Jak vidíte uplynulý rok 1999?

of the year 1999? Dagmar Ruščáková V tradiční anketě jsme se tentokrát ptali velmi jednoduše zajímalo nás, jak p


of the year 1999?
Dagmar Ruščáková
V tradiční anketě jsme se tentokrát ptali velmi jednoduše zajímalo nás, jak
představitelé firem, působících v různých sférách českého trhu IT hodnotí rok,
který nás v této publikaci zajímá, tedy rok 1999.
We have asked quite simply in our usual survey we have been interested how the
year 1999 is evaluated by the managers of companies acting in different areas
of the Czech IT market.
Rok 1999 byl pro subjekty působící v oblasti telekomunikací obdobím, kdy se pod
tíhou veřejného (chceme-li, pak zejména operátorského) mínění začaly drobit
první kamínky pod monopolem. V dubnu schválila vláda Národní telekomunikační
politiku, která představuje strategický dokument počítající s plnou
liberalizací telekomunikačního trhu v ČR od 1. ledna 2001. Současně byly
zahájeny intenzivnější práce na přípravě telekomunikačního zákona. Ty
vyvrcholily, byť se značně diskutabilním výsledkem, před několika dny.
Přelomovým mezníkem bylo uvolnění dnes již legendárního generálního povolení č.
22/99, které umožnilo využívat datové linky pro přenos hlasu. Přijetím tohoto
dokumentu dostala řada firem možnost zahájit legální podnikání v oboru
hlasových komunikací na bázi internetového protokolu. Pozitivním výsledkem je
velmi příznivé snížení cen zejména v oblasti mezinárodního provozu.
V oblasti pevné telefonie se v roce 1999 projevil rostoucí vliv paketově
orientovaných technologií. I přes nespornou převahu "klasické" telefonie,
zejména pokud jde o funkce, byla oblast přenosu hlasu pakety jednoznačně
vedoucím trendem především pro hospodárnější využívání přenosových sítí a tím
pádem i pro nižší ceny za přenesenou minutu hovoru. V oblasti pevných datových
sítí přinesl rok 1999 další technologický posun, zejména IP virtuální sítě na
bázi standardu MPLS (multiprotocol label switching). MPLS IP VPN jsou logickým
rozšířením funkcionality nabízené veřejnými službami ATM, v jejichž duchu se
nesl datový telekomunikační trh v roce 1998, a nabízejí technickou
infrastrukturu pro širokou paletu produktů od základní datové komunikace až po
služby s vysokou přidanou hodnotou.
Společnost Aliatel nabízí hlasovou službu Business Call a portfolio komplexních
datových služeb od pronájmu digitálních okruhů až po IP virtuální privátní sítě
(Business IP), které představují špičkové služby na bázi nejmodernějších
progresivních technologií a plně využívající veškerý prostor daný stávajícími
legislativními podmínkami.
v
For the companies involved in the business of telecommunications the year 1999
represents the period during which, under the pressure from the side of general
public (or if you wish, from the side of telecommunications operators), the
communications monopoly indicated the first signs of weathering. The Cabinet
approved the National Communications Policy in April 1999. This policy
represents a strategic document that clearly states the ultimate goal of the
total liberalization of the telecommunications market in this country to be
implemented by January 2001. At the same time, the intensity of work on the new
Telecommunications Act increased. These preparatory works culminated just a few
days ago with rather controversial and hotly debated results. The real
breakthrough is represented by the issue of now the legendary general decree
No. 22/99 that made possible to use the data lines for transmission of voice
services. By adopting this policy, the number of companies gained a legal
access to business activities in the area of voice communications based on the
Internet protocol. The positive benefits of this measure have been a
significant reduction of prices especially in the area of international traffic.
In the area of fixed telephony, the year 1999 was characteristic by a growing
influence of the packet-oriented technologies. Despite the indisputable
majority still being enjoyed by the "classical" telephony (especially in the
area of functions) the transfer of voice using packets had been undoubtedly the
dominant trend making possible the more economical use of the communication
networks. Thus, the lower prices per a minute of traffic became feasible. In
the area of fixed data networks the year 1999 brought about yet another
technological shifts manifesting themselves mainly in IP virtual networks based
on the MPLS Standard (multi-protocol label switching). MPLS IP VPN represent
the logical extension of functionality and they offer technical infrastructure
that can be used by a wide variety of products beginning with the basic data
communications through the services with high added value. This trend has
already manifested itself by the output that is being offered to the public in
the form of ATM services. ATM services were the dominating factor of the
telecommunications market in 1998.
