Jiná startovní pozice

Země našeho regionu prošly jiným vývojem než sousedé na západ od našich hranic, a to se nesmazatelně projevilo i na ...


Země našeho regionu prošly jiným vývojem než sousedé na západ od našich hranic,
a to se nesmazatelně projevilo i na trzích IT.
Po roce 1989 procházely země ekonomickou a společenskou transformací, probíhaly
privatizace, kupní síla byla malá, teprve se formoval a vznikal segment SMB
(Small Medium Business, malé a střední podniky budoucí hlavní "obecenstvo" pro
osobní počítače a hlavní tahoun) a je jasné, že v takovýchto podmínkách se
nemůže trh vyvíjet stejně jako ve standardních tržních ekonomikách. Zde uvedu
srovnání s mobilními telefony.
Nástup mobilních telefonů nás zastihl již v podstatě ve "standardním" stavu
ekonomiky a společnosti, čemuž také odpovídá výsledek. Prodeje mobilních
telefonů a jejich penetrace jsou na úrovni nejenom srovnatelné s západní
Evropou, nýbrž jsme některé země i předčili. Důvod je zcela zřejmý existuje
dostatečné množství stávajících a potenciálních uživatelů spolu s relativně
příznivými cenami. To jsou bohužel dva aspekty, které PC trh dlouhou dobu
neměl. V roce 1990 společnost IDC předpokládala, že prodeje PC v ČR by se mohly
dorovnat těm v Belgii (populačně srovnatelná země) někdy na konci století,
popř. v prvních letech století nového. Bohužel se ukázalo to, co platí i pro
ekonomiku jako celek, a to je fakt, že mezera byla příliš velká a země západní
Evropy "nespí". Například v roce 2001 se prodalo v Belgii více než dvakrát (!)
více PC než u nás. V absolutních číslech to představuje rozdíl více než 360 000
kusů osobních počítačů. Je na první pohled zřejmé, že problém souvisí i s
velikostí HDP na obyvatele, nicméně ta by se měla zvyšovat, zejména po našem
vstupu do EU. Ještě "horší" obrázek nám dá pohled na sousední Rakousko. Země,
kde žije o přibližně 2 miliony obyvatel méně než v ČR, pojme ročně o více než
300 000 kusů PC více! A poslední srovnání Švédsko má zhruba 8,8 milionu
obyvatel, tudíž asi o 1,4 milionu méně než ČR, nicméně se tam v roce 2001
prodalo přes 1 000 000 osobních počítačů! Doufejme, že se tím nová česká vláda
v čele s premiérem Špidlou nechá inspirovat.
V těchto trýznivých srovnáních se nicméně rýsuje ono pomyslné světélko na konci
tunelu. Je totiž zřejmé, že místo pro růst by v Česku rozhodně mělo být a že
trh by měl být schopen takovéto hodnoty absorbovat. Je několik faktorů, které
podpoří další růst prodejů PC:
stále existuje malá "instalovaná základna" ve srovnání se západní Evropou či USA
rostoucí a investující sektor SMB
malá penetrace v sektoru domácností a zvyšující se zájem tohoto sektoru o
osobní počítače
pozitivní ekonomický vývoj v posledních letech
internet a "nové" služby jako např. home banking
snižující se ceny; cena za low--end PC bez monitoru a bez DPH je dnes i pod
úrovní průměrné měsíční mzdy lpříliv přímých zahraničních investic, zejména
těch technologických a strategických

Zvýhodněná PC pro všechny
Zmíněný růst ovšem přirozeně nemůže přijít sám od sebe. Nemám informace ze
všech zemí, nicméně vím, že snad všechny severské země úspěšně zavedly programy
zvýhodněných nákupů PC zaměstnanců přes zaměstnavatele (ten si tyto položky
mohl poté "odečíst z daní", zjednodušeně řečeno). Např. v Dánsku proběhla tato
velmi populární a úspěšná akce někdy v roce 1999 a v minulém roce dokonce
uvažovali o zopakování. U nás svitla naděje v roce 2000 v podobě obdobného
návrhu, který se objevil v parlamentu, nicméně byl shozen ze stolu a od té doby
je "ticho po pěšině". V západní Evropě rovněž existuje velká podpora PC ve
školství. To samozřejmě má sekundární vliv jednak na počítačovou gramotnost,
ale rovněž na penetraci PC v domácnostech. Pokud je PC integrální součástí
výuky, je velice pravděpodobné, že málokterá rodina si dovolí nemít PC doma a
tím vytvářet pro své děti deficit. Projekt Internet do škol je jen malá
vlaštovka, a pokud má mít nějaký větší a dlouhodobější dopad, je nutné, aby
pokračoval nejméně dalších 5 let (při současné úrovni 25 000 PC za rok).

