Java nasazená do prostoru

MicroStation patří mezi CAD systémy, které mají mezi uživateli své pevné místo. Tvůrce tohoto systému Bently system...


MicroStation patří mezi CAD systémy, které mají mezi uživateli své pevné místo.
Tvůrce tohoto systému Bently systems v nedávné době uvolnil novou verzi
MicroStation/J. Tento nový produkt je postaven na novém jádru JMDL, zahrnujícím
virtuální stroj jazyka Java, který umožňuje provozovat nativní Java aplikace a
MDL aplikace. Největší přínos pro modelování však má začlenění jádra Parasolid
pro objemové modelování.
MicroStation/J sám o sobě tvoří jakýsi základ nebo chcete-li holý CAD, nad
kterým je možné provozovat profesně zaměřenou sestavu, např. na stavební
konstrukci, goeinženýrství nebo strojírenství. Z jistých dovodů jsme se
věnovali MicroStation Modeleru, což je sestava zaměřená právě na oblast
strojírenství, průmyslový návrh a produkci výrobků. Zde se výrazně projevuje
množství nových vlastností v objemovém modelování, což je výsledkem již
zmíněného jádra Parasolid.

Základem je čára
Uchopovocí mody jsou v CAD systémech naprostou samozřejmostí a záleží spíše na
jejich propracovanosti. V tomto směru je zde nabízena funkce "Accudraw". Při
kreslení např. úsečky je možné od určeného bodu "zafixovat" směr, kterým bude
čára tažena. Zároveň máte k dispozici dialogový panel, ve kterém se zobrazují
aktuální souřadnice myši. Zde je zajímavou vlastností, že kurzor v dialogovým
panelu při posunu myši určitým směrem po obrazovce přeskočí do řádku příslušné
souřadnice a tudíž není nutné pro upřesnění používat tabelátor.
Další, práci urychlující vlastností jsou plovoucí dialogové panely vyvolávané
kombinací klávesnice s myší. Objevují se pod kurzorem a slouží k ovládání např.
objektů nebo řízení uchopovacích modů.
Pokud často používáte zaoblení rohu, přijde vám vhod funkce, vytvářející v
průběhu kreslení "polyline" automaticky zaoblení nebo zkosení rohů podle
přednastavených parametrů.
MicroStationu/J je nutno přiznat velkou úroveň v oblasti navrhování a editace
křivek. Jen pro spline je připraveno 5 funkcí, z toho 2 pro tvorbu pomocí
řídicích bodů. U Beziérových křivek lze samozřejmě snadno řídit tečny v bodě a
křivost se zcela prokazatelně mění jen k "předposlednímu" bodu.
Editace křivek je opět kapitola sama pro sebe. Při editaci spline lze
definovat, jaká oblast bude danou změnou ovlivněna. Editovat je možné i tečny v
libovolném bodě a to tak, že v konkrétním bodě definujete směr a velikost
tečných vektorů v obou směrech a vytvoříte tak patřičné "zalomení". Důležité
je, že všechny tyto operace probíhají v reálném čase a vy vidíte dynamicky se
měnící křivku.
Vytvořit spline lze i definováním vektorů při přímém kreslení a nebo použít
některé z předdefinovaných křivek (Archimedova spirála, klotoida, logaritmická
křivka a nebo spirála ve 3D). Křivku lze zadat i parametrickou funkcí.

Vzhůru na prostor
Podstatou práce v MicroStationu je kreslení a modelování v prostoru, editace v
prostorových těles a ploch. Pro snadnou a rychlou práci a orientaci v prostoru
přispívá dynamické natáčení scény a posun. Tyto operace můžete provádět nejen s
drátovým modelem, ale i s vystínovaným tělesem, přičemž si můžete zvolit z
několika typů stínování. S drátovým modelem je práce poměrně rychlá, ale při
použití stínování se rychlost poměrně nepříjemně snížila a to bohužel i při
relativně jednoduchých tělesech.

