Jak se stát naftovým magnátem

Průmysl zabývající se průzkumem ropných nalezišť a těžbou ropy a zemního plynu je nucen zpracovávat řadu různoro...


Průmysl zabývající se průzkumem ropných nalezišť a těžbou ropy a zemního plynu
je nucen zpracovávat řadu různorodých informací z průzkumu a provozu. Velké
množství z těchto dat má prostorový charakter nebo je alespoň nějak na prostoru
závislých. Právě z tohoto důvodu zde má své pevné místo využití GISů.
V současné době existuje celá řada drobných aplikací, které pokrývají různé
oblasti problematiky ropného průmyslu a to od samotné těžby až po aplikace
určené ke správě obchodních dat. Společnost Landmark Graphics Corporation např.
vyvinula specializovaný software, ve kterém použila ArcView jako základní
stavební kámen pro správu dat. Výrobce program přizpůsobil specifickým
požadavkům tohoto průmyslového odvětví a vzniklo řešení nazvané OpenExplorer.
OpenExplorer přichází
Úspěch společnosti zabývající se průzkumem ropných nalezišť závisí na její
schopnosti třídit ohromné množství dat uložených v různých databázových
systémech. Data mají navíc různý původ. Projekty, které se geograficky
překrývají, vnášejí do databáze chaos a duplikáty dat, objevujících se v mnoha
malých databázích. Proto některé společnosti umístily data do jedné centrální
databáze, některé naopak používají distribuovaná komprimovaná data jednotlivých
databází projektu, které jsou propojeny sítí. OpenExplorer kombinuje obě tyto
možnosti.
Vlastnosti
OpenExplorer je aplikace, jejíž jádro tvoří centrální databáze, na kterou
navazují podmnožiny dat rozptýlených do databází jednotlivých projektů. Hlavní
databáze a databáze projektů jsou propojeny pomocí virtuální schránky, která je
ovládána pomocí GISu. Tím se z GISu stává centrální článek při řízení správy
dat, který dokáže zkombinovat grafické údaje s výkonnými analytickými nástroji.
Předkládané řešení obsahuje několik aplikací, mezi které patří formulář Oraclu,
dotazovací nástroje a utility pro náhledy a editaci geometrie. OpenExplorer
umožňuje díky schopnostem ArcView vizualizovat data a uživatelé mohou
zobrazovat pokrytí oblasti průzkumu a tematické vztahy jednotlivých databází.
Dále lze zobrazovat množství a polohu geografických objektů uložených v různých
databázích a graficky vybírat data pro přenos mezi databázemi. Program sám
detekuje a automaticky reaguje na provedené změny.
OpenExplorer se chová tak, jak jsou uživatelé u GIS aplikací zvyklí. Jestliže
zvětšujete měřítko, vykresluje se vám více detailů v závislosti na aktivovaných
hladinách. V malých měřítkách jsou oblasti z databáze projektu zobrazeny jako
bod, reprezentovaný databázovým symbolem. Při zoomování dostane uživatel další
údaje o oblasti projektu, které jsou obsaženy v databázi. Uživatel může
vytvářet mapy znázorňující naleziště, lokality průzkumu, seizmické linie a
ostatní údaje, které jsou uloženy nejen v rozdílných projektech, ale také v
rozdílných databázích. Výsledky dotazování vzniklé v OpenExploreru mohou být
použity v ostatních aplikací od Landmarku.
Další nástroje
OpenExplorer patří k nejmodernějším nástrojům olejářského průmyslu, ale
samozřejmě není jediným programem. Od firmy Landmark jsou k dispozici nástroje
pro navrhování vrtů, pro správu dat vrtů i pro odvození chování nalezišť.
Compass
Compass je program pro navrhování vrtů s nástroji sloužícími pro odhalení
kolizních oblastí. Pracuje v prostředí Windows a slouží ke sběru a analyzování
zaměřených vrtů s možností navrhování vrtné dráhy ve 2D a 3D včetně provádění
antikolizní kontroly s návrhem rozestupů mezi nově plánovanými vrty. Olejářským
společnostem nebo jejich přímým spolupracovníkům umožňuje tento nástroj
provádět, resp. řídit průzkum a provádět důkladné plánování vrtů.
DIMS
DIMS je nejvíce využívaná aplikace pro správu dat vrtů v "E&P industry", který
výkonně zachycuje příslušná data a automaticky generuje denní zprávy a analýzy.
Zachycená data sestavená správcem vrtů jsou přenášena do centrální databáze
nebo regionálních kanceláří.
StressCheck
StressCheck je aplikace, které generuje přesné zatížení, napětí a řeší
deformace vertikálních a přímých nalezišť. Umožňuje prostorovou konstrukci a
analýzu pro návrh vrtů a další pracovní zatížení. Nabízí nezbytnou funkčnost
pro odvození teplot a tlaku profilů, pro zatížení bednění a vyztužující
konstrukce a pro pohyby během vrtání. Tento nástroj dokáže také simulovat tok
kapalin a přenos tepla pro jeden nebo více toků.
BHA
V petrolejářském průmyslu se používají nejen samotné analytické GIS nástroje,
ale do této oblasti jsou integrovány i programy pro inženýrskou analýzu,
sloužící k odvození chování nalezišť. Jedním z nich je BHA, což je produkt pro
výpočty pomocí metody konečných prvků, který se používá např. k analýze
naleziště v průběhu provádění vrtu. Aplikuje se jako nelineární prostorová
technologie využívající MKP pro vyjádření strukturních charakteristik a
odhalení tendencí při vrtání.
GeoGraphix Exploration System
GeoGraphix Exploration System je produkt firmy GeoGraphix (součást společnosti
Landmark) pro rychlé a snadné řízení, prezentaci a hlavně analýzu plošných dat
s možností zanesení do jednotlivých map. Tento nástroj je jakýmsi průmyslovým
standardem pro geologickou interpretaci, mapování a správu dat na PC s možností
integrace všech dat (jako jsou podkopové šachty, prohlubně, prameny, vřídla,
seizmická data, data o produkci a pronájmech vrtů a kartografické informace).
GES umožňuje tvorbu základních map, schematických map a konturových map. Dalším
nástrojem lze modelovat komplexní strukturu ploch, vytvářet modely struktury a
stratigrafické oblasti, zobrazovat vřídla apod.
SeisVision
Pro interpretaci a integraci 2D/3D seizmických dat a mapování pod Windows NT
lze použít SeisVision od stejnojmenné firmy, obsahující základní nástroje pro
interpretaci geologických a geofyzikálních dějů. K hlavním vlastnostem programu
patří: korelace v reálném čase, snadná a čas upřesňující hloubková konverze,
interaktivní 3D prohlížeč zlomů, přímé a přesné určení dat vřídel apod.
Pomocí SeisVision a dalších nástrojů označovaných jako GeoGraphix Discovery
mohou geologové vytvářet interpretace 2D/3D seizmických dat, generovat
strukturní mapy obsahující data o studnách, generovat geologické mapy
obsahující křivky zlomů, které jsou odvozeny ze seizmických dat.
Související obory
Uvedené produkty by bylo možné doplnit ještě o celou řadu nepřímo souvisejících
aplikací především z oblasti geologie a hydrologie (modelování geologických
vrstev, řada programů pro interpretaci seizmických dat, hydrologické mapy...).