Česko: na Západ je cesta dlouhá
Lukáš Raška

Je to zhruba 20 let (ať už bereme počátek počítačové éry, tak jak ji známe
nyní, v roce 1981 či 1983), co naše společnost začala objevovat kouzlo osobních
počítačů, a od té doby až do dnešních dnů probíhá v oblasti PC bouřlivý vývoj.
Dovolím si srovnání s automobilovým průmyslem, kde první automobil znamenal
skutečný převrat, nicméně i po více než 100 letech se jedná více méně o ty
stejné principy, velikosti, užitek a použití. Neustále se vylepšují materiály,
spotřeba, výkon atd., nicméně pořád jsou to válce, kde výbuch paliva udává
energii pístům. Troufnu si tvrdit, že co se týká počítačů v roce 2081 a dále,
tam už se bude jednat o zcela jiné principy, velikosti, užitek a použití.
Pointou tohoto srovnání je, že ač se automobilový průmysl týká nás všech a
téměř všech lidí na této planetě (což PC, bohužel, zatím ne), trh IT a osobních
počítačů je mnohem více dynamický. Dynamický ve všech směrech ať už se jedná o
technologický vývoj, nová odvětví, tržní nárůsty nebo v neposlední řadě ceny.
To je velmi podstatné pro pochopení současné situace i budoucího vývoje v IT.
Podíváme-li se na trh v České republice, je zajímavé sledovat několik veličin a
jak se postupem času vyvíjely. Ještě v roce 1989 se prodávala tehdy
nejrozšířenější PC AT 286 za ceny až 200 000 Kčs za kus. V roce 1991 bylo již
možné takové PC pořídit i za ceny okolo 25 000 Kčs. Ve stejném roce se nabízelo
značkové PC Compaq či IBM AT 486, tehdejší "high-end", za ceny často dosahující
300 000 Kčs. Nutno ovšem dodat, že zároveň existovaly obrovské rozdíly mezi
cenami lokálních a nadnárodních výrobců. Ty nebyly v jednotkách či desítkách
procent jako dnes, ale činily i stovky procent. Podíváme-li se na jakési
průměrné ceny PC a porovnáme je s průměrným hrubým příjmem té doby, zjistíme
velice zajímavá a dnes již těžko představitelná fakta.

PC za půl milionu
Tak například v roce 1991 představovala koupě PC AT 286 výdaj rovnající se
téměř 10 průměrným hrubým měsíčním příjmům a pořízení "high-end" PC AT 486
představovalo těchto příjmů zhruba 33! Zkusme si představit, že by se dnes
nabízelo PC s např. P4 2GHz za cenu okolo 480 000 Kč! Pokud si dobře vzpomínám
na ceny aut, tak se dá říct, že každé "lepší" PC stálo v roce 1991 stejně nebo
i více jako tehdy nejprodávanější automobil Škoda Favorit. Tomu se dnes již jen
těžko věří, nicméně to není vůbec zase až tak dávno. Je to jen něco málo přes
10 let. Zde je ovšem nutno hledat kořeny dnešního stavu a toho, proč ještě PC
musí v našem regionu urazit dosti dlouhou cestu, než se stane zcela samozřejmou
součástí našich životů a plnohodnotným spotřebním zbožím.
Vraťme se ale k pointě, kterou jsem učinil na začátku tohoto článku k dynamice.
Pochybuji o tom, že bychom nalezli jiné odvětví, které se vyvíjelo alespoň z
části podobně dynamicky. Pouze opravdoví pamětníci a lidé působící v IT od
počátku 90. let si vzpomenou, že na čele výrobců PC v ČR byly zkraje 90. let
společnosti jako Robotron, Logostar, nebo že v roce 1993 byla nejúspěšnější
firmou na trhu s osobními počítači u nás společnost Multisys z Pardubic.
Přesuneme-li se do současnosti a budoucnosti, kdo by ještě přede dvěma lety
řekl, že brzy nebude existovat společnost Compaq? Pokud se nad tímto vývojem
zamyslíme, zjistíme, že není vůbec divné, že v oblasti PC existuje velmi nízká
loajalita ke značce.

