Jak se vede euru půl roku po jeho zavedení

Názory na zavedení nové evropské měny euro byly již od počátku velmi různorodé. Dnes už mají vedoucí pracovníc...


Názory na zavedení nové evropské měny euro byly již od počátku velmi
různorodé. Dnes už mají vedoucí pracovníci ve firmách s eurem konkrétní
zkušenosti, a právě jejich názory na zavedení a další vývoj eura, stejně jako
jeho vliv na strategii firem, se staly objektem zájmu nejnovějšího výzkumu.
Průzkum, v jehož rámci bylo dotazováno 251 ředitelů velkých a středních
podniků v 7 evropských zemích (Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko,
Španělsko a Velká Británie), provedla společnost Sofrés pro Andersen
Consulting. Otázky nesměřovaly pouze k využívání a budoucnosti eura samotného,
ale i na technické problémy s jeho zavedením spojené. Výzkum se pochopitelně
dostal i k problematice elektronického obchodování. Byly osloveny firmy
prakticky ze všech oborů.
Podpora zavedení eura
Výkonní ředitelé v Evropě (CEO) zavedení eura podporují a nepochybují o tom,
že euro přetrvá. Souhlasí s tím, že jeho používání bude mít kladný vliv na
evropskou ekonomiku, nicméně se domnívají, že výsledky se dostaví až po určité
době.
Nejmenší podpora eura je podle očekávání ve Velké Británii, ale i zde
dosahuje 74 %. Největší podporu (94 %) má euro v Itálii. Pokud jde o vliv eura
na růst evropské ekonomiky, potom největší optimisté jsou Italové (90 % se
domnívá, že díky euru ekonomika poroste), opatrní jsou respondenti ze zemí
Beneluxu (60 %). Víra v to, že by euro pomohlo řešit problémy s
nezaměstnaností, je poměrně nízká, a to především v Německu. Obecně
respondenti soudí, že problémy s nezaměstnaností může vyřešit jen ekonomický
růst.
Euro a konkurenceschopnost evropského trhu
Evropské podniky si jsou vědomy strukturálních změn podnikového prostředí,
které s sebou euro přinese. Většina z nich očekává, že konkurence na trhu
vzroste díky vstupu nových společností ze zemí, které dosud nejsou členy
Evropské unie. Vzestup konkurence na trhu očekávají nejvíce Francie a Německo,
nejméně Španělsko. Ve vztahu k sektorům se růst konkurence očekává především v
oblasti financí a spotřebního zboží. Firmy se navzdory názorům odborníků
neobávají výrazného poklesu spotřeby ve spojitosti se zmatky, jaké nepochybně
přinese zánik domácích evropských měn. Nejopatrnější jsou z tohoto pohledu
Španělé, ze sektorů panují největší obavy v oblasti spotřebního zboží.
Zajímavý je fakt, že většina dotázaných firem nepřipouští, že by se kvůli euru
změnily jejich aktivity nebo obchodní strategie. Největší pozornost věnovaly
firmy technickým problémům spojeným s transakčními systémy.
Euro a strategie firem
Existenci eura a jeho vliv na ekonomické prostředí si nejvíce uvědomují velké
nadnárodní společnosti. Domnívají se, že zavedení eura bude mít vliv na
strategické otázky, mezi které např. patří podíl firmy na evropském trhu,
tvorba cen či ziskovost. Mnohé firmy však zatím nechápou příležitosti, které
euro přináší, a zároveň jsou slepé i k nebezpečím a hrozbám, jež představují
noví uchazeči na trhu. Pokud jde o organizaci práce ve firmách, jsou to opět
především nadnárodní společnosti, které si uvědomují, že euro ovlivní prodej i
marketing zrovna tak, jako dodavatelské řetězce. Všechny firmy se shodují na
vlivu eura na podpůrné funkce, nové systémy a využívání elektronického
obchodování. Všeobecně se uznává vliv eura na vznik nových fúzí a aliancí.
Jsou to především finanční společnosti, které vidí euro jako nástroj k
získání nových trhů. Vzhledem k rizikům, které euro provází, není považováno
za nástroj k zvyšování ziskovosti. Více než 40 % společností podnítilo euro k
restrukturalizaci svých podpůrných procesů, k zavedení přímého bankovnictví, k
využívání elektronického obchodování a k zavádění nových informačních systémů.
Firmy podnikající v oblasti spotřebního zboží chápou euro jako příležitost k
optimalizaci pravidel financování, k novým pravidlům pro tvorbu cen a pro
obchodní podmínky. 70 % z nich se domnívá, že díky euru zvýší vlastní podíly
na evropském trhu.
Euro a elektronické obchodování
Průzkum ukázal, že euro je silným akcelerátorem elektronického obchodování.
Této možnosti opět úspěšně využívají především nadnárodní společnosti a
vedoucí firmy na národních trzích. Menší firmy jsou zatím spíše pasivními
hráči. Z pohledu sektorů elektronické obchodování zdomácnělo především v
sektoru financí (50 %) a v sektoru spotřebního zboží, kde více než 65 % firem
považuje euro za katalyzátor rozvoje e-commerce. Největší problémy v této
oblasti si připouštějí firmy v oblasti distribuce, a to v maloobchodu i
velkoobchodu.

