Jsou obce připraveny e-komunikovat s občany?

Dnešní doba nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat s lidmi. Umějí je naše úřady používat? V průběhu letošníh...


Dnešní doba nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat s lidmi. Umějí je naše úřady
používat?
V průběhu letošního roku byla vytvořena studie, jež měla za cíl zjistit
připravenost měst či obcí na komunikaci s občany prostřednictvím přímých
komunikačních kanálů, jakými jsou internet, e-mail, e-podatelny, SMS zprávy,
rozhlas a televize. Z oslovených 1 152 měst a obcí se jich do studie zapojilo
318, účast tudíž dosáhla 28 %. Z uvedeného množství respondentů bylo celých 41
% dotazníků zasláno faxem a jen 2 % běžnou poštou.

Web je nejrozšířenější
Výsledky studie ukazují, že již téměř každé město a obec vlastní své webové
stránky (92 %). Vysoké je i zastoupení e-podatelen (68 %), jejichž zavedení je
dáno zákonem od ledna 2005. Ten ukládá povinnost orgánům veřejné moci zřídit
e-podatelny, nebo v případě malého objemu elektronické komunikace zajistit
příjem a odesílání zpráv prostřednictvím e-podatelny jiného úřadu. Širokému
používání se těší i obecní rozhlas (58 %), který je naopak přes své výhody již
mnohde díky vysokým nákladům na renovaci na ústupu. Nejméně jsou zatím
rozšířeny SMS zprávy (14 %),
e-mailové zpravodajství (21 %) a televizní vysílání (20 %), což u posledně
jmenované je celkem pochopitelné pro svoji finanční nákladnost a složité
technické zpracování. Jako neefektivní se též TV jeví pro sdělování typu
oznámení "zítra nepoteče voda". Překvapením bylo, že 15 % respondentů plánuje
zavést zasílání SMS zpráv. Naopak nejméně se plánuje používání místního
rozhlasu a televize.
Na další otázku "Máte možnost aktualizace webových stránek přes publikační
systém" (Content Management System)?, tedy možnost publikovat vlastními silami
bez nutnosti žádat o úpravy technické pracovníky nebo externí firmu, odpovědělo
50 % respondentů kladně a jen 2 % respondentů uvedla, že zavedení publikačního
systému plánuje. Z ankety též vyplynulo, že denně nebo průběžně své stránky
aktualizuje téměř 37 % respondentů a drtivých 96 % dotazovaných stránky
aktualizuje v rozmezí do jednoho měsíce.

Využití SMS zpráv
Při otázce na současné, případně budoucí využití SMS zpráv úřady vidí největší
přínos SMS služeb v tom, že obohacují krizové komunikace (49 %), dále pak pro
obecnou informovanost (38 %) a těsně za ní pro vnitřní komunikaci (36 %).
Naopak nejmenší přínos vidí v pořádání anket (6 %) a soutěží (4 %).
Další skupina otázek zjišťovala subjektivní názor toho, kdo vyplňoval dotazník.
Toto stanovisko se tedy mohlo lišit od většinového mínění zastupitelstva.
Základní otázkou tohoto bloku byl dotaz "Považujete přímé komunikační kanály ve
vašem konkrétním případě za přínos?"
Překvapivě se projevila poměrně nízká důvěra k využití e-mailu (25 %) ve
srovnání s e-podatelnou (28 %). Ani úroveň hodnocení webu (60 %) není nijak
omračující, uvědomíme-li si, že 94 % respondentů vlastní webové stránky a 96 %
z nich je dokonce často aktualizuje a 50 % má k tomuto účelu zakoupený redakční
a publikační systém. Pro zajímavost, komunikace s občany pomocí SMS zpráv
zůstává za e-mailem o pouhá 3 %, za e-podatelnou o 6 % a za webem o 38 %.
Zajímavé byly poznámky typu "vyplývá ze zákona!", "musíme!" nebo "povinnost!"
které se shodně a v poměrně velké míře objevovaly u položky "e-podatelna". Z
následného prošetření v rámci telefonického panelu kupodivu vyplynulo, že
většina respondentů považuje
e-podatelny za zbytečné plýtvání, protože dle názoru panelistů nejsou úředníci
ani občané na tento způsob komunikace zatím připraveni. Po odečtení odpovědí s
podobně "jedovatou" poznámkou klesla míra důvěry v e-podatelny pod míru důvěry
v e-maily a SMS zprávy.
Znamená to snad, že skepse vůči e-podatelnám je oprávněná a že by před plošným
zaváděním e-podatelen měla být nejdříve pro úředníky připravena půda v podobě
rutinního používání webů a e-mailů?


Jak studie vznikala
Průzkum provedla v rozmezí dubna až června 2005 společnost Qbizm technologies
ve spolupráci se sdružením technologických podnikatelů Tuesday Business Network.
Pro účely této studie byla oslovena ši-
roká reprezentativní skupina samosprá-
vy 1 152 měst a obcí vybraných ve vhod-
ném poměru dle počtu obyvatel a kraje.
Oslovení bylo provedeno e-mailem a zároveň také dopisem, adresovaným starosto-
vi či starostce daného města nebo obce.
Součástí zásilky byl dvoustránkový dotazník, který bylo možno také stáhnout z
webu a který byl zároveň také tištěnou přílohou písemného dokumentu. Dotazník
nebylo možno vyplnit on-line prostřednictvím webového formuláře, ale bylo
vyžadováno jeho zaslání na předem oznámenou e-mailovou adresu nebo fax.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.