The Aliatel Company offers the voice service Business Call and the complete
portfolio of data services ranging from the renting of digital circuits through
IP virtual private networks (Business IP) that represent the top-notch services
based on the most up-to-date technologies that make a 100 percent use of the
current legal environment.
Rok 1999 byl rokem přeměny a přechodu pro Andersen Consulting, pro konzultační
odvětví i pro mnoho našich klientů.
Celý trh prodělával dramatický posun od průmyslové ekonomiky k ekonomice
elektronické, zřetelnější v USA, zatím ne tak viditelný, ale nesporně zřejmý i
v České republice. Problémy roku 2000 vedly mnoho našich klientů k šetrnosti, s
ohledem na nejistou budoucnost. Na trhu došlo k posunu, protože mnoho
společností upustilo od zavádění velkých podnikových systémů a začalo se
angažovat v novém byznysu, založeném na elektronickém podnikání.
Z těchto a některých dalších důvodů naše celosvětové příjmy nedosáhly svého
obvyklého dvouciferného meziročního procentního růstu. Naše příjmy v roce 1999
činily 8,9 miliardy dolarů, což je o 8 % více než v roce 1998. Odhad našich
loňských tržeb za elektronické obchodování je 1,5 miliardy dolarů, což je
trojnásobek 500 milionů dolarů utržených v roce 1998. V České republice se nám
v roce 1999 podařilo dosáhnout nárůstu tržeb o 30 % ve srovnání s rokem 1998.
Interně jsme v roce 1999 zahájili významnou a unikátní transformaci, dosud
největší v historii firmy. Zformulovali jsme nově své poslání: pomáhat našim
klientům vytvořit jejich budoucnost. Vnitřní změny, jako decentralizace řady
podpůrných funkcí a decentralizace rozhodování o našich službách klientům,
budou mít přímý dopad na spokojenost klientů a na naši schopnost reagovat na
dynamicky se měnící trh. Založili jsme kapitálovou jednotku AC Ventures, která
má v příštích pěti letech investovat až 1 miliardu dolarů ročně do podniků,
které usilují o zásadní transformaci svého podnikání. Naše odhodlání přetvořit
svou vlastní firmu nám dává jedinečnou kvalifikaci k tomu, abychom porozuměli
měnícím se potřebám našich klientů na jejich cestě k úspěchu v elektronické
ekonomice.
v
The year 1999 was a period of transition and transformation for Andersen
Consulting, for the consulting industry and for many of our clients.
The entire marketplace faced a dramatic shift from the industrial economy to
the electronic economy, more visible in U.S., not yet so visible but already
obvious also in the Czech Republic. In addition, Y2K insecurities led many of
our clients to alter their buying behaviors in light of an uncertain future.
Finally, the market shifted as many companies moved away from implementing
large scale enterprise business solutions in their quest to develop new,
e-Commerce based business models.
Due to these and other economic impacts, our 1999 worldwide revenue growth was
down from its historic, double-digits levels. During 1999, we achieved $8.9
billion in revenues, an 8 percent increase over 1998 results. Our estimated
electronic commerce revenues were $1.5 billion, triple our $500 million
eCommerce revenues in 1998. In the Czech Republic, we succeeded to achieve an
30 percent increase over 1998 revenue.
Internally, we started a significant unique transformation in 1999 embarking on
the largest effort ever in our firms history. We introduced a new mission
statement: to help our clients create their future. The changes we have made
internally to decentralize many of our support functions and client service
decision making will have a direct impact on client satisfaction and our
ability to respond to a dynamically changing marketplace. We launched AC
Ventures, a capital unit that intends to invest up to $1 billion globally over
the next five years in companies that aspire to transform entire industries.
Our willingness to redefine our own firm makes us uniquely qualified to
understand our clients needs as they change to achieve success in the
electronic economy.
