Jak pou×Ývat Macromedia Contribute

Web a jeho komponenty - HTML, Flash a databßzovÚ strßnky - se staly neoddýlitelnou souŔßstÝ ×ivota mnoha lidÝ. Inform...


Web a jeho komponenty - HTML, Flash a databßzovÚ strßnky - se staly
neoddýlitelnou souŔßstÝ ×ivota mnoha lidÝ. Informace se toti× ve stßle výtÜÝ
mÝře uveřej˛ujÝ na webu a intranetech, tedy elektronickou cestou.
StandardnÝ aplikace jako napřÝklad GoLive a Dreamweaver by se nýkomu mohly zdßt
přÝliÜ komplikovanÚ. Třeba×e jsou alternativy jako FrontPage od Microsoftu a
WebPlus od Serifu jednoduÜÜÝ, mohou stßle p¨sobit přÝliÜ slo×itý pro nýkoho,
kdo nezodpovÝdß za design, nřbr× pouze za aktualizaci a udr×ovßnÝ obsahu
strßnek.
Macromedia Contribute se tedy m¨×e hodit pro mÚný zkuÜenÚ u×ivatele ve vaÜÝ
firmý. V podstatý se jednß o zmodernizovanř balÝŔek pro designovßnÝ, kterř se
zamýřuje na tvorbu obsahu webovřch strßnek. Contribute rozklßdß proces
udr×ovßnÝ strßnky do třÝ jednoduchřch stadiÝ. M¨×ete vyhledat strßnky, kterÚ si
přejete aktualizovat, m¨×ete mýnit obsah týchto strßnek a přidßvat jej do nich,
a potÚ zveřejnit vaÜi dokonŔenou prßci na webu. Slo×itost designu webu lze
ponechat na vřvojßřÝch, kteřÝ svÚ prßci rozumýjÝ asi nejlÚpe. MÝsto toho se
standardnÝ u×ivatel m¨×e soustředit na to, jak u×iteŔnÚ informace zpřÝstupnit
on-line.
NynÝ vßs provedeme vyu×ÝvßnÝm Contribute pro ·pravu strßnek na vzorovÚ strßnce
solarweb.com. Při pou×ÝvßnÝ profesionßlnÝho editoru, jakřm je napřÝklad
Macromedia Dreamweaver, by se Ŕas potřebnř k ·pravý obsahu pro výtÜinu lidÝ
alespo˛ zdvojnßsobil. NavÝc by Ŕlovýk samozřejmý musel mÝt alespo˛ urŔitÚ
zßkladnÝ znalosti o aplikaci. Při vyu×ÝvßnÝ Contribute se vÜak m¨×ete plný
výnovat materißlu, kterř hodlßte na webu vystavit.
Připojte se
Jakmile bude Contribute nastaven a pobý×Ý, budete muset jeÜtý před vyhledßvßnÝm
a zveřejnýnÝm strßnek zadat informace o připojenÝ např. k podnikovÚmu webu Ŕi
intranetu. Informace o spojenÝ program zÝskß bu´ z připojovacÝho klÝŔe, kterř
vßm poskytne vßÜ sprßvce sÝtý, nebo je zadßte manußlný.

1ZahßjenÝ připojenÝ: Kdy× poprvÚ spustÝte Contribute, zobrazÝ se uvÝtacÝ
strßnka, na nÝ× naleznete odkazy na rychlÚho pr¨vodce programem, tutorißl i
vytvořenÝ připojenÝ k webovÚ strßnce, co× pro vßs asi bude prioritou. NamÝsto
vyu×itÝ tohoto odkazu vÜak nastartujte proces kliknutÝm na tlaŔÝtko Vytvořit
připojenÝ, kterÚ se nachßzÝ nahoře v hlavnÝm panelu, nebo přechodem na Editovat
moje připojenÝ a kliknutÝm na Vytvořit.

