Kam krßŔÝÜ, Microsofte?

Od svÚho zalo×enÝ před vÝce ne× 30 lety tvořil Microsoft prakticky synonymum se jmÚnem Bill Gates. To se vÜak mß v p...


Od svÚho zalo×enÝ před vÝce ne× 30 lety tvořil Microsoft prakticky synonymum se
jmÚnem Bill Gates. To se vÜak mß v pr¨býhu dvou let zmýnit.
Celosvýtovřm zpravodajstvÝm toti× v minulÚm třdnu proplula zprßva informujÝcÝ o
tom, ×e Bill Gates, nejbohatÜÝ mu× svýta, jeho× majetek se odhaduje na Ŕßstku
50 miliard dolar¨, a spoluzakladatel nejvýtÜÝho svýtovÚho vřrobce poŔÝtaŔovÚho
softwaru Microsoft, se po dlouhřch ·vahßch rozhodl ukonŔit svou ka×dodennÝ
prßci ve firmý a nadßle se výnovat pouze charitý. Jakř vliv bude mÝt jeho
odchod na samotnř Microsoft?
Konec Úry Billa Gatese
Padesßtiletř Bill Gates zalo×il Microsoft v roce 1975 spoleŔný se svřm
kamarßdem z dýtstvÝ Paulem Allenem (firmu opustil v roce 1983 kv¨li onemocnýnÝ
rakovinou). Do povýdomÝ veřejnosti firmu přivedl o nýkolik let pozdýji, kdy s
postupem Ŕasu uvedl se svřm třmem na trh řadu převratnřch poŔÝtaŔovřch
program¨, kterÚ přispýly k revoluci digitßlnÝch informaŔnÝch technologiÝ a
rozvoji poŔÝtaŔovÚho pr¨myslu. Jde napřÝklad o prvnÝ operaŔnÝ systÚm MS-DOS,
dßle pak Microsoft Office, Microsoft Windows a v neposlednÝ řadý Xbox.
"Toto rozhodnutÝ bylo pro mý velmi tý×kÚ," řekl Gates. "Zmýna, k nÝ× dochßzÝ,
nenÝ odchodem do d¨chodu, ale přeorientovßnÝm mřch priorit," dodal. "Nic bych
za svÚ 30letÚ p¨sobenÝ v Ŕele Microsoftu nezmýnil. Je samozřejmý jasnÚ, ×e jsme
udýlali celou řadu chyb, ale ka×dß z nich nßs naopak nýŔemu nauŔila a umo×nila
dýlat výci lÚpe," doplnil.
"Bill Gates je obrovskou ŔßstÝ identity Microsoftu a s jeho odchodem se firma
samozřejmý nav×dy zmýnÝ. Přesto vÜechny velkÚ korporace prochßzejÝ podobnou
situacÝ," uvedl Rob Enderle, dlouholetř pozorovatel Microsoftu. "Microsoft se
potřebuje transformovat a novÝ lidÚ v Ŕele firmy mohou vytvořit novÚ
přÝle×itosti pro radikßlnÝ zmýnu."
Co bude po Gatesovi?
Jistý ka×dř z nßs, kdo pomyslÝ na Microsoft, vybavÝ si jmÚno Bill Gates. Ale i
přesto×e se řada pozorovatel¨ trhu domnÝvß, ×e za tohoto "velkÚho" mu×e
neexistuje plnohodnotnß nßhrada, výřÝ, ×e by po jeho odchodu mohla firma nabrat
novř dech, zesÝlit a břt schopna vydlß×dit si cestu k lepÜÝm produkt¨m.
"UkonŔenÝ funkcÝ Billa Gatese datovanÚ k Ŕervnu 2008 nebude mÝt ve firmý ×ßdnř
dramatickř technickř vliv na vřvoj softwaru, spoleŔnost jen bude postrßdat jeho
proslulou tvßř v tÚto oblasti pr¨myslu." Ostatný Gates se urŔitÚ Ŕßsti svřch
vřkonnřch pravomocÝ vzdal ji× v roce 2000, kdy svou funkci generßlnÝho ředitele
přenechal Stevu Ballmerovi. Microsoft by navÝc podle nich mohl břt veřejnostÝ
chßpßn vÝce jako korporace bez tvßře, podobný jako je tomu v přÝpadý napřÝklad
firmy IBM.
SpoleŔnost Microsoft bude po dva nßsledujÝcÝ roky pracovat v jakÚmsi přechodnÚm
re×imu, aby byla zajiÜtýna bezproblÚmovß kontinuita a mohly břt sprßvný
zajiÜtýny vÜechny funkce, kterÚ dosud vykonßval Bill Gates (od Ŕevna 2008 bude
pokraŔovat ve funkci předsedy představenstva spoleŔnosti a poradce pro klÝŔovÚ
vřvojovÚ projekty). Úlohu hlavnÝho softwarovÚho architekta po Gatesovi převezme
stßvajÝcÝ technickř ředitel Ray Ozzie (50), kterř kdysi vytvořil jeden z
prvnÝch firemnÝch program¨ elektronickÚ poÜty Lotus Notes. SpoleŔný pak budou
po zbřvajÝcÝ dva roky pracovat na veÜkerřch technickřch architekturßch.
Analytik ze spoleŔnosti Gartner tento krok chvßlÝ. "MyslÝme si, ×e Ray Ozzie
představuje dobrou volbu vedoucÝ k tomu, aby "o×ivil" spoleŔnost, kterß by byla
schopnß Ŕelit konkurenci, jakou je napřÝklad Google, se kterou bojuje o novÚ
segmenty technologickÚho trhu," řekl.
Funkci vedoucÝho vřzkumu a strategie zase zÝskß Graig Mundie (56), kterř bude
zßrove˛ spolupracovat s hlavnÝm prßvnÝm zßstupcem firmy Bradem Smithem na
ochraný duÜevnÝho vlastnictvÝ a technoligickÚ strategii. Ozzie a Mundie budou
nadßle podlÚhat Gatesovi. Po uplynutÝ dvouletÚho přechodnÚho obdobÝ by se mýl
stßt jejich nadřÝzenřm Steve Ballmer. "Bill a jß jsme si jisti, ×e se nßm
podařilo vytvořit třm, kterř zvlßdne přechodnÚ obdobÝ a bude pokraŔovat v
·spýÜnÚm ta×enÝ spoleŔnosti, ani× by utrpýla jakÚkoli ztrßty," řekl Ballmer.
Charita zvÝtýzila
RozhodnutÝ Billa Gatese vzdßlit se od ka×dodennÝho řÝzenÝ firmy Microsoft
nepřekvapilo ani jeho zamýstnance a kolegy, stejný tak ani analytiky trhu.
PoslednÝch nýkolik let Gates toti× soustředil svÚ sÝly a Ŕas zejmÚna na
aktivity v oblasti zdravotnictvÝ a vzdýlßvßnÝ pro svou charitativnÝ organizaci
Billa a Melindy Gatesovřch, kterou
zalo×il v roce 2000 z vydýlanřch miliard dolar¨ spoleŔný se svou dlouholetou
man×elkou a jejÝ×
majetek představuje v souŔasnÚ dobý přes 29 miliard dolar¨. "MyslÝm si, ×e s
velkřm bohatstvÝm přichßzÝ takÚ velkß zodpovýdnost. Zodpovýdnost vidýt tyto
nabitÚ prostředky a investovat je do takovřch oblastÝ, kterÚ přinesou pomoc
tým, kteřÝ to nejvÝce potřebujÝ," uvedl Gates.
Poznßmka redakce - Minulř rok byli Bill Gates, jeho man×elka Melinda a hudebnÝ
star Bono Vox z kapely U2, vyhlßÜeni magazÝnem Times osobnostmi roku.
(lev) 6 1017

