, nicméně z uvedeného vyplývá šíře možností
jejich využití.

Přínosy a rizika
Jaké jsou očekávané přínosy a jaká rizika mohou potkat společnost, která se
rozhodne pro implementaci aplikací s technologií webových portálů? Přínosy
jsou patrné z výše uvedeného, nicméně je zde ještě jeden fakt, který je
plusem. Je to rychlost návratnosti investice. Díky tomu, že lze na takovouto
aplikaci napojovat a přes ní spouštět jiné aplikace, lze poměrně snadněji než
doposud dosáhnout efektu step-by-step implementace, což znamená postupné
uvádění do života konkrétních aplikací, tedy také postupnou návratnost
investic. Znamená to, že efekty a přínosy z využívání přicházejí krok za
krokem, a to v oblastech, které jsou nejpalčivější.
Problémy a rizika implementace v případě, že se společnost rozhodne pro
technologii webových portálů, nejsou podle mého názoru komplikovanější. Ba
právě naopak. Představme si, že připravujeme rozsáhlou implementaci
podnikového informačního systému nebo jeho rozšíření. Obvykle se takovýto
podnikový informační systém skládá z jádra ERP řešení a připojených
specifických aplikací pro řešení Cax, CRM, APS a dalších. Neubude nám práce s
realizací datových rozhraní mezi těmito aplikacemi, nicméně pro konečné
uživatele jsme schopni dosáhnout toho, že se jim přes jedno rozhraní bude
nabízet stále nová funkcionalita, jejich možnosti se budou postupně rozvíjet.
"Jediným" rizikem zůstává a toto riziko neovlivní a nesníží asi žádná aplikace
připravenost uživatelů, propracovaná koncepce a projekt rozvoje IT, tedy
obecně platné předpoklady pro to, aby tyto technologie byly ku prospěchu a
přinášely požadovaný užitek.

Technologické nezbytnosti
Zmiňme se nyní i o některých obecných technologických aspektech webových
portálů. Na straně uživatele je situace poměrně jednoduchá. Stačí mít
nainstalováno některé ze standardních webových rozhraní a poté se jen
připojit k příslušné aplikaci, která nabízí možnost webových portálů.
Vlastní "portálová aplikace" se skládá z mnoha aplikačních rozhraní (API) a
XML schémat. Tyto prvky dohromady popisují, jak jsou aplikace zapouzdřené a
jakým způsobem komunikují s internetovými rozhraními, s jinými aplikacemi, s
nástroji pro správu obsahu atd. Protože jde o otevřenou činnost, definice by
měly být kompatibilní s jinými externími činnostmi, jako je RosettaNet nebo
BizTalk. Portálová aplikace by neměla být statická. Měla by mít
zakomponovanou možnost neustále se rozvíjet a vylepšovat možnosti přidávání
API a XML schémat, správy systému a struktury přístupu.
Zatím chybí zájem Webové portály v našich podmínkách budou určitě přínosem a
pomohou mnohým společnostem udržet si své postavení v evropském i světovém
měřítku. Nicméně je pravdou, že v současné době je tato technologie ještě
jakousi Popelkou. Příčin je několik. Začít můžeme u aplikací, které na našem
trhu už jsou k dispozici, nicméně jejich nasazování je podmíněno zájmem
uživatelů a neopomenutelným faktorem je i cena takovýchto řešení. Zájem
uživatelů je podmíněn připraveností našich podniků na vzájemnou spolupráci,
která by mohla nahradit konkurenci. Finanční náročnost pak není dána pouze
náklady na aplikaci samotnou, ale i náklady na kvalitní komunikaci.
Předpokladem ale zůstává, že v souvislosti s naším předpokládaným vstupem do
Evropské unie získá i otázka využití webových portálů prioritu.

Automobilky a přepravci
V závěru už jen pár slov k oblastem využití. Od průmyslu, přes obchod až po
poskytování služeb to je záběr možností využití webových portálů. Například
výrobcům a dodavatelům v automobilovém průmyslu již webové portály slouží k
tomu, aby koordinovali dodávky jednotlivých komponent, mohli včas a v potřebné
kvalitě reagovat na požadavky svých prodejců a zastoupení. V textilním
průmyslu dochází ke sjednocování informační základny různých firem (i
konkurentů) pomocí webových portálů a výsledkem je rychlejší a levnější nákup
vstupních materiálů. Přepravci spojují svá úsilí a realizují společné datové
základny za účelem lepšího vytížení svých přepravních kapacit.
Webové portály určitě mají své místo v informatice a budoucnost před sebou.
Vezmeme-li v úvahu i další faktor, který tuto technologii podporuje a bude ji
stále více ovlivňovat, jímž je mobilní komunikace, je nasnadě, že s jejím
rozšiřováním, zpřístupňováním a zkvalitňováním bude využívání webových portálů
stále samozřejmější.
Autor je ředitelem marketingu společnosti IFS Czech.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.