2Pou×itÝ připojovacÝho klÝŔe: Pokud jste zÝskali detaily o připojenÝ k webovÚ
strßnce v podobý připojovacÝho klÝŔe, otevřete e-mail, kterř jej obsahuje, a
dvakrßt kliknýte na přÝlohu. Do dialogovÚho okna Import Website vepiÜte
u×ivatelskÚ jmÚno a heslo. Pokud budete potřebovat dalÜÝ informace, jako je
metoda spojenÝ, a nevÝte, jak na to, zeptejte se sprßvce webovÚho prostoru.
PotÚ by se vßm mýla vaÜe domovskß strßnka zobrazit v prohlÝ×eŔi programu
Contribute.

3VytvořenÝ manußlnÝho připojenÝ: Pokud jste neobdr×eli připojovacÝ klÝŔ, budete
se muset připojit manußlný. NejdřÝve vepiÜte adresu svÚ strßnky, pak zp¨sob,
jakřm se napojÝte, napřÝklad přes FTP nebo lokßlnÝ sÝŁ, a nakonec dopl˛te
informace o sobý (jmÚno a e-mailovou adresu), kterÚ Contribute vyu×ije k vaÜÝ
identifikaci. PotÚ, co jste skonŔili s prohlÝ×enÝm domovskÚ strßnky v
prohlÝ×eŔi, kliknýte na tlaŔÝtko Hotovo.
ProhlÝ×enÝ a editace
Contribute mß dva mˇdy prohlÝ×enÝ a prßce se strßnkami, jednß se o brouzdßnÝ a
editovßnÝ. Kdy× webovou strßnkou brouzdßte, program vßm nepovolÝ ji mýnit.

1Pou×ÝvßnÝ vyhledßvaŔe: NejjednoduÜÜÝm zp¨sobem, jak se dostat na strßnky,
kterÚ chcete editovat, je pou×Ýt panel strßnek na postrannÝ liÜtý. Pokud tuto
liÜtu nevidÝte, stisknýte [F4] nebo přejdýte na volbu Zobrazit boŔnÝ liÜtu. TÝm
se zobrazÝ veÜkerÚ dostupnÚ strßnky. Po kliknutÝ na ný se dostanete na
domovskou strßnku svÚho webu. Na hlavnÝ pracovnÝ ploÜe rovný× uvidÝte odkaz na
seznam webovřch strßnek, kterÚ lze mýnit. Mezi strßnkami se m¨×ete pohybovat i
klikßnÝm.

2EditovßnÝ existujÝcÝ strßnky: Jakmile naleznete strßnku, kterou je potřeba
upravit, kliknýte na tlaŔÝtko Zmýnit strßnku na hlavnÝm panelu. Tak vytvořÝte
jejÝ koncept ve vaÜem lokßlnÝm systÚmu. Äßdnß z provedenřch zmýn se ve vaÜÝ
prezentaci neobjevÝ, dokud nedojde k jejÝmu uveřejnýnÝ. HlavnÝ panel se mýnÝ
tak, ×e se zde objevÝ upravovanř obsah spolu s liÜtou s nßstrojem jak pro
přidßnÝ zßkladnÝch prvk¨ na vaÜi strßnku, tak s nßstrojem pro editovßnÝ textu.
3EditovßnÝ novÚ strßnky: Stejný jako m¨×ete editovat existujÝcÝ strßnky, mßte
takÚ mo×nost přidßvat strßnky na web. Pokud kliknete na tlaŔÝtko Novß strßnka,
Contribute zobrazÝ mo×nosti pro vytvořenÝ dokumentu na zßkladý souŔasnřch
strßnek na webu nebo prßzdnÚho dokumentu HTML. Pokud kliknete na znamÚnko plus
vedle StartovacÝch webovřch strßnek, rovný× se zobrazÝ seznam Üablon pro celou
Ükßlu styl¨, poŔÝnaje strßnkami osobnÝmi přes profesionßlnÝ a strßnkami pro
e-byznys konŔe.
ZßkladnÝ editovßnÝ
HlavnÝm d¨vodem, proŔ pou×Ývat Contribute, nenÝ sprßva webu nebo jeho designu,
nřbr× co nejrychlejÜÝ přidßnÝ obsahu na strßnky. Program odstra˛uje zbyteŔnou
komplikovanost a velmi zjednoduÜuje dennÝ dopl˛ovßnÝ velkÚho mno×stvÝ informacÝ
na webovÚ nebo intranetovÚ strßnky.