FĘFĘF
Do předposledního roku 2. tisíciletí vstupovala společnost AutoCont CZ (ostatně
jako všichni) ve znamení fenoménu Y2K, o kterém se předpokládalo, že ovlivní
dění v IT po celý rok 1999. To se také stalo, i když průběh celé záležitosti
byl pro mnohé pozorovatele mimo obor překvapivě hladký a bezproblémový. V
AutoContu CZ byl Y2K charakterizován zejména tlakem na extrémně krátké termíny
implementace informačních systémů u některých zákazníků.
Z mého pohledu mnohem důležitějším znakem roku 1999 v ČR byla obrovská
akcelerace v oblasti Internetu, elektronické komerce a všech s tím spojených
událostí. O této akceleraci hovoříme sice již několik let, ovšem možnost
bezplatného přístupu na Internet pro kohokoliv odstartovala všeobecný a masový
zájem o informatiku. Díky tomu je již dnes všem jasné, že k tomu, aby tato
společnost postavila využívání IT jako jednu ze svých hlavních priorit, není
alternativa. To je pro nás důležitější než velmi příjemný fakt, že volný
přístup k Internetu výrazně zvedl objem našich prodejů na spotřebitelském trhu
v poslední čtvrtině roku 1999.
Z pohledu společnosti AutoCont CZ je rok 1999 možno charakterizovat jako na
jedné straně velmi úspěšný, na druhé velmi obtížný. Úspěch spočíval v dosažení
rekordních čísel, ať se jednalo o objem tržeb, počty prodaných PC nebo růst
přidané hodnoty ve formě poskytovaných služeb. Úspěch spočíval rovněž v
dokončení a rozpracování projektů v oblasti nasazování IS systémů, které nebyly
doposud pro AutoCont CZ typické. Obtíže pro nás v roce 1999 představovala
zejména naše intenzivní snaha definovat jasnou podnikatelskou strategii.
v
The AutoCont CZ stepped into the last but one year of the second millennium in
a very similar way as many other companies did: everything was revolving around
the Y2K phenomenon. It was assumed that the millennium bug would bear its
influence on the entire year 1999. In fact, this was really the case despite
the circumstance that the entire affair evolved surprisingly smoothly, at least
in the view of some external observers of the scene. Within the AutoCont
Company, the Y2K problem manifested itself by the pressure to meet extremely
short deadlines when implementing information systems for some customers.
Seen from my personal perspective, the much more important symptom of the year
1999 was an enormously fast expansion of the Internet in the Czech Republic.
This is in particular true regarding the area of electronic commerce and all
events associated with this development. We have been talking about the
acceleration for several years, but the possibility of getting connected free
of charge that has been offered to just about anybody here in this country
triggered the general and massive interest in information technologies as such.
Thanks to this circumstance it becomes quite clear to everybody within the
Company that there is no feasible alternative to making the Information
Technology one of the top priorities of AutoCont Corporation. This fact by
itself is more important for the Company than otherwise a rather pleasant
circumstance that the free access to the Internet caused a considerable
increase of our sales during the last quarter of 1999. The year 1999 can be
evaluated as the very successful year from the point of view of the AutoCont
Company but at the same time as the year that was quite difficult to pull
through. Our success manifested itself in achieving the record economic
figures, be they the sales, the quantity of PCs sold or the growth of the value
added in the form of services rendered. Our success also stemmed from the
completion and development of projects in the area of IT systems implementation
that had not been so far very typical for the AutoCont Company.
The difficulties we encountered during the year 1999 were mostly stemming from
our intensive effort to define the clear entrepreneurial strategy of the
Company.
FĘFĘF
Z hlediska vývoje trhu v České republice vidím jako nejdůležitější jednak
rozvoj Internetu a jednak oživení trhu s PC pod vlivem příprav na přechod do
roku 2000. Hektické období z počátku roku vystřídalo zpomalení růstu investic
do IT v jeho závěru. Obecně se dá říct, že ekonomická situace roku 1999 se
nepříznivě dotkla hlavně větších společností a státní správy. Také vzhledem ke
stále klesajícím cenám výpočetní techniky byl rok 1999 pro mnoho IT firem těžký
a obecně byl v IT problém dosáhnout na trhu většího růstu.
Navzdory této situaci si Dell v České republice vedl velmi dobře. V 1.
