Jak se neztratit v čase

V současné době jsme svědky vzrůstající úlohy informačních technologií pro strategii organizace. Jen málokterý ma...


V současné době jsme svědky vzrůstající úlohy informačních technologií pro
strategii organizace. Jen málokterý manažer zřejmě pochybuje o tom, že dobře
zvládnutá implementace informačního systému nebo včasné osvojení klíčových
technologií, jakými jsou např. datové sklady či intranet, může organizaci
přinést konkurenční výhodu v podobě významného zvýšení efektivnosti práce.
Čím dříve je nová technologie uvedena do provozu, tím dříve přináší hodnotu pro
vás i vaše zákazníky a tím dříve se příslušná investice vrátí. Naopak jakékoli
zpoždění v tomto směru může znamenat, zejména v organizacích působících v
silném konkurenčním prostředí, ztrátu zákazníků nebo zhoršení postavení na trhu.
S rozšiřujícími se možnostmi informačních technologií roste zároveň jejich
komplexnost. Včasná realizace vytyčeného projektu při souběžném požadavku na
dodržení finančního rozpočtu a zajištění kvality proto představuje pro dnešní
vedoucí projektu značnou profesionální výzvu. Pracují totiž obvykle v prostředí
fixních termínů, přičemž musejí vystačit s omezenými lidskými a finančními
zdroji.
Vedoucí projektu tak musí hledat odpovědi na následující typy otázek:
Jaké kapacity budou k realizaci projektu zapotřebí?
Jak sestavit realistický harmonogram?
Jaká rizika jsou s projektem spojena a jak je účinně eliminovat?
Jakým způsobem jednoznačně zadávat práci a jak zajistit kvalitu výstupů?
Jaký typ zdrojů bude potřeba v jednotlivých fázích projektu?
Jaké nástroje a techniky použít pro realizaci jednotlivých činností? Kde
ponechat volnost a kde standardizovat?
Jak sledovat postup projektu a čerpání nákladů a jaké mechanismy zavést pro
řízení změn?
Odpověď na řadu těchto otázek mu může pomoci poskytnout specializovaný
software, např. balík CA Process Continuum, Primavera Project Planner, Asta
Power Project nebo MS Project. Tyto balíky se od sebe pochopitelně výrazně liší
svými schopnostmi i cenou a při výběru toho správného je třeba vzít v úvahu
rozsah projektu i případné zvláštní požadavky na něj kladené. Při velkém
rozsahu projektu již nestačí jeho nasazení "vlastními silami" nebo s "mírnou"
pomocí výrobce, ale je třeba se obrátit na specializovanou firmu, např. na
LBMS, která mj. disponuje nejrozsáhlejším, do češtiny lokalizovaným souborem
šablon pro oblast řízení projektů v oblasti informatiky.
Procesní modelování
Zvýšená konkurence takřka ve všech sektorech znamená, že manažeři musejí
zdokonalovat klíčové procesy vedoucí ke zlepšení kvality služeb zákazníkům,
která je často jediným diferenciačním faktorem. Jakákoli inovace však musí být
opřena o důkladnou znalost stávajícího stavu. Je tedy třeba identifikovat ty
procesy, které jsou spojené s tvorbou nejvýznamnějších hodnot. Následuje rychlé
namodelování stávající organizační struktury a procesů do podoby modelu
zachycujícího vstupy, výstupy, zdroje, technologie a omezení ve vazbě na
organizační strukturu a cíle organizace.
Takto zpracovaný model je účinným nástrojem pro tvůrčí formulaci alternativ
cílového stavu. Prostřednictvím simulace lze zkoumat nové nápady na zdokonalení
zkoumaného procesu, porovnávat je a vybrat ty optimální. Díky komplexnímu
pohledu na proces je zajištěno, že dopad navrhované změny na organizaci a její
zákazníky je kvalifikovaně zvážen před tím, než dojde k implementaci příslušné
změny. Součástí takového pohledu může být i detailní zkoumání nákladů spojených
s procesem (Activity Based Costing).
Vhodným produktem pro řešení tohoto typu problémů je např. známý FirstSTEP
Designer, v němž lze jednotlivé firemní procesy propojit se zdroji
vykonávajícími jednotlivé činnosti a s organizačními jednotkami, kde příslušná
část procesu probíhá. I tady je v případě zpracování většího projektu lepší se
obrátit na vhodnou dodavatelskou firmu, přičemž výběr se nabízí obdobný jako v
případě řízení projektů.
9 3381 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.