1PřidßvßnÝ odkaz¨: D¨le×itou funkcÝ jakÚkoliv webovÚ strßnky je provßzanost s
ostatnÝmi dokumenty. Kliknýte na obrßzek nebo vyberte mÝsto v textu, kde si
přejete vytvořit odkaz. PotÚ kliknýte na tlaŔÝtko Vlo×it odkaz, kterÚ se
nachßzÝ na hlavnÝ liÜtý nßstroj¨. ZobrazÝ se rolovacÝ menu, ze kterÚho m¨×ete
vybrat odkazy na dalÜÝ koncepty strßnek, webovÚ strßnky, adresy nebo soubory ve
vaÜem poŔÝtaŔi.
2VklßdßnÝ obrßzk¨: PřidßvßnÝ obrßzk¨ do dokumentu je neobyŔejný snadnÚ.
JednoduÜe přetßhnýte a vlo×te obrßzky nebo je zkopÝrujte a vlo×te přes pravÚ
tlaŔÝtko myÜi. Lze takÚ kliknout na tlaŔÝtko Obrßzek na liÜtý s nßstroji a
zvolit polo×ku Z webu nebo Z mÚho poŔÝtaŔe. Pokud je velikost souboru přÝliÜ
velkß pro nastavenÚ hranice, Contribute jÝ automaticky zmýnÝ. LiÜta s nßstroji
EditovßnÝ obrßzku takÚ obsahuje zßkladnÝ nßstroje pro zmýnu velikosti, otßŔenÝ,
zaostřenÝ nebo ·pravu jasu/kontrastu vaÜeho obrßzku.

3PřidßvßnÝ tabulek: Tabulky lze přidßvat kliknutÝm na tlaŔÝtko Tabulka, kterÚ
se nachßzÝ na liÜtý nßstroj¨. Do dialogovÚho polÝŔka Tabulka vepiÜte poŔet
po×adovanřch řßdk¨ a sloupc¨, jako× i ÜÝřku, ohraniŔenÝ a zda budou mezi
bu˛kami mezery nebo vřpl˛. Na spodnÝ straný dialogovÚho polÝŔka si povÜimnýte
takÚ vstupu pro nadpisy, kterÚ lze umÝstit bu´ na vrch tabulky nebo po jejÝ
straný, nebo na straný tabulky. Jakmile vytvořÝte tabulku, m¨×ete ji zvýtÜit
kliknutÝm na tlaŔÝtka Vlo×te řßdek pod nebo Vlo×te sloupec napravo, kterÚ jsou
umÝstýny na nßstrojovÚ liÜtý.

4Pozmý˛ovßnÝ vlastnostÝ strßnky: V dialogovÚm polÝŔku Vlastnosti strßnky
dopl˛te nadpis a zvolte typ pÝsma, barvy i styl prvk¨, kterÚ se budou nachßzet
na vaÜÝ strßnce a najdete je pod kategoriemi Vzhled, Odkazy a Nadpisy.
ZvlßÜtnÝ funkce
PředchozÝ kroky zahrnujÝ zßkladnÝ aspekty, kterÚ výtÜina lidÝ po×aduje pro
aktualizaci materißlu na svÚm webu. Program mß vÜak v rukßvu pßr dalÜÝch trik¨.
ZejmÚna je u×iteŔnß skuteŔnost, ×e m¨×ete vyjmout obsah svřch Office dokument¨
a zobrazit jej na svřch strßnkßch bu´ jako text, nebo jako soubor Flash.