čtvrtletí roku 1999 získal podle IDC historicky poprvé vedoucí pozici mezi
prodejci počítačů na českem trhu, od té doby se umisťuje na 1. až druhém místě,
s výjimkou 4. čtvrtletí roku 1999, kdy byly výsledky Dellu tradičně poznamenány
naší nepřítomností v segmentu domácích uživatelů a malých firem. Dell v České
republice dosáhl 15% meziročního růstu.
K úspěchům napomohlo získání nových významných klientů. Zároveň se Dell úspěšně
etabloval i na slovenském trhu. Výrazný úspěch byl zaznamenán v oblasti
Internetu v současné době Dell jeho prostřednictvím realizuje 48 % celkového
obratu společnosti v ČR.
Během roku 1999 se Dellu také podařilo významně rozšířit portfolio nabízených
služeb zákazníkům, patří mezi ně outsourcingové služby, zdarma poskytovaná
hot-line, servis s garantovaným ukončeným servisním zásahem, instalace,
finanční služby apod. Mezi zákazníky vzrůstá obliba internetových Premier
Pages, speciálních stránek chráněných heslem vytvořených na míru konkrétnímu
zákazníkovi. Česká pobočka Dellu získala v uplynulém roce statut Microsoft
Certified Solution Provider a rozšířila portfolio služeb o podporu produktů
Microsoftu.
v
The most important matters from the market perspective as I see are the speed
of development of Internet in CR and the market recovery associated with
preparation for Y2K. Hectic period from the beginning of the year was replaced
by slow-down in IT investments at the end of the year. Generally, the economic
climate of 1999 has had a negative impact mainly on large companies and
government agencies. Due to ever decreasing prices of PCs the 1999 has been a
difficult year for many IT companies and generally it was hard to sustain
growth.
Despite this situation Dell has had a very successful year. In the first
quarter of 99 Dell reached (according to IDC results) no. 1 position at the
Czech PC market for the first time, and has been no 1. or 2. ever since with
the exception of the 4th quarter of 1999, when the results were traditionally
affected by Dells absence in the home and small business segment. Dell has
reached year to year growth of 15%.
Acquisition of new important clients has contributed to Dells success. Dell
also established well in Slovakia during the 1999. Internet is another area in
which Dell achieves great results: at present, 48% of our total revenue in the
Czech Republic is generated through the Internet (in the beginning of 1999 it
was only 8%)
Dell also significantly extended the customer service portfolio during the year
1999 which includes for example: outsourcing services, free hot-line,
unrivalled technical services, installation, financial services etc. Customers
are also increasingly in favor of Premier Pages, special web pages protected by
a password, customized and designed for a particular client.
In 1999 Czech branch of Dell has become Microsoft Certified Solution Provider
and broadened the service portfolio with Microsoft product support.
FĘFĘF
Mohu říci, že loňský rok zaujímá v desetileté historii naší firmy přelomové
postavení. EXPERT& PARTNER engineering je česká IT společnost, která od počátku
svého působení vsadila na kvalitu svého týmu, který je schopen poskytovat
klientům požadovaná řešení včetně uplatnění nových trendů. V současné době se
řadí do první desítky systémových integrátorů a jako jediná se může pochlubit
certifikátem kvality 9001.
V loňském roce jsme zahájili několik procesů, které směřují k dalšímu upevnění
naší pozice na trhu. Patří sem zahájení spolupráce s novými typy klientů,
například s velkými mezinárodními maloobchodními řetězci, a další rozšíření
spolupráce s telekomunikačními firmami. Zaměřili jsme se na růst podílu služeb
a zavedli nové produkty. K těm se řadí implementace komplexních firemních
řešení včetně e-commerce, CRM a ERPx systémů pro střední a velké firmy,
bezpečnostní analýzy a konzultace.