Tělesa
Parametrické 3D modelování se ve vyspělých CADech začíná stávat standardem.
Těleso, které si s sebou nese své tvořící parametry, může být kdykoliv snadno
editováno a může tak ovlivnit další tělesa. Základním 3D tělesem (samozřejmě
kromě primitiv) je vytažení tělesa z kontury. MicroStation/J umožňuje při této
operaci mimo samotného zadání výšky, definovat úhel sklonu nebo měřítko ve
směru "x" a "y". Pokud výšku tělesa nezadáte číslem, můžete velikost tělesa
určit tahem myši. Při tomto postupu se těleso dynamicky natahuje za kurzorem.
Jestliže nyní přejedete myší do jiného otevřeného okna, MicroStation/J začne
okamžitě vytvářet těleso podle nové polohy kurzoru. Bohužel už v této základní
funkci jsem postrádal některé vlastnosti. Nelze např. vytáhnout těleso, které
by začínalo nad tvořící konturou, resp. tvořící křivka bude ležet vždy na
spodní hraně tělesa. Postrádal jsem též offset od křivky nebo možnost dotažení
k ploše (obě operace lze samozřejmě obejít standardními funkcemi, ale ...).
Další naše zastavení bude u zaoblování těles, kde lze zaoblit hranu tělesa s
proměnným poloměrem definovaným počátečním, koncovým a jedním poloměrem
umístěným na hraně. Právě možnost definice jen jednoho průběžného poloměru mi
připadala jako jisté omezení. Bohužel, polohu tohoto poloměru nelze později
změnit. Velké plus je ale snadná a bezproblémová editace.
V konstrukční praxi je velmi potřebný prvek typu "díra". Zde se opět projevilo
další plus parametrických vlastností těles. Při tvorbě otvoru mimo samotného
průměru můžete zvolit hloubku nebo říci, že má být vedena skrz a nebo ji
zakončit úhlem po vyvrtání.
Pokud budete vytvářet otvor v normále plochy, dynamicky znázorňovaný průběh
díry se bude automaticky posouvat za kurzorem a v případě přejetí na jinou
plochu se znázornění otvoru automaticky přeorientuje. Otvor lze nakonec umístit
na příslušném místě tělesa, resp. v příslušném bodu na tělese. Zde lze vytknout
poměrnou pracnost této operace.
MicroStation nabízí i vyříznutí tělesa podle vámi připraveného profilu. Takto
vytvářenému výřezu lze přiřadit i offset a odebrat tak jen materiál v určité
tloušťce okolo profilu. Takto vzniklá drážka může jít skrz celé těleso nebo
začínat (či končit) v tělese. Jedná se o poměrně silný nástroj pro vytváření
průchozích drážek (pokud odhlédneme od nutnosti nadefinování profilu i pro
normované profily), ale např. drážky pro pera v hřídeli bych doporučoval
vytvářet jiným způsoben a to z důvodu vytváření jejich zakončení.
Poměrně příjemně mě překvapila funkce na vytváření skořepiny, kde se mimo
standardního vytvoření dutiny uvnitř tělesa (definicí tloušťky stěny) objevuje
i možnost použít stávající těleso jako vnitřek budoucí skořepiny.
Pokud by vám pro editační záměry dané parametry těles nestačily, můžete
samozřejmě provádět booloeovské oprace, ořezávání, protahování tělesa v určitém
směru nebo můžete myší "tahat" za uzlové body.

Plochy
Ani v tvorbě ploch nezůstává MicroStation/J pozadu. Plochu lze proložit přes
řadu profilů nebo ji vygenerovat mezi okraji. Další způsob, jak získáte plochu,
je vytvoření přechodu mezi dvěma profily po předepsaných křivkách. Plochy lze
zaoblovat a nebo ořezávat a to i projekcí křivky na plochu. Mezi editační
funkce pro plochy patří i možnost protažení strany plochy při zachování tečny
nebo křivosti.
Nezbytným doplňkem jsou funkce pro analýzu ploch. MicroStation/J dovoluje
vyhodnotit plochu pomocí tečných a normálových vektorů. Uživatel v tomto
případě řídí (mimo výběru zobrazované položky) hustotu sítě analyzovaných bodů.
Bohužel, jiný způsob analýzy není k dispozici a navíc vyhodnocený objekt nelze
natáčet.
Strom ukazující historii vývoje modelu je dostupný pro vytvořená tělesa a
provedené operace nad nimi. MicroStation sice nabízí možnost posouvání operací
po tomto stromě, ale během testování mé snažení nemělo moc velký úspěch.