1PřidßvßnÝ film¨: S Contribute m¨×ete přidßvat filmy ve formßtech MPEG, AVI,
MOV nebo WMV ze svÚho poŔÝtaŔe Ŕi z webovřch strßnek. JednoduÜe kliknýte na
mÝsto, kam chcete přidat film, a zvolte polo×ku Vlo×it film. Zdroj si vyberte
on-line nebo vyhledßnÝm ve svÚm poŔÝtaŔi. Pravřm tlaŔÝtkem kliknýte na ikonu
Vlastnosti filmu, kterß se objevÝ; tak m¨×ete upravit velikost, zobrazit řÝdicÝ
prvky nebo urŔit, kdy dojde k přehrßnÝ.
2Konverze dokumentu na Flash: FlashPaper, kterř je souŔßstÝ Contribute, lze
vyu×Ýt pro převod dokument¨ jako jsou tabulky nebo soubory ve Wordu do formßtu
Flash a přÝmo je zobrazit z webovÚ strßnky. Přejdýte na Vlo×it, Dokument s
FlashPaper a vyhledejte odpovÝdajÝcÝ soubor. Zde si m¨×ete kontrolovat i vzhled
obsahu, kterř je přidßn na strßnku jako soubor Flash.

3PřidßvßnÝ dokument¨ Microsoft Office: Mezi neju×iteŔnýjÜÝ prvky Contribute
patřÝ jeho schopnost přidßvat na webovou strßnku obsah dokument¨ Office.
Přejdýte na Vlo×it, potÚ zvolte Dokument Microsoft Office a vyhledejte
odpovÝdajÝcÝ soubor. Budete mÝt na vřbýr, zda jednoduÜe vlo×it jeho obsah,
převÚst jej do Flash za pomoci FlashPaper nebo k nýmu na strßnce vytvořit odkaz.
Kontrola a uveřejnýnÝ
Třeba×e Contribute Ŕerpß přÝmo z webovÚ strßnky, neuklßdß na nÝ automaticky
×ßdnÚ zmýny, co× je samozřejmý vřhodou při prßci nýkolika u×ivatel¨. Sprßvce
webu rovný× m¨×e specifikovat, kdo smÝ a kdo nesmÝ uŔinit zmýny, ŔÝm× m¨×e
předejÝt nehodßm při převßdýnÝ dokument¨ on-line.
1UklßdßnÝ zmýn do konceptu: Při prßci na dokumentu je samozřejmÚ, ×e kdykoliv
m¨×ete svou prßci ulo×it kliknutÝm na Ulo×it soubor. Pokud jste vÜak dokonŔili
prßci na strßnce, ale v tuto chvÝli si jÝ jeÜtý nepřejete uveřejnit, existuje
alternativnÝ řeÜenÝ. Přejdýte na volbu Soubor, Ulo×it na pozdýji - a Contribute
zßlohuje mÝstnÝ koncept vaÜÝ strßnky, kterř lze pozdýji otevřÝt pro dalÜÝ
·pravy.

2ZaslßnÝ strßnky za ·Ŕelem kontroly: Pokud chcete zaslat kopii svÚho dokumentu
kolegovi ke kontrole, kliknýte na tlaŔÝtko Zaslat ke kontrole. Contribute
umÝstÝ kopii do doŔasnÚho souboru a vytvořÝ e-mail, kterř bude zaslßn koleg¨m.
Pokud budete chtÝt pracovat na strßnce, kterou jste obdr×eli, přejdýte na
Zobrazit, Aktualizovat nßvrhy, kliknýte na odkazy na panelu strßnek, otevřete
je a jako obvykle na nich pracujte.