Loňský rok jsme využili také k tomu, abychom zvážili, které aktivity mají pro
firmu a pro náš tým největší potenciál rozvoje. Provedli jsme vnitřní audit
procesů a portfolia, abychom zajistili co nejvyšší efektivnost. Díky tomu se
nám podařilo dosáhnout zvýšení produktivity. Součástí těchto aktivit bylo i
strategické rozhodnutí o vstupu finančního investora. Proces výběru jsme
zahájili v polovině roku 1999 a za rok, v květnu letošního roku, jsme oznámili
podpis smlouvy s fondem Czech Direct Equity Fund (CDEF), který se specializuje
na investice do středně velkých firem v České republice a v regionu střední
Evropy. Jedním z jeho nejvýznamnějších akcionářů je Evropská banka pro obnovu a
rozvoj EBRD. Věříme, že jsme teď velmi dobře připraveni na realizaci našich
plánů. K těm řadíme mimo jiné i expanzi do dalších zemí střední Evropy.
v
I believe that last year was a turning point in the ten years history of our
company. EXPERT& PARTNER engineering is a Czech IT company, that from its
creation has built its success on the quality of its team, its ability to
provide our clients with the high quality of IT solutions and apply new trends.
We are currently ranked in the top ten list of system integrators and are the
only one with ISO 9001 quality certification.
Last year we began the process that would lead us to the further strengthening
of our market position. We have acquired major international retail chains as
new clients and increased our co-operation with telecommunications companies.
We focused on growing services in our portfolio and launched new products such
as the implementation of complex enterprise solutions including E-commerce, CRM
and ERPx systems for medium to large sized companies, IT security analysis and
consulting services.
We also evaluated our portfolio to determine which products have the highest
growth potential for the company as well as for our team. We conducted an audit
of internal processes and our portfolio, thus leading to an increase in
operations effectiveness and productivity per employee.
We also decided to choose a financial investor. The selection process started
in the middle of 1999 and after one year, in May 2000, we announced the
contract with the Czech Direct Equity Fund (CDEF) dedicated to investing in
medium-sized companies in the Czech Republic and the wider Central European
region. CDEF was established by leading international investors, including the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as a major investor. We
believe that we are now ready for the execution of our development plans
including expansion to other Central European countries.
Situaci na českém trhu IT v roce 1999 lze charakterizovat dvěma základními
atributy: přípravou na rok 2000 a pokračující stagnací ekonomiky s důsledky
redukce požadavků na investice do informačních technologií. Obě tyto
záležitosti znamenaly pokles požadavků na podnikové informační systémy (ERP) a
zároveň zvyšující se výdaje zákazníků na přípravu stávajících produktů na Y2K.
Znamenalo to poměrně slušné zajištění růstu u dodavatelů ERP systémů a
systémových integrátorů, kteří již měli dostatečný počet zákazníků, a problémy
u společností, pro něž existující suma zákazníků nebyla dostačně velká. Jistý
vliv zaznamenal český trh rovněž ze zahraničí, kde někteří velmi významní
dodavatelé ERP systémů postupně přestali profitovat na "boomu" informačních
technologií a zahájili období hlubokých propadů zisků a postupného generování
ztrát (Baan, SSA, apod.). V tomto prostředí pouze nejsilnější a nejschopnější
společnosti prokázaly svoji sílu a stabilitu.
Počátek roku 2000 byl ve znamení nervózního očekávání případných problémů
zaviněných přechodem na rok 2000, k nimž díky náročné přípravě nedošlo. Nastalo
malé oživení poptávky společností po ERP řešení z důvodu uvolnění investic po
roce 2000. Začínají se projevovat názory některých odborníků, kteří
předpovídali počátek investic do nových technologií především v oblasti
e-businessu. Zájem o tuto oblast zřejmě překročil všechna očekávání. Současně
začínají působit hospodářské propady některých ERP dodavatelů a trh se
relativně začíná otevírat pro ty momentálně úspěšnější.
Toto vše se odehrálo v kontextu velmi významných změn v mateřské společnosti,
které odstartovala akvizice JBA International společností GEAC Computer
Corporation. S novým jménem a novými možnostmi prodejů produktů společnosti
GEAC přijímá společnost novou vizi pro český trh s názvem JBA/GEAC-Klíč k
elektronickému podnikání. Společnost se tak hlásí k roli systémového
integrátora.