9 1917 / darn

Francie
Téměř 3/4 respondentů (72 %) se zde domnívají, že se zákazníci budou euru
přizpůsobovat pomalu, což je zdaleka nejvyšší číslo.
Ze všech zemí je zde nejméně pravděpodobné, že budou pomáhat zákazníkům se
změnou (34 %) a 56 % firem je ochotno pomoci.
Po svých německých protějšcích jsou generální manažeři ve Francii druzí v tom,
že chápou euro jako riziko pro svůj podnik.
Generální ředitelé z Francie a Německa nejvíce očekávají zvýšenou konkurenci.
Velká Británie
Britští výkonní pracovníci euro podporují nejméně i přesto je jich 74 % pro,
což je stále vysoký počet.
Spíše si myslí, že euro bude mít dlouhodobý vliv na fúze a aliance 38 % je
tohoto názoru.
I přes nižší úroveň podpory ve Velké Británii mají britští ředitelé poměrně
velkou důvěru (70 %) v pozitivní vliv eura na růst.
88 % se domnívá, že euro pro jejich podnik nepředstavuje skutečné nebezpečí,
a spolu se svými italskými protějšky spíše nesdílí názor, že euro povzbudí
konkurenci k tomu, aby vstoupila na jejich trh.
Velká Británie je nejméně připravena v otázce technických problémů, což se
dalo vzhledem k její poloze mimo euro zónu očekávat.
Německo
Němečtí manažeři si nejvíce myslí, že euro představuje pro jejich podnik
nebezpečí ačkoli poměrně nízký počet (17 %) má vzhledem k EMU v úmyslu zásadně
změnit obchodní strategii.
Spolu se svými francouzskými protějšky nejvíce očekávají zvýšenou konkurenci a
téměř polovina (46 %) se jich domnívá, že jim euro dlouhodobě umožní
proniknout na nové trhy.
Ohledně vlivu eura na nezaměstnanost jsou nejpesimističtější (81 % si myslí,
že euro nepomůže).
Jsou nejochotnější pomoci dodavatelům a zákazníkům při přechodu na euro (71 %
a 87 % hodnota u dodavatelů je více než dvakrát vyšší než ve Francii).
Každý sedmý (nejvyšší počet) si myslí, že euro způsobí nižší loajalitu
zákazníků.
V Německu je připravenost na euro velmi dobrá 88 % pro svůj personál vyvinulo
školicí nástroje a 92% zahájilo školení personálu a programy na zvýšení
povědomí o euro.
Benelux
Řídicí pracovníci v Beneluxu jsou nejpesimističtější ohledně vlivu eura na
ekonomický růst (pouze 60 %), ohledně vlivu na zaměstnanost jsou si ale
nejjistější.
Jsou nejvíce přesvědčeni o tom, že jim euro umožní v rámci EU zvýšit podíl na
trhu.
Více než polovina se domnívá, že euro pro jejich podnik nepředstavuje
nebezpečí pouze v Itálii je tato hodnota vyšší.
Itálie
Jednotnou měnu zde vítají nejvíce, 91 % ji podporuje silně a 90 % velmi věří
tomu, že povede k vyššímu růstu.
Nejvíce si myslí, že euro bude mít pozitivní vliv na zákaznickou loajalitu
myslí si to zde každý pátý (pro srovnání 6 % v Německu, 7 % v Beneluxu a 8 %
ve Velké Británii).
Drtivá většina (88 %) se domnívá, že euro pro jejich podnik nepředstavuje
nebezpečí a spolu s obchodníky z Velké Británie si myslí, že euro přinejmenším
povzbudí konkurenci ke vstupu na jejich trhy.
Ze všech uvedených zemí nejvíce sdílejí názor, že euro dlouhodobě zvýší
prostředky na financování.
Španělsko
Generální ředitelé se zde nejvíce bojí poklesu spotřeby a jsou nejméně
přesvědčeni o tom, že euro povede ke zvýšené konkurenci.
Více než polovina z nich si myslí, že jim EMU umožní zvýšit podíl na trhu v
rámci Evropské unie ačkoli se většina nedomnívá, že jim euro pomůže při vstupu
na nové národní trhy.
Španělští řídicí pracovníci ze všech nejvíce podporují názor, že euro nijak
neovlivní maloobchodní (63 %) a velkoobchodní ceny (73 %), obchodní podmínky
(74 %) ani sortiment výrobků (83 %).
O málo více než polovina si myslí, že si zákazníci na euro zvyknou rychle.
Pouze 3 % se domnívají, že euro pro jejich podnik znamená skutečné nebezpečí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.