Každý rok o pětinu
Trh PC (podle metodologie IDC počítáme do tohoto segmentu desktopy, notebooky a
SIAS (Standard Intel Architecture Server, dříve označovaný jako PC server) v
oblasti střední Evropy (CZ, PO, HU a SK) rostl během let 1991-2001 průměrným
tempem (Compound Avegare Growth Rate, CAGR) 20 % co do počtu prodaných kusů. To
byl vývoj, který je neopakovatelný a který přímo souvisel s dobou, kdy
penetrace byla minimální, a to ve všech segmentech koncových uživatelů.
Například Polsko ještě do dnešního dne nepoznalo, co to je meziroční pokles v
prodejích PC. Maďarsko jemně škobrtlo v roce 1995, zatímco Česká republika to
zažila v roce 1997 po politické a ekonomické krizi, stejně tak Slovensko v roce
1998.
Na těchto, byť zatím ojedinělých případech lze vidět, že prodeje PC a trh IT
jako celek jsou (a ne málo) závislé na makroekonomickém a do určité míry i
politickém vývoji, i když to jednu dobu vypadalo, že značná část lidí slepě
propagující "novou ekonomiku" se snaží dokázat opak. Vzpomínám si, když Václav
Klaus prohlásil někdy na přelomu let 1999/2000, že žádná "nová ekonomika"
existovat nemůže a že vše podléhá starým známým pravidlům a zákonitostem tak,
jak je ekonomická věda zná již dlouho za to sklidil posměch a kritiku.

ČR: Lídr střední Evropy
Česká republika je ve všech směrech jednoznačně vedoucí zemí, a to nejen v
rámci zemí Visegrádské čtyřky, ale i v rámci celého regionu CEE. Stačí,
podíváme-li se na srovnání počtu prodaných PC. Tak například Polsko je co do
počtu obyvatel přibližně 4x větší než ČR, nicméně se tam prodá pouze asi 2,5x
více PC než u nás. Maďarsko je země s přibližně stejným počtem obyvatel,
nicméně v ČR se prodá za rok 1,5x více PC než tam. Vyjádřeno v absolutních
číslech je to přes 100 000 PC. A do třetice Slovensko to je co do počtu
obyvatel zhruba poloviční, nicméně v ČR se ročně prodá zhruba 3,5x více PC. ČR
převyšuje ostatní země v celkových výdajích na IT a rovněž v rozložení
jednotlivých odvětví IT na celkových výdajích na IT. Trh v ČR je nejvíce
"dospělý", což se projevuje ve větším poměru výdajů na software a služby.
V jednom koeficientu ovšem ČR vyčnívá z řady zcela markantně, a to je poměr
počtu prodaných notebooků na celkových PC prodejích v daném roce. Jak si můžete
všimnout v grafu, v tomto parametru ČR dokonce v roce 2001 předstihla Irsko a
není až tak vzdálena průměrné hodnotě za celou západní Evropu. Co se týká
tohoto parametru, pouze Slovinsko a Maďarsko se drží v závěsu, ostatní země CEE
jsou značně pozadu. Je zcela zřejmé, že Češi, ač národ známý malou ochotou se
stěhovat, dojíždět a pracovat doma, milují mobilitu. Tak jako je ČR na špici
ohledně prodejů notebooků, je na špici i v penetraci mobilních telefonů či
prodejů SHD (Smart Handheld Device). U SHD dokonce ČR vykazuje prvenství v
regionu (vyjma Ruska) i co do absolutních čísel.