v
There were two dominating attributes characterizing the situation on the IT
market in 1999. The first one was the continuing preparation for the coming of
year 2000 and the second one was the continuing stagnation of the national
economy resulting in a reduced demand for investment in the area of Information
Technologies. Both these trends manifested themselves in the reduced demand for
company information systems (ERP) and at the same time the increased customers
outlays in connection with making the existing products Y2K compatible. All
this resulted in a comparatively satisfactory growth within the sphere of ERP
Systems Suppliers and the System Integrators that had, at that time, already
sufficient number of customers. On the other hand, those who had insufficient
number of customers the same trends spelled the trouble. The Czech market also
registered certain foreign influences in connection with the circumstance that
some very important foreign suppliers of ERP Systems gradually ceased to profit
on the fading boom of the Information Technologies and they entered into a
period of large drops in profits and red ink (Baan, SSA and others). Thus, only
the strongest and most enterprising companies demonstrated their strength and
stability in this rather unsatisfactory environment.
The beginning of the year 2000 was marked by a nervous waiting for the
manifestations of the Millennium Bug. However, there were no serious problems
encountered thanks to meticulous and quite costly preparations for the event.
There was a slight revival of the demand for the ERP Systems due to approved
new investments to be implemented during the fiscal year 2000. We are
witnessing the manifestations of the phenomena predicted by some experts,
mainly the beginning of era of new investments into new technologies,
especially in the area of e-business. It seems that the interest in this new
technological realm has surpassed all expectations. Simultaneously, the
influence of the economic losses of some ERP suppliers is beginning to be felt
and the market becomes less crowded. This represents a distinctive advantage
for those who happen to be most successful at the moment.
All the above events were taking place in the period of very important changes
in our parent company. The changes I am talking about were triggered by the
fact that the JBA International was acquired by the GEAC Computer Corporation.
Thus, having the new name and new options to sell the products by GEAC the JBA
Company adopted a new vision for the Czech market bearing the designation
JBA/GEAC the Key to Electronic Business. Thus, the Company has adopted the role
of the System Integrator.
FĘFĘF
Asi nejvýznamnějším trendem roku 1999 na českém trhu IT byl tlak na snižování
výdajů a s tím související zostření konkurence mezi dodavateli. Mezi hlavními
faktory, které tento trend způsobily, můžeme jmenovat očekávání roku 2000,
celkovou ekonomickou situaci i relativní politickou nestabilitu.
Ve srovnání s předcházejícími roky také došlo k posunu poptávky. Firmy v ČR
investovaly hlavně do posílení dosavadní infrastruktury, a to na úkor zájmu o
nová řešení. To je také důvodem, proč hardwaroví dodavatelé tolik nepocítili
snížení poptávky, na rozdíl od firem nabízejících informační systémy.
Jednou z oblastí, kde se pokles investic projevil nejvíce, jsou ERP systémy.
Klienti si již nemyslí, že by implementace podnikového informačního systému
mohla sama vyřešit jejich problémy, naopak vzrůstá tlak na sbližování řešení
této problematiky s řešením obchodních procesů. Zvýšil se rovněž zájem o
systémy na podporu zákaznických služeb. Mnoho firem z různých sektorů vidí, že
to je oblast, kde je možné dosáhnout konkurenční výhody.
Tendence poklesu se však nedotkla všech stejně. Obecně můžeme říci, že firmy s
jasnou představou o výhodách, jaké jim informační technologie mohou přinést,
investice v této oblasti neomezovaly nebo je omezovaly jen minimálně.
v
The reduction in IT expenditure, resulting in a more competitive market, was
one of the most important trends in the Czech Republic in 1999. The main
reasons for this were the anticipation of Y2k problems, the poor overall
economic situation and the relative political instability.
Compared with the previous years, the structure of the demand also changed. The
Czech companies mainly focused on the strengthening of their existing
infrastructure to the detriment of demand for new solutions. This is also a
reason why the hardware vendors were not so badly impacted by the decrease in
overall demand.
The demand especially decreased in the area of the ERP systems. The clients no
longer think that the implementation of any ERP system can solve their problems
on its own. However, the desire to solve this area together with business
processes increases. At the same time, the interest in systems, which will
support customer services, is growing. Many companies from the different market
sectors already see that a competitive advantage can be reached in this area.
The Czech companies did not cut their investment in IT by the same proportion.
In general, we can say that companies with a clear understanding of the
benefits attainable by the use of information technology, limited their
expenditures only by a small amount if at all.


0 1456 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.