VizionßřskÚ vřroky Billa Gatese
n 1984 - "ProgramovacÝ jazyky pokraŔujÝ v adaptaci na novÚ podmÝnky. V tom
ohledu se poŔÝtaŔovř jazyk chovß jako jazyk lidskř. NaÜe jazyky nejsou
statickÚ, nßsledujÝ trendy a přizp¨sobujÝ se novřm situacÝm."
n 1986 - "VýřÝme, ×e ji× brzy nastane Ŕas, kdy na ka×dÚm stole v podniku bude
stßt poŔÝtaŔ."
n 1987 - "Excel je program, kterř s pokraŔujÝcÝm vyu×ÝvßnÝm ŔÝm dßl tÝm vÝce
ocenÝte."
n 1993 - "PracovnÝ skupiny představujÝ vřznamnř fenomÚn s velkřm dopadem na
zp¨sob vyu×itÝ poŔÝtaŔ¨. VÜechny budoucÝ aplikace Microsoftu budou aplikacemi
pro pracovnÝ skupiny."
n 1997 - "NaÜÝ vizÝ je nabÝzet nejen snadno ovladatelnř poŔÝtaŔ s
vysokorychlostnÝm připojenÝm, ale takÚ PC s televizÝ novÚ generace."
n 1999 - "V digitßlnÝm svýtý existuje prostor pro zlepÜenÝ... MusÝme
zjednoduÜit technologii, zlevnit ji a zßrove˛ ji uŔinit u×iteŔnou."
n 2000 - "OsobnÝ televize představuje mo×nost nahrßt si televiznÝ show kdykoliv
chcete a sledovat je kdekoliv chcete.
n 2001 - "Tablet PC, kterß prakticky nemajÝ omezenÝ, se býhem pýti let stanou
nejprodßvanýjÜÝ formou poŔÝtaŔe v USA."
n 2004 - "PodÝvßme-li se dnes na poŔÝtaŔ, tak jde v rßmci jednoduchosti pou×itÝ
o z poloviny plnou sklenici."
n 2006 - "Nem¨×eme břt soustředýni na zařÝzenÝ, musÝme břt zamýřeni na
u×ivatele."

Co řekli o Billu Gatesovi jeho zamýstnanci?
n Martin Eller, softwarovř in×enřr - "Mßm rßd Billa. Je jednÝm z nejchytřejÜÝch
lidÝ, kterÚ jsem kdy v ×ivotý potkal. Jestli×e udýlß to, co řekl, přÝnosy
vzeÜlÚ z jeho charitativnÝ prßce budou enormnÝ."
n John Wood, břvalř mana×er - "Pracovat s Billem Gatesem je velmi intenzivnÝ
zß×itek. A přesto×e mýl na svÚ zamýstnance vysokÚ nßroky, nebyly nikdy vyÜÜÝ
ne× takovÚ, kterÚ kladl sßm na sebe."
n Jackson Shaw, břvalř mana×er - "VÜichni jsme Ŕekali na moment, kdy Bill zaŔne
trßvit vÝce Ŕasu pracÝ pro svou nadaci, co× je dobrß zprßva pro celř svýt. V
hlavý mßm vÜak jen jedinou myÜlenku, a sice, kdo vyplnÝ to prßzdnÚ mÝsto po
Billový odchodu, proto×e on byl vskutku vřjimeŔnř Ŕlovýk."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.