Klíč k 21. století

Kariéra je zpravidla definovaná jako úspěšná profesní dráha, jejímž měřítkem je pozice, které člověk ve svém ...


Kariéra je zpravidla definovaná jako úspěšná profesní dráha, jejímž měřítkem je
pozice, které člověk ve svém povolání dosáhl. Klasickými symboly kariéry jsou
různé společenské a hmotné výhody, jako např. plat, předměty, které má k
dispozici ke své činnosti (služební auto, samostatná kancelář), hodnost
(akademická, vojenská), apod.
Životní úspěch si každý jedinec hodnotí sám, podle svého hodnotového systému.
Co je pro něj důležitější: okázalá funkce nebo odborný růst, i když na méně
výhodné pozici. Kromě toho jeho kariéru posuzuje i jeho okolí, především
skupina, ke které jedinec patří. Kariéra je závislá na vlohách a schopnostech,
znalostech, dovednostech a osobnosti každého jedince. Vlohy jsou vrozené a
jsou-li vytvořeny vhodné podmínky, mohou se změnit ve schopnosti. Vytvoření
podmínek samo o sobě nestačí k rozvoji schopností. Obvykle je třeba, aby se
učil, pozoroval a napodoboval ostatní. Znalosti jsou teoretické poznatky, které
je možné získat z literatury, učením, ovládnutí znalostí však vyžaduje výcvik a
osvojování si dovedností. Kariéra je závislá i na rysech osobnosti. Například
na citu pro realitu, na sebekontrole, na sebedůvěře, na schopnosti přijímat
odpovědnosti, na vytrvalosti, kreativitě, asertivitě, umění orientovat se na
lidi, apod. A jsme u kořene věci.
Uplatnění v 21. století Klíčem k úspěchu jsou bezesporu schopnosti, znalosti a
dovednosti, které se mohou rozvinout jen na základě efektivního vzdělávání a
novém přístupu k němu. UNESCO ve své zprávě "Vzdělávání pro 21. století"
upozornilo na čtyři prameny úspěšnosti člověka budoucnosti. Jako první pramen
uvádí tento materiál schopnost, ale i možnost učit se poznávat. To znamená mít
informace, osvojovat si nástroje pochopení a porozumění, vytvářet si
předpoklady pro komunikaci.
Druhým pramenem je způsobilost naučit se jednat. To znamená vyrovnávat se s
různými sociálními situacemi, umět pracovat v týmu, být schopný respektu k
ostatním, tvořivě zasahovat do prostředí, apod.
Třetím zdrojem úspěšnosti nového člověka je jeho chápání ostatních lidí,
schopnosti vciťovat se a přijímat hlediska jiných etnických a náboženských
skupin, správně chápat soutěžení, soupeření a konkurenci. Umět bojovat s
předsudky a bezohledností. Uvědomovat si vzájemnou závislost lidí, být schopen
lidem porozumět, zvládat konflikty, mít úctu k míru.
Čtvrtým požadavkem je "naučit se žít". Při své snaze po úspěchu nesmí jedinec
zapomínat na humanizaci světa, protože harmonický a všestranný člověk musí být
schopen vnímat rozmanitost lidských osobností, jejich nezávislost a iniciativu
a touhu uplatnit se. Musí umět respektovat a tolerovat ostatní, kteří s ním
tento svět sdílejí.
Brána do Evropské unie Evropa je stále ještě národnostně rozdělena a plná
rasistických předsudků. V 21. století by Evropané měli pochopit multikulturnost
svého světadílu, ale chápat i podstatu internacionalizmu. To ovšem od každého
jedince vyžaduje schopnost otvírat se ostatnímu světu, být schopen nejen
jazykové, ale i sociální komunikativnosti. Globalizace mj. vede k velkým
přesunům lidí a vytváří celosvětový trh. Větší trh přináší větší konkurenční
situace, je složitější a proto potřebuje nové, odborně fundované pracovníky,
kteří budou schopni ovládat vyspělou techniku a technologii. Nezvládnutí této
nové situace může způsobit sociální a ekologickou katastrofu. Evropské státy,
zejména členové Evropské unie, se na 21. století připravily i jinak. Během
svého vývoje si vytvořily demokratické normy a sociální standardy, které
vyzdvihují všeobecná lidská práva a staly se měřítkem pro kvalitní život v
budoucnosti. Chceme-li, aby i naše země byla v přípravě na nové století
úspěšná, musíme požadavky na novou kvalitu člověka pochopit a přizpůsobit se
jim.
(Pokračování příště)
8 2697 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.