PC džungle skončila
Trh PC v ČR prošel od roku 1989 mořem změn. Zpočátku bylo na trhu nepřeberné
množství hráčů, z nichž i ten nejúspěšnější ukořistil maximálně 7% podíl.
Lokální hráči měli absolutní většinu, ale i tzv. "far east" značky (Hyundai,
Clevo atp.) zabíraly až 16% podíl. Dnes mají na trhu méně než 3% podíl. Po
nástupu firem jako Compaq, HP a Dell z kraje 90. let a po pomalém sbližování
cen se situace začala měnit ve prospěch těchto mezinárodních hráčů tak, že dnes
se dá říci, že mezinárodní dodavatelé a lokální asembleři ukrajují více méně
stejnou porci z onoho pomyslného tržního koláče. Zatímco mezinárodní
společnosti si neustále upevňovaly pozice a zvyšovaly svoje tržní podíly, vývoj
na straně lokálních assemblerů byl značně překotný. Vedoucí dodavatelé z první
poloviny 90. let (Multisys, Escom) buď zanikli, nebo se transformovali a na
jejich místo se propracovaly společnosti nové, jako jsou AutoCont, ProCA či
Libra.
Na konci roku 2001 byla situace taková, že prvních pět hráčů na trhu (Compaq,
Dell, AutoCont, ProCA a Acer) ukořistilo zhruba 48 % v kusovém a 51 % v
hodnotovém vyjádření. Tento trend by měl pokračovat a trh PC by měl být v
budoucnu rozdělen mezi společnosti HP, AT Computers, holding AAC (ProCA, Libra,
Vikomt, Tesco) a Dell. Jim budou šlapat na paty společnosti IBM, Fujitsu
Siemens a Acer. Samozřejmě, že budou nadále existovat menší hráči a "garážoví"
assembleři, nicméně jejich podíl či schopnost nějak zamíchat trhem budou
minimální.

Trh PC v roce 2001 v ČR
V roce 2001 se na Českém trhu prodalo přes 351 000 PC, což představuje celkovou
hodnotu 428 milionů dolarů. Tyto hodnoty znamenaly 18,5% nárůst v kusech a 11%
nárůst v hodnotovém vyjádření ve srovnání s rokem 2000. Kromě příznivého
ekonomického vývoje se na tomto růstu projevilo i několik významných tendrů v
bankovnictví (Česká spořitelna, Komerční banka) či státní správě (Ministerstvo
financí, obrany a vnitra). Rovněž sektor SMB vykazoval růstovou tendenci.
Tenmomentálně představuje okolo 65 % všech PC prodejů. Jednoznačně
nejdynamičtější kategorii představovaly notebooky, které rostly tempem 53 % (v
kusovém vyjádření) oproti roku 2000. Celkově se jich prodalo přibližně 62 000,
z nichž přibližně 50 % představovaly low-end modely (s koncovou cenou pod 50
000 Kč bez DPH). Kromě obecného příklonu k mobilním technologiím, které vidíme
na celém světě, se pod tento růst podepsala zejména cenová dostupnost a
výhodnost (existuje mnoho modelů s koncovou cenou pod 40 000 Kč bez DPH, které
lze jednorázově odepsat v účetnictví) a zároveň konvergence technologií, kdy
notebooky konečně začaly dorovnávat výkonnostní deficit, který léta měly vůči
desktopům.

Závěr
Ze všeho výše zmíněného vyplývá, že Česká republika je na dobré cestě co se
týká vývoje a rozvoje IT a určitě drží potenciál pro dlouhodobější růst, a to i
na poli hardwaru, který v západní Evropě a USA již přes rok vykazuje klesající
tendenci. Nicméně je nutné, aby IT dostalo podporu i ze strany státu, a to
nejen ve smyslu finančním, ale rovněž ve smyslu popularizace, rekvalifikace a
vzdělávání státních zaměstnanců, většího nasazení ve školství a urychleném
zavádění projektů e-government, e-signature a dalších. Alternativa neexistuje.
Autor pracuje ve společnosti IDC CEMA.Velikost populace a prodeje počítačů
zdroj: idc, srpen 2002

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.