Sestavy
Vytváření sestav je sice kapitola, ke které se uživatel dostane až v okamžiku,
kdy potřebuje zpracovávat složitější technologické celky v podobě složitějších
modelů, ale o to více ocení v tuto chvíli její užitečnost. V MicroStationu/J
zařadíte těleso (zde je důležité, že právě těleso a ne celý part) do skupiny
sestav a pak ho v sestavě použijete. Zde ho celkem jednoduše "napozicujete"
vůči 3D modelům.

Výkresy
Z vytvořených modelů je potřeba vytvořit výkresovou dokumentaci. Jednoduše si
nastavíte, jaké pohledy chcete použít ve výkrese a po vložení "řídicího"
pohledu ostatní umístíte dynamicky pomocí myši. Vytvářet lze samozřejmě i řezy
a ve výkrese je připravena řada funkcí pro kótování, pozicování apod. Pokud
provedete změnu v modelu, tak se automaticky objeví i ve výkrese.
Zajímavým doplňkem je "špendlík". Jedná se o značku, jejíž tvar si vyberete z
připravené nabídky a umístíte ji libovolně do plochy. Pod tuto značku schováte
libovolný text, který je dostupný na poklepání myší.
K dokonalosti byly vypracovány značky svarů, drsnosti nebo vzájemných vztahů
těles. V dialogovém panelu se objeví příslušná značka s možnými parametry,
které pouhým kliknutím buď aktivujete, nebo schováte. Jednoduše je vyplníte
potřebným textem a značka se vytvoří podle proporcí požadovaných normou.
Příjemná je i zásoba značek typu souosost, rovnoběžnost apod.
Uživatelské rozhraní
Tak jako v předchozích verzích i zde je vzhled pracovní plochy, resp.
uspořádání ikon plně ponecháno na uživateli. Otevřete si panely jen s těmi
nástroji, které potřebujete (nebo si je dotvoříte) a umístíte je kam chcete.
Zrovna tak můžete mít otevřený příslušný počet pracovních oken. Pod oknem se
vám budou zobrazovat ikony pro ovládání prostoru (rotace, zoom, pan,
perspektiva apod.), takž máte ovládání neustále po ruce. Jednoduše lze řídit
typ, barvu a tloušťku čáry nebo hladinu (těch je bohužel stále jen 64).
Nastavení uživatelské rozhraní jde ale dále a vy si můžete nastavit použití
jednotlivých tlačítek myši nebo tabletu.

Závěr
MicroStation/J se po celou dobu práce jevil jako zdatný pomocník pro
konstrukční práci a hlavně práci v prostoru. Až na některá omezení při práci s
tělesy a plochami lze tento produkt hodnotit jen kladně. Výhodou je jistě
snadné ovládání a možnost rychlého započetí práce bez nutnosti dlouhého učení.
Na druhou stranu skutečně efektivní práce dosáhnete až po čase, když
prohlédnete některé principy a postupy. Nutno také dodat, že tento článek
pokrývá jen část možností MicroStationu/J a nebyla např. zmínka o vizualizaci,
animaci, tvorbě parametrických vztahů mezi objekty a dalších možnostech.

SHRNUTÍ
MicroStation/J
Tři utility, které vám usnadní práci s notebookem v různých zemích světa
Pro: tvorba a editace křivek, parametrická tělesa
Proti: některá omezení při práci s tělesy, rychlost
Výrobce: Bentley Systems, Praha, Tel.: 02/573 14 131
Fax: 573 14 133 info@bentley.cz http://www.bentley.cz
Cena (vč. DPH): 166 300 Kč

9 0247 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.