Jaké faktory ovlivňují trh?

Velikost trhu ICT služeb bude ovlivněna schopností dodavatelů prokázat návratnost vynaložených prostředků. To předp...


Velikost trhu ICT služeb bude ovlivněna schopností dodavatelů prokázat
návratnost vynaložených prostředků. To předpokládá nejen pochopení účelu, na
který si zákazník konkrétní řešení pořizuje, ale také jeho integraci do jednoho
výkonného celku, který se chová otevřené k okolnímu světu. Nadále bude narůstat
význam schopnosti odhadnout vývojové trendy konkrétních segmentů trhu. Podle
toho je třeba buď flexibilně vyvíjet vlastní služby, nebo utvářet transparentní
aliance s jednoznačným rozdělením kompetencí, které zaručí, že finální nabídka
uspokojí potřebu a přinese očekávané konkurenční výhody. Dalším důležitým
faktorem změny velikosti trhu bude i fakt, že současný trend "off-shoringu" ve
formě přesunu výroby a vývoje na daleký východ má již dnes negativní dopady na
zaměstnanost vyspělých států. Nabízí se kompromis ve formě "near shoringu"
(přesun do střední a východní Evropy), což dává naději na potenciální oživení i
u nás.
Vítězit budou ti, kdo budou schopni nabídnout a dodat požadovanou kvalitu se
zárukami co nejlevněji. Pro dodavatele to bude znamenat další robustní
snižování interních nákladů, outsorcování administrativy i nevýkonných složek a
změny organizační struktury.

Mezi nejdůležitější faktory zvyšující růst českého IT "servisního" trhu patří
především vstup ČR do EU, který s sebou nese mj. přímé dotace evropských
strukturálních fondů do rozvoje IT infrastruktury státní správy. Vedle toho
jsou to rovněž přímé zahraniční investice, díky nimž vznikají nové obchodní
příležitosti. Investice pozitivně ovlivňují služby s IT jednak tím, že vznikají
zcela nové podniky na zelené louce, za druhé pak zahraniční společnosti
zavádějí technologicky vyšší standardy a modernizují IT infrastrukturu
společností, které získaly akvizicí. Jako poslední prorůstový faktor bych uvedl
větší podporu segmentu malých a středních podniků ze strany bank a finančních
institucí. Jejich benevolentnější úvěrová politika dovoluje malým a středním
firmám zvyšovat svou produktivitu práce prostřednictvím investic do technologií
a s nimi spojených služeb.
Mezi faktory, které naopak brzdí růst lokálního trhu s IT službami, bych
zařadil zpomalování procesů státní správy. Na vině je v této věci částečně i
státní legislativa a ekonomická situace ČR, jež s prohlubujícím se deficitem
veřejných financí vede k nutným škrtům v investičních oblastech. Negativní vliv
má státní politika v oblasti podnikatelské sféry, zvyšování "povinných výdajů",
a tím snižování finančních zdrojů pro jiné investice.

Nejvyšší podíl prostředků věnovaný na IT služby je patrný v institucích
finančního sektoru, tedy v bankách, pojišťovnách, leasingových společnostech
apod. Tyto organizace vynakládají na IT služby přibližně dvě pětiny svých
celkových prostředků na IT (38%), zatímco v ostatních odvětvích (s výjimkou
utilit & telekomunikací) se průměrný podíl výdajů na IT služby pohybuje v
rozpětí od 26% do 30%.
Z hlediska dalších klasifikačních kritérií platí, že s vyšším podílem výdajů na
služby se lze setkat v organizacích se zahraniční majetkovou účastí a ve
větších organizacích, a to jak ve smyslu počtu zaměstnanců, tak také ve smyslu
obratu organizací i celkových výdajů na IT.
Na základě provedených výzkumných šetření a s přihlédnutím k potřebám a
možnostem koncového trhu lze i v příštích letech očekávat postupné zvyšování
podílu prostředků vynakládaných na IT služby zejména na úkor hardwaru. Tento
nárůst však bude mít velmi povlovný charakter, přičemž diferenciace mezi
jednotlivými skupinami organizací se bude dále prohlubovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.