GISy sledují cestu dinosaurů
Náš druhý příběh nasazení GISů začneme trochu oklikou: V roce 1997 objevili
vědci nedaleko Shellu v americkém státě Wyoming velké množství zkamenělých
stop, které představují stezky dinosaurů.
Oblast objevu se nazývá Red Gulch a jde o místo s největší koncentrací těchto
nálezů nejen ve Wyomingu. Nalezené stopy tak patří mezi několik málo důkazů
tohoto charakteru spadající do období střední Jury.
Nejprve si vědci mysleli, že v tomto období byla inkriminovaná oblast pokryta
oceánem. Objevení "cest" veleještěrů bylo důvodem pro přehodnocení geologické
historie oblasti. Stopy, které se uchovaly díky otiskům vzniklým ve vápenitých
nánosech v prostoru pobřežní čáry, poskytly vědcům informace, které není možné
zjistit z fosilií.
Stopy, které vědci nalezli, vznikly, když dinosauři chodili po mokrých
sedimentech na pobřeží, které později vyschly a byly pokryty dalšími sedimenty.
Původní sedimenty prodělaly zpevnění ("zkameněly"), a zakonzervovaly tak stopy
dinosaurů až do té doby, než horní vrstvy sedimentů byly odstraněny erozí.
Ke slovu přišel GIS
Zmiňované území bylo zmapováno, přeměřeno a zkameněliny a otisky z této oblasti
byly podrobeny analýze a porovnány s charakteristickými rysy ostatních
podobných stezek jinde ve světě.
Prvním důležitým krokem bylo vytvoření struktury pro data generovaná týmem
vědců. Vědci použili program ArcView GIS, který byl pro snadnou práci v terénu
nainstalován na laptopu. V průběhu sběru dat odborníci na GIS problematiku
vytvořili strukturu propojení obrazových informací s ostatními daty získanými z
této oblasti.
Obrázky, hlavně fotografie, jsou velmi důležitým aspektem pro dokumentaci
zkoumané lokality. Z technického hlediska je též důležité, že mohou pocházet z
různých zdrojů. Otázku, jak získat co největší množství charakteristických
snímků cest dinosaurů, které by spolehlivě popsaly oblast, vyřešili vědci
pomocí rádiem řízeného modelu letadla s připevněnou kamerou.
Během loňského léta provedli vědci z University of Wyoming Geologic Museum
detailní měření otisků stop a dalších charakteristik. Vědci z South Dakota
School of Mines and Technology vytvořili odpovídající souřadný systém pro
studii každé stezky. Funkcionalita ArcView GIS dovolila přímé integrování
fotografií oblasti a ostatních obrázků s naměřenými daty uspořádanými do
tabulky.
Některé z obrázků byly zpracovány v ERDAS IMAGINE. Všechny získané informace s
odkazem v mapě poskytly vědcům možnost rychle získat přehled o oblasti ze všech
dostupných dat.
V současné době je zpracována asi čtvrtina celé zmiňované oblasti a vědci
předpokládají, že budou na projektu pokračovat až do léta roku 2000.
Další informace o celém projektu naleznete na webové stránce
http://www.cr.usgs.gov.
9 2948 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.