Jak se daří vaší síti?

Spravovat síť je možno mnoha způsoby. Pokud jde o síť malou, často se stačí zaměřit na správu uživatelských kont...


Spravovat síť je možno mnoha způsoby. Pokud jde o síť malou, často se stačí
zaměřit na správu uživatelských kont, zálohování dat a občasné vyřešení náhodně
vzniklých problémů. Přičemž slovem "problémy" je myšlen stav, kdy je z nějakého
důvodu ztíženo nebo znemožněno využívat určité služby. Zpětná vazba tedy
vychází od nespokojených uživatelů. Má-li být správa rozsáhlejší sítě
efektivní, je ovšem třeba zvolit především jiné zdroje zpráv o stavu sítě.
Jedním z produktů, které by vám mohly požadované informace poskytnout, je i
sada programů firmy Concord Communications nabízená pod společným názvem
Network Health.
Autoři produktu, jehož verze 4.0 byla představena na samém sklonku minulého
roku, se podle vlastních slov zaměřili na uspokojení řady různě postavených
zaměstnanců firem, kteří pro svou práci pochopitelně potřebují různě podrobné
informace. Na rozdíl od většiny jiných produktů pak zakomponovali do svého
řešení také nástroje pro analýzu vzniklých stavů tak, aby bylo na první pohled
zřejmé, zda události, ke kterým v síti dochází, jsou běžné, nebo výjimečné a
pokud jsou výjimečné, potom jak důležitý je jejich výskyt pro chod sítě.
Analýzy, které jsou určené síťovým operátorům na nejnižších pozicích a obsahují
tedy podrobné zprávy o jednotlivých událostech v síti a jejich souvislostech,
by měly usnadnit okamžitou korekci vzniklých, nebo teprve vznikajících problémů.
Výše postaveným správcům sítě produkt poskytuje přehled o aktuálním stavu sítě
včetně srovnání se stavy historicky dosahovanými a předpovědí budoucího vývoje.
Tím se usnadňuje plánování procesu údržby a orientace na ty problémy, na které
je třeba se v nejbližší době zaměřit.
A konečně vedoucím oddělení informačních technologií Network Health poskytuje
komplexní pohled na síťové zdroje a jejich využití tak, aby mohli zvážit
případné další investice potřebné k dosažení požadovaného stavu, případně k
udržení stavu současného.
Součásti Network Health
Produkt Network Health zahrnuje řadu komponent zaměřených na sběr informací o
stavu jednotlivých prvků sítě a jejich analýzu. Jednotlivé komponenty, mezi
které patří mj. moduly pro monitorování routerů, switchů, segmentů LAN, WAN
nebo serverů, je možno provozovat buď samostatně, nebo jako součást celku. Ve
druhém případě mohou být všechny informace prezentovány současně na jedné
konzoli. Maximální počet takto monitorovaných a řízených prvků je nyní 20 000,
což je dvojnásobek oproti předcházející verzi produktu.
Nejnovější přírůstek do rodiny Network Health představuje modul SLR (Service
Level Reports), který byl na trh uveden v listopadu loňského roku. Jeho výstupy
jsou cíleny k manažerům IT a poskytovatelům služeb, kterým mají poskytovat
dostatečné informace o kvalitě služeb dostupných v síti. Měly by se tak stát
základem pro jejich rozhodování (SLA Service Level Agreements).
Pro podporu smysluplných rozhodnutí je nabízena řada metrik pro určování úrovně
služeb, jakými jsou např. Availability, která říká, jak často jsou určité
zdroje dostupné uživatelům, Latency určující rychlost, jakou síť předává
informace uživatelům, Exception Trends, sumarizující výskyt výjimek v čase apod.
Poskytované informace
Další typy informací může uživatel čekat od ostatních modulů Network Health.
Jde o zpracované přehledy o vysledovatelných vzorech chování sítě v určitých
obdobích (např. v průběhu dne) a vzájemném vztahu různých indikátorů. Na to
navazují zprávy o aktuálním stavu a jeho korelaci s uvedenými vzory. Tak se
může ukázat, že náhodně vznikající problém má přesně definovatelné souvislosti.
Další prezentovanou informací jsou hodnoty klíčových indikátorů výkonnosti sítě
a v případě, že se dostanou mimo vymezené hodnoty, tak zpráva o vybočení ze
standardních hodnot. Nechybí přehledy o významných událostech (např. ztracených
paketech) v síti seřazené podle priority tak, aby usnadnily odpovídající
zásahy, je-li jich třeba.
Důležité jsou též zprávy o využití jednotlivých částí sítě, příp. o dosažených
maximech a minimech v určitém časovém období. Umožňují totiž případnou úpravu
jejich kapacity zvýšení za účelem lepší dosažitelnosti služeb, nebo naopak
snížení za účelem ušetření financí.
Zprávy je možno nechat sestavovat podle nadefinovaných skupin uživatelů, které
mohou odpovídat různým oddělením podni-ku, jejich geografickému umístění apod.
Lze také nadefinovat požadovaný obsah podle adresáta. Podporované formáty
podávaných informací jsou HTML, eps, PostSript nebo pdf. Reporty přizpůsobené
jednotlivým uživatelům mohou být sdíleny na firemním Webu nebo distribuovány
e--mailem.
Typickou stavbu standardních zpráv si ukážeme na příkladu modulu SLR, kde jsou
k dispozici 3 typy:
l Executive Report zobrazuje průběh síťových aktivit v předchozím období v
porovnání s nastavenými požadavky na úroveň služeb a využití služeb
jednotlivými útvary firmy.
l IT Manager Report zpráva o bezprostřední úrovni služeb, o trendech a
výkonnosti s ohledem na jednotlivé obchodní jednotky.
l Service Customer Report pro externí poskytovatele služeb poskytuje úplný
přehled o stavu sítě u zákazníka a určuje vhodnou úroveň služeb.
Pro pokročilé podnikové uživatele nabízí firma Concord tzv. Developer Program,
který uživatelům umožňuje přistupovat k rozsáhlé knihovně reportů a grafických
panelů a vytvářet si tak zprávy dokonale přizpůsobené vlastním potřebám.
Developer Program zahrnuje vybrané formáty reportů, kit pro jejich tvorbu a
školení od Concordu. Použitý RDF (Report Definition File) umožňuje uživatelům
upravovat jakoukoli část zpráv prostřednictvím jazyka podobného HTML. Je jím
možno definovat nové zdroje informací o konfiguracích a provozních datech,
obsahy zpráv a jejich formáty a také nové typy analýz.
Dostupnost produktu
Nová verze Network Health je dostupná na unixových platformách a na Windows NT.
Cena začíná na 20 000 dolarech, u Developer Programu na 5 000. Stávající
zákazníci zahrnutí v programu s údržbou mají upgrade na novou verzi zdarma.
8 0130 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.