3ZveřejnýnÝ strßnky: Jakmile budou ve vaÜem dokumentu provedeny veÜkerÚ kř×enÚ
zmýny, kliknýte na tlaŔÝtko Uveřejnit, kterÚ se nachßzÝ na liÜtý s nßstroji. V
zßvislosti na tom, zda se jednß o novř soubor, Ŕi nikoliv, vßs Contribute m¨×e
vyzvat, abyste přepsali souŔasnou strßnku. Program bude taktÚ× identifikovat
vÜechny odkazovanÚ strßnky, kterÚ nejsou v souŔasnosti k dispozici, a po×ßdß
vßs, abyste vybrali ty strßnky, kterÚ majÝ břt převedeny spolu s vßmi
editovanou strßnkou.
Sprßva strßnky s přÝspývky
V rßmci tÚto praxe jsme se soustředili na pou×ÝvßnÝ Contribute pro uchovßnÝ a
přidßvßnÝ obsahu k webovřm strßnkßm. JednÝm z opravdovřch skvost¨ tohoto
programu je vÜak to, ×e sprßvce m¨×e nastavit web tak, ×e urŔÝ, co přesný mohou
nebo nesmýjÝ jednotlivÝ u×ivatelÚ se svřmi strßnkami dýlat.

1PřipojenÝ se jako sprßvce: Pro připojenÝ se na web přejdýte na Editovat,
Spravovat web. Contribute vßs nechß zvolit styl editace - přiŔem× je hlavnÝ
panel bu´to podobnř textovÚmu editoru, nebo zobrazÝ HTML tagy - a takÚ se vßs
zeptß, zda chcete břt sprßvcem webu. Vyberte styl, kterř chcete pou×Ýt, a
kliknýte na Ano.
2Zmýna nastavenÝ sprßvce: PrvnÝm krokem při spravovßnÝ webu je zajistit to, aby
bylo nastaveno heslo. Tak zabrßnÝte ostatnÝm přispývatel¨m v provßdýnÝ
ne×ßdoucÝch zmýn. Kliknýte na odkaz Sprßva a zvolte vybranÚ heslo tÝm, ×e
kliknete na tlaŔÝtko Nastavit heslo sprßvcem. M¨×ete takÚ specifikovat
kontaktnÝ e-mailovou adresu Ŕi odstranit veÜkerß nastavenÝ sprßvy z tÚto
strßnky, bude-li to nutnÚ.

3VytvořenÝ u×ivatelskřch rolÝ: Kdy× se u×ivatelÚ Contribute připojujÝ ke
spravovanÚmu webu, budou muset uvÚst, jakou majÝ roli. Pro vytvořenÝ typu
u×ivatele kliknýte na tlaŔÝtko Vytvořit novou roli v dialogovÚm poli sprßvy
mÝsta na webu a vlo×te nßzev role.

4Úprava nastavenÝ rolÝ: DalÜÝm krokem je zmýna nastavenÝ, kterÚ urŔuje, co
u×ivatelÚ mohou a co nemohou dýlat. Kliknýte na tlaŔÝtko Editovat nastavenÝ
rolÝ. Na hlavnÝ strßnce uvidÝte mo×nosti, kterÚ dovolÝ u×ivateli přidßvat na
web obsah, spolu se seznamem mo×nostÝ umÝstýnřm vlevo dole. Za pomoci týchto
voleb m¨×ete urŔit, do kterřch slo×ek smýjÝ u×ivatelÚ vstupovat a zda mohou
upravovat Ŕi mazat soubory. M¨×ete takÚ aplikovat r¨znß omezenÝ, napřÝklad
umo×nit u×ivatel¨m mýnit pouze text.

5VytvořenÝ připojovacÝho klÝŔe: KoneŔnřm ·kolem, kterř sprßvce Contribute bude
muset provÚst, je vytvořit připojovacÝ klÝŔ, aby jej rozeslal ostatnÝm
u×ivatel¨m. Kliknýte na tlaŔÝtko Zaslat připojovacÝ klÝŔ a ři´te se kroky v
jednotlivřch dialogovřch oknech, kterÚ se vßm postupný budou zobrazovat. KlÝŔ
poslÚze ulo×Ýte bu´ do sdÝlenÚ oblasti na sÝti, nebo zaÜlete e-mailem.
Co řÝci zßvýrem? Snad jen, ×e se vßm doufejme vyplatilo doŔÝst a× sem. Sami
uvidÝte nakolik vßm Contribute usnadnÝ sprßvu webovÚho obsahu.
(pat) 6 0995

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.